Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 308kWORD 85k
Torstai 5. heinäkuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Vammaisten henkilöiden osallistuminen Euroopan parlamentin vaaleihin (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Poliittinen kriisi Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen
  4.2.Somalia
  4.3.Burundi
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Äänestykset
  6.1.Poliittinen kriisi Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen (äänestys)
  6.2.Somalia (äänestys)
  6.3.Burundi (äänestys)
  6.4.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (äänestys)
  6.5.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Eurooppalainen kansalaisaloite ***I (äänestys)
  6.6.DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kroatian kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.7.EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) ***I (äänestys)
  6.8.EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS): Europolin tehtävät ***I (äänestys)
  6.9.Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I (äänestys)
  6.10.Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto ***I (äänestys)
  6.11.Talousarvio 2019 - Trilogin neuvotteluvaltuudet (äänestys)
  6.12.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto (äänestys)
  6.13.Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (äänestys)
  6.14.Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi (äänestys)
  6.15.EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (äänestys)
  6.16.Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain kielteiset vaikutukset EU:n kansalaisiin (äänestys)
  6.17.Yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöt (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 12.Vetoomukset
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Istunnon päättäminen
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.02.


2. Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP))

Keskustelu käytiin tiistaina 3. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 19)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018)

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018)

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018)

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018)

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018)

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes ja Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.13.


3. Vammaisten henkilöiden osallistuminen Euroopan parlamentin vaaleihin (keskustelu)

Komission julkilausuma: Vammaisten henkilöiden osallistuminen Euroopan parlamentin vaaleihin (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta, Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová ja Costas Mavrides.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor ja Maria Grapini.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 2).


4.1. Poliittinen kriisi Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen

Päätöslauselmaesitykset B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 ja B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius ja Helmut Scholz esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Siegfried Mureşan PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Michał Boni, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Anna Elżbieta Fotyga ja Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder ja Maria Grapini, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Bas Belderille.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Bas Belder, joka vastasi kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Udo Voigt ja Jaromír Štětina, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cristian Dan Preda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi ja Stanislav Polčák.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.1.


4.2. Somalia

Päätöslauselmaesitykset B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ja B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová ja Lola Sánchez Caldentey esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton James Carver, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Julie Ward ja Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan ja Julie Ward.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly ja Stanislav Polčák.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.2.


4.3. Burundi

Päätöslauselmaesitykset B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ja B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Neena Gill ja Doru-Claudian Frunzulică.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.56 äänestysten alkua odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.01.

°
° ° °

Puhemies esitti parlamentin puolesta kiitokset lainsäädäntöasiakirjojen osaston yksikönpäällikölle Ellen Heinemannille ennen tämän eläkkeelle jäämistä.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Poliittinen kriisi Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 ja B8-0332/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0322/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 ja B8-0332/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0303)

(Päätöslauselmaesitys B8-0329/2018 raukesi.)


6.2. Somalia (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ja B8-0334/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0323/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ja B8-0334/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara ja Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0304)

Puheenvuoro:

Michaela Šojdrová esitti 10 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.3. Burundi (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ja B8-0339/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0333/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ja B8-0339/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0305)


6.4. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A8-0245/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hylättiin

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan toisen kohdan mukaisesti Axel Voss, joka kannatti päätöstä.

João Ferreira kielijärjestelyistä (puhemies antoi menettelyä koskevia selvennyksiä).

Työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan toisen kohdan mukaisesti Catherine Stihler, joka vastusti päätöstä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut.


6.5. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Eurooppalainen kansalaisaloite ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin

Puheenvuoro:

Ennen äänestystä työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan toisen kohdan mukaisesti György Schöpflin, joka kannatti päätöstä.


6.6. DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kroatian kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0306)


6.7. EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS ja YHTEINEN LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0307)


6.8. EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS): Europolin tehtävät ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/794 muuttamisesta EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamiseksi [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0308)


6.9. Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja asetuksen (EU) N:o 2012/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Budjettivaliokunta - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS, KOMISSION JULKILAUSUMAT ja YHTEINEN LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0309)


6.10. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta eurooppalaisesta virastosta sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0310)

Puheenvuoro:

Monica Macovei (esittelijä) ennen äänestystä.


6.11. Talousarvio 2019 - Trilogin neuvotteluvaltuudet (äänestys)

Mietintö varainhoitovuoden 2019 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista [2018/2024(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0311)

Puheenvuorot:

Miguel Viegas tarkistuksesta 26.

Daniele Viotti esitti suullisen tarkistuksen uuden kohdan lisäämiseksi 1 kohdan jälkeen ja suullisen tarkistuksen tarkistukseen 2. Suulliset tarkistukset hyväksyttiin.


6.12. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunnosta [2018/2040(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0312)


6.13. Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP))

Keskustelu käytiin 3. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 18).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 5. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 ja B8-0321/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0315/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 ja B8-0320/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec ja Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Francisco Assis ja Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0313)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0318/2018 ja B8-0321/2018 raukesivat.)


6.14. Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000065/2018) – Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi (B8-0034/2018)

Keskustelu käytiin 3. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 23)

Päätöslauselmaesitys, jonka jätti käsiteltäväksi työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0034/2018 johdosta suuntaviivoista jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0314)


6.15. EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0305/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0315)


6.16. Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain kielteiset vaikutukset EU:n kansalaisiin (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0306/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0316)


6.17. Yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöt (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöistä [2016/2237(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0317)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Mietintö Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Mietintö Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov ja Jasenko Selimovic

Mietintö Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov ja Seán Kelly

Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil ja Mirosław Piotrowski

Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain kielteiset vaikutukset EU:n kansalaisiin - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins ja Alex Mayer.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.04.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)

Naisten perusoikeuksien rikkominen Pakistanissa

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (G-000005/2018) – Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler ja Patricija Šulin komissiolle: Naisten perusoikeuksien rikkominen Pakistanissa (B8-0035/2018)

Marijana Petir esitteli kysymyksen.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, ja André Elissen ENF-ryhmän puolesta (puhemies kehotti puhujaa palaamaan järjestykseen).

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Marek Jurek.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

25. kesäkuuta 2018

(*) käsitellään luottamuksellisena

Touch Cheap (nro 0482/2018); Agnieszka Paszkowski (nro 0483/2018); (*) (nro 0484/2018); (*) (nro 0485/2018); Ruslana Frantšuk (nro 0486/2018); (*) (nro 0487/2018); Antonella Formica (nro 0488/2018); PJ Croad (nro 0489/2018); (*) (nro 0490/2018); (*) (nro 0491/2018); Francesco Orbitello (nro 0492/2018); Aurelio Rosini (nro 0493/2018); (*) (nro 0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (nro 0495/2018); (*) (nro 0496/2018); (*) (nro 0497/2018); Florian Bosse (nro 0498/2018); Mateusz Pilich (nro 0499/2018); (*) (nro 0500/2018); Marcus Davidsson (nro 0501/2018); (*) (nro 0502/2018); (*) (nro 0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (nro 0504/2018); (*) (nro 0505/2018); (*) (nro 0506/2018); Ivelin Todorov (nro 0507/2018); José María Izeta Martiartu (nro 0508/2018); (*) (nro 0509/2018); Mary O'Leary (nro 0510/2018); (*) (nro 0511/2018); (*) (nro 0512/2018); Enrico Modesto Cerea (nro 0513/2018); Ivaylo Iliev (nro 0514/2018); (*) (nro 0515/2018); (*) (nro 0516/2018); Róbert Pikáli (nro 0517/2018); Sabrina Monforte (nro 0518/2018); Marco Ricci (nro 0519/2018); (*) (nro 0520/2018); (*) (nro 0521/2018); (*) (nro 0522/2018); (*) (nro 0523/2018); Chris Neville (nro 0524/2018); Donatella Mercatelli (nro 0525/2018); (*) (nro 0526/2018); Dimitar Vasilev (nro 0527/2018); (*) (nro 0528/2018).


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille raskaille hyötyajoneuvoille (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtionvelkakirjavakuudellisista arvopapereista (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

EMPL, ENVI, FEMM

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvojen osalta (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 287 artiklan määräysten mukaisesti tilintarkastustuomioistuinta tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

JURI, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG, ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden2019 yleisestä talousarviosta (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoista sekä kyseisen asetuksen oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahoista (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

BUDG, EMPL, CULT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalastuksenvalvontavirastosta (kodifikaatio) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustamisesta sekä neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1368/2013 kumoamisesta (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, ENVI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG, ENVI

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Dominique Bilde ja Philippe Loiseau. Päätöslauselmaesitys lypsylehmien hyvinvoinnista Euroopan unionissa (B8-0272/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys lasten ja nuorten järkevästä internetin käytöstä (B8-0273/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Stefano Maullu. Päätöslauselmaesitys alkuperämaahan jääneiden moldovalaisten maahanmuuttajien lapsien koulutuksesta (B8-0300/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys hyökkäyksistä toimittajia ja tiedotusvälineiden vapautta kohtaan EU:n ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa sekä itäisen kumppanuuden maissa (B8-0301/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys seuraamuksista lapsityövoimaa käyttäville valtioille (B8-0302/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys työterveydestä ja -turvallisuudesta (B8-0303/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL


14. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 27. kesäkuuta 2018)

AFET-valiokunta

- Arabikevään jälkeen: MENA-alueen tie eteenpäin (2018/2160(INI))

- EU:n valmiuksien parantaminen sovittelussa ja konfliktinestossa (2018/2159(INI))

- EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila (2018/2158(INI))

- Euroopan unionin aseidenviennin käytännesääntöjen toimintaohjeiden 8 kohdan mukainen neuvoston vuosikertomus (2018/2157(INI))

- Sotilaallinen liikkuvuus (2018/2156(INI))
(lausuntoa varten: TRAN)

- Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (2018/2155(INI))

- Yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten kolmansiin maihin vaikuttavan toiminnan aiheuttamat ihmisoikeuksiin liittyvät huolenaiheet (2018/2154(INI))

CONT-valiokunta

- Vuosikertomus Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta (2018/2152(INI))

- Vuosittainen kertomus EIP:n rahoitustoiminnan valvonnasta (2018/2151(INI))
(lausuntoa varten: INTA)

ECON-valiokunta

- Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta (2018/2161(INI))
(lausuntoa varten: INTA, BUDG (työjärjestyksen 54 artikla))

FEMM-valiokunta

- Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (2018/2162(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

AGRI-valiokunta

- Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tila (2018/2094(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO
lausuntoa varten: CONT, AGRI, ECON (työjärjestyksen 54 artikla)

AGRI- ja TRAN-valiokunnat

- Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

AGRI- ja ECON-valiokunnat

- Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

FEMM-valiokunta

- Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (2018/2098(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: FEMM

DEVE-valiokunta

- Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

PECH-, LIBE- ja JURI-valiokunnat

- Euroopan sosiaalirahasto plussa (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla), JURI

CONT-valiokunta

- Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: BUDG, CONT

JURI-valiokunta

- Tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustaminen (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: ITRE, LIBE, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

TRAN-valiokunta

- Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (työjärjestyksen 54 artikla)

AGRI-, ENVI-, CONT-, TRAN- ja REGI-valiokunnat

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

CONT-, REGI- ja CULT-valiokunnat

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

PECH-, CONT- ja DEVE-valiokunnat

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET (työjärjestyksen 54 artikla), DEVE (työjärjestyksen 54 artikla)

ENVI-valiokunta

- Rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismi (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: ENVI, JURI

PECH-, CONT- ja LIBE-valiokunnat

- Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

ENVI- ja CONT-valiokunnat

- Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG
lausuntoa varten: CONT, ENVI

DEVE- ja FEMM-valiokunta

- Jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevat säännöt (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

TRAN-valiokunta

- Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla), ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), ECON (työjärjestyksen 54 artikla), AGRI (valiokuntien yhteistyömenettely), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 7. kesäkuuta 2018)

AGRI-valiokunta

- Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(lausuntoa varten: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 54 artikla))

(puheenjohtajakokouksen päätös 27. kesäkuuta 2018)

ECON-valiokunta

- Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta (2018/2161(INI))
(lausuntoa varten: INTA, BUDG (työjärjestyksen 54 artikla))

(puheenjohtajakokouksen päätös 5. heinäkuuta 2018)

AFET- ja DEVE-valiokunnat

- Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustaminen (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(lausuntoa varten: INTA, BUDG (työjärjestyksen 54 artikla), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

AGRI-valiokunta

- Jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimat, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevat säännöt (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(lausuntoa varten: INTA, BUDG, CONT, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla), ITRE, REGI)

BUDG- ja ECON-valiokunnat

- InvestEU-ohjelman perustaminen (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(lausuntoa varten: EMPL, ENVI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), TRAN (työjärjestyksen 54 artikla) REGI, PECH, CULT)

BUDG- ja CONT-valiokunnat

- Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(lausuntoa varten: REGI, LIBE (työjärjestyksen 54 artikla), AFCO)

CULT-valiokunta

- Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(lausuntoa varten: DEVE (työjärjestyksen 54 artikla), BUDG, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla), ENVI, REGI)

EMPL-valiokunta

- Euroopan sosiaalirahasto plussa (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(lausuntoa varten: BUDG, CONT, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla), ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)

IMCO-valiokunta

- Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(lausuntoa varten: BUDG, ECON (työjärjestyksen 54 artikla), EMPL, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla), ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), AGRI (työjärjestyksen 54 artikla), JURI)

ITRE-valiokunta

- Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(lausuntoa varten: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (työjärjestyksen 54 artikla), JURI, LIBE)

- Euroopan puolustusrahasto (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 54 artikla), BUDG, IMCO)

LIBE-valiokunta

- Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(lausuntoa varten: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (työjärjestyksen 54 artikla), JURI, AFCO, FEMM (työjärjestyksen 54 artikla), PETI)

REGI-valiokunta

- Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 54 artikla), DEVE (työjärjestyksen 54 artikla), BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 29. toukokuuta 2018)

- Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustaminen (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
valiokunnat: AFET, DEVE (työjärjestyksen 55 artikla)
(lausuntoa varten: INTA, BUDG (työjärjestyksen 54 artikla), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
valiokunnat: BUDG, CONT (työjärjestyksen 55 artikla)
(lausuntoa varten: REGI, LIBE (työjärjestyksen 54 artikla), AFCO)

- InvestEU-ohjelman perustaminen (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
valiokunnat: BUDG, ECON (työjärjestyksen 55 artikla)
(lausuntoa varten: EMPL, ENVI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), TRAN (työjärjestyksen 54 artikla), REGI, PECH, CULT)

- Uudistusten tukiohjelman perustaminen (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
valiokunnat: BUDG, ECON (työjärjestyksen 55 artikla)
(lausuntoa varten: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Verkkojen Eurooppa -väline (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
valiokunnat: ITRE, TRAN (työjärjestyksen 55 artikla)
(lausuntoa varten: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Oikeusalan ohjelma (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
valiokunnat: JURI, LIBE (työjärjestyksen 55 artikla)
(lausuntoa varten: BUDG, CONT, FEMM)

- Euroopan investointien vakautusjärjestelyn perustaminen (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
valiokunnat: ECON, BUDG
(lausuntoa varten: EMPL)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 81 artiklan 4 kohta)

(puheenjohtajakokouksen päätös 27. kesäkuuta 2018)

AFET-valiokunta

- Mietintö Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Mietintö Kosovoa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Mietintö Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Mietintö Albaniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Mietintö Serbiaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Mietintö Montenegroa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Väliaikaiset mietinnöt (työjärjestyksen 99 artiklan 5 kohta)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. kesäkuuta 2018)

BUDG-valiokunta

- Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärrystä silmällä pitäen (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(lausuntoa varten: ENVI, AGRI, REGI)

(puheenjohtajakokouksen päätös 29. toukokuuta 2018)

BUDG- ja ECON-valiokunnat

- Euroopan valuuttarahaston perustaminen (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(lausuntoa varten: CONT)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 197 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 27. kesäkuuta 2018)

torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta

- Mietintö torjunta-aineiden lupamenettelystä unionissa (2018/2153(INI))


15. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 10. syyskuuta 2018 - 13. syyskuuta 2018.


16. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


17. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.34.


18. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Päivitetty viimeksi: 21. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö