Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 10 september 2018 - Straatsburg

15. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van bepaalde sorbitaanesters (E 491 sorbitaanmonostearaat, E 492 sorbitaantristearaat en E 495 sorbitaanmonopalmitaat)(D055959/03 – 2018/2788(RPS) - termijn : 5 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat cochenille, karmijnzuur, karmijn (E 120) betreft (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - termijn : 5 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat het gebruik van licht gesubstitueerde hydroxypropylcellulose (L-HPC) in voedingssupplementen betreft (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - termijn : 6 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - termijn: 7 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat octylgallaat (E 311) en dodecylgallaat (E 312) betreft (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - termijn: 18 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat levensmiddelencategorie 17 en het gebruik van levensmiddelenadditieven in voedingssupplementen betreft (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - termijn: 18 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie om de typegoedkeuringstests en -procedures voor de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen, waaronder die voor conformiteit tijdens het gebruik en emissies in reële rijomstandigheden, te verbeteren en bepalingen in te voeren betreffende instrumenten voor de meting van het brandstof- en elektriciteitsverbruik (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - termijn: 7 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO
advies: ENVI (artikel 54 van het Reglement)

- Ontwerpverordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij voor referentiejaar 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - termijn: 10 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Verordening van de Commissie tot goedkeuring van een wijziging van het technisch dossier van een in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 geregistreerde geografische aanduiding van een gedistilleerde drank waarbij de belangrijkste specificaties van dat dossier worden gewijzigd "Ron de Guatemala" (GA) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - termijn: 7 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Besluit van de Commissie tot wijziging van de Besluiten 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU en 2014/893/EU wat de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor bepaalde producten alsmede van de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle betreft (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - termijn: 7 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen van bepaalde aromastoffen uit de EU-lijst (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - termijn: 18 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat cafeïne en theobromine betreft (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - termijn: 18 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie inzake het sectorale referentiedocument betreffende beste milieubeheerpraktijken, sectorale milieuprestatie-indicatoren en criteria voor topprestaties voor de automobielsector in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - termijn: 17 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie inzake het sectorale referentiedocument betreffende beste milieubeheerpraktijken, sectorale milieuprestatie-indicatoren en criteria voor topprestaties voor de sector van de vervaardiging van elektrische en elektronische apparatuur in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - termijn: 17 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor smeermiddelen (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - termijn: 18 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - termijn: 10 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor abamectine, acibenzolar S methyl, clopyralid, emamectine, fenhexamide, fenpyrazamine, fluazifop P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E 553b en tebuconazool in of op bepaalde producten (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - termijn: 26 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van difenylamine en oxadixyl in of op bepaalde producten (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - termijn: 26 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor penoxsulam, triflumizool en triflumuron in of op bepaalde producten (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - termijn: 26 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bis(2 ethylhexyl)ftalaat (DEHP), dibutylftalaat (DBP), benzylbutylftalaat (BBP) en diisobutylftalaat (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - termijn: 26 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement) en IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van de bijlagen IV, VI en VII bij Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, en tot rectificatie van bepaalde taalversies van de bijlagen II, IV, V en VI bij die verordening (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - termijn: 23 november 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Verordening van de Commissie tot registratie van een geografische aanduiding van een gedistilleerde drank in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 "Карнобатска гроздова ракия" / "Гроздова ракия от Карнобат" / "Karnobatska grozdova rakya" / "Grozdova rakya ot Karnobat" (GA) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - termijn: 26 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot registratie van een geografische aanduiding van een gedistilleerde drank in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 "Гроздова ракия от Търговище"/"Grozdova rakya ot Targovishte" (GA) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - termijn: 26 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

Laatst bijgewerkt op: 24 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid