Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 10. září 2018 - Štrasburk

10. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor LIBE předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- oprava P8_TA(2017)0411(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. října 2017 k přijetí výše uvedeného nařízení P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) - výbor LIBE)

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí