Indeks 
Protokol
PDF 312kWORD 85k
Torsdag den 5. juli 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (indgivne beslutningsforslag)
 3.Deltagelse af personer med handicap i valg til Europa-Parlamentet (forhandling)
 4.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau
  4.2.Somalia
  4.3.Burundi
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Afstemningstid
  6.1.Den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau (afstemning)
  6.2.Somalia (afstemning)
  6.3.Burundi (afstemning)
  6.4. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger Ophavsret på det digitale indre marked ***I (afstemning)
  6.5. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger Det europæiske borgerinitiativ ***I (afstemning)
  6.6.Elektronisk udveksling med Kroatien af DNA-oplysninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.7.EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) ***I (afstemning)
  6.8.EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS): Europols opgaver ***I (afstemning)
  6.9.Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget ***I (afstemning)
  6.10.Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ***I (afstemning)
  6.11.Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet (afstemning)
  6.12.Den 73. samling i FN's Generalforsamling (afstemning)
  6.13.Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (afstemning)
  6.14.Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand kriminaliseres (afstemning)
  6.15.Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (afstemning)
  6.16.De negative virkninger af lovgivningen om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet for EU-borgere (afstemning)
  6.17.En statut for sociale og solidaritetsbaserede virksomheder (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Større forespørgsler (forhandling)
 12.Andragender
 13.Modtagne dokumenter
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Hævelse af mødet
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.02.


2. Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (2018/2770(RSP))

Forhandlingen fandt sted tirsdag den 3. juli 2018 (punkt 19 i protokollen af 3.7.2018)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina og Esteban González Pons, for PPE-Gruppen, om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, for S&D-Gruppen, om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil og Raffaele Fitto, for ECR-Gruppen, om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini og Ernest Urtasun, for Verts/ALE-Gruppen, om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo, for EFDD-Gruppen, om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes og Miguel Viegas, for GUE/NGL-Gruppen, om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 5.7.2018.


3. Deltagelse af personer med handicap i valg til Europa-Parlamentet (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Deltagelse af personer med handicap i valg til Europa-Parlamentet (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz for PPE-Gruppen, Soledad Cabezón Ruiz for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová og Costas Mavrides.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor og Maria Grapini.

Taler: Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 4.7.2018).


4.1. Den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau

Forslag til beslutning B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 og B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius og Helmut Scholz forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Siegfried Mureşan for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, France Jamet for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Michał Boni, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Anna Elżbieta Fotyga og Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder og Maria Grapini, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Bas Belder.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Bas Belder, som besvarede blåt kort-spørgsmålet fra Maria Grapini, Udo Voigt og Jaromír Štětina, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cristian Dan Preda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi og Stanislav Polčák.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 5.7.2018.


4.2. Somalia

Forslag til beslutning B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 og B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová og Lola Sánchez Caldentey forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Francisco Assis for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, James Carver, løsgænger, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Julie Ward og Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly og Stanislav Polčák.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 5.7.2018.


4.3. Burundi

Forslag til beslutning B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 og B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Seán Kelly, Neena Gill og Doru-Claudian Frunzulică.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 5.7.2018.

(Mødet afbrudt kl. 11.56 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.01.

°
° ° °

Formanden hyldede på Parlamentets vegne Ellen Heinemann, enhedschef i Direktoratet for Retsakter, inden hendes pensionering.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 og B8-0332/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0322/2018

(erstatter B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 og B8-0332/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska og Jana Žitňanská, for ECR-Gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Kostadinka Kuneva, for GUE/NGL-Gruppen:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé og Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0303)

(Forslag til beslutning B8-0329/2018 bortfaldt).


6.2. Somalia (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 og B8-0334/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0323/2018

(erstatter B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 og B8-0334/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Pier Antonio Panzeri, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska og Jana Žitňanská, for ECR-Gruppen;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara og Fabio Massimo Castaldo.

Vedtaget (P8_TA(2018)0304)

Indlæg

Michaela Šojdrová havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 10, som var blevet godtaget.


6.3. Burundi (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 og B8-0339/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0333/2018

(erstatter B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 og B8-0339/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Maria Arena, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias og Monica Macovei, for ECR-Gruppen;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou og Patrick Le Hyaric, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas og Fabio Massimo Castaldo, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0305)


6.4.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger Ophavsret på det digitale indre marked ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Forkastet

Indlæg

Inden afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, afsnit 2, Axel Voss, der talte for denne afgørelse.

João Ferreira om sprogordningen (formanden gav præciserende oplysninger om proceduren).

Catherine Stihler, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, afsnit 2, der talte imod denne afgørelse .


6.5.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger Det europæiske borgerinitiativ ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Inden afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, afsnit 2, György Schöpflin, der talte for denne afgørelse.


6.6. Elektronisk udveksling med Kroatien af DNA-oplysninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Kroatien af DNA-oplysninger [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0306)


6.7. EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 og (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE og FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2018)0307)


6.8. EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS): Europols opgaver ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/794 med henblik på oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0308)


6.9. Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Budgetudvalget - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Ingeborg Gräßle og Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE, ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN og FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2018)0309)


6.10. Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0310)

Indlæg

Monica Macovei (ordfører), inden afstemningen.


6.11. Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet (afstemning)

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet [2018/2024(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0311)

Indlæg

Miguel Viegas om ændringsforslag 26.

Daniele Viotti havde fremsat et mundtligt ændringsforslag om et nyt stykke efter stk. 1 og et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 2. Disse ændringsforslag var blevet godtaget.


6.12. Den 73. samling i FN's Generalforsamling (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om den 73. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling [2018/2040(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA(2018)0312)


6.13. Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (afstemning)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (2018/2770(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 3. juli 2018 (punkt 18 i protokollen af 3.7.2018).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den5. juli 2018 (punkt 2 i protokollen af 5.7.2018).

Forslag til beslutning B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 og B8-0321/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0315/2018

(erstatter B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 og B8-0320/2018):

stillet af:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec og Jaromír Štětina, for PPE-Gruppen.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis og Ramón Jáuregui Atondo, for S&D-Gruppen.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska og Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara og Fabio Massimo Castaldo, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0313)

(Forslag til beslutning B8-0318/2018 og B8-0321/2018 bortfaldt).


6.14. Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand kriminaliseres (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000065/2018) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand kriminaliseres (B8-0034/2018)

Forhandlingen fandt sted den 3. juli 2018 (punkt 23 i protokollen af 3.7.2018)

Forslag til beslutning på baggrund af en forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0034/2018, jf. Forretningsordenens artikel 128, stk. 5, af Claude Moraes, for LIBE, om retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand kriminaliseres (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0314)


6.15. Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0305/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0315)


6.16. De negative virkninger af lovgivningen om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet for EU-borgere (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0306/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0316)


6.17. En statut for sociale og solidaritetsbaserede virksomheder (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en statut for sociale og solidaritetsbaserede virksomheder [2016/2237(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0317)


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Ingeborg Gräßle og Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil og Seán Kelly

Betænkning: Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Betænkning: Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov og Jasenko Selimovic

Betænkning: Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov og Seán Kelly

Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil og Mirosław Piotrowski

Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand kriminaliseres - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

De negative virkninger af lovgivningen om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet for EU-borgere - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins og Alex Mayer.


8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.04.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Større forespørgsler (forhandling)

Krænkelse af kvinders grundlæggende menneskerettigheder i Pakistan

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (G-000005/2018) de Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler og Patricija Šulin, til Kommissionen: Krænkelse af kvinders grundlæggende menneskerettigheder i Pakistan (B8-0035/2018)

Marijana Petir begrundede spørgsmålet.

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) besvarede spørgsmålet.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, og André Elissen for ENF-Gruppen (formanden kaldte taleren til orden).

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Marek Jurek.

Taler: Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 25. juni 2018

(*) Navn fortroligt

Touch Cheap (nr. 0482/2018); Agnieszka Paszkowski (nr. 0483/2018); (*) (nr. 0484/2018); (*) (nr. 0485/2018); Ruslana Frantšuk (nr. 0486/2018); (*) (nr. 0487/2018); Antonella Formica (nr. 0488/2018); PJ Croad (nr. 0489/2018); (*) (nr. 0490/2018); (*) (nr. 0491/2018); Francesco Orbitello (nr. 0492/2018); Aurelio Rosini (nr. 0493/2018); (*) (nr. 0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (nr. 0495/2018); (*) (nr. 0496/2018); (*) (nr. 0497/2018); Florian Bosse (nr. 0498/2018); Mateusz Pilich (nr. 0499/2018); (*) (nr. 0500/2018); Marcus Davidsson (nr. 0501/2018); (*) (nr. 0502/2018); (*) (nr. 0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (nr. 0504/2018); (*) (nr. 0505/2018); (*) (nr. 0506/2018); Ivelin Todorov (nr. 0507/2018); José María Izeta Martiartu (nr. 0508/2018); (*) (nr. 0509/2018); Mary O'Leary (nr. 0510/2018); (*) (nr. 0511/2018); (*) (nr. 0512/2018); Enrico Modesto Cerea (nr. 0513/2018); Ivaylo Iliev (nr. 0514/2018); (*) (nr. 0515/2018); (*) (nr. 0516/2018); Róbert Pikáli (nr. 0517/2018); Sabrina Monforte (nr. 0518/2018); Marco Ricci (nr. 0519/2018); (*) (nr. 0520/2018); (*) (nr. 0521/2018); (*) (nr. 0522/2018); (*) (nr. 0523/2018); Chris Neville (nr. 0524/2018); Donatella Mercatelli (nr. 0525/2018); (*) (nr. 0526/2018); Dimitar Vasilev (nr. 0527/2018); (*) (nr. 0528/2018).


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (omarbejdning) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, JURI (forretningsordenens artikel 104)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, IMCO, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag. I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

EMPL, ENVI, FEMM

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1011, for så vidt angår benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
I overensstemmelse med traktatens artikel 287 ville formanden høre Revisionsretten om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering afregistrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på udbetaling af forskud over Den Europæiske Unions almindelige budget for 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og om berigtigelse af nævnte forordning for så vidt angår midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

BUDG, EMPL, CULT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning omDet Europæiske Fiskerikontrolagentur (Kodifikation) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et særskilt finansielt program til dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald og om ophævelse af Rådets forordning (Euratom) nr. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG, ENVI

- Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, BUDG, ENVI

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Dominique Bilde og Philippe Loiseau. Forslag til beslutning om malkekøers velfærd i EU (B8-0272/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om en fornuftig brug af internettet blandt unge (B8-0273/2018)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Stefano Maullu. Forslag til beslutning om uddannelse af moldoviske migranters børn, der er forblevet i hjemlandet (B8-0300/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om angreb på journalister og mediefriheden i EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande samt lande i Det Østlige Partnerskab (B8-0301/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om sanktioner over for stater, der gør brug af børnearbejde (B8-0302/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (B8-0303/2018)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL


14. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 27. juni 2018)

AFET

- Efter det arabiske forår: Vejen frem for MENA-regionen. (2018/2160(INI))

- Opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling (2018/2159(INI))

- Status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland (2018/2158(INI))

- Rådets årsberetning udarbejdet i overensstemmelse med punkt 8 i de operative bestemmelser i Den Europæiske Unions adfærdskodeks om våbeneksport (2018/2157(INI))

- Militær mobilitet (2018/2156(INI))
(rådg.udv.: TRAN)

- EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending med hensyn til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU (2018/2155(INI))

- Menneskerettighedsspørgsmål inden for private militær- og sikkerhedsselskabers aktiviteter, der berører tredjelande (2018/2154(INI))

CONT

- Årsrapport om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser — bekæmpelse af svig. (2018/2152(INI))

- Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter (2018/2151(INI))
(rådg.udv.: INTA)

ECON

- Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (2018/2161(INI))
(rådg.udv.: INTA, BUDG (forretningsordenens artikel 54))

FEMM

- Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet (2018/2162(INI))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

AGRI

- Status for debatten om Europas fremtid (2018/2094(INI))
henvist til kor. udv. AFCO
rådg.udv.: CONT, AGRI, ECON (forretningsordenens artikel 54)

commissions AGRI, TRAN

- Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
henvist til kor. udv. EMPL
rådg.udv.: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
henvist til kor. udv. REGI
rådg.udv.: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

AGRI, ECON

- Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

FEMM

- Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området (2018/2098(INI))
henvist til kor. udv. AFET
rådg.udv.: FEMM

DEVE

- Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
henvist til kor. udv. AGRI
rådg.udv.: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

PECH, LIBE, JURI

- Den Europæiske Socialfond Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
henvist til kor. udv. EMPL
rådg.udv.: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI(forretningsordenens artikel 54), JURI

CONT

- Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
henvist til kor. udv. IMCO
rådg.udv.: BUDG, CONT

JURI

- Oprettelse af en fælles digital portal, der skal stille oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester til rådighed (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
henvist til kor. udv. IMCO
rådg.udv.: ITRE, LIBE, JURI (forretningsordenens artikel 39)

TRAN

- Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
henvist til kor. udv. ITRE
rådg.udv.: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
henvist til kor. udv. ITRE
rådg.udv.: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (forretningsordenens artikel 54)

AGRI, ENVI, CONT, TRAN, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
henvist til kor. udv. ITRE
rådg.udv.: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

CONT, REGI, CULT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
henvist til kor. udv. ITRE
rådg.udv.: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

PECH, CONT, DEVE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav. (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
henvist til kor. udv. AGRI
rådg.udv.: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
henvist til kor. udv. REGI
rådg.udv.: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET (forretningsordenens artikel 54), DEVE (forretningsordenens artikel 54)

ENVI

- Mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
henvist til kor. udv. REGI
rådg.udv.: ENVI, JURI

PECH, CONT, LIBE

- Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
henvist til kor. udv. REGI
rådg.udv.: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

ENVI, CONT

- Forslag til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de egne indtægter baseret på det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag, på Den Europæiske Unions emissionshandelssystem og på plastemballageaffald, der ikke er genanvendt, og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
henvist til kor. udv. BUDG
rådg.udv.: CONT, ENVI

DEVE, FEMM

- Om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
henvist til kor. udv. AGRI
Rådg. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

TRAN

- Om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
henvist til kor. udv. IMCO
Rådg. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54), ITRE (forretningsordenens artikel 54), ECON (forretningsordenens artikel 54), AGRI (associeret udvalg), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. juni 2018)

AGRI

- Iloyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(rådg.udv.: ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 54))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 27. juni 2018)

ECON

- Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (2018/2161(INI))
(rådg.udv.: INTA, BUDG (forretningsordenens artikel 54))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 5. juli 2018)

AFET, DEVE

- Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(rådg.udv.: INTA, BUDG (forretningsordenens artikel 54), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

AGRI

- Regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(rådg.udv.: INTA, BUDG, CONT, ENVI (forretningsordenens artikel 54), ITRE, REGI)

BUDG, ECON

- Oprettelse af InvestEU-programmet (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(rådg.udv.: EMPL, ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 54), TRAN (forretningsordenens artikel 54), REGI, PECH, CULT)

BUDG, CONT

- Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(rådg.udv.: REGI, LIBE (forretningsordenens artikel 54), AFCO)

CULT

- Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(rådg.udv.: DEVE (forretningsordenens artikel 54), BUDG, EMPL (forretningsordenens artikel 54), ENVI, REGI)

EMPL

- Den Europæiske Socialfond Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(rådg.udv.: BUDG, CONT, ENVI (forretningsordenens artikel 54), ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)

IMCO

- Oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(rådg.udv.: BUDG, ECON (forretningsordenens artikel 54), EMPL, ENVI (forretningsordenens artikel 54), ITRE (forretningsordenens artikel 54), AGRI (forretningsordenens artikel 54), JURI)

ITRE

- Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(rådg.udv.: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (forretningsordenens artikel 54) JURI, LIBE)

- Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 54), BUDG, IMCO)

LIBE

- Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(rådg.udv.: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (forretningsordenens artikel 54), JURI, AFCO, FEMM (forretningsordenens artikel 54), PETI)

REGI

- Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 54), DEVE (forretningsordenens artikel 54), BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 29. maj 2018)

- Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
udvalg: AFET, DEVE (forretningsordenens artikel 55)
(rådg.udv.: INTA, BUDG (forretningsordenens artikel 54), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
udvalg: BUDG, CONT (forretningsordenens artikel 55)
(rådg.udv.: REGI, LIBE (forretningsordenens artikel 54), AFCO)

- Oprettelse af InvestEU-programmet (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
udvalg: BUDG, ECON (forretningsordenens artikel 55)
(rådg.udv.: EMPL, ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 54), TRAN (forretningsordenens artikel 54) REGI, PECH, CULT)

- Etablering af reformstøtteprogrammet (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
udvalg: BUDG, ECON (forretningsordenens artikel 55)
(rådg.udv.: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
udvalg: ITRE, TRAN (forretningsordenens artikel 55)
(rådg.udv.: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Programmet for retlige anliggender (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
udvalg: JURI, LIBE (forretningsordenens artikel 55)
(rådg.udv.: BUDG, CONT, FEMM)

- Oprettelse af en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
udvalg: ECON, BUDG
(rådg.udv.: EMPL)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 81, stk. 4)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 27. juni 2018)

AFET

- Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Kommissionens 2018-rapport om Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Kommissionens 2018-rapport om Bosnien-Hercegovina (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Kommissionens rapport om Albanien 2018 (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Kommissionens 2018-rapport om Serbien (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Kommissionens 2018-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Kommissionens 2018-rapport om Montenegro (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Interimsbetænkninger (forretningsordenens artikel 99, stk. 5)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12. juni 2018)

BUDG

- Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(rådg.udv.: ENVI, AGRI, REGI)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 29. maj 2018)

BUDG, ECON

- Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(rådg.udv.: CONT)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 197)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 27. juni 2018)

Det Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider

- Rapport om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (2018/2153(INI))


15. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 10. september 2018 - 13. september 2018.


16. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


17. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.34.


18. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Seneste opdatering: 21. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik