Indeks 
Protokół
PDF 316kWORD 86k
Czwartek, 5 lipca 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (złożone projekty rezolucji)
 3.Udział osób niepełnosprawnych w wyborach europejskich (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
4.1.Kryzys polityczny w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa
  
4.2.Somalia
  
4.3.Burundi
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Głosowanie
  
6.1.Kryzys polityczny w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa (głosowanie)
  
6.2.Somalia (głosowanie)
  
6.3.Burundi (głosowanie)
  
6.4.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (głosowanie)
  
6.5.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Europejska inicjatywa obywatelska ***I (głosowanie)
  
6.6.Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) ***I (głosowanie)
  
6.8.Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS): zadania Europolu ***I (głosowanie)
  
6.9.Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I (głosowanie)
  
6.10.Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości ***I (głosowanie)
  
6.11.Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych (głosowanie)
  
6.12.73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (głosowanie)
  
6.13.Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (głosowanie)
  
6.14.Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej (głosowanie)
  
6.15.Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (głosowanie)
  
6.16.Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE (głosowanie)
  
6.17.Statut przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 12.Petycje
 13.Składanie dokumentów
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 18.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.02.


2. Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP))

Debata odbyła się we wtorek 3 lipca 2018 r. (pkt 19 protokołu z dnia 3.7.2018)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina i Esteban González Pons, w imieniu grupy PPE, w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, w imieniu grupy S&D, w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR, w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini i Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD, w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes i Miguel Viegas, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Głosowanie: pkt 6.13 protokołu z dnia 5.7.2018.


3. Udział osób niepełnosprawnych w wyborach europejskich (debata)

Oświadczenie Komisji: Udział osób niepełnosprawnych w wyborach europejskich (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w imieniu grupy PPE, Soledad Cabezón Ruiz w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová i Costas Mavrides.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor i Maria Grapini.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 4.7.2018)


4.1. Kryzys polityczny w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa

Projekty rezolucji B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 i B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius i Helmut Scholz przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Siegfried Mureşan w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, France Jamet w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Michał Boni, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Elżbietę Fotygę i Dobromira Sośnierza, Andi Cristea, Bas Belder i Maria Grapini, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Basowi Belderowi.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bas Belder, który odpowiedział na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Udo Voigt i Jaromír Štětina, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cristiana Dana Predę.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 5.7.2018.


4.2. Somalia

Projekty rezolucji B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 i B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová i Lola Sánchez Caldentey przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, James Carver niezrzeszony, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Julie Ward i Juana Fernanda Lópeza Aguilara, Wajid Khan i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 5.7.2018.


4.3. Burundi

Projekty rezolucji B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 i B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Seán Kelly, Neena Gill i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 5.7.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.56 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.01.

°
° ° °

Przewodniczący, w imieniu Parlamentu, wyraził uznanie i podziękował Ellen Heinemann, kierownik działu w Dyrekcji ds. Aktów Legislacyjnych, która przechodzi na emeryturę.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Kryzys polityczny w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 i B8-0332/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0322/2018

(zastępujący B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 i B8-0332/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé i Margrete Auken, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0303)

(Projekt rezolucji B8-0329/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


6.2. Somalia (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 i B8-0334/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0323/2018

(zastępujący B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 i B8-0334/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara i Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P8_TA(2018)0304)

Wystąpienia

Michaela Šojdrová przedstawiła poprawkę ustną do ust. 10. Poprawka została dopuszczona.


6.3. Burundi (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 i B8-0339/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0333/2018

(zastępujący B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 i B8-0339/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Maria Arena, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou i Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0305)


6.4. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Odrzucono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, Axel Voss, który opowiedział się za tą decyzją.

João Ferreira w sprawie języków (Przewodniczący udzielił wyjaśnień co do procedury).

Catherine Stihler, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, która wypowiedziała się przeciwko decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych.


6.5. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Europejska inicjatywa obywatelska ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego roporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, György Schöpflin, który opowiedział się za tą decyzją.


6.6. Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0306)


6.7. Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399 i (UE) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0307)


6.8. Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS): zadania Europolu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/794 w celu ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0308)


6.9. Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014 i (UE) nr 652/2014 oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawcy: Ingeborg Gräßle i Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE, OŚWIADCZENIA KOMISJI i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0309)


6.10. Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0310)

Wystąpienia

Monica Macovei (sprawozdawczyni), przed głosowaniem.


6.11. Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych (głosowanie)

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych [2018/2024(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0311)

Wystąpienia

Miguel Viegas w sprawie poprawki 26.

Daniele Viotti przedstawił poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego ustępu po ust. 1 oraz poprawkę ustną do poprawki 2. Obie poprawki ustne zostały dopuszczone.


6.12. 73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (głosowanie)

Sprawozdanie na temat zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych [2018/2040(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA(2018)0312)


6.13. Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP))

Debata odbyła się dnia 3 lipca 2018 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.7.2018).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 5 lipca 2018 r. (pkt 2 protokołu z dnia 5.7.2018).

Projekty rezolucji B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 i B8-0321/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0315/2018

(zastępujący B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 i B8-0320/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec i Jaromír Štětina, w imieniu grupy PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis i Ramón Jáuregui Atondo, w imieniu grupy S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0313)

(Projekty rezolucji B8-0318/2018 i B8-0321/2018 stały się bezprzedmiotowe.)


6.14. Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000065/2018), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej (B8-0034/2018)

Debata odbyła się dnia 3 lipca 2018 r. (pkt 23 protokołu z dnia 3.7.2018)

Projekt rezolucji złożony w związku z pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej B8-0034/2018, zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, przez Claude'a Moraesa, w imieniu komisji LIBE, w sprawie wytycznych dla państw członkowskich, mających na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0314)


6.15. Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0305/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0315)


6.16. Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0306/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0316)


6.17. Statut przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie statutu przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej [2016/2237(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0317)


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Ingeborg Gräßle i Richarda Ashwortha - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Sprawozdanie Kingi Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Sprawozdanie Daniele Viottiego - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov i Jasenko Selimovic

Sprawozdanie Eugena Freunda - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov i Seán Kelly

Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil i Mirosław Piotrowski

Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins i Alex Mayer.


8. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.04.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Łamanie podstawowych praw człowieka kobiet w Pakistanie

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (G-000005/2018), którą skierowali Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler i Patricija Šulin, do Komisji: Łamanie podstawowych praw człowieka kobiet w Pakistanie (B8-0035/2018)

Marijana Petir rozwinęła pytanie.

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, i André Elissen w imieniu grupy ENF (Przewodniczący przywołał mówcę do porządku).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Marek Jurek.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


12. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru ogólnego w dniach wskazanych poniżej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu, zostały przekazane komisji przedmiotowo właściwej:

Dnia 25 czerwca 2018 r.

(*) Nazwisko poufne

Touch Cheap (nr 0482/2018); Agnieszka Paszkowski (nr 0483/2018); (*) (nr 0484/2018); (*) (nr 0485/2018); Ruslana Frantšuk (nr 0486/2018); (*) (nr 0487/2018); Antonella Formica (nr 0488/2018); PJ Croad (nr 0489/2018); (*) (nr 0490/2018); (*) (nr 0491/2018); Francesco Orbitello (nr 0492/2018); Aurelio Rosini (nr 0493/2018); (*) (nr 0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (nr 0495/2018); (*) (nr 0496/2018); (*) (nr 0497/2018); Florian Bosse (nr 0498/2018); Mateusz Pilich (nr 0499/2018); (*) (nr 0500/2018); Marcus Davidsson (nr 0501/2018); (*) (nr 0502/2018); (*) (nr 0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (nr 0504/2018); (*) (nr 0505/2018); (*) (nr 0506/2018); Ivelin Todorov (nr 0507/2018); José María Izeta Martiartu (nr 0508/2018); (*) (nr 0509/2018); Mary O'Leary (nr 0510/2018); (*) (nr 0511/2018); (*) (nr 0512/2018); Enrico Modesto Cerea (nr 0513/2018); Ivaylo Iliev (nr 0514/2018); (*) (nr 0515/2018); (*) (nr 0516/2018); Róbert Pikáli (nr 0517/2018); Sabrina Monforte (nr 0518/2018); Marco Ricci (nr 0519/2018); (*) (nr 0520/2018); (*) (nr 0521/2018); (*) (nr 0522/2018); (*) (nr 0523/2018); Chris Neville (nr 0524/2018); Donatella Mercatelli (nr 0525/2018); (*) (nr 0526/2018); Dimitar Vasilev (nr 0527/2018); (*) (nr 0528/2018).


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja przekształcona) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

AFET, JURI (art. 104 Regulaminu)

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

ITRE, IMCO, TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 2018/0171(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Pzewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

EMPL, ENVI, FEMM

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

ENVI, ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Zgodnie z art. 287 Traktatu Przewodniczący zasięgnie opinii Trybunału Obrachunkowego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

JURI, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi (wersja przekształcona) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

BUDG, ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia w zakresie zasobów na inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

opinia:

BUDG, EMPL, CULT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (tekst jednolity) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego specjalny program likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz uchylającego rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

BUDG, ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

AFET, BUDG, ENVI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Dominique Bilde i Philippe Loiseau. Projekt rezolucji w sprawie dobrostanu krów mlecznych w Unii Europejskiej (B8-0272/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie inteligentnego korzystania z internetu przez młodzież (B8-0273/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Stefano Maullu. Projekt rezolucji w sprawie edukacji dzieci emigrantów mołdawskich, które pozostały w kraju pochodzenia swoich rodziców (B8-0300/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie ataków na dziennikarzy i wolność mediów w krajach kandydujących do UE i potencjalnych krajach kandydujących oraz w krajach Partnerstwa Wschodniego (B8-0301/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie sankcji w stosunku do państw korzystających z pracy dzieci (B8-0302/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

opinia:

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy (B8-0303/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL


14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27 czerwca 2018 r.)

komisja AFET

- Po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (2018/2160(INI))

- Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (2018/2159(INI))

- Stan stosunków politycznych między UE a Rosją (2018/2158(INI))

- Raport roczny Rady sporządzony na podstawie pkt 8 części normatywnej kodeksu postępowania Unii Europejskiej w dziedzinie eksportu broni (2018/2157(INI))

- Mobilność wojskowa (2018/2156(INI))
(opinia: TRAN)

- Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (2018/2155(INI))

- Kwestie praw człowieka w działaniach prywatnych firm wojskowych i ochroniarskich mających wpływ na państwa trzecie (2018/2154(INI))

komisja CONT

- Roczne sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi (2018/2152(INI))

- Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI (2018/2151(INI))
(opinia: INTA)

komisja ECON

- Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2018/2161(INI))
(opinia: INTA, BUDG (art. 54 Regulaminu))

komisja FEMM

- Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (2018/2162(INI))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja AGRI

- Stan debaty nad przyszłością Europy (2018/2094(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
opinia: CONT, AGRI, ECON (art. 54 Regulaminu)

komisje AGRI, TRAN

- Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL
opinia: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI
opinia: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

komisje AGRI, ECON

- Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

komisja FEMM

- Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (2018/2098(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
opinia: FEMM

komisja DEVE

- Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI
opinia: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

komisje PECH, LIBE, JURI

- Europejski Fundusz Społeczny Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL
opinia: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (art. 54 Regulaminu), JURI

komisja CONT

- Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO
opinia: BUDG, CONT

komisja JURI

- Utworzenie jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO
opinia: ITRE, LIBE, JURI (art. 39 Regulaminu)

komisja TRAN

- Ustanowienie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE
opinia: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- Ustanawienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE
opinia: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (art. 54 Regulaminu)

komisje AGRI, ENVI, CONT, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE
opinia: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

komisje CONT, REGI, CULT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE
opinia: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

komisje PECH, CONT, DEVE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI
opinia: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI
opinia: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET (art. 54 Regulaminu), DEVE (art. 54 Regulaminu)

komisja ENVI

- Mechanizm eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI
opinia: ENVI, JURI

komisje PECH, CONT, LIBE

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI
opinia: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

komisje ENVI, CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, na unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji i na niepoddawanych recyklingowi odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG
opinia: CONT, ENVI

commissions DEVE, FEMM

- Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie wramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) ifinansowanych zEuropejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) izEuropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI (art. 54 Regulaminu), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

komisja TRAN

- Ustanowienie programu na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, wtym małych iśrednich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO
opinia: ENVI
(art. 54 Regulaminu), ITRE (art. 54 Regulaminu), ECON (art. 54 Regulaminu), AGRI (zaangażowana komisja), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 7 czerwca 2018 r.)

komisja AGRI

- Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(opinia: ENVI, IMCO (art. 54 Regulaminu))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27 czerwca 2018 r.)

komisja ECON

- Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2018/2161(INI))
(opinia: INTA, BUDG (art. 54 Regulaminu))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 5 lipca 2018 r.)

komisje AFET, DEVE

- Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(opinia: INTA, BUDG (art. 54 Regulaminu), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

komisja AGRI

- Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(opinia: INTA, BUDG, CONT, ENVI (art. 54 Regulaminu), ITRE, REGI)

komisje BUDG, ECON

- Ustanowienie Programu InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(opinia: EMPL, ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu), TRAN (art. 54 Regulaminu), REGI, PECH, CULT)

komisje BUDG, CONT

- Ochrona budżetu unijnego w przypadku ogólnych nieprawidłowości w zakresie praworządności w państwach członkowskich (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(opinia: REGI, LIBE (art. 54 Regulaminu), AFCO)

komisja CULT

- Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(opinia: DEVE (art. 54 Regulaminu), BUDG, EMPL (art. 54 Regulaminu), ENVI, REGI)

komisja EMPL

- Europejski Fundusz Społeczny Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(opinia: BUDG, CONT, ENVI (art. 54 Regulaminu), ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)

komisja IMCO

- Ustanowienie programu na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyki europejskiej (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(opinia: BUDG, ECON (art. 54 Regulaminu), EMPL, ENVI (art. 54 Regulaminu), ITRE (art. 54 Regulaminu), AGRI (art. 54 Regulaminu), JURI)

komisja ITRE

- Ustanawienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(opinia: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (art. 54 Regulaminu), JURI, LIBE)

- Utworzenie Europejskiego Funduszu Obronnego (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(opinia: AFET (art. 54 Regulaminu), BUDG, IMCO)

komisja LIBE

- Ustanowienie programu „Prawa i Wartości” (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(opinia: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (art. 54 Regulaminu), JURI, AFCO, FEMM (art. 54 Regulaminu), PETI)

komisja REGI

- Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(opinia: AFET (art. 54 Regulaminu), DEVE (art. 54 Regulaminu), BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 29 maja 2018 r.)

- Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
komisje: AFET, DEVE (art. 55 Regulaminu)
(opinia: INTA, BUDG (art. 54 Regulaminu), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Ochrona budżetu unijnego w przypadku ogólnych nieprawidłowości w zakresie praworządności w państwach członkowskich (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
komisje: BUDG, CONT (art. 55 Regulaminu)
(opinia: REGI, LIBE (art. 54 Regulaminu), AFCO)

- Ustanowienie Programu InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
komisje: BUDG, ECON (art. 55 Regulaminu)
(opinia: EMPL, ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu), TRAN (art. 54 Regulaminu), REGI, PECH, CULT)

- Utworzenie Programu wspierania reform (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
komisje: BUDG, ECON (art. 55 Regulaminu)
(opinia: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
komisje: ITRE, TRAN (art. 55 Regulaminu)
(opinia: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Program „Sprawiedliwość” (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
komisje: JURI, LIBE (art. 55 Regulaminu)
(opinia: BUDG, CONT, FEMM)

- Ustanowienie Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
komisje: ECON, BUDG
(opinia: EMPL)

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 81 ust. 4 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27 czerwca 2018 r.)

komisja AFET

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Turcji (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Kosowa (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Bośni i Hercegowiny (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Albanii (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Serbii (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Czarnogóry (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Wstępne sprawozdania (art. 99 ust. 5 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12 czerwca 2018 r.)

komisja BUDG

- Sprawozdanie okresowe w sprawie WRF na lata 2021–2027 - Stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(opinia: ENVI, AGRI, REGI)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 29 maja 2018 r.)

komisje BUDG, ECON

- Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(opinia: CONT)

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 197 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27 czerwca 2018 r.)

Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu

- Sprawozdanie w sprawie unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (2018/2153(INI))


15. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 10 września 2018 r. do 13 września 2018 r.


16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 3 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


17. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.34.


18. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności