Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0102(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0328

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

19. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Η Helga Trüpel παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Brando Benifei (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL) και Eleonora Forenza (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tiemo Wölken (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Krzysztof Hetman (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Czesław Adam Siekierski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Γεώργιος Επιτήδειος, Ελευθέριος Συναδινός και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Helga Trüpel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου