Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 10 september 2018 - Straatsburg

14. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Onderwerpen van gedelegeerde handelingen, ingediend bij het Parlement:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageIII bij Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief (C(2018)04209 - 2018/2800(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: AFCO, PETI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 658/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aanpassing aan het inflatiecijfer van de aan het Europees Geneesmiddelenbureau te betalen vergoedingen voor het uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik (C(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 met betrekking tot de bewaartaken van bewaarders (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/438 met betrekking tot de bewaartaken van bewaarders (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste voor kredietinstellingen (C(2018)04404 - 2018/2809(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen waarin de governance- en controlevereisten voor onder toezicht staande contribuanten nader worden gespecificeerd (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de vorm en de inhoud van de bij de bevoegde autoriteit van de referentielidstaat in te dienen erkenningsaanvraag en betreffende de presentatie van informatie in de kennisgeving aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de minimuminhoud van samenwerkingsregelingen met bevoegde autoriteiten van derde landen waarvan het rechtskader en de toezichtpraktijken als gelijkwaardig zijn erkend (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de procedures en kenmerken van de toezichtfunctie (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de wijze waarop ervoor moet worden gezorgd dat inputgegevens passend en verifieerbaar zijn, en van de interne toezicht- en verificatieprocedures van een contribuant die de beheerder van een cruciale of significante benchmark moet nastreven wanneer de inputgegevens door een frontofficefunctie worden aangeleverd (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de elementen van de gedragscode die moet worden ontwikkeld door beheerders van op inputgegevens van contribuanten gebaseerde benchmarks (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere invulling van de door bevoegde autoriteiten te hanteren criteria bij hun beoordeling van de vraag of beheerders van significante benchmarks bepaalde vereisten dienen toe te passen (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de informatie die door beheerders van cruciale of significante benchmarks moet worden verstrekt over de methodologie die wordt gebruikt om de benchmark vast te stellen, de interne evaluatie en goedkeuring van de methodologie en over de procedures voor het materieel wijzigen van de methodologie (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de informatie die moet worden verstrekt in een vergunningsaanvraag en een registratieaanvraag (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de inhoud van de door de beheerder van een benchmark te publiceren benchmarkverklaring en van de gevallen waarin actualiseringen van deze verklaring nodig zijn (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de lijst van ziekten in bijlageII bij Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad betreffende overdraagbare dierziekten en houdende wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI, ENVI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de toevoeging van Pakistan aan de tabel onder punt I van de bijlage (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

 • Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 wat betreft bepaalde voorschriften inzake vergroeningspraktijken die zijn vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA))

  Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 juli 2018.
 • Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 515/2014 wat betreft de toewijzing van extra financiering uit de EU-begroting met het oog op de uitvoering van het inreis-uitreissysteem (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

  Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met 2 maanden op verzoek van het Europees Parlement.

 • verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI
 • Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 wat betreft de handelsnormen voor de sector groenten en fruit (C(2018)04349 - 2018/2808(DEA))

  Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 juli 2018.
 • Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 515/2014 wat betreft de toewijzing van extra financiering uit de EU-begroting met het oog op de uitvoering van het inreis-uitreissysteem (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

  Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met __[A196512]__ maanden op verzoek van het Europees Parlement.

 • verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI
 • Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 515/2014 wat betreft de toewijzing van extra financiering uit de EU-begroting met het oog op de uitvoering van het inreis-uitreissysteem (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

  Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met __[A196512]__ maanden op verzoek van het Europees Parlement.

 • verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1042/2014 van de Commissie van 25 juli 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 514/2014 in verband met de aanwijzing van verantwoordelijke instanties en hun verantwoordelijkheden op het gebied van beheer en controle en in verband met het statuut en de verplichtingen van auditinstanties (C(2018)02857 – 2018/2705(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 mei 2018.

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden extra op verzoek van de Raad.

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is gewijzigd van 1 naar 3 maanden op verzoek van de bevoegde commissie:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen waarin de governance- en controlevereisten voor onder toezicht staande contribuanten nader worden gespecificeerd (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de vorm en de inhoud van de bij de bevoegde autoriteit van de referentielidstaat in te dienen erkenningsaanvraag en betreffende de presentatie van informatie in de kennisgeving aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de minimuminhoud van samenwerkingsregelingen met bevoegde autoriteiten van derde landen waarvan het rechtskader en de toezichtpraktijken als gelijkwaardig zijn erkend (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de procedures en kenmerken van de toezichtfunctie (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de wijze waarop ervoor moet worden gezorgd dat inputgegevens passend en verifieerbaar zijn, en van de interne toezicht- en verificatieprocedures van een contribuant die de beheerder van een cruciale of significante benchmark moet nastreven wanneer de inputgegevens door een frontofficefunctie worden aangeleverd (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de elementen van de gedragscode die moet worden ontwikkeld door beheerders van op inputgegevens van contribuanten gebaseerde benchmarks (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere invulling van de door bevoegde autoriteiten te hanteren criteria bij hun beoordeling van de vraag of beheerders van significante benchmarks bepaalde vereisten dienen toe te passen (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de informatie die door beheerders van cruciale of significante benchmarks moet worden verstrekt over de methodologie die wordt gebruikt om de benchmark vast te stellen, de interne evaluatie en goedkeuring van de methodologie en over de procedures voor het materieel wijzigen van de methodologie (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de informatie die moet worden verstrekt in een vergunningsaanvraag en een registratieaanvraag (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de inhoud van de door de beheerder van een benchmark te publiceren benchmarkverklaring en van de gevallen waarin actualiseringen van deze verklaring nodig zijn (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Laatst bijgewerkt op: 24 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid