Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. september 2018 - Strasbourg

10. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget LIBE havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P8_TA(2017)0411(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. oktober 2017 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - LIBE)

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.

Seneste opdatering: 6. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik