Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 10 септември 2018 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Проверка на пълномощията
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 9.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)
 10.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 15.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 16.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 17.Внесени документи
 18.Ред на работа
 19.Европейски корпус за солидарност ***I (разискване)
 20.Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел ***I (разискване)
 21.Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия (разискване)
 22.Специфични мерки за Гърция (разискване)
 23.Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция, и реакцията на ЕС (разискване)
 24.Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост (кратко представяне)
 25.Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС (кратко представяне)
 26.Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги (кратко представяне)
 27.Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии (кратко представяне)
 28.Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите (кратко представяне)
 29.Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (кратко представяне)
 30.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 31.Дневен ред на следващото заседание
 32.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (290 kb) Присъствен списък (57 kb) Поименни гласувания (36 kb) 
 
Протокол (94 kb) Присъствен списък (11 kb) Поименни гласувания (29 kb) 
 
Протокол (350 kb) Присъствен списък (78 kb) Поименни гласувания (482 kb) 
Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност