Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 10 september 2018 - Straatsburg

17. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (betekening en kennisgeving van stukken) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

JURI

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie) en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/XX [de Eurodac-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [de SIS-verordening op het gebied van rechtshandhaving], Verordening (EU) 2018/XX [de ECRIS-TCN-verordening] en Verordening (EU) 2018/XX [de eu-LISA-verordening] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, BUDG

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2018/XX [ETIAS-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [SIS-verordening op het gebied van grenscontroles] en Verordening (EU) 2018/XX [eu-LISA-verordening] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van de nadere technische maatregelen voor de werking van het definitieve btw-stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2012 betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk wordt gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Cyprus, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Honduras tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Luxemburg, Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Belarus en Oezbekistan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

- Besluit van de Raad inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds ("LGO-besluit") (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

DEVE

advies :

BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter aanvulling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

ITRE, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

ENVI, TRAN, AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

INTA, ENVI, AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

BUDG, ITRE, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van een EU-noodreisdocument en tot intrekking van Besluit 96/409/GBVB (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Ierland (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Ierland (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Kroatië (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2115/2005 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1386/2007 van de Raad (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Nederland – EGF/2018/001NL/Financiële dienstverlening) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (het Ignalina-programma) en tot intrekking van Verordening(EU) nr. 1369/2013 van de Raad (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van Amendement 1 op het Memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2002/47/EG, Richtlijn 2012/30/EU, Richtlijn 2011/35/EU, Richtlijn 2005/56/EG, Richtlijn 2004/25/EG en Richtlijn 2007/36/EG (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - commissie AFCO - Rapporteur: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Verslag over taalgelijkheid in het digitale tijdperk (2018/2028(INI)) - commissie CULT - Rapporteur: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Verslag over het pakket strategie inzake overheidsopdrachten (2017/2278(INI)) - commissie IMCO - Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Verslag over de impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland (2017/2225(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Verslag over Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU 2017/2257(INI)) - commissie TRAN - Rapporteur: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Verslag over specifieke maatregelen voor Griekenland uit hoofde van Verordening 2015/1839 (2018/2038(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Verslag over transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen (2018/2003(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

- Verslag over een voorstel houdende een verzoek aan de Raad om overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie te constateren dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust (2017/2131(INL)) - commissie LIBE - Rapporteur: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (2017/2271(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Verslag over de stand van zaken van de betrekkingen tussen de EU en China (2017/2274(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Brazilië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad van groenvoedergewassen en gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Brazilië voortgebrachte zaaizaden van groenvoedergewassen en zaaigranen, alsook wat betreft de gelijkwaardigheid van in Moldavië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen, gewassen voor de teelt van groentezaad en gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en de gelijkwaardigheid van in Moldavië voortgebrachte zaaigranen, groentezaden en zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Verslag over een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR) 2017/2254(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2019-2020) ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Verslag over een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie 2018/2035(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Verslag over betrekkingen tussen de EU en derde landen met betrekking tot de regulering van en het toezicht op financiële diensten (2017/2253(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0263/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening") (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Verslag over maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU (2018/2055(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Verslag over het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU 2018/2054(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Verslag over tweevoudige kwaliteit van producten op de interne markt (2018/2008(INI)) - commissie IMCO - Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende gewasbeschermingsmiddelen (2017/2128(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: David Casa (A8-0270/2018)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]cyclopropaancarboxamide (cyclopropylfentanyl) en 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]acetamide (methoxyacetylfentanyl) aan controlemaatregelen (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Laatst bijgewerkt op: 24 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid