Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 10. septembra 2018 - Štrasburg

10. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor LIBE predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

- Korigendum P8_TA(2017)0411(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2017 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) – výbor LIBE)

V súlade s čl. 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo počet poslancov žiadosť, ktorí dosahujú aspoň nízku prahovú hodnotu, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia