Index 
Protokoll
PDF 310kWORD 84k
Torsdagen den 5 juli 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (ingivna resolutionsförslag)
 3.Deltagandet av personer med funktionsnedsättning i val till Europaparlamentet (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau
  4.2.Somalia
  4.3.Burundi
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Omröstning
  6.1.Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau (omröstning)
  6.2.Somalia (omröstning)
  6.3.Burundi (omröstning)
  6.4.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (omröstning)
  6.5.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Det europeiska medborgarinitiativet ***I (omröstning)
  6.6.Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Kroatien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.7.EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ***I (omröstning)
  6.8.EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter ***I (omröstning)
  6.9.Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I (omröstning)
  6.10.Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa ***I (omröstning)
  6.11.Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet (omröstning)
  6.12.FN:s generalförsamlings 73:e session (omröstning)
  6.13.Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (omröstning)
  6.14.Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (omröstning)
  6.15.Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (omröstning)
  6.16.De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare (omröstning)
  6.17.Stadga för sociala och solidariska företag (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Större interpellationer (debatt)
 12.Framställningar
 13.Inkomna dokument
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Avslutande av sammanträdet
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.02.


2. Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP))

Debatten hade ägt rum tisdagen den 3 juli 2018 (punkt 19 i protokollet av den 3.7.2018)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina och Esteban González Pons, för PPE-gruppen, om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, för S&D-gruppen, om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen, om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen, om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes och Miguel Viegas, för GUE/NGL-gruppen, om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 5.7.2018.


3. Deltagandet av personer med funktionsnedsättning i val till Europaparlamentet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Deltagandet av personer med funktionsnedsättning i val till Europaparlamentet (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová och Costas Mavrides.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor och Maria Grapini.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 4.7.2018.)


4.1. Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau

Resolutionsförslag B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 och B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius och Helmut Scholz redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Michał Boni, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Anna Elżbieta Fotyga och Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder och Maria Grapini, ställde en fråga ("blått kort") till Bas Belder.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Bas Belder, som besvarade frågan (”blått kort”) från Maria Grapini, Udo Voigt och Jaromír Štětina, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi och Stanislav Polčák.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 5.7.2018.


4.2. Somalia

Resolutionsförslag B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 och B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová och Lola Sánchez Caldentey redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Francisco Assis för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, James Carver, grupplös, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Julie Ward och Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly och Stanislav Polčák.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 5.7.2018.


4.3. Burundi

Resolutionsförslag B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 och B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Seán Kelly, Neena Gill och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 5.7.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.56 i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.01.

°
° ° °

Talmannen, hyllande på parlamentets vägnar Ellen Heinemann, enhetschef vid direktoratet för rättsakter, som snart skulle gå i pension.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 och B8-0332/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0322/2018

(ersätter B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 och B8-0332/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé och Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0303)

(Resolutionsförslag B8-0329/2018 bortföll.)


6.2. Somalia (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 och B8-0334/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0323/2018

(ersätter B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 och B8-0334/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P8_TA(2018)0304)

Inlägg:

Michaela Šojdrová lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 10. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


6.3. Burundi (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 och B8-0339/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0333/2018

(ersätter B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 och B8-0339/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Maria Arena, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou och Patrick Le Hyaric, för GUE/NGL-gruppen;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0305)


6.4. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (omröstning)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Förkastades

Inlägg:

Före omröstningen, i enlighet med artikel 69c2 stycke 2 i arbetsordningen, uttryckte Axel Voss sitt stöd för detta beslut.

João Ferreira om språkreglerna (talmannen redogjorde för förfarandet).

Catherine Stihler uttryckte, i enlighet med artikel 69c2 stycke 2 i arbetsordningen, sitt motstånd mot beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar.


6.5. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Det europeiska medborgarinitiativet ***I (omröstning)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det Europeiska medborgarinitiativet [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Före omröstningen, i enlighet med artikel 69c2 stycke 2 i arbetsordningen, uttryckte György Schöpflin sitt stöd för detta beslut.


6.6. Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Kroatien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA uppgifter i Kroatien [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

UTKASTET TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0306)


6.7. EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399 och (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och GEMENSAM FÖRKLARING

Godkändes (P8_TA(2018)0307)


6.8. EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0308)


6.9. Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle och Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, KOMMISSIONENS UTTALANDEN och GEMENSAM FÖRKLARING

Godkändes (P8_TA(2018)0309)


6.10. Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0310)

Inlägg:

Monica Macovei (föredragande), före omröstningen.


6.11. Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet (omröstning)

Betänkande om ett mandat för trepartsmötet om budgeten för 2019 [2018/2024(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0311)

Inlägg:

Miguel Viegas om ändringsförslag 26.

Daniele Viotti lade fram ett muntligt ändringsförslag om att lägga till en ny punkt efter punkt 1, samt ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 2. Dessa muntliga ändringsförslag beaktades.


6.12. FN:s generalförsamlings 73:e session (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 73:e session [2018/2040(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2018)0312)


6.13. Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP))

Debatten hade ägt rum den 3 juli 2018 (punkt 18 i protokollet av den 3.7.2018).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 5 juli 2018 (punkt 2 i protokollet av den 5.7.2018).

Resolutionsförslag B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 och B8-0321/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0315/2018

(ersätter B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 och B8-0320/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec och Jaromír Štětina, för PPE-gruppen.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis och Ramón Jáuregui Atondo, för S&D-gruppen.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0313)

(Resolutionsförslagen B8-0318/2018 och B8-0321/2018 bortföll.)


6.14. Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000065/2018) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (B8-0034/2018)

Debatten hade ägt rum den3 juli 2018 (punkt 23 i protokollet av den 3.7.2018)

Resolutionsförslag till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0034/2018, i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen, från Claude Moraes, för utskottet LIBE, om riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0314)


6.15. Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0305/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0315)


6.16. De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0306/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0316)


6.17. Stadga för sociala och solidariska företag (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en stadga för sociala och solidariska företag [2016/2237(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0317)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Ingeborg Gräßle och Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil och Seán Kelly

Betänkande Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Betänkande Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov och Jasenko Selimovic

Betänkande Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov och Seán Kelly

Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil och Mirosław Piotrowski

Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins och Alex Mayer.


8. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.04.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Större interpellationer (debatt)

Kränkning av kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter i Pakistan

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (G-000005/2018) från Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler och Patricija Šulin, till kommissionen: Kränkning av kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter i Pakistan (B8-0035/2018)

Marijana Petir utvecklade frågan.

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) besvarade frågan.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, och André Elissen för ENF-gruppen (talmannen återkallade talaren till ordningen).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marek Jurek.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 25 juni 2018

(*) Namnet konfidentiellt

Touch Cheap (n° 0482/2018); Agnieszka Paszkowski (n° 0483/2018); (*) (n° 0484/2018); (*) (n° 0485/2018); Ruslana Frantšuk (n° 0486/2018); (*) (n° 0487/2018); Antonella Formica (n° 0488/2018); PJ Croad (n° 0489/2018); (*) (n° 0490/2018); (*) (n° 0491/2018); Francesco Orbitello (n° 0492/2018); Aurelio Rosini (n° 0493/2018); (*) (n° 0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (n° 0495/2018); (*) (n° 0496/2018); (*) (n° 0497/2018); Florian Bosse (n° 0498/2018); Mateusz Pilich (n° 0499/2018); (*) (n° 0500/2018); Marcus Davidsson (n° 0501/2018); (*) (n° 0502/2018); (*) (n° 0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (n° 0504/2018); (*) (n° 0505/2018); (*) (n° 0506/2018); Ivelin Todorov (n° 0507/2018); José María Izeta Martiartu (n° 0508/2018); (*) (n° 0509/2018); Mary O'Leary (n° 0510/2018); (*) (n° 0511/2018); (*) (n° 0512/2018); Enrico Modesto Cerea (n° 0513/2018); Ivaylo Iliev (n° 0514/2018); (*) (n° 0515/2018); (*) (n° 0516/2018); Róbert Pikáli (n° 0517/2018); Sabrina Monforte (n° 0518/2018); Marco Ricci (n° 0519/2018); (*) (n° 0520/2018); (*) (n° 0521/2018); (*) (n° 0522/2018); (*) (n° 0523/2018); Chris Neville (n° 0524/2018); Donatella Mercatelli (n° 0525/2018); (*) (n° 0526/2018); Dimitar Vasilev (n° 0527/2018); (*) (n° 0528/2018).


13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Bilagor till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i arbetsordningen, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i arbetsordningen, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i arbetsordningen, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

EMPL, ENVI, FEMM

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 avseende referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i arbetsordningen, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i arbetsordningen, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta EU:s solidaritetsfond i anspråk för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt om rättelse av den förordningen vad gäller medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

BUDG, EMPL, CULT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fiskerikontrollbyrån (kodifiering) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets förordning om inrättande av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall och om upphävande av rådets förordning (Euratom) nr 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, ENVI

- Förslag till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG, ENVI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Dominique Bilde och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om mjölkkors välbefinnande i Europeiska unionen (B8-0272/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om vettig internetanvändning bland barn och unga (B8-0273/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Stefano Maullu. Förslag till resolution om moldaviska migranters barn som lämnats kvar i hemlandet (B8-0300/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om angrepp på journalister och mediefriheten i EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer samt länder i det östliga partnerskapet (B8-0301/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Dominique Martin. Förslag till resolution om sanktioner mot länder som utnyttjar barnarbete (B8-0302/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om arbetsmiljö (B8-0303/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL


14. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 juni 2018)

AFET-utskottet

- Efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (2018/2160(INI))

- Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling (2018/2159(INI))

- Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland (2018/2158(INI))

- Rådets årliga rapport i enlighet med tillämpningsbestämmelse nr 8 i Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport (2018/2157(INI))

- Militär rörlighet (2018/2156(INI))
(rådgivande utskott: TRAN)

- EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjandet av religions- och trosfrihet utanför EU (2018/2155(INI))

- Betänkligheter med avseende på mänskliga rättigheter i samband med privata militära företags och säkerhetsföretags insatser som berör tredjeländer (2018/2154(INI))

CONT-utskottet

- Årsrapport om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (2018/2152(INI))

- Årsrapport om kontrollen av EIB: s finansiella verksamhet (2018/2151(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

ECON-utskottet

- Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (2018/2161(INI))
(rådgivande utskott: INTA, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen))

FEMM-utskottet

- Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet (2018/2162(INI))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

AGRI-utskottet

- Läget avseende debatten om Europas framtid (2018/2094(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: CONT, AGRI, ECON (artikel 54 i arbetsordningen)

AGRI- och TRAN-utskotten

- Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

AGRI- och ECON-utskotten

- Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

FEMM-utskottet

- Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området (2018/2098(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: FEMM

DEVE-utskottet

- Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

PECH-, LIBE- och JURI-utskotten

- Europeiska socialfonden plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen), JURI

CONT-utskottet

- Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: BUDG, CONT

JURI-utskottet

- Inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: ITRE, LIBE, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

TRAN-utskottet

- Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (artikel 54 i arbetsordningen)

AGRI-, ENVI-, CONT-, TRAN- och REGI-utskotten

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

CONT-, REGI och CULT-utskotten

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

PECH-, CONT och DEVE-utskotten

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET (artikel 54 i arbetsordningen), DEVE (artikel 54 i arbetsordningen)

ENVI-utskottet

- Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: ENVI, JURI

PECH-, CONT- och LIBE-utskotten

- Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

ENVI- och CONT-utskotten

- Förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG
rådgivande utskott: CONT, ENVI

DEVE- och FEMM-utskotten

- Fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI
(artikel 54 i arbetsordningen), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

TRAN-utskottet

- Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: ENVI
(artikel 54 i arbetsordningen), ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), ECON (artikel 54 i arbetsordningen), AGRI (associerat utskott), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 juni 2018)

AGRI-utskottet

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(rådgivande utskott: ENVI, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 juni 2018)

ECON-utskottet

- Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (2018/2161(INI))
(rådgivande utskott: INTA, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 juli 2018)

AFET-, DEVE-utskotten

- Inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(rådgivande utskott: INTA, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

AGRI-utskottet

- Fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(rådgivande utskott: INTA, BUDG, CONT, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen) ITRE, REGI)

BUDG-, ECON-utskotten

- Inrättande av InvestEU-programmet (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(rådgivande utskott: EMPL, ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN (artikel 54 i arbetsordningen), REGI, PECH, CULT)

BUDG-, CONT-utskotten

- Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(rådgivande utskott: REGI, LIBE (artikel 54 i arbetsordningen), AFCO)

CULT-utskottet

- Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(rådgivande utskott: DEVE (artikel 54 i arbetsordningen), BUDG, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen), ENVI, REGI)

EMPL-utskottet

- Europeiska socialfonden plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(rådgivande utskott: BUDG, CONT, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen) ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)

IMCO-utskottet

- Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(rådgivande utskott: BUDG, ECON (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen), ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), AGRI (artikel 54 i arbetsordningen), JURI)

ITRE-utskottet

- Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(rådgivande utskott: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (artikel 54 i arbetsordningen), JURI, LIBE)

- Inrättande av Europeiska försvarsfonden (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(rådgivande utskott: AFET (artikel 54 i arbetsordningen), BUDG, IMCO)

LIBE-utskottet

- Inrättande av programmet för rättigheter och värden (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(rådgivande utskott: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (artikel 54 i arbetsordningen) JURI, AFCO, FEMM (artikel 54 i arbetsordningen), PETI)

REGI-utskottet

- Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(rådgivande utskott: AFET (artikel 54 i arbetsordningen), DEVE (artikel 54 i arbetsordningen) BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 29 maj 2018)

- Inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
utskott: AFET, DEVE (artikel 55 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: INTA, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
utskott: BUDG, CONT (artikel 55 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: REGI, LIBE (artikel 54 i arbetsordningen), AFCO)

- Inrättande av InvestEU-programmet (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
utskott: BUDG, ECON (artikel 55 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: EMPL, ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN (artikel 54 i arbetsordningen), REGI, PECH, CULT)

- Inrättande av reformstödsprogrammet (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
utskott: BUDG, ECON (artikel 55 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
utskott: ITRE, TRAN (artikel 55 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Programmet Rättsliga frågor (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
utskott: JURI, LIBE (artikel 55 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: BUDG, CONT, FEMM)

- Inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
ECON-, BUDG-utskottet
(rådgivande utskott: EMPL)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 81.4 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 juni 2018)

AFET-utskottet

- Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Turkiet (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Kommissionens rapport för 2018 om Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Kommissionens rapport 2018 om Albanien (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Kommissionens rapport för 2018 om Serbien (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Kommissionens rapport för 2018 om Montenegro (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Interimsbetänkanden (artikel 99.5 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 juni 2018)

BUDG-utskottet

- Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021-2027 - parlamentets ståndpunkt med avseende på en överenskommelse (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(rådgivande utskott: ENVI, AGRI, REGI)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 29 maj 2018)

BUDG-, ECON-utskotten

- Inrättande av Europeiska valutafonden (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(rådgivande utskott: CONT)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 197 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 juni 2018)

särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel

- Betänkande om EU:s förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (2018/2153(INI))


15. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 10 september 201813 september 2018.


16. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


17. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.34.


18. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Senaste uppdatering: 21 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy