Indeks 
Zapisnik
PDF 308kWORD 85k
Četvrtak, 5. srpnja 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Migracijska kriza i humanitarna situacija u Venezueli i na njezinim granicama (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Sudjelovanje osoba s invaliditetom na europskim izborima (rasprava)
 4.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
4.1.Politička kriza u Moldovi nakon poništavanja izbora za gradonačelnika Kišinjeva
  
4.2.Somalija
  
4.3.Burundi
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Glasovanje
  
6.1.Politička kriza u Moldovi nakon poništavanja izbora za gradonačelnika Kišinjeva (glasovanje)
  
6.2.Somalija (glasovanje)
  
6.3.Burundi (glasovanje)
  
6.4.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu ***I (glasovanje)
  
6.5.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Europska građanska inicijativa ***I (glasovanje)
  
6.6.Pokretanje automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Hrvatskoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.7.Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) ***I (glasovanje)
  
6.8.Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS): zadaće Europola ***I (glasovanje)
  
6.9.Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije ***I (glasovanje)
  
6.10.Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde ***I (glasovanje)
  
6.11.Proračun za 2019. – Mandat za trijalog (glasovanje)
  
6.12.73. zasjedanje Opće skupštine UN-a (glasovanje)
  
6.13.Migracijska kriza i humanitarna situacija u Venezueli i na njezinim granicama (glasovanje)
  
6.14.Smjernice za države članice kako bi se spriječila kriminalizacija humanitarne pomoći (glasovanje)
  
6.15.Primjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (glasovanje)
  
6.16.Negativne posljedice američkog Zakona o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama za građane EU-a (glasovanje)
  
6.17.Statut za socijalna i solidarna poduzeća (glasovanje)
 7.Obrazloženja glasovanja
 8.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Dulja zastupnička pitanja (rasprava)
 12.Predstavke
 13.Podnošenje dokumenata
 14.Odluke o određenim dokumentima
 15.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 16.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 17.Zatvaranje dnevne sjednice
 18.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:02.


2. Migracijska kriza i humanitarna situacija u Venezueli i na njezinim granicama (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Migracijska kriza i humanitarna situacija u Venezueli i na njezinim granicama (2018/2770(RSP))

Rasprava je održana u utorak 3. srpnja 2018. (točka 19. zapisnika od 3.7.2018.)

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina i Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o migracijskoj krizi i humanitarnoj situaciji u Venezueli i na njezinim granicama (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o migracijskoj krizi i humanitarnoj situaciji u Venezueli i na njezinim granicama (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o migracijskoj krizi i humanitarnoj situaciji u Venezueli i na njezinim granicama (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o migracijskoj krizi i humanitarnoj situaciji u Venezueli i na njezinim granicama (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, on the migration crisis and humanitarian situation in Venezuela and at its borders (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o migracijskoj krizi i humanitarnoj situaciji u Venezueli i na njezinim granicama (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes i Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o migracijskoj krizi i humanitarnoj situaciji u Venezueli i na njezinim granicama (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika od 5.7.2018.


3. Sudjelovanje osoba s invaliditetom na europskim izborima (rasprava)

Izjava Komisije: Sudjelovanje osoba s invaliditetom na europskim izborima (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soledad Cabezón Ruiz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Tilly Metz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová i Costas Mavrides.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor i Maria Grapini.

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.


4. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2. zapisnika od 4.7.2018.)


4.1. Politička kriza u Moldovi nakon poništavanja izbora za gradonačelnika Kišinjeva

Prijedlozi rezolucija B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 i B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius i Helmut Scholz predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Siegfried Mureşan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Renate Weber, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, France Jamet, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Michał Boni, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Anna Elżbieta Fotyga i Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder i Maria Grapini, radi pitanja koje je podizanjem plave kartice postavio Bas Belder.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Bas Belder, koji je odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Udo Voigt i Jaromír Štětina, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Cristian Dan Preda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi i Stanislav Polčák.

Govorio je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika od 5.7.2018.


4.2. Somalija

Prijedlozi rezolucija B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 i B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová i Lola Sánchez Caldentey predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Pavel Svoboda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Francisco Assis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jacques Colombier, u ime Kluba zastupnika ENF-a, James Carver, nezavisni zastupnik, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Julie Ward i Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan i Julie Ward.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly i Stanislav Polčák.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika od 5.7.2018.


4.3. Burundi

Prijedlozi rezolucija B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 i B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller i Marie-Christine Vergiat predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Seán Kelly, Neena Gill i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika od 5.7.2018.

(Sjednica je prekinuta u 11:56 radi glasovanja.)


PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:01.

°
° ° °

Predsjednik je u ime Parlamenta zahvalio načelnici odjela u upravi za zakonodavne akte Elleni Heinemann na njezinoj službi prije odlaska u mirovinu.


6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Politička kriza u Moldovi nakon poništavanja izbora za gradonačelnika Kišinjeva (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 i B8-0332/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0322/2018

(koji zamjenjujeB8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 i B8-0332/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska i Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé i Margrete Auken, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0303)

(Prijedlog rezolucije B8-0329/2018 se ne razmatra.)


6.2. Somalija (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 i B8-0334/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0323/2018

(koji zamjenjuje B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 i B8-0334/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska i Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara i Fabio Massimo Castaldo.

Usvojen (P8_TA(2018)0304)

Govorili su:

Michaela Šojdrová podnijela je usmeni amandman na stavak 10., koji je usvojen.


6.3. Burundi (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 i B8-0339/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0333/2018

(koji zamjenjujeB8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 i B8-0339/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou i Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0305)


6.4. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odbijeno

Govorili su:

Prije glasovanja u skladu s člankom 69.c stavkom 2. drugim podstavkom Poslovnika Axel Voss podržao je tu odluku.

João Ferreira o jezičnom uređenju (predsjednik je pojasnio postupak).

Catherine Stihler u skladu s člankom 69.c stavkom 2. drugim podstavkom Poslovnika izjasnila se protiv odluke o pokretanju međuinstitucijskih pregovora.


6.5. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Europska građanska inicijativa ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odobren

Govorili su:

Prije glasovanja u skladu s člankom 69.c stavkom 2. drugim podstavkom Poslovnika György Schöpflin podržao je tu odluku.


6.6. Pokretanje automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Hrvatskoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Hrvatskoj [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

NACRT PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0306)


6.7. Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399 i (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM i ZAJEDNIČKA IZJAVA

Odobren (P8_TA(2018)0307)


6.8. Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS): zadaće Europola ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 u svrhu uspostave europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0308)


6.9. Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br.2012/2002, uredbi (EU) br.1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) br.1303/2013, (EU) br.1304/2013, (EU) br.1305/2013, (EU) br.1306/2013, (EU) br.1307/2013, (EU) br.1308/2013, (EU) br.1309/2013, (EU) br.1316/2013, (EU) br.223/2014, (EU) br.283/2014, (EU) br.652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br.541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelji: Ingeborg Gräßle i Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM, IZJAVE KOMISIJE i ZAJEDNIČKA IZJAVA

Odobren (P8_TA(2018)0309)


6.10. Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijećao Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0310)

Govorili su:

Monica Macovei (izvjestiteljica) prije glasovanja.


6.11. Proračun za 2019. – Mandat za trijalog (glasovanje)

Proračun za 2019. – Mandat za trijalog [2018/2024(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0311)

Govorili su:

Miguel Viegas o amandmanu 26.

Daniele Viotti predstavio je usmeni amandman čija je svrha uvođenje novog stavka nakon stavka 1. te usmeni amandman na amandman 2. Oba su usmena amandmana prihvaćena.


6.12. 73. zasjedanje Opće skupštine UN-a (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću o 73. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda [2018/2040(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

NACRT PREPORUKE

Usvojen (P8_TA(2018)0312)


6.13. Migracijska kriza i humanitarna situacija u Venezueli i na njezinim granicama (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Migracijska kriza i humanitarna situacija u Venezueli i na njezinim granicama (2018/2770(RSP))

Rasprava je održana 3. srpnja 2018. (točka 18 zapisnika od 3.7.2018.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 5. srpnja 2018. (točka 2. zapisnika od 5.7.2018.).

Prijedlozi rezolucija B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 i B8-0321/2018.

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0315/2018

(koji zamjenjuje B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 i B8-0320/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec i Jaromír Štětina, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis i Ramón Jáuregui Atondo, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska i Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0313)

(Prijedlozi rezolucija B8-0318/2018 i B8-0321/2018 se ne razmatraju.)


6.14. Smjernice za države članice kako bi se spriječila kriminalizacija humanitarne pomoći (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000065/2018) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Smjernice za države članice kako bi se spriječila kriminalizacija humanitarne pomoći (B8-0034/2018)

Rasprava je održana 3. srpnja 2018. (točka 23 zapisnika od 3.7.2018.)

Prijedlog rezolucije nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0034/2018 u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika podnio je Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, o smjernicama za države članice u svrhu sprečavanja kriminalizacije humanitarne pomoći (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0314)


6.15. Primjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0305/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0315)


6.16. Negativne posljedice američkog Zakona o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama za građane EU-a (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0306/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0316)


6.17. Statut za socijalna i solidarna poduzeća (glasovanje)

Izvješće s preporukama Komisiji o Statutu za socijalna i solidarna poduzeća [2016/2237(INL)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0317)


7. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Ingeborg Gräßle i Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Izvješće: Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Izvješće: Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov i Jasenko Selimovic

Izvješće: Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov i Seán Kelly

Migracijska kriza i humanitarna situacija u Venezueli i na njezinim granicama - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil i Mirosław Piotrowski

Smjernice za države članice kako bi se spriječila kriminalizacija humanitarne pomoći - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Primjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Negativne posljedice američkog Zakona o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama za građane EU-a - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins i Alex Mayer.


8. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:04.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00.


10. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


11. Dulja zastupnička pitanja (rasprava)

Kršenje temeljnih ljudskih prava žena u Pakistanu

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor i raspravu (G-000005/2018) koje su postavili Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler i Patricija Šulin, Komisiji: Kršenje temeljnih ljudskih prava žena u Pakistanu (B8-0035/2018)

Marijana Petir obrazložila je pitanje.

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Andrejs Mamikins, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urszula Krupa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins, i André Elissen, u ime Kluba zastupnika ENF-a (predsjednik je govornika pozvao na red).

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Marek Jurek.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.


12. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

25. lipnja 2018.

(*) Povjerljivo ime

Touch Cheap (n° 0482/2018); Agnieszka Paszkowski (n° 0483/2018); (*) (n° 0484/2018); (*) (n° 0485/2018); Ruslana Frantšuk (n° 0486/2018); (*) (n° 0487/2018); Antonella Formica (n° 0488/2018); PJ Croad (n° 0489/2018); (*) (n° 0490/2018); (*) (n° 0491/2018); Francesco Orbitello (n° 0492/2018); Aurelio Rosini (n° 0493/2018); (*) (n° 0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (n° 0495/2018); (*) (n° 0496/2018); (*) (n° 0497/2018); Florian Bosse (n° 0498/2018); Mateusz Pilich (n° 0499/2018); (*) (n° 0500/2018); Marcus Davidsson (n° 0501/2018); (*) (n° 0502/2018); (*) (n° 0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (n° 0504/2018); (*) (n° 0505/2018); (*) (n° 0506/2018); Ivelin Todorov (n° 0507/2018); José María Izeta Martiartu (n° 0508/2018); (*) (n° 0509/2018); Mary O'Leary (n° 0510/2018); (*) (n° 0511/2018); (*) (n° 0512/2018); Enrico Modesto Cerea (n° 0513/2018); Ivaylo Iliev (n° 0514/2018); (*) (n° 0515/2018); (*) (n° 0516/2018); Róbert Pikáli (n° 0517/2018); Sabrina Monforte (n° 0518/2018); Marco Ricci (n° 0519/2018); (*) (n° 0520/2018); (*) (n° 0521/2018); (*) (n° 0522/2018); (*) (n° 0523/2018); Chris Neville (n° 0524/2018); Donatella Mercatelli (n° 0525/2018); (*) (n° 0526/2018); Dimitar Vasilev (n° 0527/2018); (*) (n° 0528/2018).


13. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, JURI (članak104. poslovnika)

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE, IMCO, TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
U skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta I Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
U skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
U skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

EMPL, ENVI, FEMM

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu referentnih vrijednosti za niske emisije ugljika i referentnih vrijednosti za pozitivan ugljični učinak (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
U skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))
U skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

JURI, LIBE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG, ITRE, JURI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2019. omogućila isplata predujmova (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i o ispravku te uredbe u pogledu sredstava za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

BUDG, EMPL, CULT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća oEuropskoj agenciji za kontrolu ribarstva (kodificirani tekst) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi namjenskog financijskog programa za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG, ENVI

- Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET, BUDG, ENVI

2) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Dominique Bilde i Philippe Loiseau. Prijedlog rezolucije o dobrobiti muznih krava u Europskoj uniji (B8-0272/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o pametnom surfanju adolescenata internetom (B8-0273/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Stefano Maullu. Prijedlog rezolucije o obrazovanju djece moldavskih migranata koja ostaju u zemlji podrijetla (B8-0300/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o napadima na novinare i slobodu medija u državama kandidatkinjama ili potencijalnim državama kandidatkinjama EU-a te državama Istočnog partnerstva (B8-0301/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o kaznama za države u kojima se koristi dječji rad (B8-0302/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu (B8-0303/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL


14. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27. lipnja 2018.)

Odbor AFET

- Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA (2018/2160(INI))

- Izgradnja kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje (2018/2159(INI))

- Stanje političkih odnosa EU-a i Rusije (2018/2158(INI))

- Godišnje izvješće Vijeća u skladu s operativnom odredbom 8. Kodeksa ponašanja Europske unije u pogledu izvoza oružja (2018/2157(INI))

- Vojna mobilnost (2018/2156(INI))
(mišljenje: TRAN)

- Smjernice EU-a i mandat posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a (2018/2155(INI))

- Pitanja ljudskih prava u operacijama privatnih vojnih i zaštitarskih društava koje utječu na treće zemlje (2018/2154(INI))

Odbor CONT

- Godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije – borba protiv prijevara (2018/2152(INI))

- Godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti EIB-a (2018/2151(INI))
(mišljenje: INTA)

Odbor ECON

- Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (2018/2161(INI))
(mišljenje: INTA, BUDG (članak 54. Poslovnika))

Odbor FEMM

- Rodno osviještena politika u Europskom parlamentu (2018/2162(INI))

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor AGRI

- Stanje rasprave o budućnosti Europe (2018/2094(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFCO
mišljenje: CONT, AGRI, ECON (članak 54. Poslovnika)

- Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
upućeno nadležnom odboru: EMPL
mišljenje: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
upućeno nadležnom odboru: REGI
mišljenje: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE

Odbori AGRI, ECON

- Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

Odbor FEMM

- Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području (2018/2098(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFET
mišljenje: FEMM

Odbor DEVE

- Financiranje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike te upravljanje njome (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
upućeno nadležnom odboru: AGRI
mišljenje: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Europski socijalni fond plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
upućeno nadležnom odboru: EMPL
mišljenje: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (članak 54. Poslovnika)

Odbor CONT

- Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
upućeno nadležnom odboru: IMCO
mišljenje: BUDG, CONT

Odbor JURI

- Uspostava jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
upućeno nadležnom odboru: IMCO
mišljenje: ITRE, LIBE, JURI (članak 39. Poslovnika)

Odbor TRAN

- Uspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
upućeno nadležnom odboru: ITRE
mišljenje: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- Uspostava programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
upućeno nadležnom odboru: ITRE
mišljenje: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (članak 54. Poslovnika)

Odbori AGRI, ENVI, CONT, TRAN, REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
upućeno nadležnom odboru: ITRE
mišljenje: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

Odbori CONT, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
upućeno nadležnom odboru: ITRE
mišljenje: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH

Odbori PECH, CONT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
upućeno nadležnom odboru: AGRI
mišljenje: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH

- Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
upućeno nadležnom odboru: REGI
mišljenje: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET (članak 54. Poslovnika), DEVE (članak 54. Poslovnika)

Odbor ENVI

- Mehanizam za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
upućeno nadležnom odboru: REGI
mišljenje: ENVI, JURI

Odbori PECH, CONT, LIBE

- Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
upućeno nadležnom odboru: REGI
mišljenje: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

Odbori ENVI, CONT

- Prijedlog uredbe Vijeća o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava koja se temelje na zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit, na sustavu Europske unije za trgovanje emisijama i na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
upućeno nadležnom odboru: BUDG
mišljenje: CONT, ENVI

Odbori DEVE, FEMM

- Utvrđivanje pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
upućeno nadležnom odboru: AGRI
avis: ENVI (članak 54. Poslovnika), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

Odbor TRAN

- Utvrđivanje programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
upućeno nadležnom odboru: IMCO
avis: ENVI (članak 54. Poslovnika), ITRE (članak 54. Poslovnika), ECON (članak 54. Poslovnika), AGRI (pridruženi odbor), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 7. lipnja 2018.)

Odbor AGRI

- Nepoštene trgovačke prakse među poduzećima u lancu opskrbe hranom (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(mišljenje: ENVI, IMCO (članak 54. Poslovnika))

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27. lipnja 2018.)

Odbor ECON

- Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (2018/2161(INI))
(mišljenje: INTA, BUDG (članak 54. Poslovnika))

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5. srpnja 2018.)

Odbori AFET, DEVE

- Uspostava Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(mišljenje: INTA, BUDG (članak 54. Poslovnika), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

Odbor AGRI

- Utvrđivanje pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(mišljenje: INTA, BUDG, CONT, ENVI (članak 54. Poslovnika), ITRE, REGI)

Odbori BUDG, ECON

- Uspostava programa InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(mišljenje: EMPL, ENVI, ITRE (članak 54. Poslovnika), TRAN (članak 54. Poslovnika), REGI, PECH, CULT)

Odbori BUDG, CONT

- Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(mišljenje: REGI, LIBE (članak 54. Poslovnika), AFCO)

Odbor CULT

- Uspostava programa Europskih snaga solidarnosti (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(mišljenje: DEVE (članak 54. Poslovnika), BUDG, EMPL (članak 54. Poslovnika), ENVI, REGI)

Odbor EMPL

- Europski socijalni fond plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(mišljenje: BUDG, CONT, ENVI (članak 54. Poslovnika), ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM)

Odbor IMCO

- Uspostava Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(mišljenje: BUDG, ECON (članak 54. Poslovnika), EMPL, ENVI (članak 54. Poslovnika), ITRE (članak 54. Poslovnika), AGRI (članak 54. Poslovnika), JURI)

Odbor ITRE

- Uspostava programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(mišljenje: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (članak 54. Poslovnika), JURI, LIBE)

- Uspostava europskog fonda za obranu (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(mišljenje: AFET (članak 54. Poslovnika), BUDG, IMCO)

Odbor LIBE

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na hrvatskom jeziku. Establishing the Rights and Values programme (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(mišljenje: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (članak 54. Poslovnika) JURI, AFCO, FEMM (članak 54. Poslovnika), PETI)

Odbor REGI

- Posebne odredbeza cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(mišljenje: AFET (članak 54. Poslovnika), DEVE (članak 54. Poslovnika), BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)

Odluka o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 55. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 29. svibnja 2018.)

- Uspostava Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
odbori: AFET, DEVE (članak 55. Poslovnika)
(mišljenje: INTA, BUDG (članak 54. Poslovnika), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
odbori: BUDG, CONT (članak 55. Poslovnika)
(mišljenje: REGI, LIBE (članak 54. Poslovnika), AFCO)

- Uspostava programa InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
odbori: BUDG, ECON (članak 55. Poslovnika)
(mišljenje: EMPL, ENVI, ITRE (članak 54. Poslovnika), TRAN (članak 54. Poslovnika), REGI, PECH, CULT)

- Uspostava Programa potpore reformama (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
odbori: BUDG, ECON (članak 55. Poslovnika)
(mišljenje: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Uspostavljanje Instrumenta za povezivanje Europe (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
odbori: ITRE, TRAN (članak 55. Poslovnika)
(mišljenje: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Program Pravosuđe (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
odbori: JURI, LIBE (članak 55. Poslovnika)
(mišljenje: BUDG, CONT, FEMM)

- Uspostava europske funkcije stabilizacije ulaganja (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
Odbori: ECON, BUDG
(mišljenje: EMPL)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 81. stavak 4. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27. lipnja 2018.)

Odbor AFET

- Izvješće o Izvješću Komisije o Turskoj za 2018. (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Izvješće o Izvješću Komisije o Kosovu za 2018. (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Izvješće o Izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2018. (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Izvješće o Izvješću Komisije o Albaniji za 2018. (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Izvješće o Izvješću Komisije o Srbiji za 2018. (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Izvješće o Izvješću Komisije o bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji za 2018. (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Izvješće o Izvješću Komisije o Crnoj Gori za 2018. (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Izvješća o prijedlozima nezakonodavnih rezolucija u okviru postupka suglasnosti

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 3. srpnja 2018.)

Odbor INTA

- Odluka Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i njegovih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Odluka Vijeća o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(mišljenje: ENVI, TRAN)

- Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))

Privremeno izvješće

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 12. lipnja 2018.)

Odbor BUDG

- Privremeno izvješće o VFO-u 2021. - 2027. - stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(mišljenje: ENVI, AGRI)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 29. svibnja 2018.)

commissions BUDG, ECON

- Osnivanje Europskog monetarnog fonda (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(mišljenje: CONT)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 197. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27. lipnja 2018.)

Posebni odbor za postupak Unije za odobravanje pesticida (PEST)

- Izvješće o postupku Unije za odobravanje pesticida (2018/2153(INI))


15. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 10. rujna 2018. do 13. rujna 2018.


16. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 3. Poslovnika, zapisnik s današnje dnevne sjednice dat će se Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


17. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:34.


18. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Posljednje ažuriranje: 14. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti