Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 335kWORD 95k
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωπαϊκές εκλογές (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου
  4.2.Σομαλία
  4.3.Μπουρούντι
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου (ψηφοφορία)
  6.2.Σομαλία (ψηφοφορία)
  6.3.Μπουρούντι (ψηφοφορία)
  6.4.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I (ψηφοφορία)
  6.5.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ***I (ψηφοφορία)
  6.6.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.7.Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) ***I (ψηφοφορία)
  6.8.Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ ***I (ψηφοφορία)
  6.9.Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  6.10.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης ***I (ψηφοφορία)
  6.11.Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (ψηφοφορία)
  6.12.73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (ψηφοφορία)
  6.13.Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (ψηφοφορία)
  6.14.Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (ψηφοφορία)
  6.15.Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ (ψηφοφορία)
  6.16.Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ (ψηφοφορία)
  6.17.Καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 12.Αναφορές
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.02.


2. Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (2018/2770(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina και Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τα σύνορά της (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τα σύνορά της (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τα σύνορά της (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018

—   Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes και Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018.


3. Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωπαϊκές εκλογές (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωπαϊκές εκλογές (2018/2647(RSP))

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová και Κώστας Μαυρίδης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.


4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2018)


4.1. Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 και B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Οι Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius και Helmut Scholz παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Οι Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Michał Boni, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Anna Elżbieta Fotyga και Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder και Maria Grapini, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Bas Belder.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bas Belder, ο οποίος απαντά στην ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Udo Voigt και Jaromír Štětina, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018.


4.2. Σομαλία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 και B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Οι Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová και Lola Sánchez Caldentey παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, James Carver, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Julie Ward και Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018.


4.3. Μπουρούντι

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 και B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Seán Kelly, Neena Gill και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.56 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

5. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.01.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος, εξ ονόματος του Σώματος, αποτίει φόρο τιμής στην Ellen Heinemann, προϊσταμένη τμήματος της Διεύθυνσης Νομοθετικών Πράξεων, η οποία πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


6.1. Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 και B8-0332/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0322/2018

(αντικαθιστά τις B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 και B8-0332/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Λευτέρης Χριστοφόρου, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Νότης Μαριάς, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0303)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0329/2018 καταπίπτει.)


6.2. Σομαλία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 και B8-0334/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0323/2018

(αντικαθιστά τις B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 και B8-0334/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Λευτέρης Χριστοφόρου, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara και Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0304)

Παρεμβάσεις

Η Michaela Šojdrová προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 10, η οποία κρατείται.


6.3. Μπουρούντι (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 και B8-0339/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0333/2018

(αντικαθιστά τις B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 και B8-0339/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Λευτέρης Χριστοφόρου, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Νότης Μαριάς και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0305)


6.4. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 εδάφιο 2 του Κανονισμού, ο Axel Voss ο οποίος τάσσεται υπέρ της απόφασης.

Ο João Ferreira σχετικά με το γλωσσικό καθεστώς (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις επί της διαδικασίας).

Η Catherine Stihler, πριν την ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 εδάφιο 2 του Κανονισμού, η οποία τάσσεται κατά της απόφασης περί έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων.


6.5. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 εδάφιο 2 του Κανονισμού, ο György Schöpflin ο οποίος τάσσεται υπέρ της απόφασης.


6.6. Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0306)


6.7. Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399 και (ΕΕ) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ και ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0307)


6.8. Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΕ) 2016/794 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0308)


6.9. Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συνεισηγητές: Ingeborg Gräßle και Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0309)


6.10. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0310)

Παρεμβάσεις

Monica Macovei (Εισηγήτρια), πριν την ψηφοφορία.


6.11. Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (ψηφοφορία)

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο [2018/2024(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0311)

Παρεμβάσεις

Ο Miguel Viegas σχετικά με την τροπολογία 26.

Ο Daniele Viotti υποβάλλει προφορική τροπολογία για την εισαγωγή νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 1, και προφορική τροπολογία στην τροπολογία 2. Αυτές οι προφορικές τροπολογίες κρατούνται.


6.12. 73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο όσον αφορά την 73η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών [2018/2040(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0312)


6.13. Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (2018/2770(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 3 Ιουλίου 2018 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 5 Ιουλίου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 και B8-0321/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0315/2018

(αντικαθιστά τις B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 και B8-0320/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, cLorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec και Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Francisco Assis και Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0313)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0318/2018 και B8-0321/2018 καταπίπτουν.)


6.14. Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000065/2018) που κατέθεσε Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (B8-0034/2018)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 3 Ιουλίου 2018 (σημείο 23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σε συνέχεια ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0034/2018, σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού από τον Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0314)


6.15. Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0305/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0315)


6.16. Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0306/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0316)


6.17. Καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων [2016/2237(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0317)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Ingeborg Gräßle και Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil και Seán Kelly

Έκθεση Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Έκθεση Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov και Jasenko Selimovic

Έκθεση Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov και Seán Kelly

Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil και Mirosław Piotrowski

Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins και Alex Mayer.


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.04.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών στο Πακιστάν

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (G-000005/2018) των Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler και Patricija Šulin, προς την Επιτροπή: Παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών στο Πακιστάν (B8-0035/2018)

Η Marijana Petir αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, και André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF (ο Πρόεδρος ανακαλεί τον ομιλητή στην τάξη).

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Marek Jurek.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 25 Ιουνίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

Touch Cheap (αριθ. 0482/2018)· Agnieszka Paszkowski (αριθ. 0483/2018)· (*) (αριθ. 0484/2018)· (*) (αριθ. 0485/2018)· Ruslana Frantšuk (αριθ. 0486/2018)· (*) (αριθ. 0487/2018)· Antonella Formica (αριθ. 0488/2018)· PJ Croad (αριθ. 0489/2018)· (*) (αριθ. 0490/2018)· (*) (αριθ. 0491/2018)· Francesco Orbitello (αριθ. 0492/2018)· Aurelio Rosini (αριθ. 0493/2018)· (*) (αριθ. 0494/2018)· Thomas Wakabe Mbugua (αριθ. 0495/2018)· (*) (αριθ. 0496/2018)· (*) (αριθ. 0497/2018)· Florian Bosse (αριθ. 0498/2018)· Mateusz Pilich (αριθ. 0499/2018)· (*) (αριθ. 0500/2018)· Marcus Davidsson (αριθ. 0501/2018)· (*) (αριθ. 0502/2018)· (*) (αριθ. 0503/2018)· Pedro del Cura Sánchez (αριθ. 0504/2018)· (*) (αριθ. 0505/2018)· (*) (αριθ. 0506/2018)· Ivelin Todorov (αριθ. 0507/2018)· José María Izeta Martiartu (αριθ. 0508/2018)· (*) (αριθ. 0509/2018)· Mary O'Leary (αριθ. 0510/2018)· (*) (αριθ. 0511/2018)· (*) (αριθ. 0512/2018)· Enrico Modesto Cerea (αριθ. 0513/2018)· Ivaylo Iliev (αριθ. 0514/2018)· (*) (αριθ. 0515/2018)· (*) (αριθ. 0516/2018)· Róbert Pikáli (αριθ. 0517/2018)· Sabrina Monforte (αριθ. 0518/2018)· Marco Ricci (αριθ. 0519/2018)· (*) (αριθ. 0520/2018)· (*) (αριθ. 0521/2018)· (*) (αριθ. 0522/2018)· (*) (αριθ. 0523/2018)· Chris Neville (αριθ. 0524/2018)· Donatella Mercatelli (αριθ. 0525/2018)· (*) (αριθ. 0526/2018)· Dimitar Vasilev (αριθ. 0527/2018)· (*) (αριθ. 0528/2018).


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (αναδιατύπωση) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO, TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS) (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

EMPL, ENVI, FEMM

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, JURI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και για τη διόρθωση του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

BUDG, EMPL, CULT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (κωδικοποίηση) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, και για την κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ.1368/2013 του Συμβουλίου (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG, ENVI

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Bilde και Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καλή μεταχείριση των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0272/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με έναν ευφυή τρόπο πλοήγησης από τους εφήβους (B8-0273/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Stefano Maullu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των μολδαβών μεταναστών που έχουν παραμείνει στη χώρα καταγωγής τους (B8-0300/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες και στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (B8-0301/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε κράτη που εκμεταλλεύονται την παιδική εργασία (B8-0302/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (B8-0303/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL


14. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27ης Ιουνίου 2018)

επιτροπή AFET

- Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (2018/2160(INI))

- Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση (2018/2159(INI))

- Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (2018/2158(INI))

- Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου δυνάμει της λειτουργικής διάταξης αριθ. 8 του Κώδικα Συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων (2018/2157(INI))

- Στρατιωτική κινητικότητα (2018/2156(INI))
(γνωμοδότηση: TRAN)

- Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και η εντολή του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ (2018/2155(INI))

- Ανησυχίες για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών και ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας σε τρίτες χώρες (2018/2154(INI))

επιτροπή CONT

- Ετήσια έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης (2018/2152(INI))

- Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ (2018/2151(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

επιτροπή ECON

- Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2018/2161(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή FEMM

- Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018/2162(INI))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή AGRI

- Πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (2018/2094(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: CONT, AGRI, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπές AGRI, TRAN

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
γνωμοδότηση: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες για τα ταμεία αυτά και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και τις Θεωρήσεις (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

επιτροπές AGRI, ECON

- Μείωση του αντικτύπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

επιτροπή FEMM

- Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2018/2098(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: FEMM

επιτροπή DEVE

- Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

επιτροπές PECH, LIBE, JURI

- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
γνωμοδότηση: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI

επιτροπή CONT

- Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: BUDG, CONT

επιτροπή JURI

- Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης για την παροχή πληροφοριών, διαδικασιών, συνδρομής και υπηρεσιών επίλυσης προβλημάτων (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: ITRE, LIBE, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

επιτροπή TRAN

- Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπές AGRI, ENVI, CONT, TRAN, REGI

- Πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

επιτροπές CONT, REGI, CULT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

επιτροπές PECH, CONT, DEVE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (EE) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Ειδικές διατάξεις για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET, DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή ENVI

- Μηχανισμός για την άρση νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: ENVI, JURI

επιτροπές PECH, CONT, LIBE

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

επιτροπές ENVI, CONT

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των ιδίων πόρων που βασίζονται στην κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών που δεν ανακυκλώνονται, και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG
γνωμοδότηση: CONT, ENVI

επιτροπές DEVE, FEMM

- Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

επιτροπή TRAN

- Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού), AGRI (συνδεδεμένη επιτροπή), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Ιουνίου 2018)

επιτροπή AGRI

- Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(γνωμοδότηση: ENVI, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27ης Ιουνίου 2018)

επιτροπή ECON

- Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2018/2161(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5ης Ιουλίου 2018)

επιτροπές AFET, DEVE

- Θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(γνωμοδότηση: INTA, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

επιτροπή AGRI

- Θέσπιση κανόνων σχετικά με τη στήριξη στρατηγικών σχεδίων που θα καταρτιστούν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια ΚΓΠ) και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(γνωμοδότηση: INTA, BUDG, CONT, ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού), ITRE, REGI)

επιτροπές BUDG, ECON

- Θέσπιση του προγράμματος InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(γνωμοδότηση: EMPL, ENVI, ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού), REGI, PECH, CULT)

επιτροπές BUDG, CONT

- Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(γνωμοδότηση: REGI, LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού) AFCO)

επιτροπή CULT

- Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(γνωμοδότηση: DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού), BUDG, EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), ENVI, REGI)

επιτροπή EMPL

- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(γνωμοδότηση: BUDG, CONT, ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού), ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)

επιτροπή IMCO

- Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(γνωμοδότηση: BUDG, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού), EMPL, ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI)

επιτροπή ITRE

- Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(γνωμοδότηση: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI, LIBE)

- Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(γνωμοδότηση: AFET (άρθρο 54 του Κανονισμού), BUDG, IMCO)

επιτροπή LIBE

- Θέσπιση του προγράμματος για τα δικαιώματα και τις αξίες (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(γνωμοδότηση: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI, AFCO, FEMM (άρθρο 54 του Κανονισμού), PETI)

επιτροπή REGI

- Ειδικές διατάξεις για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(γνωμοδότηση: AFET (άρθρο 54 του Κανονισμού), DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού), BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)I

Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 29 Μαΐου 2018)

- Θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
επιτροπές: AFET, DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(γνωμοδότηση: INTA, BUDG, ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
επιτροπές: BUDG, CONT (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(γνωμοδότηση: REGI, LIBE, AFCO)

- Θέσπιση του προγράμματος InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
επιτροπές: BUDG, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(γνωμοδότηση: EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, PECH, CULT)

- Θέσπιση του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
επιτροπές: BUDG, ECON (άρθρο 55 του Κανονισμού)
(γνωμοδότηση: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
επιτροπές: ITRE, TRAN (άρθρο 55 του Κανονισμού)
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
επιτροπές: JURI, LIBE (άρθρο 55 του Κανονισμού)
(γνωμοδότηση: BUDG, CONT, FEMM)

- Θέσπιση της Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
επιτροπές: ECON, BUDG
(γνωμοδότηση: EMPL)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 81 παράγραφος 4 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27ης Ιουνίου 2018)

επιτροπή AFET

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Αλβανία (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Σερβία (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Μαυροβούνιο (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Ενδιάμεσες εκθέσεις

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Ιουνίου 2018)

επιτροπή BUDG

- Ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(γνωμοδότηση: ENVI, AGRI, REGI)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 29ης Μαΐου 2018)

επιτροπές BUDG, ECON

- Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(γνωμοδότηση: CONT)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 197 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27ης Ιουνίου 2018)

ειδική επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων

- Έκθεση σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (2018/2153(INI))


15. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2018.


16. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


17. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.34.


18. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χρυσόγονος, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Γραμματικάκης, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου