Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2770(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0315/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0313

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

6.13. Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (2018/2770(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 3 Ιουλίου 2018 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 5 Ιουλίου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 και B8-0321/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0315/2018

(αντικαθιστά τις B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 και B8-0320/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, cLorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec και Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Francisco Assis και Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0313)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0318/2018 και B8-0321/2018 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου