Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 september 2018 - Strasbourg

10. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet LIBE hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P8_TA(2017)0411(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20) (Europaparlamentet ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 oktober 2017 inför antagandet av ovannämnda förordning P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - LIBE-utskottet)

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy