Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2785(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0333/2018

Debaty :

PV 05/07/2018 - 4.3
CRE 05/07/2018 - 4.3

Głosowanie :

PV 05/07/2018 - 6.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0305

Protokół
Czwartek, 5 lipca 2018 r. - Strasburg

6.3. Burundi (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 i B8-0339/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0333/2018

(zastępujący B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 i B8-0339/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Maria Arena, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou i Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0305)

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności