Zoznam 
Zápisnica
PDF 313kWORD 87k
Štvrtok, 5. júla 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (predložené návrhy uznesení)
 3.Účasť osôb so zdravotným postihnutím na európskych voľbách (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
4.1.Politická kríza v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za neplatné
  
4.2.Somálsko
  
4.3.Burundi
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Hlasovanie
  
6.1.Politická kríza v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za neplatné (hlasovanie)
  
6.2.Somálsko (hlasovanie)
  
6.3.Burundi (hlasovanie)
  
6.4.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (hlasovanie)
  
6.5.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Európska iniciatíva občanov ***I (hlasovanie)
  
6.6.Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Chorvátsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) ***I (hlasovanie)
  
6.8.Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS): úlohy Europolu ***I (hlasovanie)
  
6.9.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie ***I (hlasovanie)
  
6.10.Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti ***I (hlasovanie)
  
6.11.Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg (hlasovanie)
  
6.12.73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (hlasovanie)
  
6.13.Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (hlasovanie)
  
6.14.Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (hlasovanie)
  
6.15.Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (hlasovanie)
  
6.16.Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov na občanov EÚ (hlasovanie)
  
6.17.Štatút sociálnych a solidárnych podnikov (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Väčšie interpelácie (rozprava)
 12.Petície
 13.Predloženie dokumentov
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Skončenie rokovania
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.02 h.


2. Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP))

Rozprava sa uskutočnila v stredu 3. júla 2018 (bod 19 zápisnice zo dňa 3.7.2018)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina a Esteban González Pons, v mene skupiny PPE, o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, v mene skupiny S&D, o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR, o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD, o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes a Miguel Viegas, v mene skupiny GUE/NGL, o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 5.7.2018.


3. Účasť osôb so zdravotným postihnutím na európskych voľbách (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Účasť osôb so zdravotným postihnutím na európskych voľbách (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v mene skupiny PPE, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová a Costas Mavrides.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor a Maria Grapini.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 4.7.2018.)


4.1. Politická kríza v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za neplatné

Návrhy uznesenia B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 a B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius a Helmut Scholz uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, France Jamet v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Michał Boni, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Anna Elżbieta Fotyga a Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder a Maria Grapini, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Bas Belder.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bas Belder, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Udo Voigt a Jaromír Štětina, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cristian Dan Preda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 5.7.2018.


4.2. Somálsko

Návrhy uznesenia B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 a B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová a Lola Sánchez Caldentey uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, James Carver – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Julie Ward a Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 5.7.2018.


4.3. Burundi

Návrhy uznesenia B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 a B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Seán Kelly, Neena Gill a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 5.7.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.56 pred hlasovaním.)


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.01.

°
° ° °

Predseda v mene Parlamentu poďakoval za odvedenú prácu vedúcej oddelenia v riaditeľstve pre legislatívne akty Ellen Heinemannovej pred jej odchodom do dôchodku.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Politická kríza v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za neplatné (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 a B8-0332/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0322/2018

(nahrádzajúci B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 a B8-0332/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska a Jana Žitňanská, v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva, v mene skupiny GUE/NGL:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé a Margrete Auken, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0303)

(Návrh uznesenia B8-0329/2018 sa stal bezpredmetným.)


6.2. Somálsko (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 a B8-0334/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0323/2018

(nahrádzajúci B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 a B8-0334/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska a Jana Žitňanská, v mene skupiny ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara a Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P8_TA(2018)0304)

Vystúpenia:

Michaela Šojdrová podala ústny pozmeňujúci návrh k odseku 10, ktorý bol prijatý.


6.3. Burundi (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 a B8-0339/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0333/2018

(nahrádzajúci B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 a B8-0339/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Maria Arena, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Patrick Le Hyaric, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0305)


6.4. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Zamietnutý

Vystúpenia:

Pred hlasovaním v súlade s článkom 69 c ods. 2 druhou zarážkou rokovacieho poriadku , Axel Voss, ktorý sa vyjadril v prospech tohto rozhodnutia.

João Ferreira k jazykovému režimu (predseda uviedol spresnenia k postupu).

Catherine Stihler, v súlade s článkom 69 c ods. 2 druhou zarážkou rokovacieho poriadku, ktorá sa vyslovila proti rozhodnutiu začať medziinštitucionálne rokovania.


6.5. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Európska iniciatíva občanov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaním v súlade s článkom 69 c ods. 2 druhou zarážkou rokovacieho poriadku, György Schöpflin ktorý sa vyjadril v prospech tohto rozhodnutia.


6.6. Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Chorvátsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Chorvátsku [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0306)


6.7. Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399 a (EÚ) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA a SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2018)0307)


6.8. Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS): úlohy Europolu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/794 na účely zriadenia európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0308)


6.9. Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Ingeborg Gräßle a Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA, VYHLÁSENIA KOMISIE a SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2018)0309)


6.10. Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0310)

Vystúpenia:

Monica Macovei (spravodajkyňa), pred hlasovaním.


6.11. Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg (hlasovanie)

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg [2018/2024(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0311)

Vystúpenia:

Miguel Viegas k pozmeňujúcemu návrhu 26.

Daniele Viotti predložil ústny pozmeňujúci návrh na zavedenie nového odseku po odseku 1 a ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 2. Tieto ústne pozmeňujúce návrhy boli zachované.


6.12. 73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade k 73. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov [2018/2040(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA(2018)0312)


6.13. Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 3. júla 2018 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.7.2018).

Návrhy uznesení boli oznámené 5. júla 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 5.7.2018).

Návrhy uznesenia B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 a B8-0321/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0315/2018

(nahrádzajúci B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 a B8-0320/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec a Jaromír Štětina v mene skupiny PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis a Ramón Jáuregui Atondo, v mene skupiny S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska a Anna Elżbieta Fotyga, v mene skupiny ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0313)

(Návrhy uznesenia B8-0318/2018 a B8-0321/2018 sa stali bezpredmetnými.)


6.14. Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000065/2018) ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (B8-0034/2018)

Rozprava sa uskutočnila 3. júla 2018 (bod 23 zápisnice zo dňa 3.7.2018)

Návrh uznesenia, ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0034/2018 v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku predložil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, o usmerneniach pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0314)


6.15. Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0305/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0315)


6.16. Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov na občanov EÚ (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0306/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0316)


6.17. Štatút sociálnych a solidárnych podnikov (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o štatúte sociálnych a solidárnych podnikov [2016/2237(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0317)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Ingeborg Gräßle a Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil a Seán Kelly

Správa: Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Správa: Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov a Jasenko Selimovic

Správa: Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov a Seán Kelly

Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil a Mirosław Piotrowski

Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov na občanov EÚ - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins a Alex Mayer.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

         (Rokovanie bolo prerušené o 13.04 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Väčšie interpelácie (rozprava)

Porušovanie základných ľudských práv žien v Pakistane

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (G-000005/2018) de Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler a Patricija Šulin, pre Komisiu: Porušovanie základných ľudských práv žien v Pakistane (B8-0035/2018)

Marijana Petir rozvinula otázku.

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, a André Elissen v mene skupiny ENF (predseda rečníka napomenul).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Marek Jurek.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


12. Petície

Nasledujúce petície, ktoré boli zapísané do registra v uvedených dňoch v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku, boli pridelené gestorskému výboru:

Dňa 25. júna 2018

(*) Meno je utajené

Touch Cheap (č. 0482/2018); Agnieszka Paszkowski (č. 0483/2018); (*) (č. 0484/2018); (*) (č. 0485/2018); Ruslana Frantšuk (č. 0486/2018); (*) (č. 0487/2018); Antonella Formica (č. 0488/2018); PJ Croad (č. 0489/2018); (*) (č. 0490/2018); (*) (č. 0491/2018); Francesco Orbitello (č. 0492/2018); Aurelio Rosini (č. 0493/2018); (*) (č. 0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (č. 0495/2018); (*) (č. 0496/2018); (*) (č. 0497/2018); Florian Bosse (č. 0498/2018); Mateusz Pilich (č. 0499/2018); (*) (č. 0500/2018); Marcus Davidsson (č. 0501/2018); (*) (č. 0502/2018); (*) (č. 0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (č. 0504/2018); (*) (č. 0505/2018); (*) (č. 0506/2018); Ivelin Todorov (č. 0507/2018); José María Izeta Martiartu (č. 0508/2018); (*) (č. 0509/2018); Mary O'Leary (č. 0510/2018); (*) (č. 0511/2018); (*) (č. 0512/2018); Enrico Modesto Cerea (č. 0513/2018); Ivaylo Iliev (č. 0514/2018); (*) (č. 0515/2018); (*) (č. 0516/2018); Róbert Pikáli (č. 0517/2018); Sabrina Monforte (č. 0518/2018); Marco Ricci (č. 0519/2018); (*) (č. 0520/2018); (*) (č. 0521/2018); (*) (č. 0522/2018); (*) (č. 0523/2018); Chris Neville (č. 0524/2018); Donatella Mercatelli (č. 0525/2018); (*) (č. 0526/2018); Dimitar Vasilev (č. 0527/2018); (*) (č. 0528/2018).


13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL, ENVI, FEMM

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o nízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

V súlade s ustanoveniami článku 287 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúcehospotrebnej dani (prepracované znenie) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, ITRE, JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh vrámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, a ktorým sa opravuje uvedené nariadenie, pokiaľ ide o zdroje na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, EMPL, CULT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva (kodifikované znenie) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje účelový program financovania vyraďovania jadrových zariadení zprevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, ENVI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, BUDG, ENVI

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Dominique Bilde a Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o dobrých životných podmienkach dojníc v Európskej únii (B8-0272/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o primeranom používaní internetu mladistvými (B8-0273/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Stefano Maullu. Návrh uznesenia o vzdelávaní detí moldavských migrantov, ktoré ostali v krajine pôvodu svojich rodičov (B8-0300/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o útokoch na novinárov a slobodu médií v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách EÚ a v krajinách Východného partnerstva (B8-0301/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o sankciách voči štátom, v ktorých sa využíva detská práca (B8-0302/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (B8-0303/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL


14. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27. júna 2018)

výbor AFET

- Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (2018/2160(INI))

- Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (2018/2159(INI))

- Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (2018/2158(INI))

- Výročná správa Rady vypracovaná v súlade s operatívnym ustanovením č. 8 Kódexu Európskej únie pre vývoz zbraní (2018/2157(INI))

- Vojenská mobilita (2018/2156(INI))
(stanovisko: TRAN)

- Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ (2018/2155(INI))

- Znepokojenie nad dodržiavaním ľudských práv počas operácií súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností, ktoré majú dosah na tretie krajiny (2018/2154(INI))

výbor CONT

- Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom (2018/2152(INI))

- Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB (2018/2151(INI))
(stanovisko: INTA)

výbor ECON

- Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (2018/2161(INI))
(stanovisko: INTA, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor FEMM

- Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente (2018/2162(INI))

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor AGRI

- Stav diskusie obudúcnosti Európy (2018/2094(INI))
predložené gestorskému výboru: AFCO
stanovisko: CONT, AGRI, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbory AGRI, TRAN

- Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
predložené gestorskému výboru: REGI
stanovisko: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

výbory AGRI, ECON

- Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

výbor FEMM

- Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti (2018/2098(INI))
predložené gestorskému výboru: AFET
stanovisko: FEMM

výbor DEVE

- Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
predložené gestorskému výboru: AGRI
stanovisko: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

výbory PECH, LIBE, JURI

- Európsky sociálny fond plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI

výbor CONT

- Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: BUDG, CONT

výbor JURI

- Vytvorenie jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií, postupov, podpory a služieb riešenia problémov (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: ITRE, LIBE, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

výbor TRAN

- Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
predložené gestorskému výboru: ITRE
stanovisko: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
predložené gestorskému výboru: ITRE
stanovisko: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbory AGRI, ENVI, CONT, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
predložené gestorskému výboru: ITRE
stanovisko: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

výbory CONT, REGI, CULT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
predložené gestorskému výboru: ITRE
stanovisko: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

výbory PECH, CONT, DEVE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
predložené gestorskému výboru: AGRI
stanovisko: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
predložené gestorskému výboru: REGI
stanovisko: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET, DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor ENVI

- Mechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
predložené gestorskému výboru: REGI
stanovisko: ENVI, JURI

výbory PECH, CONT, LIBE

- Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
predložené gestorskému výboru: REGI
stanovisko: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

výbory ENVI, CONT

- Návrh nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania vlastných zdrojov založených na spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb, na systéme Európskej únie na obchodovanie s emisiami a na nerecyklovanom odpade z plastových obalov a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
predložené gestorskému výboru: BUDG
stanovisko: CONT, ENVI

výbory DEVE, FEMM

Stanovenie pravidiel týkajúcich sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
predložené gestorskému výboru: AGRI
stanovisko: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

výbor TRAN

- Zriadenie Programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), ECON (článok 54 rokovacieho poriadku), AGRI (pridružené výbory), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. júna 2018)

výbor AGRI

- Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(stanovisko: ENVI, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27. júna 2018)

výbor ECON

- Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (2018/2161(INI))
(stanovisko: INTA, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5. júla 2018)

výbory AFET, DEVE

- Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(stanovisko: INTA, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

výbor AGRI

- Stanovenie pravidiel týkajúcich sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty vrámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) aktoré sú financované zEurópskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) aEurópskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(stanovisko: INTA, BUDG, CONT, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku), ITRE, REGI)

výbory BUDG, ECON

- Zriadenie Programu InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(stanovisko: EMPL, ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku) TRAN (článok 54 rokovacieho poriadku), REGI, PECH, CULT)

výbory BUDG, CONT

- Ochrana rozpočtu Únie vprípade všeobecných nedostatkov voblasti dodržiavania zásady právneho štátu včlenských štátoch (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(stanovisko: REGI, LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku), AFCO)

výbor CULT

- Stanovenie programu Európsky zbor solidarity (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(stanovisko: DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku)BUDG, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku), ENVI, REGI)

výbor EMPL

- Európsky sociálny fond plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(stanovisko: BUDG, CONT, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku), ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)

výbor IMCO

- Zriadenie Programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(stanovisko: BUDG, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku), EMPL, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI)

výbor ITRE

- Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(stanovisko: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI, LIBE)

- Zriadenie Európskeho obranného fondu (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(stanovisko: AFET (článok 54 rokovacieho poriadku), BUDG, IMCO)

výbor LIBE

- Zriadenie programu Práva a hodnoty (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(stanovisko: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI, AFCO, FEMM (článok 54 rokovacieho poriadku), PETI)

výbor REGI

- Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(stanovisko: AFET (článok 54 rokovacieho poriadku), DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku), BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)

Spoločné schôdze výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 29. mája 2018)

- Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
výbory: AFET, DEVE (článok 55 rokovacieho poriadku)
(stanovisko: INTA, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Ochrana rozpočtu Únie vprípade všeobecných nedostatkov voblasti dodržiavania zásady právneho štátu včlenských štátoch (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
výbory: BUDG, CONT (článok 55 rokovacieho poriadku)
(stanovisko: REGI, LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku), AFCO)

- Zriadenie Programu InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
výbory: BUDG, ECON (článok 55 rokovacieho poriadku)
(stanovisko: EMPL, ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 54 rokovacieho poriadku), REGI, PECH, CULT)

- Zriadenie Programu na podporu reforiem (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
výbory: BUDG, ECON (článok 55 rokovacieho poriadku)
(stanovisko: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
výbory: ITRE, TRAN (článok 55 rokovacieho poriadku)
(stanovisko: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Program Spravodlivosť (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
výbory: JURI, LIBE (článok 55 rokovacieho poriadku)
(stanovisko: BUDG, CONT, FEMM)

- Zriadenie európskeho nástroja stabilizácie investícií (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
commissions: ECON, BUDG
(stanovisko: EMPL)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 81 ods. 4 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27. júna 2018)

výbor AFET

- Správa o správe Komisie o Turecku za rok 2018 (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Správa o správe Komisie o Kosove za rok 2018 (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Správa o správe Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Správa o správe Komisie o Albánsku za rok 2018 (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Správa o správe Komisie o Srbsku za rok 2018 (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Správa o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Správa o správe Komisie o Čiernej Hore za rok 2018 (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Predbežné správy (článok 99 ods. 5 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. júna 2018)

výbor BUDG

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Interim report on MFF 2021-2027 – Parliament's position in view of an agreement (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(stanovisko: ENVI, AGRI, REGI)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 29. mája 2018)

výbory BUDG, ECON

- Zriadenie Európskeho menového fondu (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(stanovisko: CONT)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 197 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27. júna 2018)

Osobitný výbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov

- Správa o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov (2018/2153(INI))


15. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 10. septembra 2018. do 13. septembra 2018.


16. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


17. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.34 h.


18. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Posledná úprava: 21. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia