Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 10 септември 2018 г. - Страсбург

11. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета е подписал следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (EС) № 1296/2013, (EС) № 1301/2013, (EС) № 1303/2013,(EС) № 1304/2013, (EС) № 1309/2013, (EС) № 1316/2013, (EС) № 223/2014 и (EС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 12 септември 2018 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/794 за целите на създаването на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност