Показалец 
Протокол
PDF 343kWORD 90k
Четвъртък, 5 юли 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (внесени предложения за резолюция)
 3.Участие на лицата с увреждания в изборите за Европейски парламент (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
4.1.Политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев
  
4.2.Сомалия
  
4.3.Бурунди
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Време за гласуване
  
6.1.Политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев (гласуване)
  
6.2.Сомалия (гласуване)
  
6.3.Бурунди (гласуване)
  
6.4.Решение за започване на междуинституционални преговори: Авторското право в рамките на цифровия единен пазар ***I (гласуване)
  
6.5.Решение за започване на междуинституционални преговори: Европейската гражданска инициатива ***I (гласуване)
  
6.6.Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) ***I (гласуване)
  
6.8.Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS): задачи на Европол ***I (гласуване)
  
6.9.Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I (гласуване)
  
6.10.Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие ***I (гласуване)
  
6.11.Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща (гласуване)
  
6.12.Препоръка до Съвета относно Седемдесет и третата сесия на Общото събрание на ООН (гласуване)
  
6.13.Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (гласуване)
  
6.14.Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ (гласуване)
  
6.15.Адекватност на защитата, предлагана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (гласуване)
  
6.16.Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки за гражданите на ЕС (гласуване)
  
6.17.Устав на социалните и основаните на солидарност предприятия (гласуване)
 7.Обяснения на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 12.Петиции
 13.Внесени документи
 14.Решения относно някои документи
 15.График на следващите заседания
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.Закриване на заседанието
 18.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.02 ч.


2. Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP))

Разискването се състоя на 3 юли 2018 г., вторник (точка 19 от протокола от 3.7.2018 г)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina и Esteban González Pons, от името на групата PPE, относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil и Raffaele Fitto, от името на групата ECR, относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes и Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 5.7.2018 г.


3. Участие на лицата с увреждания в изборите за Европейски парламент (разискване)

Изявление на Комисията: Участие на лицата с увреждания в изборите за Европейски парламент (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová и Costas Mavrides.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor и Maria Grapini.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.


4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 4.7.2018 г.)


4.1. Политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев

Предложения за резолюция B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 и B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius и Helmut Scholz представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, France Jamet, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Michał Boni, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Anna Elżbieta Fotyga и Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder и Maria Grapini, за да зададе въпрос „синя карта“ на Bas Belder.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Bas Belder, който отговори на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Udo Voigt и Jaromír Štětina, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cristian Dan Preda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi и Stanislav Polčák.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 5.7.2018 г.


4.2. Сомалия

Предложения за резолюция B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 и B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová и Lola Sánchez Caldentey представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Jacques Colombier, от името на групата ENF, James Carver, независим член на ЕП, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Julie Ward и Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly и Stanislav Polčák.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 5.7.2018 г.


4.3. Бурунди

Предложения за резолюция B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 и B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Margot Parker, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Seán Kelly, Neena Gill и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 5.7.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.56 ч в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.01 ч.

°
° ° °

Председателят, от името на Парламента изрази почитания на Елън Хайнеман, началник отдел в Дирекцията по законодателни актове, преди нейното оттегляне в пенсия.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 и B8-0332/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0322/2018

(за замяна на B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 и B8-0332/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska и Jana Žitňanská, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé и Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2018)0303)

(Предложението за резолюция B8-0329/2018 отпада.)


6.2. Сомалия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 и B8-0334/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0323/2018

(за замяна на B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 и B8-0334/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska и Jana Žitňanská, от името на групата ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara и Fabio Massimo Castaldo.

Приема се (P8_TA(2018)0304)

Изказвания

Michaela Šojdrová внесе устно изменение на параграф 10, което беше прието.


6.3. Бурунди (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 и B8-0339/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0333/2018

(за замяна на B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 и B8-0339/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Maria Arena, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias и Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0305)


6.4. Решение за започване на междуинституционални преговори: Авторското право в рамките на цифровия единен пазар ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Отхвърля се

Изказвания

Преди гласуването, в съответствие с член 69в, параграф 2, алинея 2 от Правилника за дейността, Axel Voss, който се изказа в полза на това решение.

João Ferreira относно езиковия режим (председателят направи разяснения на процедурата).

Catherine Stihler, в съответствие с член 69в, параграф 2, алинея 2 от Правилника за дейността, която се изказа против решението за започване на междуинституционални преговори..


6.5. Решение за започване на междуинституционални преговори: Европейската гражданска инициатива ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Преди гласуването, в съответствие с член 69в, параграф 2, алинея 2 от Правилника за дейността, György Schöpflin, който се изказа в полза на това решение.


6.6. Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0306)


6.7. Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399 и (ЕС) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0307)


6.8. Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS): задачи на Европол ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EС) 2016/794 за целите на създаването на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0308)


6.9. Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Ingeborg Gräßle и Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0309)


6.10. Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0310)

Изказвания

Monica Macovei (Докладчик), преди гласуването.


6.11. Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща (гласуване)

Доклад относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г. [2018/2024(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0311)

Изказвания

Miguel Viegas относно изменение 26.

Daniele Viotti представи устно изменение за въвеждане на нов параграф след параграф 1 и устно изменение на изменение 2. Тези изменения бяха взети под внимание.


6.12. Препоръка до Съвета относно Седемдесет и третата сесия на Общото събрание на ООН (гласуване)

Доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно Седемдесет и третата сесия на Общото събрание на ООН [2018/2040(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА

Приема се (P8_TA(2018)0312)


6.13. Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP))

Разискването се състоя на 3 юли 2018 г. (точка 18 от протокола от 3.7.2018 г).

Предложенията за резолюции са обявени на 5 юли 2018 г. (точка 2 от протокола от 5.7.2018 г).

Предложения за резолюция B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 и B8-0321/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0315/2018

(за замяна на B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 и B8-0320/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec и Jaromír Štětina, от името на групата PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis и Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0313)

(Предложенията за резолюции B8-0318/2018 и B8-0321/2018 отпадат.)


6.14. Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000065/2018) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ (B8-0034/2018)

Разискването се състоя на 3 юли 2018 г. (точка 23 от протокола от 3.7.2018 г)

Предложение за резолюция, внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0034/2018, в съответствие с член 128, параграф 5 от Правилника за дейността от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, относно насоките за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0314)


6.15. Адекватност на защитата, предлагана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0305/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0315)


6.16. Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки за гражданите на ЕС (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0306/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0316)


6.17. Устав на социалните и основаните на солидарност предприятия (гласуване)

Доклад с препоръки към Комисията относно устава за социалните и основаните на солидарност предприятия [2016/2237(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0317)


7. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Ingeborg Gräßle и Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil и Seán Kelly

Доклад Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Доклад Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Момчил Неков и Jasenko Selimovic

Доклад Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Момчил Неков и Seán Kelly

Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil и Mirosław Piotrowski

Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Адекватност на защитата, предлагана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки за гражданите на ЕС - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins и Alex Mayer.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.04 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

Нарушение на основните човешки права на жените в Пакистан

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (G-000005/2018) de Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler и Patricija Šulin, към Комисията: Нарушение на основните човешки права на жените в Пакистан (B8-0035/2018)

Marijana Petir разви въпроса.

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) отговори на въпроса.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, и André Elissen, от името на групата ENF (Председателят призова оратора да се придържа към реда).

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Marek Jurek.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


12. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

25 юни 2018 г.

(*) име с поверителен характер

Touch Cheap (n° 0482/2018); Agnieszka Paszkowski (n° 0483/2018); (*) (n° 0484/2018); (*) (n° 0485/2018); Ruslana Frantšuk (n° 0486/2018); (*) (n° 0487/2018); Antonella Formica (n° 0488/2018); PJ Croad (n° 0489/2018); (*) (n° 0490/2018); (*) (n° 0491/2018); Francesco Orbitello (n° 0492/2018); Aurelio Rosini (n° 0493/2018); (*) (n° 0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (n° 0495/2018); (*) (n° 0496/2018); (*) (n° 0497/2018); Florian Bosse (n° 0498/2018); Mateusz Pilich (n° 0499/2018); (*) (n° 0500/2018); Marcus Davidsson (n° 0501/2018); (*) (n° 0502/2018); (*) (n° 0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (n° 0504/2018); (*) (n° 0505/2018); (*) (n° 0506/2018); Ivelin Todorov (n° 0507/2018); José María Izeta Martiartu (n° 0508/2018); (*) (n° 0509/2018); Mary O'Leary (n° 0510/2018); (*) (n° 0511/2018); (*) (n° 0512/2018); Enrico Modesto Cerea (n° 0513/2018); Ivaylo Iliev (n° 0514/2018); (*) (n° 0515/2018); (*) (n° 0516/2018); Róbert Pikáli (n° 0517/2018); Sabrina Monforte (n° 0518/2018); Marco Ricci (n° 0519/2018); (*) (n° 0520/2018); (*) (n° 0521/2018); (*) (n° 0522/2018); (*) (n° 0523/2018); Chris Neville (n° 0524/2018); Donatella Mercatelli (n° 0525/2018); (*) (n° 0526/2018); Dimitar Vasilev (n° 0527/2018); (*) (n° 0528/2018).


13. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, IMCO, TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

EMPL, ENVI, FEMM

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и бенчмарковете за положително въздействие в областта на въглеродните емисии (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))
В съответствие с разпоредбите на член 287 от Договора председателят ще се консултира със Сметната палата относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

JURI, LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, ITRE, JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019г. (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на средствата за икономическо, социално и териториално сближаване и за поправка на посочения регламент по отношение на средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

BUDG, EMPL, CULT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относноЕвропейска агенция за контрол на рибарството(кодифициран текст) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Съвета за създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG, ENVI

- Предложение за регламент на Съвета за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, BUDG, ENVI

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Dominique Bilde Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно хуманното отношение към млечните крави в Европейския съюз (B8-0272/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно интелигентно използване на интернет от младежите (B8-0273/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Stefano Maullu. Предложение за резолюция относно образованието на децата на молдовски мигранти, останали в държавата си на произход (B8-0300/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно нападенията над журналисти и свободата на медиите в страните – кандидатки за членство в ЕС, потенциалните страни кандидатки и държавите от Източното партньорство (B8-0301/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно санкциите по отношение на държавите, които използват детски труд (B8-0302/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно здравето и безопасността на работното място (B8-0303/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL


14. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27 юни 2018 г.)

комисия AFET

- След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (2018/2160(INI))

- Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество (2018/2159(INI))

- Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия (2018/2158(INI))

- Годишен доклад на Съвета в съответствие с оперативна разпоредба 8 от Кодекса за поведение на Европейския съюз при износа на оръжие (2018/2157(INI))

- Военна мобилност (2018/2156(INI))
(подпомагаща: TRAN)

- Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС (2018/2155(INI))

- Опасения относно зачитането на правата на човека във връзка с действията на частните военни и охранителни дружества, които засягат трети държави (2018/2154(INI))

комисия CONT

- Годишен доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите (2018/2152(INI))

- Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ (2018/2151(INI))
(подпомагаща: INTA)

комисия ECON

- Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2018/2161(INI))
(подпомагаща: INTA, BUDG (член 54 от Правилника за дейността))

комисия FEMM

- Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент (2018/2162(INI))

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия AGRI

- Състояние на дебатите относно бъдещето на Европа (2018/2094(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагаща: CONT, AGRI, ECON (член 54 от Правилника за дейността)

комисии AGRI, TRAN

- Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагаща: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: REGI
подпомагаща: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

комисии AGRI, ECON

- Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

комисия FEMM

- Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света и политиката на Европейския съюз в тази област (2018/2098(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: FEMM

комисия DEVE

- Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI
подпомагаща: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

комисии PECH, LIBE, JURI

- Европейски социален фонд плюс (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагаща: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (член 54 от Правилника за дейността), JURI

комисия CONT

- Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO
подпомагаща: BUDG, CONT

комисия JURI

- Създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури, помощ и услуги по решаване на проблеми (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO
подпомагаща: ITRE, LIBE, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

комисия TRAN

- Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027г. (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (член 54 от Правилника за дейността)

комисии AGRI, ENVI, CONT, TRAN, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

комисии CONT, REGI, CULT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

комисии PECH, CONT, DEVE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI
подпомагаща: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: REGI
подпомагаща: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET (член 54 от Правилника за дейността), DEVE (член 54 от Правилника за дейността)

комисия ENVI

- Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: REGI
подпомагаща: ENVI, JURI

комисии PECH, CONT, LIBE

- Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: REGI
подпомагаща: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

комисии ENVI, CONT

- Предложение за регламент на Съвета относно методите и процедурата за предоставяне на собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, схемата на Европейския съюз за търговия с емисии и нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, както и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG
подпомагаща: CONT, ENVI

комисии DEVE, FEMM

- Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI
подпомагаща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

комисия TRAN

- Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO
подпомагаща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността), ITRE (член 54 от Правилника за дейността), ECON (член 54 от Правилника за дейността), AGRI (асоциирана комисия), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 юни 2018 г.)

комисия AGRI

- Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(подпомагаща: ENVI, IMCO (член 54 от Правилника за дейността))

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27 юни 2018 г.)

комисия ECON

- Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2018/2161(INI))
(подпомагаща: INTA, BUDG (член 54 от Правилника за дейността))

(Съгласно решение на Председателския съвет от 5 юли 2018 г.)

комисии AFET, DEVE

- Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(подпомагаща: INTA, BUDG (член 54 от Правилника за дейността), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

комисия AGRI

- Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(подпомагаща: INTA, BUDG, CONT, ENVI (член 54 от Правилника за дейността) ITRE, REGI)

комисии BUDG, ECON

- Създаване на програмата InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(подпомагаща: EMPL, ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността) TRAN (член 54 от Правилника за дейността) REGI, PECH, CULT)

комисии BUDG, CONT

- Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(подпомагаща: REGI, LIBE (член 54 от Правилника за дейността) AFCO)

комисия CULT

- Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(подпомагаща: DEVE (член 54 от Правилника за дейността), BUDG, EMPL (член 54 от Правилника за дейността) ENVI, REGI)

комисия EMPL

- Европейски социален фонд плюс (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(подпомагаща: BUDG, CONT, ENVI (член 54 от Правилника за дейността) ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)

комисия IMCO

- Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(подпомагаща: BUDG, ECON (член 54 от Правилника за дейността), EMPL, ENVI (член 54 от Правилника за дейността), ITRE (член 54 от Правилника за дейността), AGRI (член 54 от Правилника за дейността), JURI)

комисия ITRE

- Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027г. (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(подпомагаща: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (член 54 от Правилника за дейността), JURI, LIBE)

- Създаване на Европейски фонд за отбрана (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(подпомагаща: AFET (член 54 от Правилника за дейността), BUDG, IMCO)

комисия LIBE

- Създаване на програма „Права и ценности“ (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(подпомагаща: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (член 54 от Правилника за дейността), JURI, AFCO, FEMM (член 54 от Правилника за дейността) PETI)

комисия REGI

- Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(подпомагаща: AFET (член 54 от Правилника за дейността), DEVE (член 54 от Правилника за дейността), BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 29 май 2018)

- Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
комисии: AFET, DEVE (член 55 от Правилника за дейността)
(подпомагаща: INTA, BUDG (член 54 от Правилника за дейността), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
комисии: BUDG, CONT (член 55 от Правилника за дейността)
(подпомагаща: REGI, LIBE (член 54 от Правилника за дейността), AFCO)

- Създаване на програмата InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
комисии: BUDG, ECON (член 55 от Правилника за дейността)
(подпомагаща: EMPL, ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността), TRAN (член 54 от Правилника за дейността) REGI, PECH, CULT)

- Създаване на Програмата за подкрепа на реформите (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
комисии: BUDG, ECON (член 55 от Правилника за дейността)
(подпомагаща: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Създаване на Механизъм за свързване на Европа (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
комисии: ITRE, TRAN (член 55 от Правилника за дейността)
(подпомагаща: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Програма „Правосъдие“ (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
комисии: JURI, LIBE (член 55 от Правилника за дейността)
(подпомагаща: BUDG, CONT, FEMM)

- Създаване на Европейска функция за стабилизиране на инвестициите (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
комисии: ECON, BUDG
(подпомагаща: EMPL)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 81 параграф 4 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27 юни 2018 г.)

комисия AFET

- Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Турция (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Косово (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Албания (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Сърбия (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно бивша югославска република Македония (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Черна гора (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Междинни доклади (член 99, параграф 5 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 12 юни 2018 г.)

комисия BUDG

- Междинен доклад относно МФР за периода 2021 – 2027 г. – Позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(подпомагаща: ENVI, AGRI, REGI)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 29 май 2018 г.)

комисии BUDG, ECON

- Учредяване на Европейския паричен фонд (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(подпомагаща: CONT)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 197 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27 юни 2018 г.)

специална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

- Доклад относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (2018/2153(INI))


15. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 10 септември 2018 до 13 септември 2018 г.


16. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


17. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.34 ч.


18. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Майдел, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Последно осъвременяване: 21 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност