Indekss 
Protokols
PDF 310kWORD 85k
Ceturtdiena, 2018. gada 5. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Migrācijas krīze un humanitārā situācija Venecuēlā un pie tās robežām (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Personu ar invaliditāti dalība Eiropas Parlamenta vēlēšanās (debates)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
4.1.Politiskā krīze Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu anulēšanas
  
4.2.Somālija
  
4.3.Burundi
 5.Sēdes atsākšana
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Politiskā krīze Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu anulēšanas (balsošana)
  
6.2.Somālija (balsošana)
  
6.3.Burundi (balsošana)
  
6.4.Lēmums sākt iestāžu sarunas Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I (balsošana)
  
6.5.Lēmums sākt iestāžu sarunas Eiropas pilsoņu iniciatīva ***I (balsošana)
  
6.6.Īstenošanas lēmums par to, lai Horvātija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.7.ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS) ***I (balsošana)
  
6.8.ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS): Eiropola uzdevumi ***I (balsošana)
  
6.9.Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam ***I (balsošana)
  
6.10.Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā ***I (balsošana)
  
6.11.2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam (balsošana)
  
6.12.ANO Ģenerālās asamblejas 73. sesija (balsošana)
  
6.13.Migrācijas krīze un humanitārā situācija Venecuēlā un pie tās robežām (balsošana)
  
6.14.Dalībvalstīm paredzētas pamatnostādnes par to, lai nepieļautu kriminālatbildības noteikšanu par humānās palīdzības sniegšanu (balsošana)
  
6.15.ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (balsošana)
  
6.16.Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta negatīvā ietekme uz ES pilsoņiem (balsošana)
  
6.17.Sociālu un uz solidaritāti balstītu uzņēmumu statūti (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Sēdes atsākšana
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Plašas interpelācijas (debates)
 12.Lūgumraksti
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 15.Nākamo sēžu datumi
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Sēdes slēgšana
 18.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.02.


2. Migrācijas krīze un humanitārā situācija Venecuēlā un pie tās robežām (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Migrācijas krīze un humanitārā situācija Venecuēlā un pie tās robežām (2018/2770(RSP)).

Debates notika otrdien, 2018. gada 3. jūlijā (3.7.2018. protokola 19. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina un Esteban González Pons PPE grupas vārdā – par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie tās robežām (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā – par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie tās robežām (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā – par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie tās robežām (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā – par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie tās robežām (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie tās robežām (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā – par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un tās pierobežā (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes un Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā – par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie tās robežām (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Balsojums: 5.7.2018. protokola 6.13. punkts.


3. Personu ar invaliditāti dalība Eiropas Parlamenta vēlēšanās (debates)

Komisijas paziņojums: Personu ar invaliditāti dalība Eiropas Parlamenta vēlēšanās (2018/2647(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE grupas vārdā, Soledad Cabezón Ruiz S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová un Costas Mavrides.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor un Maria Grapini.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 4.7.2018. protokola 2. punkts.)


4.1. Politiskā krīze Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu anulēšanas

Rezolūciju priekšlikumi B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 un B8-0332/2018 (2018/2783(RSP)).

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius un Helmut Scholz iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Siegfried Mureşan PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, France Jamet ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Michał Boni, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Anna Elżbieta Fotyga un Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder un Maria Grapini, uzdodot zilās kartītes jautājumu Bas Belder.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bas Belder, kas atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Udo Voigt un Jaromír Štětina, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cristian Dan Preda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi un Stanislav Polčák.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2018. protokola 6.1. punkts.


4.2. Somālija

Rezolūciju priekšlikumi B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 un B8-0334/2018 (2018/2784(RSP)).

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová un Lola Sánchez Caldentey iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Francisco Assis S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Jacques Colombier ENF grupas vārdā, James Carver, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Julie Ward un Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly un Stanislav Polčák.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2018. protokola 6.2. punkts.


4.3. Burundi

Rezolūciju priekšlikumi B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 un B8-0339/2018 (2018/2785(RSP)).

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Soraya Post S&D grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Seán Kelly, Neena Gill un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2018. protokola 6.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.56 pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.01.

°
° ° °

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā godināja Tiesību aktu direktorāta nodaļas vadītāju Ellen Heinemann saistībā ar viņas došanos pensijā.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Politiskā krīze Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu anulēšanas (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 un B8-0332/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0322/2018.

(aizstāj B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 un B8-0332/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0303).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0329/2018 vairs nav spēkā.)


6.2. Somālija (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 un B8-0334/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0323/2018

(aizstāj B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 un B8-0334/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara un Fabio Massimo Castaldo.

Pieņemts (P8_TA(2018)0304).

Uzstāšanās

Michaela Šojdrová ierosināja mutisku grozījumu 10. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


6.3. Burundi (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 un B8-0339/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0333/2018.

(aizstāj B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 un B8-0339/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Maria Arena S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0305).


6.4. Lēmums sākt iestāžu sarunas Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Axel Voss (A8-0245/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta 2. daļu uzstājās Axel Voss, lai izteiktos par šo lēmumu.

João Ferreira – par valodu režīmu (sēdes vadītājs sniedza precizējumus par izmantoto procedūru).

Catherine Stihler – saskaņā ar 69.c panta 2. punkta 2. daļu, lai izteiktos pret lēmumu sākt iestāžu sarunas.


6.5. Lēmums sākt iestāžu sarunas Eiropas pilsoņu iniciatīva ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: György Schöpflin (A8-0226/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta 2. daļu uzstājās György Schöpflin, lai izteiktos par šo lēmumu.


6.6. Īstenošanas lēmums par to, lai Horvātija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jaromír Štětina (A8-0225/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PROJEKTS PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0306).


6.7. ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (ES) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Kinga Gál (A8-0322/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0307).


6.8. ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS): Eiropola uzdevumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/794 nolūkā izveidot ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Kinga Gál (A8-0323/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0308).


6.9. Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Budžeta komiteja - Budžeta kontroles komiteja. Referenti: Ingeborg Gräßle un Richard Ashworth (A8-0211/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS, KOMISIJAS PAZIŅOJUMI un KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0309).


6.10. Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monica Macovei (A8-0404/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0310).

Uzstāšanās

Monica Macovei (referente) – pirms balsošanas.


6.11. 2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam (balsošana)

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam [2018/2024(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Daniele Viotti (A8-0247/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0311).

Uzstāšanās

Miguel Viegas – par grozījumu Nr. 26.

Daniele Viotti bija iesniedzis mutisku grozījumu, lai iestarpinātu jaunu punktu aiz 1. punkta, un mutisku grozījumu grozījumā Nr. 2. Šie mutiskie grozījumi tika pieņemti.


6.12. ANO Ģenerālās asamblejas 73. sesija (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 73. sesiju [2018/2040(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Eugen Freund (A8-0230/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2018)0312).


6.13. Migrācijas krīze un humanitārā situācija Venecuēlā un pie tās robežām (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Migrācijas krīze un humanitārā situācija Venecuēlā un pie tās robežām (2018/2770(RSP)).

Debates notika 2018. gada 3. jūlijā (3.7.2018. protokola 18. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 5. jūlijā (5.7.2018. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 un B8-0321/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0315/2018.

(aizstāj B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 un B8-0320/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec un Jaromír Štětina PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Francisco Assis un Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā;

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0313).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0318/2018 un B8-0321/2018 vairs nav spēkā.)


6.14. Dalībvalstīm paredzētas pamatnostādnes par to, lai nepieļautu kriminālatbildības noteikšanu par humānās palīdzības sniegšanu (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000065/2018) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Dalībvalstīm paredzētas pamatnostādnes par to, lai nepieļautu kriminālatbildības noteikšanu par humānās palīdzības sniegšanu (B8-0034/2018).

Debates notika 2018. gada 3. jūlijā (3.7.2018. protokola 23. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0034/2018, ko saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, noslēdzot debates par jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski, LIBE komitejas vārdā iesniedza Claude Moraes par dalībvalstīm paredzētām pamatnostādnēm par to, lai nepieļautu kriminālatbildības noteikšanu par humānās palīdzības sniegšanu (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0314).


6.15. ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0305/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0315).


6.16. Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta negatīvā ietekme uz ES pilsoņiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0306/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0316).


6.17. Sociālu un uz solidaritāti balstītu uzņēmumu statūti (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par sociālu un uz solidaritāti balstītu uzņēmumu statūtiem [2016/2237(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jiří Maštálka (A8-0231/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0317).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Ingeborg Gräßle un Richard Ashworth ziņojums - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil un Seán Kelly

Kinga Gál ziņojums - A8-0323/2017
Monica Macovei

Daniele Viotti ziņojums - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov un Jasenko Selimovic

Eugen Freund ziņojums - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov un Seán Kelly

Migrācijas krīze un humanitārā situācija Venecuēlā un pie tās robežām - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil un Mirosław Piotrowski

Dalībvalstīm paredzētas pamatnostādnes par to, lai nepieļautu kriminālatbildības noteikšanu par humānās palīdzības sniegšanu - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta negatīvā ietekme uz ES pilsoņiem - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins un Alex Mayer


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.04.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Plašas interpelācijas (debates)

Cilvēka pamattiesību pārkāpumi pret sievietēm Pakistānā

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (G-000005/2018), – iesnieguši Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler un Patricija Šulin Komisijai: Cilvēka pamattiesību pārkāpumi pret sievietēm Pakistānā (B8-0035/2018).

Marijana Petir izvērsa jautājumu.

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, un André Elissen ENF grupas vārdā (sēdes vadītājs sauca runātāju pie kārtības).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marek Jurek.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


12. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2018. gada 25. jūnijs

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

Touch Cheap (Nr. 0482/2018); Agnieszka Paszkowski (Nr. 0483/2018); (*) (Nr. 0484/2018); (*) (Nr. 0485/2018); Ruslana Frantšuk (Nr. 0486/2018); (*) (Nr. 0487/2018); Antonella Formica (Nr. 0488/2018); PJ Croad (Nr. 0489/2018); (*) (Nr. 0490/2018); (*) (Nr. 0491/2018); Francesco Orbitello (Nr. 0492/2018); Aurelio Rosini (Nr. 0493/2018); (*) (Nr. 0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (Nr. 0495/2018); (*) (Nr. 0496/2018); (*) (Nr. 0497/2018); Florian Bosse (Nr. 0498/2018); Mateusz Pilich (Nr. 0499/2018); (*) (Nr. 0500/2018); Marcus Davidsson (Nr. 0501/2018); (*) (Nr. 0502/2018); (*) (Nr. 0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (Nr. 0504/2018); (*) (Nr. 0505/2018); (*) (Nr. 0506/2018); Ivelin Todorov (Nr. 0507/2018); José María Izeta Martiartu (Nr. 0508/2018); (*) (Nr. 0509/2018); Mary O'Leary (Nr. 0510/2018); (*) (Nr. 0511/2018); (*) (Nr. 0512/2018); Enrico Modesto Cerea (Nr. 0513/2018); Ivaylo Iliev (Nr. 0514/2018); (*) (Nr. 0515/2018); (*) (Nr. 0516/2018); Róbert Pikáli (Nr. 0517/2018); Sabrina Monforte (Nr. 0518/2018); Marco Ricci (Nr. 0519/2018); (*) (Nr. 0520/2018); (*) (Nr. 0521/2018); (*) (Nr. 0522/2018); (*) (Nr. 0523/2018); Chris Neville (Nr. 0524/2018); Donatella Mercatelli (Nr. 0525/2018); (*) (Nr. 0526/2018); Dimitar Vasilev (Nr. 0527/2018); (*) (Nr. 0528/2018).


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, JURI (Reglamenta 104. pants)

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, IMCO, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar valsts obligācijām nodrošinātiem vērtspapīriem (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL, ENVI, FEMM

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1011 attiecībā uz mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloniem (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ENVI, ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)).
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

JURI, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2019. gada vispārējā budžetā (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz resursiem, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un minēto regulu labo attiecībā uz resursiem, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

BUDG, EMPL, CULT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (kodificēta versija) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido īpašu finansējuma programmu kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai un atceļ Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, ENVI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru izveido Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, BUDG, ENVI

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Dominique Bilde un Philippe Loiseau. Rezolūcijas priekšlikums par slaucamo govju labturību Eiropas Savienībā (B8-0272/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par to, lai pusaudži saprātīgi lietotu internetu (B8-0273/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Stefano Maullu. Rezolūcijas priekšlikums par izcelsmes valstī palikušo moldāvu migrantu bērnu izglītību (B8-0300/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Rezolūcijas priekšlikums par uzbrukumiem žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļu brīvībai ES kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs un Austrumu partnerības valstīs (B8-0301/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Martin. Rezolūcijas priekšlikums par sankcijām pret valstīm, kurās izmanto bērnu darbu (B8-0302/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par veselību un drošību darba vietā (B8-0303/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL


14. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 27. jūnija lēmumu)

AFET komiteja

- Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (2018/2160(INI))

- ES konfliktu novēršanas un mediācijas spēju uzlabošana (2018/2159(INI))

- Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās (2018/2158(INI))

- Padomes ikgadējais ziņojums par Eiropas Savienības Rīcības kodeksa attiecībā uz ieroču eksportu 8. operatīvo noteikumu (2018/2157(INI))

- Militārā mobilitāte (2018/2156(INI))
(atzinums: TRAN)

- ES pamatnostādnes un pilnvaras ES īpašajam sūtnim saistībā ar reliģijas un ticības brīvības veicināšanu ārpus ES (2018/2155(INI))

- Problēmas cilvēktiesību jomā saistībā ar privāto militāro un drošības uzņēmumu darbību, kas skar trešās valstis (2018/2154(INI))

CONT komiteja

- Gada ziņojums par Savienības finanšu interešu aizsardzību — krāpšanas apkarošanu (2018/2152(INI))

- Gada ziņojums par EIB finansiālo darbību kontroli (2018/2151(INI))
(atzinums: INTA)

ECON komiteja

- Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (2018/2161(INI))
(atzinums: INTA, BUDG (Reglamenta 54. pants))

FEMM komiteja

- Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā (2018/2162(INI))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

AGRI komiteja

- Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (2018/2094(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: CONT, AGRI, ECON (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE

AGRI, ECON komiteja

- Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

FEMM komiteja

- Gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (2018/2098(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: FEMM

DEVE komiteja

- Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Eiropas Sociālais fonds Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (Reglamenta 54. pants)

CONT komiteja

- Priekšlikums, ar ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita” (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums: BUDG, CONT

JURI komiteja

- Vienotas digitālās vārtejas izveide informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums: ITRE, LIBE, JURI (Reglamenta 39. pants)

TRAN komiteja

- Priekšlikums, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- Priekšlikums, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (Reglamenta 54. pants)

AGRI, ENVI, CONT, TRAN, REGI komiteja

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa" (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

CONT, REGI komiteja

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH

PECH, CONT komiteja

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH

- Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET (Reglamenta 54. pants), DEVE (Reglamenta 54. pants)

ENVI komiteja

- Mehānisms juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: ENVI, JURI

PECH, CONT, LIBE komiteja

- Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

ENVI, CONT komiteja

- Priekšlikums Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kas pamatojas uz kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG
atzinums: CONT, ENVI

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 7. jūnija lēmumu)

AGRI komiteja

- Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(atzinums: ENVI, IMCO (Reglamenta 54. pants))

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 27. jūnija lēmumu)

ECON komiteja

- Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (2018/2161(INI))
(atzinums: INTA, BUDG (Reglamenta 54. pants))

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 5. jūlija lēmumu)

AFET, DEVE komiteja

- Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(atzinums: INTA, BUDG (Reglamenta 54. pants), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

AGRI komiteja

- Priekšlikums, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(atzinums: INTA, BUDG, CONT, ENVI (Reglamenta 54. pants), ITRE, REGI)

BUDG, ECON komiteja

- Priekšlikums, ar ko izveido programmu InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(atzinums: EMPL, ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants), REGI, PECH, CULT)

commissions BUDG, CONT komiteja

- Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(atzinums: REGI, LIBE (Reglamenta 54. pants), AFCO)

CULT komiteja

- Priekšlikums, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(atzinums: DEVE (Reglamenta 54. pants), BUDG, EMPL (Reglamenta 54. pants), ENVI, REGI)

EMPL komiteja

- Eiropas Sociālais fonds Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(atzinums: BUDG, CONT, ENVI (Reglamenta 54. pants), ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM)

IMCO komiteja

- Priekšlikums, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(atzinums: BUDG, ECON (Reglamenta 54. pants), EMPL, ENVI (Reglamenta 54. pants), ITRE (Reglamenta 54. pants), AGRI (Reglamenta 54. pants), JURI)

ITRE komiteja

- Priekšlikums, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(atzinums: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (Reglamenta 54. pants), JURI, LIBE)

- Eiropas Aizsardzības fonda izveide (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(atzinums: AFET (Reglamenta 54. pants), BUDG, IMCO)

LIBE komiteja

- Programmas “Tiesības un vērtības” izveide (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(atzinums: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (Reglamenta 54. pants), JURI, AFCO, FEMM (Reglamenta 54. pants), PETI)

REGI komiteja

- Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(atzinums: AFET (Reglamenta 54. pants), DEVE (Reglamenta 54. pants), BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 29. maija lēmumu)

- Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
komitejas: AFET, DEVE (Reglamenta 55. pants)
(atzinums: INTA, BUDG (Reglamenta 54. pants), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
komitejas: BUDG, CONT (Reglamenta 55. pants)
(atzinums: REGI, LIBE (Reglamenta 54. pants), AFCO)

- Priekšlikums, ar ko izveido programmu InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
komitejas: BUDG, ECON (Reglamenta 55. pants)
(atzinums: EMPL, ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants), REGI, PECH, CULT)

- Reformu atbalsta programmas izveide (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
komitejas: BUDG, ECON (Reglamenta 55. pants)
(atzinums: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Priekšlikums, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
komitejas: ITRE, TRAN (Reglamenta 55. pants)
(atzinums: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Programma “Tiesiskums” (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
komitejas: JURI, LIBE (Reglamenta 55. pants)
(atzinums: BUDG, CONT, FEMM)

- Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcijas izveide (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
komitejas: ECON, BUDG
(atzinums: EMPL)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 81. panta 4. punkts)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 27. jūnija lēmumu)

AFET komiteja

- Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Turciju (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Kosovu (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Albāniju (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Serbiju (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Melnkalni (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Ziņojumi, kuros iekļauti nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumi (apstiprināšanas procedūra)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 3. jūlija lēmumu)

INTA komiteja

- Padomes lēmums par brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Padomes lēmums par ekonomisko partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Japānu (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(atzinums: ENVI, TRAN)

- Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))

Starpposma ziņojumi (Reglamenta 99. panta 5. punkts)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 12. jūnija lēmumu)

BUDG komiteja

- Starpposma ziņojums par DFS 2021.–2027. gadam — Parlamenta nostāja attiecībā uz vienošanos (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(atzinums: ENVI, AGRI)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 29. maija lēmumu)

komitejas: BUDG, ECON

- Eiropas Monetārā fonda izveide (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(atzinums: CONT)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 197. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 27. jūnija lēmumu)

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā komiteja

- Ziņojums par Savienības pesticīdu atļaušanas procedūru (2018/2153(INI))


15. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2018. gada 10. septembra līdz 2018. gada 13. septembrim.


16. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


17. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.34.


18. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 21. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika