Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 10 września 2018 r. - Strasburg

11. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady podpisał następujące akty prawne przyjęte zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i zdolności innowacyjnych przemysłu obronnego Unii (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 12 września 2018 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/794 w celu ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności