Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 5. julij 2018 - Strasbourg

6. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Politična kriza v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 in B8-0332/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0322/2018

(ki nadomešča B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 in B8-0332/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé in Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0303)

(Predlog resolucije B8-0329/2018 je brezpredmeten.)


6.2. Somalija (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 in B8-0334/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0323/2018

(ki nadomešča B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 in B8-0334/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara in Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P8_TA(2018)0304)

Govori

Michaela Šojdrová je podala ustni predlog spremembe k odstavku 10, ki je bil upoštevan.


6.3. Burundi (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 in B8-0339/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0333/2018

(ki nadomešča B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 in B8-0339/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Maria Arena v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias in Monica Macovei v imenu skupine ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0305)


6.4. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec Axel Voss (A8-0245/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Zavrnjeno

Govori

Pred glasovanjem je v skladu s členom 69(c)(2)(2) Poslovnika govoril Axel Voss, ki je podprl odločitev,

João Ferreira o jezikovnem režimu (predsednik je pojasnil postopek),

Catherine Stihler v skladu s členom 69(c)(2)(2) Poslovnika, ki je bila proti začetku medinstitucionalnih pogajanj.


6.5. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Evropska državljanska pobuda ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec György Schöpflin (A8-0226/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Pred glasovanjem je v skladu s členom 69(c)(2)(2) Poslovnika govoril György Schöpflin, ki je podprl odločitev.


6.6. Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Hrvaškem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Hrvaškem [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0306)


6.7. Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399 in (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Kinga Gál (A8-0322/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM in SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2018)0307)


6.8. Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS): naloge Europola ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/794 za namene vzpostavitve evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Kinga Gál (A8-0323/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0308)


6.9. Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za proračunski nadzor. Soporočevalca: Ingeborg Gräßle in Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM, IZJAVE KOMISIJE in SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2018)0309)


6.10. Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Monica Macovei (A8-0404/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0310)

Govori

Monica Macovei (poročevalka), pred glasovanjem.


6.11. Proračun 2019 – mandat za trialog (glasovanje)

Poročilo o mandatu za trialog o predlogu proračuna za leto 2019 [2018/2024(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0311)

Govori

Miguel Viegas o predlogu spremembe 26,

Daniele Viotti je vložil ustni predlog spremembe za uvedno novega odstavka po odstavku 1 ter ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 2. Ustna predloga spremembe sta bila upoštevana.


6.12. 73. zasedanje generalne skupščine OZN (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu o 73. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov [2018/2040(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Eugen Freund (A8-0230/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2018)0312)


6.13. Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP))

Razprava je potekala dne 3. julija 2018 (točka 18 zapisnika z dne 3.7.2018).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 5. julija 2018 (točka 2 zapisnika z dne 5.7.2018).

predlogi resolucij B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 in B8-0321/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0315/2018

(ki nadomešča B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 in B8-0320/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec in Jaromír Štětina v imenu skupine PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis in Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0313)

(Predlogi resolucij B8-0318/2018 in B8-0321/2018 so brezpredmetni.)


6.14. Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000065/2018), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči (B8-0034/2018)

Razprava je potekala dne 3. julija 2018 (točka 23 zapisnika z dne 3.7.2018)

Predlog resolucije, ki ga je na podlagi vprašanja za ustni odgovor B8-0034/2018 v skladu s členom 128(5) Poslovnika vložil Claude Moraes v imenu odbora LIBE o smernicah za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0314)


6.15. Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0305/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0315)


6.16. Škodljivi učinki zakona ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini na državljane EU (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0306/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0316)


6.17. Statut za podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o statutu za podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva [2016/2237(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0317)

Zadnja posodobitev: 21. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov