Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. september 2018 - Strasbourg

18. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden september 2018 (PE 626.050/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149):

Mandag

Anmodning fra ECR-Gruppen om som femte punkt på dagsordenen om eftermiddagen efter forhandlingen om betænkningen af Pascal Arimont (A8-0244/2018) om de "Særlige foranstaltninger over for Grækenland" (punkt 29 i PDOJ) at opføre en redegørelse fra Kommissionen om "Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats".

Taler: Notis Marias for ECR-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som femte punkt på dagsordenen om eftermiddagen efter forhandlingen om betænkningen af Pascal Arimont (A8-0244/2018) om de "Særlige foranstaltninger over for Grækenland" " (punkt 29 i PDOJ) at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om sur "De seneste skovbrande i den østlige Attika-region". Forhandlingen ville blive afsluttet med fremsættelsen af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag.

Taler: Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Talere: Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, som anmodede om, at forhandlingens emne skulle udvides til også at omfatte de brande, der havde ramt andre lande end Grækenland, Sofia Sakorafa, og Notis Marias, sidstnævnte for at gentage sin anmodning.

Ved AN (265 for, 23 imod, 7 hverken/eller), godkendte Parlamentet anmodningen fra ECR-Gruppen.

Ved AN (146 for, 137 imod, 13 hverken/eller), godkendte Parlamentet anmodningen fra GUE/NGL-Gruppen.

Følgende frister for indgivelse var blevet fastsat:

beslutningsforslag: tirsdag den 11. september 2018, 12:00

ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. september 2018, 12:00

ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. september 2018, 13:00

anmodninger om særskilt afstemning og opdelt afstemning: onsdag den 12. september 2018, 19:00.

Tirsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen om som sjette punkt på dagsordenen om eftermiddagen at opføre en redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Truslen om nedrivning af Khan el-Ahmar og andre beduilandsbyer". Forhandlingen ville blive afsluttet med fremsættelsen af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag.

Taler: Soraya Post for S&D-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (168 for, 105 imod, 15 hverken/eller).

Følgende frister for indgivelse var blevet fastsat:

beslutningsforslag: tirsdag den 11. september 2018, 12:00

ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. september 2018, 12:00

ændringsforslag aux fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. september 2018, 13:00

anmodningen om særskilt afstemning og opdelt afstemning: onsdag den 12. september 2018, 19:00.

Talere: Philippe Lamberts, der anmodede om, at rådsformandskabet skulle være til stede ved forhandlingen om situationen i Ungarn (punkt 19 i PDOJ) (formanden svarede, at denne beslutning henhørte under Rådet), Marek Jurek og Maria João Rodrigues (en repræsentant for Rådet tilkendegav, at rådsformandskabet ville være til stede under forhandlingen).

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Seneste opdatering: 6. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik