Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 302kWORD 85k
Neljapäev, 5. juuli 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Rändekriis ja humanitaarolukord Venezuelas ja selle piiridel (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Puuetega inimeste osalemine Euroopa Parlamendi valimistel (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  4.1.Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriis Moldovas
  4.2.Somaalia
  4.3.Burundi
 5.Istungi jätkamine
 6.Hääletused
  6.1.Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriis Moldovas (hääletus)
  6.2.Somaalia (hääletus)
  6.3.Burundi (hääletus)
  6.4.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (hääletus)
  6.5.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Euroopa kodanikualgatus ***I (hääletus)
  6.6.Rakendusotsus DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.7.ELi reisiinfo ja -lubade süsteem ***I (hääletus)
  6.8.ELi reisiinfo ja -lubade süsteem: Europoli ülesanded ***I (hääletus)
  6.9.Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)
  6.10.Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet ***I (hääletus)
  6.11.2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (hääletus)
  6.12.Soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärgu kohta (hääletus)
  6.13.Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (hääletus)
  6.14.Suunised liikmesriikidele, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist (hääletus)
  6.15.ELi–USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (hääletus)
  6.16.USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjulik mõju ELi kodanikele (hääletus)
  6.17.Sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikiri (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 12.Petitsioonid
 13.Esitatud dokumendid
 14.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Istungi lõpp
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.02.


2. Rändekriis ja humanitaarolukord Venezuelas ja selle piiridel (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (2018/2770(RSP))

Arutelu toimus teisipäeval, 3. juulil 2018 (3.7.2018 protokollipunkt 19)

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina ja Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ja selle piiridel 2018/2770(RSP) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ja selle piiridel (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ja selle piiridel (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini ja Ernest Urtasun, fraktsiooni Verts/ALE nimel rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ja selle piiridel (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström, fraktsiooni ALDE nimel rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ja selle piiridel (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ja selle piiridel (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes ja Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ja selle piiridel (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.13.


3. Puuetega inimeste osalemine Euroopa Parlamendi valimistel (arutelu)

Komisjoni avaldus: Puuetega inimeste osalemine Euroopa Parlamendi valimistel (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel, Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová ja Costas Mavrides.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor ja Maria Grapini.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 4.7.2018 protokollipunkt 2.)


4.1. Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriis Moldovas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 ja B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius ja Helmut Scholz tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michał Boni, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Anna Elżbieta Fotyga ja Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder ja Maria Grapini, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Bas Belderile.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Bas Belder, kes vastas küsimusele, mille sinist kaarti tõstes oli esitanud Maria Grapini, Udo Voigt ja Jaromír Štětina, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.1.


4.2. Somaalia

Resolutsiooni ettepanekud B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ja B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová ja Lola Sánchez Caldentey tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, James Carver (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Julie Ward ja Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.2.


4.3. Burundi

Resolutsiooni ettepanekud B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ja B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Seán Kelly, Neena Gill ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.3.

(Istung katkestati kell 11.56 kuni hääletuseni.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.01.

°
° ° °

Juhataja avaldas parlamendi nimel austust õigusaktide direktoraadi üksuse juhatajale Ellen Heinemannile, kes suundub pensionile.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriis Moldovas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 ja B8-0332/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0322/2018

(asendades B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 ja B8-0332/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0303)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0329/2018 muutus kehtetuks.)


6.2. Somaalia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ja B8-0334/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0323/2018

(asendades B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ja B8-0334/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara ja Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0304)

Sõnavõtud

Michaela Šojdrová esitas punkti 10 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


6.3. Burundi (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ja B8-0339/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0333/2018

(asendades B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ja B8-0339/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0305)


6.4. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Tagasi lükatud

Sõnavõtud

Axel Voss enne hääletust vastavalt kodukorra artikli 69c lõike 2 teisele lõigule, et ta on otsuse poolt.

João Ferreira keelerežiimi kohta (president täpsustas korda).

Catherine Stihler vastavalt kodukorra artikli 69c lõike 2 teisele lõigule, et on institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamist käsitleva otsuse vastu.


6.5. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Euroopa kodanikualgatus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

György Schöpflin enne hääletust vastavalt kodukorra artikli 69c lõike 2 teisele lõigule, et ta on otsuse poolt.


6.6. Rakendusotsus DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0306)


6.7. ELi reisiinfo ja -lubade süsteem ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399 ja (EL) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE ja ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0307)


6.8. ELi reisiinfo ja -lubade süsteem: Europoli ülesanded ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 2016/794, et luua ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0308)


6.9. Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Eelarvekomisjon - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE, KOMISJONI AVALDUSED ja ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0309)


6.10. Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametit ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0310)

Sõnavõtud

Monica Macovei (raportöör) enne hääletust.


6.11. 2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (hääletus)

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks [2018/2024(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0311)

Sõnavõtud

Miguel Viegas muudatusettepaneku 26 kohta.

Daniele Viotti, et esitada suuline muudatusettepanek uue punkti lisamiseks pärast punkti 1 ja suuline muudatusettepanek muudatusettepaneku 2 kohta. Suulised muudatusettepanekud võeti vastu.


6.12. Soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärgu kohta (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, mis käsitleb Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärku [2018/2040(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

SOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2018)0312)


6.13. Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (2018/2770(RSP))

Arutelu toimus 3. juulil 2018 (3.7.2018 protokollipunkt 18).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 5. juulil 2018 (5.7.2018 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 ja B8-0321/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0315/2018

(asendades B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 ja B8-0320/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec ja Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis ja Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0313)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0318/2018 ja B8-0321/2018 muutusid kehtetuks.)


6.14. Suunised liikmesriikidele, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000065/2018), mille esitas Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Suunised liikmesriikidele selle kohta, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist (B8-0034/2018)

Arutelu toimus 3. juulil 2018 (3.7.2018 protokollipunkt 23)

Suuliselt vastatava küsimuse alusel esitatud resolutsiooni ettepanek B8-0034/2018 (vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5), mille esitas Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel ja mis käsitleb liikmesriikidele määratud suuniseid selle kohta, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0314)


6.15. ELi–USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0305/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0315)


6.16. USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjulik mõju ELi kodanikele (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0306/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0316)


6.17. Sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikiri (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikirja kohta [2016/2237(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0317)


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Raport: Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Raport: Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov ja Jasenko Selimovic

Raport: Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov ja Seán Kelly

Rändekriis ja humanitaarolukord Venezuelas ja selle piiridel - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil ja Mirosław Piotrowski

Suunised liikmesriikidele, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

ELi–USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjulik mõju ELi kodanikele - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins ja Alex Mayer.


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.04.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Naiste põhiliste inimõiguste rikkumine Pakistanis

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (G-000005/2018), mille esitasid Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler ja Patricija Šulin komisjonile: Naiste põhiliste inimõiguste rikkumine Pakistanis (B8-0035/2018)

Marijana Petir esitas küsimuse.

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, ja André Elissen fraktsiooni ENF nimel (president tuletas sõnavõtjale meelde kodukorda).

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Marek Jurek.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


12. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

25. juuni 2018

(*) Nimi salastatud

Touch Cheap (nr 0482/2018); Agnieszka Paszkowski (nr 0483/2018); (*) (nr 0484/2018); (*) (nr 0485/2018); Ruslana Frantšuk (nr 0486/2018); (*) (nr 0487/2018); Antonella Formica (nr 0488/2018); PJ Croad (nr 0489/2018); (*) (nr 0490/2018); (*) (nr 0491/2018); Francesco Orbitello (nr 0492/2018); Aurelio Rosini (nr 0493/2018); (*) (nr 0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (nr 0495/2018); (*) (nr 0496/2018); (*) (nr 0497/2018); Florian Bosse (nr 0498/2018); Mateusz Pilich (nr 0499/2018); (*) (nr 0500/2018); Marcus Davidsson (nr 0501/2018); (*) (nr 0502/2018); (*) (nr 0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (nr 0504/2018); (*) (nr 0505/2018); (*) (nr 0506/2018); Ivelin Todorov (nr 0507/2018); José María Izeta Martiartu (nr 0508/2018); (*) (nr 0509/2018); Mary O'Leary (nr 0510/2018); (*) (nr 0511/2018); (*) (nr 0512/2018); Enrico Modesto Cerea (nr 0513/2018); Ivaylo Iliev (nr 0514/2018); (*) (nr 0515/2018); (*) (nr 0516/2018); Róbert Pikáli (nr 0517/2018); Sabrina Monforte (nr 0518/2018); Marco Ricci (nr 0519/2018); (*) (nr 0520/2018); (*) (nr 0521/2018); (*) (nr 0522/2018); (*) (nr 0523/2018); Chris Neville (nr 0524/2018); Donatella Mercatelli (nr 0525/2018); (*) (nr 0526/2018); Dimitar Vasilev (nr 0527/2018); (*) (nr 0528/2018).


13. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjoni poolt

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, JURI (kodukorra artikkel 104)

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite kohta (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse jätkusuutlike investeeringute soodustamise raamistik (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamist ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ENVI, FEMM

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusaluste osas (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi käsitlevat määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkusega (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))
President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 sätetega selle ettepaneku asjus kontrollikojaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi vahendite osas ning parandatakse seda määrust seoses majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahenditega (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, EMPL, CULT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Kalanduskontrolli Ametikohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbeline rahastamiskava ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (Euratom) nr1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis Euratomi asutamislepingu alusel täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG, ENVI

2) parlamendiliikmete poolt: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Dominique Bilde ja Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek piimalehmade heaolu kohta Euroopa Liidus (B8-0272/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek noorte aruka internetikasutuse kohta (B8-0273/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Stefano Maullu. Resolutsiooni ettepanek Moldovast väljarännanud lapsevanemate kodumaale maha jäänud laste hariduse kohta (B8-0300/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek ajakirjanike ja meediavabaduse vastu suunatud rünnakute kohta ELi kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides ning idapartnerluse riikides (B8-0301/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek lapstööjõudu kasutavate riikide vastaste sanktsioonide kohta (B8-0302/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek töötervishoiu ja -ohutuse kohta (B8-0303/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL


14. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 27. juuni 2018. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Araabia kevade sündmuste järel: Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (2018/2160(INI))

- ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine (2018/2159(INI))

- ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord (2018/2158(INI))

- Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi rakendussätte 8 kohane nõukogu aastaaruanne (2018/2157(INI))

- Sõjaväeline liikuvus (2018/2156(INI))
(nõuandvad komisjonid: TRAN)

- ELi suunised usu- ja veendumusvabaduse edendamise kohta kolmandates riikides ning ELi erisaadiku asjaomased volitused (2018/2155(INI))

- Inimõigusalased mureküsimused julgeoleku- ja militaarvaldkonna eraettevõtjate tegevuses, mis mõjutab kolmandaid riike (2018/2154(INI))

CONT-komisjon

- Aastaaruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (2018/2152(INI))

- Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2018/2151(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)

ECON-komisjon

- Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (2018/2161(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, BUDG (kodukorra artikkel 54))

FEMM-komisjon

- Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis (2018/2162(INI))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

AGRI-komisjon

- Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (2018/2094(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: CONT, AGRI, ECON (kodukorra artikkel 54)

AGRI-, TRAN-komisjon

- Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

AGRI-, ECON-komisjon

- Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

FEMM-komisjon

- Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (2018/2098(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: FEMM

DEVE-komisjon

- Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

PECH-, LIBE-, JURI-komisjon

- Euroopa Sotsiaalfond+ (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (kodukorra artikkel 54), JURI

CONT-komisjon

- Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT

JURI-komisjon

- Ühtse digivärava loomine teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: ITRE, LIBE, JURI (kodukorra artikkel 39)

TRAN-komisjon

- Liidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti loomine (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (kodukorra artikkel 54)

AGRI-, ENVI-, CONT-, TRAN-, REGI-komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

CONT-, REGI-, CULT-komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

PECH-, CONT-, DEVE-komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile REGI
nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET (kodukorra artikkel 54), DEVE (kodukorra artikkel 54)

ENVI-komisjon

- Piiriüleste õiguslike ja halduslike takistuste lahendamise mehhanism (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: ENVI, JURI

PECH-, CONT-, LIBE-komisjon

- Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

ENVI-, CONT-komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks omavahendid, mis põhinevad äriühingu tulumaksu ühtsel konsolideeritud maksubaasil, Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemil ja ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel, ning rahavajaduste rahuldamise meetmete kohta (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG
nõuandvad komisjonid: CONT, ENVI

DEVE-. FEMM-komisjon

- Eeskirjade kehtestamine, et toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

nõuandvad komisjonid: ENVI (kodukorra artikkel 54), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

TRAN-komisjon

- Ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programmi loomine (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

nõuandvad komisjonid: ENVI (kodukorra artikkel 54), ITRE (kodukorra artikkel 54), ECON (kodukorra artikkel 54), AGRI (kaasatud komisjon), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 7. juuni 2018. aasta otsuse alusel)

AGRI-komisjon

- Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, IMCO (kodukorra artikkel 54))
Kaasatud komisjonid: AGRI

(Esimeeste konverentsi 27. juuni 2018. aasta otsuse alusel)

ECON-komisjon

- Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (2018/2161(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, BUDG (kodukorra artikkel 54))
Kaasatud komisjonid: ECON

(Esimeeste konverentsi 5. juuli 2018. aasta otsuse alusel)

AFET-, DEVE-komisjon

- Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi loomine (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(nõuandvad komisjonid: INTA, BUDG (kodukorra artikkel 54), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)
Kaasatud komisjonid: AFET, DEVE

AGRI-komisjon

- Eeskirjade kehtestamine, et toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

(nõuandvad komisjonid: INTA, BUDG, CONT, ENVI (kodukorra artikkel 54) ITRE, REGI)

BUDG-, ECON-komisjon

- InvestEU programmi loomine (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54), TRAN (kodukorra artikkel 54), REGI, PECH, CULT)
Kaasatud komisjonid: BUDG, ECON

BUDG-, CONT-komisjon

- Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(nõuandvad komisjonid: REGI, LIBE (kodukorra artikkel 54), AFCO)
Kaasatud komisjonid: BUDG, CONT

CULT-komisjon

- Euroopa solidaarsuskorpuse programmi loomine (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(nõuandvad komisjonid: DEVE (kodukorra artikkel 54), BUDG, EMPL (kodukorra artikkel 54), ENVI, REGI)
Kaasatud komisjonid: CULT

EMPL-komisjon

- Euroopa Sotsiaalfond+ (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT, ENVI (kodukorra artikkel 54), ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)
Kaasatud komisjonid: EMPL

IMCO-komisjon

- Ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programmi loomine (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))

(nõuandvad komisjonid: BUDG, ECON (kodukorra artikkel 54), EMPL, ENVI (kodukorra artikkel 54), ITRE (kodukorra artikkel 54), AGRI (kodukorra artikkel 54), JURI)

ITRE-komisjon

- Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (kodukorra artikkel 54), JURI, LIBE)
Kaasatud komisjonid: ITRE

- Euroopa Kaitsefondi loomine (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(nõuandvad komisjonid: AFET (kodukorra artikkel 54), BUDG, IMCO)

LIBE-komisjon

- Õiguste ja väärtuste programmi loomine (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (kodukorra artikkel 54), JURI, AFCO, FEMM (kodukorra artikkel 54), PETI)
Kaasatud komisjonid: LIBE

REGI-komisjon

- Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(nõuandvad komisjonid: AFET (kodukorra artikkel 54), DEVE (kodukorra artikkel 54), BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)
Kaasatud komisjonid: REGI

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi 29. mai 2018. aasta otsuse alusel)

- Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi loomine (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
komisjonid: AFET, DEVE (kodukorra artikkel 55)
(nõuandvad komisjonid: INTA, BUDG (kodukorra artikkel 54), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
komisjonid: BUDG, CONT (kodukorra artikkel 55)
(nõuandvad komisjonid: REGI, LIBE (kodukorra artikkel 54)AFCO)

- InvestEU programmi loomine (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
komisjonid: BUDG, ECON (kodukorra artikkel 55)
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54), TRAN (kodukorra artikkel 54), REGI, PECH, CULT)

- Reformi tugiprogrammi loomine (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
komisjonid: BUDG, ECON (kodukorra artikkel 55)
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Euroopa ühendamise rahastu loomine (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
komisjonid: ITRE, TRAN (kodukorra artikkel 55)
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Õigusprogramm (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
komisjonid: JURI, LIBE (kodukorra artikkel 55)
(nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT, FEMM)

- Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahendi loomine (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
komisjonid: ECON, BUDG
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 82 lõige 4)

(Esimeeste konverentsi 27. juuni 2018. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Raport komisjoni 2018. aasta Türgi aruande kohta (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Raport komisjoni 2018. aasta Kosovo aruande kohta (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Raport komisjoni 2018. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruande kohta (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Raport komisjoni 2018. aasta Albaania aruande kohta (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Raport komisjoni 2018. aasta Serbia aruande kohta (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Raport komisjoni 2018. aasta endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aruande kohta (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Raport komisjoni 2018. aasta Montenegro aruande kohta (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Vaheraportid

(Esimeeste konverentsi 12. juuni 2018. aasta otsuse alusel)

BUDG-komisjon

- Vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kohta - parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, AGRI, REGI)

(Esimeeste konverentsi 29. mai 2018. aasta otsuse alusel)

BUDG-, ECON-komisjon

- Euroopa Valuutafondi loomine (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(nõuandvad komisjonid: CONT)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 197)

(Esimeeste konverentsi 27. juuni 2018. aasta otsuse alusel)

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon

- Raport pestitsiididele lubade andmise ELi menetluse kohta (2018/2153(INI))


15. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 10. septembrist 2018 kuni 13. septembrini 2018.


16. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


17. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.34.


18. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Viimane päevakajastamine: 21. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika