Rodyklė 
Protokolas
PDF 317kWORD 87k
Ketvirtadienis, 2018 m. liepos 5 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Neįgaliųjų dalyvavimas Europos rinkimuose (diskusijos)
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  4.1.Politinė krizė Moldovoje, kilusi paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais
  4.2.Somalis
  4.3.Burundis
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Politinė krizė Moldovoje, kilusi paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais (balsavimas)
  6.2.Somalis (balsavimas)
  6.3.Burundis (balsavimas)
  6.4.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ***I (balsavimas)
  6.5.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Europos piliečių iniciatyva ***I (balsavimas)
  6.6.Automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžia * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.7.Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ***I (balsavimas)
  6.8.Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys ***I (balsavimas)
  6.9.Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (balsavimas)
  6.10.Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra ***I (balsavimas)
  6.11.2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai (balsavimas)
  6.12.JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija (balsavimas)
  6.13.Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje (balsavimas)
  6.14.Gairės valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui (balsavimas)
  6.15.ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (balsavimas)
  6.16.Neigiamas JAV užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis ES piliečiams (balsavimas)
  6.17.Socialinės ir solidariosios ekonomikos įmonių statutas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 12.Peticijos
 13.Gauti dokumentai
 14.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 15.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 16.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 17.Posėdžio pabaiga
 18.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.02 val.


2. Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje (2018/2770(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. liepos 3 d., antradienį (2018 07 03 protokolo 19 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina ir Esteban González Pons PPE frakcijos vardu – dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir jos pasienyje (2018/2770(RSP) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu – dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu – dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu – dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu – dėl migrantų krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes ir Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu – dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Balsavimas: 2018 07 05 protokolo 6.13 punktas


3. Neįgaliųjų dalyvavimas Europos rinkimuose (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Neįgaliųjų dalyvavimas Europos rinkimuose (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu, Soledad Cabezón Ruiz S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová ir Costas Mavrides.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor ir Maria Grapini.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 07 04 protokolo 2 punktas)


4.1. Politinė krizė Moldovoje, kilusi paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 ir B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius ir Helmut Scholz pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, France Jamet ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Michał Boni (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Anna Elżbieta Fotyga ir Dobromir Sośnierz), Andi Cristea, Bas Belder ir Maria Grapini (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Bas Belder).

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bas Belder, jis atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini, Udo Voigt ir Jaromír Štětina (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Cristian Dan Preda).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 07 05 protokolo 6.1 punktas


4.2. Somalis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ir B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová ir Lola Sánchez Caldentey pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Francisco Assis S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys James Carver (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Julie Ward ir Juan Fernando López Aguilar), Wajid Khan ir Julie Ward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 07 05 protokolo 6.2 punktas


4.3. Burundis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ir B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Soraya Post S&D frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Seán Kelly, Neena Gill ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 07 05 protokolo 6.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.56 val. iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.01 val.

°
° ° °

Pirmininkas Parlamento vardu padėkojo Teisėkūros aktų direktorato skyriaus vadovei Ellen Heinemann, jai išeinant į pensiją.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Politinė krizė Moldovoje, kilusi paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 ir B8-0332/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0322/2018

(keičia B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 ir B8-0332/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0303)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0329/2018 anuliuotas.)


6.2. Somalis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ir B8-0334/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0323/2018

(keičia B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ir B8-0334/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara ir Fabio Massimo Castaldo.

Priimta (P8_TA(2018)0304)

Kalbėjo:

Michaela Šojdrová pateikė 10 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


6.3. Burundis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ir B8-0339/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0333/2018

(keičia B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ir B8-0339/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Maria Arena S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0305)


6.4. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Atmesta

Kalbėjo:

prieš balsavimą, pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalies 2 pastraipą kalbėjo Axel Voss, jis pritarė sprendimui.

João Ferreira dėl kalbų vartojimo (pirmininkas paaiškino procedūrą).

Catherine Stihler, pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalies 2 pastraipą, ji nepritarė sprendimui pradėti tarpinstitucines derybas.


6.5. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Europos piliečių iniciatyva ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

prieš balsavimą, pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalies 2 pastraipą kalbėjo György Schöpflin, jis pritarė sprendimui.


6.6. Automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžia * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžios projekto [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0306)


6.7. Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399 ir (ES) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0307)


6.8. Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794, siekiant sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0308)


6.9. Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Ingeborg Gräßle ir Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS, KOMISIJOS PAREIŠKIMAI ir BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0309)


6.10. Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0310)

Kalbėjo:

Monica Macovei (pranešėja), prieš balsavimą.


6.11. 2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai (balsavimas)

2019 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu [2018/2024(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0311)

Kalbėjo:

Miguel Viegas dėl 26 pakeitimo.

Daniele Viotti pasiūlė žodinį pakeitimą, kuriuo siekiama po 1 dalies įtraukti naują dalį, ir žodinį 2 pakeitimo pakeitimą. Šie žodiniai pakeitimai buvo priimti balsuoti.


6.12. JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 73-osios sesijos [2018/2040(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2018)0312)


6.13. Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje (2018/2770(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. liepos 3 d. (2018 07 03 protokolo 18 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. liepos 5 d. (2018 07 05 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 ir B8-0321/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0315/2018

(keičia B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 ir B8-0320/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec ir Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Francisco Assis ir Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu;

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara ir Fabio Massimo Castaldo, EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0313)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0318/2018 ir B8-0321/2018 anuliuoti.)


6.14. Gairės valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000065/2018), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Valstybėms narėms skirtos gairės, siekiant užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui (B8-0034/2018)

Diskusijos vyko 2018 m. liepos 3 d. (2018 07 03 protokolo 23 punktas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos po klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0034/2018 pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, kurė pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu: dėl valstybėms narėms skirtų gairių, siekiant užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0314)


6.15. ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0305/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0315)


6.16. Neigiamas JAV užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis ES piliečiams (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0306/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0316)


6.17. Socialinės ir solidariosios ekonomikos įmonių statutas (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl socialinių ir solidarumu grindžiamų įmonių statuto [2016/2237(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0317)


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Ingeborg Gräßle ir Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil ir Seán Kelly

Pranešimas: Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Pranešimas: Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov ir Jasenko Selimovic

Pranešimas: Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov ir Seán Kelly

Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil ir Mirosław Piotrowski

Gairės valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Neigiamas JAV užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis ES piliečiams - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins ir Alex Mayer.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.04 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Moterų pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas Pakistane

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (G-000005/2018), pateikė Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler ir Patricija Šulin Komisijai: Moterų pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas Pakistane (B8-0035/2018)

Marijana Petir pateikė klausimą.

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins) ir André Elissen ENF frakcijos vardu (pirmininkas sudrausmino kalbėtoją).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marek Jurek.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


12. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytomis datomis, buvo persiųstos atsakingam komitetui:

2018 m. birželio 25 d.

(*) Autorius neskelbiamas

Touch Cheap (Nr. 0482/2018); Agnieszka Paszkowski (Nr. 0483/2018); (*) (Nr. 0484/2018); (*) (Nr. 0485/2018); Ruslana Frantšuk (Nr. 0486/2018); (*) (Nr. 0487/2018); Antonella Formica (Nr. 0488/2018); PJ Croad (Nr. 0489/2018); (*) (Nr. 0490/2018); (*) (Nr. 0491/2018); Francesco Orbitello (Nr. 0492/2018); Aurelio Rosini (Nr. 0493/2018); (*) (Nr. 0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (Nr. 0495/2018); (*) (Nr. 0496/2018); (*) (Nr. 0497/2018); Florian Bosse (Nr. 0498/2018); Mateusz Pilich (Nr. 0499/2018); (*) (Nr. 0500/2018); Marcus Davidsson (Nr. 0501/2018); (*) (Nr. 0502/2018); (*) (Nr. 0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (Nr. 0504/2018); (*) (Nr. 0505/2018); (*) (Nr. 0506/2018); Ivelin Todorov (Nr. 0507/2018); José María Izeta Martiartu (Nr. 0508/2018); (*) (Nr. 0509/2018); Mary O'Leary (Nr. 0510/2018); (*) (Nr. 0511/2018); (*) (Nr. 0512/2018); Enrico Modesto Cerea (Nr. 0513/2018); Ivaylo Iliev (Nr. 0514/2018); (*) (Nr. 0515/2018); (*) (Nr. 0516/2018); Róbert Pikáli (Nr. 0517/2018); Sabrina Monforte (Nr. 0518/2018); Marco Ricci (Nr. 0519/2018); (*) (Nr. 0520/2018); (*) (Nr. 0521/2018); (*) (Nr. 0522/2018); (*) (Nr. 0523/2018); Chris Neville (Nr. 0524/2018); Donatella Mercatelli (Nr. 0525/2018); (*) (Nr. 0526/2018); Dimitar Vasilev (Nr. 0527/2018); (*) (Nr. 0528/2018).


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

ITRE, IMCO, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

EMPL, ENVI, FEMM

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011 (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ENVI, ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

JURI, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (nauja redakcija) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

BUDG, ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir ištaisomos to reglamento nuostatos dėl investicijoms į ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslais skiriamų lėšų (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

BUDG, EMPL, CULT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (kodifikuota redakcija) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas prie Tarybos reglamento dėl specialiosios branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

BUDG, ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

AFET, BUDG, ENVI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Dominique Bilde ir Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pieninių karvių gerovės Europos Sąjungoje (B8-0272/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paauglių sąmoningo naršymo internete (B8-0273/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Stefano Maullu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migrantų iš Moldovos vaikų, likusių savo kilmės valstybėje, švietimo (B8-0300/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išpuolių prieš žurnalistus ir žiniasklaidos laisvę ES šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse bei Rytų partnerystės šalyse (B8-0301/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sankcijų valstybėms narėms, kuriose naudojamas vaikų darbas (B8-0302/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sveikatos ir saugos darbo vietoje (B8-0303/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL


14. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. birželio 27 d.)

AFET komitetas

- Po Arabų pavasario. Tolesni veiksmai, skirti Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regionui (2018/2160(INI))

- ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas (2018/2159(INI))

- ES ir Rusijos politinių santykių padėtis (2018/2158(INI))

- Tarybos metinis pranešimas pagal Europos Sąjungos elgesio kodekso ginklų eksporto srityje 8 operatyvinę nuostatą (2018/2157(INI))

- Karinis mobilumas (2018/2156(INI))
(Nuomonė: TRAN)

- ES gairės ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimui už ES ribų įgaliojimai (2018/2155(INI))

- Žmogaus teisių problemos, kurias kelia privačių karinių ir saugumo bendrovių veikla trečiosiose šalyse (2018/2154(INI))

CONT komitetas

- Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos metinė ataskaita. Kova su sukčiavimu (2018/2152(INI))

- Metinis pranešimas dėl EIB finansinės veiklos kontrolės (2018/2151(INI))
(Nuomonė: INTA)

ECON komitetas

- Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (2018/2161(INI))
(Nuomonė: INTA, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

FEMM komitetas

- Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamente (2018/2162(INI))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

AGRI komitetas

  • Diskusijų dėl Europos ateities padėtis (2018/2094(INI))
    Perduota atsakingam komitetui: AFCO
    Nuomonė: CONT, AGRI, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

AGR, TRAN komitetai

- Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL
Nuomonė: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui+, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir finansinės taisyklės, taip pat Prieglobsčio ir migracijos fondui, Vidaus saugumo fondui ir Integruoto sienų valdymo fondui ir vizų priemonei taikytinos finansinės taisyklės (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Perduota atsakingam komitetui: REGI
Nuomonė: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

AGRI, ECON komitetai

- Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

FEMM komitetas

- Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (2018/2098(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFET
Nuomonė: FEMM

DEVE komitetas

- Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Perduota atsakingam komitetui: AGRI
Nuomonė: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

PECH, LIBE, JURI komitetai

- Europos socialinis fondas+ (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL
Nuomonė: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI

CONT komitetas

- Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Perduota atsakingam komitetui: IMCO
Nuomonė: BUDG, CONT

JURI komitetas

- Bendrųjų skaitmeninių vartų, skirtų teikti informavimo, procedūrines, pagalbos ir problemų sprendimo paslaugas, sukūrimas (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
Perduota atsakingam komitetui: IMCO
Nuomonė: ITRE, LIBE, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

TRAN komitetas

- Sąjungos kosmoso programos sudarymas ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros įsteigimas (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- 2021–2027m. Skaitmeninės Europos programos sudarymas (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

AGRI, ENVI, CONT, TRAN, REGI komitetai

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

CONT, REGI, CULT komitetai

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH. CULT

PECH, CONT, DEVE komitetai

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Perduota atsakingam komitetui: AGRI
Nuomonė: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Konkrečios Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui (Interreg) nuostatos ir išorės finansavimo priemonės (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Perduota atsakingam komitetui: REGI
Nuomonė: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET, DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

ENVI komitetas

- Mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Perduota atsakingam komitetui: REGI
Nuomonė: ENVI, JURI

PECH, CONT, LIBE komitetai

- Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Perduota atsakingam komitetui: REGI
Nuomonė: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

ENVI, CONT komitetai

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG
Nuomonė: CONT, ENVI

DEVE, FEMM komitetai

- Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansinuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
Perduota atsakingam komitetui: AGRI
Nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

TRAN komitetas

- Bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos nustatymas (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO
Nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), AGRI (susijęs komitetas), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. birželio 7 d.)

AGRI komitetas

- Nesąžininga prekybos praktika įmonių tarpusavio maisto produktų tiekimo grandinėje (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(Nuomonė: ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. birželio 27 d.)

ECON komitetas

- Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (2018/2161(INI))
(Nuomonė: INTA, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. liepos 5 d.)

AFET, DEVE komitetai

- Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimas (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(Nuomonė: INTA, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

AGRI komitetas

- Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(Nuomonė: INTA, BUDG, CONT, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ITRE, REGI)

BUDG, ECON komitetai

- Programos „InvestEU“ sukūrimas (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(Nuomonė: EMPL, ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), REGI, PECH, CULT)

BUDG, CONT komitetai

- Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(Nuomonė: REGI, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), AFCO)

CULT komitetas

- Europos solidarumo korpuso programos parengimo (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(Nuomonė: DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), BUDG, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ENVI, REGI)

EMPL komitetas

- Europos socialinis fondas+ (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(Nuomonė: BUDG, CONT, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)

IMCO komitetas

- Bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos sukūrimas (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(Nuomonė: BUDG, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), EMPL, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI)

ITRE komitetas

- 2021–2027m. Skaitmeninės Europos programos sudarymas (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(Nuomonė: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI, LIBE)

- Europos gynybos fondo steigimas (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(Nuomonė: AFET (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), BUDG, IMCO)

LIBE komitetas

- Teisių ir vertybių programos steigimas (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(Nuomonė: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI, AFCO, FEMM (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), PETI)

REGI komitetas

- Konkrečios Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui (Interreg) nuostatos ir išorės finansavimo priemonės (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(Nuomonė: AFET (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)

Bendra komitetų procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gegužės 29 d.)

- Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimas (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
komitetai: AFET, DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)
(Nuomonė: INTA, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
komitetai: BUDG, CONT (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)
(Nuomonė: REGI, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), AFCO)

- Programos „InvestEU“ sukūrimas (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
komitetai: BUDG, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)
(Nuomonė: EMPL, ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), REGI, PECH, CULT)

- Reformų rėmimo programos sukūrimas (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
komitetai: BUDG, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)
(Nuomonė: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
komitetai: ITRE, TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)
(Nuomonė: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Teisingumo programa (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
komitetai: JURI, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)
(Nuomonė: BUDG, CONT, FEMM)

- Europos investicijų stabilizavimo priemonės sukūrimas (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
commissions: ECON, BUDG
(Nuomonė: EMPL)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 4 dalis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. birželio 27 d.)

AFET komitetas

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Albanijos (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Serbijos (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Preliminarūs pranešimai (Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. birželio 12 d.)

BUDG komitetas

- Tarpinis pranešimas dėl 2021-2027 m. DFP - Parlamento pozicija siekiant susitarimo (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(Nuomonė: ENVI, AGRI, REGI)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gegužės 29 d.)

BUDG, ECON komitetai

- Europos valiutos fondo įsteigimas (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(Nuomonė: CONT)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 197 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. birželio 27 d.)

Specialusis komitetas ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais

- Pranešimas dėl ES pesticidų autorizacijos procedūros (2018/2153(INI))


15. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2018 m. rugsėjo 10 d.2018 m. rugsėjo 13 d..


16. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


17. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.34 val.


18. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika