Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. liepos 5 d. - Strasbūras

6. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Politinė krizė Moldovoje, kilusi paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 ir B8-0332/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0322/2018

(keičia B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 ir B8-0332/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0303)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0329/2018 anuliuotas.)


6.2. Somalis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ir B8-0334/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0323/2018

(keičia B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ir B8-0334/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara ir Fabio Massimo Castaldo.

Priimta (P8_TA(2018)0304)

Kalbėjo:

Michaela Šojdrová pateikė 10 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


6.3. Burundis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ir B8-0339/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0333/2018

(keičia B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ir B8-0339/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Maria Arena S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0305)


6.4. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Atmesta

Kalbėjo:

prieš balsavimą, pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalies 2 pastraipą kalbėjo Axel Voss, jis pritarė sprendimui.

João Ferreira dėl kalbų vartojimo (pirmininkas paaiškino procedūrą).

Catherine Stihler, pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalies 2 pastraipą, ji nepritarė sprendimui pradėti tarpinstitucines derybas.


6.5. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Europos piliečių iniciatyva ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

prieš balsavimą, pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalies 2 pastraipą kalbėjo György Schöpflin, jis pritarė sprendimui.


6.6. Automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžia * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžios projekto [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0306)


6.7. Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399 ir (ES) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0307)


6.8. Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794, siekiant sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0308)


6.9. Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Ingeborg Gräßle ir Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS, KOMISIJOS PAREIŠKIMAI ir BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0309)


6.10. Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0310)

Kalbėjo:

Monica Macovei (pranešėja), prieš balsavimą.


6.11. 2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai (balsavimas)

2019 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu [2018/2024(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0311)

Kalbėjo:

Miguel Viegas dėl 26 pakeitimo.

Daniele Viotti pasiūlė žodinį pakeitimą, kuriuo siekiama po 1 dalies įtraukti naują dalį, ir žodinį 2 pakeitimo pakeitimą. Šie žodiniai pakeitimai buvo priimti balsuoti.


6.12. JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 73-osios sesijos [2018/2040(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2018)0312)


6.13. Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje (2018/2770(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. liepos 3 d. (2018 07 03 protokolo 18 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. liepos 5 d. (2018 07 05 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 ir B8-0321/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0315/2018

(keičia B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 ir B8-0320/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec ir Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Francisco Assis ir Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu;

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara ir Fabio Massimo Castaldo, EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0313)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0318/2018 ir B8-0321/2018 anuliuoti.)


6.14. Gairės valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000065/2018), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Valstybėms narėms skirtos gairės, siekiant užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui (B8-0034/2018)

Diskusijos vyko 2018 m. liepos 3 d. (2018 07 03 protokolo 23 punktas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos po klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0034/2018 pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, kurė pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu: dėl valstybėms narėms skirtų gairių, siekiant užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0314)


6.15. ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0305/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0315)


6.16. Neigiamas JAV užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis ES piliečiams (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0306/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0316)


6.17. Socialinės ir solidariosios ekonomikos įmonių statutas (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl socialinių ir solidarumu grindžiamų įmonių statuto [2016/2237(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0317)

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika