Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 10 септември 2018 г. - Страсбург

10. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията LIBE предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

- Поправка P8_TA(2017)0411(COR01) на Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 година за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (ОВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври 2017 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - комисия LIBE)

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, поправката се счита за приета, освен ако най-късно до 24 часа от обявяването ѝ политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, пожелаят да бъде поставена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност