Index 
Notulen
PDF 328kWORD 85k
Donderdag 5 juli 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Participatie van personen met een handicap aan de Europese verkiezingen (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
4.1.De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau.
  
4.2.Somalië
  
4.3.Burundi
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Stemmingen
  
6.1.De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau. (stemming)
  
6.2.Somalië (stemming)
  
6.3.Burundi (stemming)
  
6.4.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (stemming)
  
6.5.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Europees burgerinitiatief ***I (stemming)
  
6.6.Start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) ***I (stemming)
  
6.8.Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS): taken van Europol ***I (stemming)
  
6.9.Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie ***I (stemming)
  
6.10.Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ***I (stemming)
  
6.11.Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog (stemming)
  
6.12.73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (stemming)
  
6.13.De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (stemming)
  
6.14.Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (stemming)
  
6.15.Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming (stemming)
  
6.16.De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers (stemming)
  
6.17.Een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Uitgebreide interpellaties (debat)
 12.Verzoekschriften
 13.Ingediende stukken
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Sluiting van de vergadering
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.02 uur geopend.


2. De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (2018/2770(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op dinsdag 3 juli 2018 (punt 19 van de notulen van 3.7.2018)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina en Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes en Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Stemming: punt 6.13 van de notulen van 5.7.2018.


3. Participatie van personen met een handicap aan de Europese verkiezingen (debat)

Verklaring van de Commissie: Participatie van personen met een handicap aan de Europese verkiezingen (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de PPE-Fractie, Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová en Costas Mavrides.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 4.7.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau.

Ontwerpresoluties B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 en B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius en Helmut Scholz lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Siegfried Mureşan, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Michał Boni, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Anna Elżbieta Fotyga en Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder en Maria Grapini, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Bas Belder.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bas Belder, die ingaat op een “blauwe vraag”-vraag van Maria Grapini, Udo Voigt en Jaromír Štětina, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Cristian Dan Preda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 5.7.2018.


4.2. Somalië

Ontwerpresoluties B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 en B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová en Lola Sánchez Caldentey lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, James Carver, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Julie Ward en Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 5.7.2018.


4.3. Burundi

Ontwerpresoluties B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 en B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Seán Kelly, Neena Gill en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 5.7.2018.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.56 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.01 uur hervat.

°
° ° °

De Voorzitter, brengt namens het Parlement hulde aan Ellen Heinemann, afdelingshoofd bij het directoraat Wetgevingshandelingen, voordat zij met pensioen gaat.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau. (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 en B8-0332/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0322/2018

(ter vervanging van B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 en B8-0332/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0303)

(Ontwerpresolutie B8-0329/2018 komt te vervallen.)


6.2. Somalië (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 en B8-0334/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0323/2018

(ter vervanging van B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 en B8-0334/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara en Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P8_TA(2018)0304)

Het woord werd gevoerd door:

Michaela Šojdrová, die een mondeling amendement op paragraaf 10 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


6.3. Burundi (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 en B8-0339/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0333/2018

(ter vervanging van B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 en B8-0339/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Maria Arena, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0305)


6.4. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Voorafgaand aan de stemming overeenkomstig 69 quater, lid 2, tweede alinea van het Reglement, Axel Voss die zich uitspreekt voor het besluit.

João Ferreira over de talrenregeling (de Voorzitter preciseert de procedure).

Catherine Stihler, overeenkomstig 69 quater, lid 2, tweede alinea van het Reglement, die tegen het besluit is om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen.


6.5. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Europees burgerinitiatief ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het Europees burgerinitiatief [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

Voorafgaand aan de stemming overeenkomstig 69 quater, lid 2, tweede alinea van het Reglement, György Schöpflin die zich uitspreekt voor het besluit.


6.6. Start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0306)


6.7. Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) 515/2014, (EU) 2016/399 en (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0307)


6.8. Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS): taken van Europol ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0308)


6.9. Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Ingeborg Gräßle en Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD, VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0309)


6.10. Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0310)

Het woord werd gevoerd door:

Monica Macovei (rapporteur), voorafgaand aan de stemming.


6.11. Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog (stemming)

Verslag over het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2019 [2018/2024(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0311)

Het woord werd gevoerd door:

Miguel Viegas over amendement 26.

Daniele Viotti diende het volgende mondelinge amendement tot invoeging van een nieuwe paragraaf na paragraaf 1 in en een mondeling amendement op amendement 2. Deze mondelinge amendementen zijn in aanmerking genomen.


6.12. 73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de 73e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties [2018/2040(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA(2018)0312)


6.13. De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (2018/2770(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 3 juli 2018 (punt 18 van de notulen van 3.7.2018).

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op5 juli 2018 (punt 2 van de notulen van 5.7.2018).

Ontwerpresoluties B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 en B8-0321/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0315/2018

(ter vervanging van B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 en B8-0320/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec en Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis en Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0313)

(Ontwerpresoluties B8-0318/2018 en B8-0321/2018 komen te vervallen.)


6.14. Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000065/2018) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (B8-0034/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op3 juli 2018 (punt 23 van de notulen van 3.7.2018)

Ontwerpresolutie ingediend naar aanleiding van de vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0034/2018, overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, door Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0314)


6.15. Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0305/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0315)


6.16. De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0306/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0316)


6.17. Een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen [2016/2237(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0317)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Ingeborg Gräßle en Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil en Seán Kelly

Verslag Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Verslag Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov en Jasenko Selimovic

Verslag Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov en Seán Kelly

De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil en Mirosław Piotrowski

Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins en Alex Mayer.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.04 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Uitgebreide interpellaties (debat)

Schending van de fundamentele mensenrechten van vrouwen in Pakistan

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (G-000005/2018) de Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler en Patricija Šulin, aan de Commissie: Schending van de fundamentele mensenrechten van vrouwen in Pakistan (B8-0035/2018)

Marijana Petir licht de vraag toe.

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, en André Elissen, namens de ENF-Fractie (de Voorzitter roept de spreker tot de orde).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marek Jurek.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


12. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 25 juni 2018

(*) Vertrouwelijk

Touch Cheap (n° 0482/2018); Agnieszka Paszkowski (n° 0483/2018); (*) (n° 0484/2018); (*) (n° 0485/2018); Ruslana Frantšuk (n° 0486/2018); (*) (n° 0487/2018); Antonella Formica (n° 0488/2018); PJ Croad (n° 0489/2018); (*) (n° 0490/2018); (*) (n° 0491/2018); Francesco Orbitello (n° 0492/2018); Aurelio Rosini (n° 0493/2018); (*) (n° 0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (n° 0495/2018); (*) (n° 0496/2018); (*) (n° 0497/2018); Florian Bosse (n° 0498/2018); Mateusz Pilich (n° 0499/2018); (*) (n° 0500/2018); Marcus Davidsson (n° 0501/2018); (*) (n° 0502/2018); (*) (n° 0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (n° 0504/2018); (*) (n° 0505/2018); (*) (n° 0506/2018); Ivelin Todorov (n° 0507/2018); José María Izeta Martiartu (n° 0508/2018); (*) (n° 0509/2018); Mary O'Leary (n° 0510/2018); (*) (n° 0511/2018); (*) (n° 0512/2018); Enrico Modesto Cerea (n° 0513/2018); Ivaylo Iliev (n° 0514/2018); (*) (n° 0515/2018); (*) (n° 0516/2018); Róbert Pikáli (n° 0517/2018); Sabrina Monforte (n° 0518/2018); Marco Ricci (n° 0519/2018); (*) (n° 0520/2018); (*) (n° 0521/2018); (*) (n° 0522/2018); (*) (n° 0523/2018); Chris Neville (n° 0524/2018); Donatella Mercatelli (n° 0525/2018); (*) (n° 0526/2018); Dimitar Vasilev (n° 0527/2018); (*) (n° 0528/2018).


13. Ingediende stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorste voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, JURI (artikel 104 van het Reglement)

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

EMPL, ENVI, FEMM

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

ENVI, ITRE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

JURI, LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

BUDG, ITRE, JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en tot rectificatie van die verordening wat betreft de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

BUDG, EMPL, CULT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende hetEuropees Bureau voor visserijcontrole(codificatie) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

JURI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval, en tot intrekking van Verordening (Euratom) nr. 1368/2013 van de Raad (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

BUDG, ENVI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

AFET, BUDG, ENVI

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Dominique Bilde en Philippe Loiseau. Ontwerpresolutie over het welzijn van melkvee in de Europese Unie (B8-0272/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een intelligent gebruik van internet door jongeren (B8-0273/2018)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Stefano Maullu. Ontwerpresolutie over het onderwijs aan kinderen van Moldavische migranten die in het land van herkomst achterblijven (B8-0300/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AFET

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over aanvallen op journalisten en mediavrijheid in kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten van de EU en in landen van het Oostelijk Partnerschap (B8-0301/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AFET

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over sancties tegen landen waar kinderarbeid voorkomt (B8-0302/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AFET

advies :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over gezondheid en veiligheid op het werk (B8-0303/2018)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL


14. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27 juni 2018)

commissie AFET

- Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (2018/2160(INI))

- Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling (2018/2159(INI))

- Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (2018/2158(INI))

- Jaarverslag van de Raad uit hoofde van uitvoeringsbepaling nr. 8 van de gedragscode van de Europese Unie betreffende wapenuitvoer (2018/2157(INI))

- Militaire mobiliteit (2018/2156(INI))
(advies: TRAN)

- EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie (2018/2155(INI))

- Mensenrechtenaspecten van operaties van particuliere militaire en beveiligingsondernemingen die gevolgen hebben voor derde landen (2018/2154(INI))

commissie CONT

- Jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding (2018/2152(INI))

- Jaarverslag over de controle van de financiële activiteiten van de EIB (2018/2151(INI))
(advies: INTA)

commissie ECON

- Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (2018/2161(INI))
(advies: INTA, BUDG (artikel 54 van het Reglement))

commissie FEMM

- Gendermainstreaming in het Europees Parlement (2018/2162(INI))

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

commissie AGRI

- Stand van het debat over de toekomst van Europa (2018/2094(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFCO
advies: CONT, AGRI, ECON (artikel 54 van het Reglement)

Commissies AGRI, TRAN

- Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL
advies: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en financiële regels voor deze fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grenzen en visa (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: REGI
advies: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

Commissies AGRI, ECON

- Vermindering van de impact van bepaalde kunststoffen op het milieu (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

commissie FEMM

- Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake (2018/2098(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
advies: FEMM

commissie DEVE

- Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI
advies: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

Commissies PECH, LIBE, JURI

- Europees Sociaal Fonds Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL
advies: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (artikel 54 van het Reglement), JURI

commissie CONT

- Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO
advies: BUDG, CONT

commissie JURI

- Oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO
advies: ITRE, LIBE, JURI (artikel 39 van het Reglement)

commissie TRAN

- Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
advies: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
advies: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (artikel 54 van het Reglement)

Commissies AGRI, ENVI, CONT, TRAN, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
advies: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

Commissies CONT, REGI, CULT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie "Horizon Europa", en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
advies: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

Commissies PECH, CONT, DEVE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten , (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI
advies: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) en externe financieringsinstrumenten (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: REGI
advies: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET (artikel 54 van het Reglement), DEVE (artikel 54 van het Reglement)

commissie ENVI

- Mechanisme voor het wegnemen van juridische en administratieve obstakels in een grensoverschrijdende context (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: REGI
advies: ENVI, JURI

Commissies PECH, CONT, LIBE

- Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: REGI
advies: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

Commissies ENVI, CONT

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, de regeling van de Europese Unie voor de handel in emissierechten en niet-gerecycleerd plastic verpakkingsafval en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG
advies: CONT, ENVI

commissies DEVE, FEMM

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI
advies: ENVI (artikel 54 van het Reglement), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

commissie TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO
advies: ENVI (artikel 54 van het Reglement), ITRE (artikel 54 van het Reglement), ECON (artikel 54 van het Reglement), AGRI (medeverantwoordelijke commissie), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 juni 2018)

commissie AGRI

- Oneerlijke handelspraktijken in relaties tussen bedrijven onderling in de voedselvoorzieningsketen (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(advies: ENVI, IMCO (artikel 54 van het Reglement))

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27 juni 2018)

commissie ECON

- Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (2018/2161(INI))
(advies: INTA, BUDG (artikel 54 van het Reglement))

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 juli 2018)

Commissies AFET, DEVE

- Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(advies: INTA, BUDG (artikel 54 van het Reglement) ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

commissie AGRI

- Vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen van de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (strategische plannen GLB) uit hoofde van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(advies: INTA, BUDG, CONT, ENVI (artikel 54 van het Reglement) ITRE, REGI)

Commissies BUDG, ECON

- Vaststelling van het InvestEU-programma (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(advies: EMPL, ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement) TRAN (artikel 54 van het Reglement) REGI, PECH, CULT)

Commissies BUDG, CONT

- Bescherming van de Uniebegroting in geval van fundamentele tekortkomingen met betrekking tot de rechtsstaat in de lidstaten (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(advies: REGI, LIBE (artikel 54 van het Reglement) AFCO)

commissie CULT

- Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(advies: DEVE (artikel 54 van het Reglement) BUDG, EMPL (artikel 54 van het Reglement) ENVI, REGI)

commissie EMPL

- Europees Sociaal Fonds Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(advies: BUDG, CONT, ENVI (artikel 54 van het Reglement) ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)

commissie IMCO

- Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(advies: BUDG, ECON (artikel 54 van het Reglement) EMPL, ENVI (artikel 54 van het Reglement) ITRE (artikel 54 van het Reglement) AGRI (artikel 54 van het Reglement) JURI)

commissie ITRE

- Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(advies: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (artikel 54 van het Reglement) JURI, LIBE)

- Oprichting van het Europees Defensiefonds (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(advies: AFET (artikel 54 van het Reglement), BUDG, IMCO)

commissie LIBE

- Vaststelling van het programma Rechten en waarden (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(advies: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (artikel 54 van het Reglement) JURI, AFCO, FEMM (artikel 54 van het Reglement) PETI)

commissie REGI

- Specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) en externe financieringsinstrumenten (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(advies: AFET (artikel 54 van het Reglement) DEVE (artikel 54 van het Reglement)BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)

Besluit tot toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 55 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 mei 2018)

- Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
commissies: AFET, DEVE (artikel 55 van het Reglement)
(advies: INTA, BUDG (artikel 54 van het Reglement) ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Bescherming van de Uniebegroting in geval van fundamentele tekortkomingen met betrekking tot de rechtsstaat in de lidstaten (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
commissies: BUDG, CONT (artikel 55 van het Reglement)
(advies: REGI, LIBE (artikel 54 van het Reglement) AFCO)

- Vaststelling van het InvestEU-programma (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
commissies: BUDG, ECON (artikel 55 van het Reglement)
(advies: EMPL, ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement) TRAN (artikel 54 van het Reglement) REGI, PECH, CULT)

- Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
commissies: BUDG, ECON (artikel 55 van het Reglement)
(advies: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Vaststelling van de Connecting Europe Facility (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
commissies: ITRE, TRAN (artikel 55 van het Reglement)
(advies: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Programma Justitie (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
commissies: JURI, LIBE (artikel 55 van het Reglement)
(advies: BUDG, CONT, FEMM)

- Vaststelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
Commissies: ECON, BUDG
(advies: EMPL)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 81, lid 4, van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27 juni 2018)

commissie AFET

- Verslag over het Commissieverslag 2018 over Turkije (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Verslag over het Commissieverslag 2018 over Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Verslag over het Commissieverslag 2018 over Bosnië en Herzegovina (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Verslag over het Commissieverslag 2018 over Albanië (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Verslag over het Commissieverslag over Servië (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Verslag over het Commissieverslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Verslag over het Commissieverslag 2018 over Montenegro (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Tussentijdse verslagen (artikel 99, lid 5, van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 juni 2018)

commissie BUDG

- Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - het standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(advies: ENVI, AGRI, REGI)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 mei 2018)

commissions BUDG, ECON

- Instelling van het Europees Monetair Fonds (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(advies: CONT)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 197 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27 juni 2018)

Bijzondere Commissie EU-vergunningsprocedure voor pesticiden

- Verslag over de goedkeuringsprocedure van de Unie voor pesticiden (2018/2153(INI))


15. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 10 september 2018 t/m 13 september 2018.


16. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 3, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


17. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.34 uur gesloten.


18. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Laatst bijgewerkt op: 4 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid