Seznam 
Zápis
PDF 324kWORD 89k
Pondělí, 10. září 2018 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Ověření pověřovacích listin
 7.Členství ve výborech a v delegacích
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 9.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 10.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 13.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 15.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 16.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 17.Předložení dokumentů
 18.Plán práce
 19.Evropský sbor solidarity ***I (rozprava)
 20.Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I (rozprava)
 21.Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (rozprava)
 22.Zvláštní opatření pro Řecko (rozprava)
 23.Požáry, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a reakce EU (rozprava)
 24.Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání (krátké přednesení)
 25.Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU (krátké přednesení)
 26.Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami (krátké přednesení)
 27.Rovnost jazyků v digitálním věku (krátké přednesení)
 28.Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (krátké přednesení)
 29.Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU (krátké přednesení)
 30.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 31.Pořad jednání příštího denního zasedání
 32.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 5. července 2018, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:09.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém připomněl různé dramatické události, které během letošního léta postihly evropské země a které si vyžádaly četné oběti, zejména požáry v Řecku a Švédsku, zřícení mostu Morandi v Janově a rozvodnění řeky Raganello v Kalábrii. Vyjádřil soustrast Parlamentu rodinám obětí.

Parlament držel minutu ticha.


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Vystoupili: Younous Omarjee k nezávislosti mandátu poslanců Parlamentu (předseda poslanci odpověděl, že předsednictvo se bude otázkou zabývat na své dnešní večerní schůzi), Philippe Lamberts a Gabriele Zimmer.

Vystoupil Andrey Kovatchev k dopravní nehodě v Bulharsku, která si dne 25. srpna 2018 vyžádala 16 obětí (předseda se připojil k poslancovým výrokům).

Vystoupil Dobromir Sośnierz.


5. Složení Parlamentu

Burkhard Balz písemně oznámil, že s platností od 1. září 2018 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Podle článku 4 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Příslušné italské orgány oznámily, že Salvatore Domenico Pogliese byl zvolen starostou města Katánie s platností od 14. července 2018.

Parlament vzal na vědomí, že v souladu s čl. 7 odst. 3 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu a oznámil uvolnění poslancova mandátu s platností od 14. července 2018.

°
° ° °

Příslušné estonské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Igor Gräzin, kterým je nahrazena Kaja Kallas, byl s platností od 5. září 2018 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné italské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Giovanni Miccichè, kterým je nahrazen Salvatore Domenico Pogliese, byl s platností od 19. července 2018 zvolen poslancem Parlamentu. Nicméně s ohledem na skutečnost, že Giovanni Miccichè neodstoupil ve stanovené lhůtě z funkce, kterou zastával v Itálii a která je podle vnitrostátních právních předpisů neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, tytéž orgány Parlamentu později oznámily, že jeho mandát v Evropském parlamentu byl zrušen s platností od 20. srpna 2018. Zároveň Evropskému parlamentu oznámily, že Innocenzo Leontini, kterým je nahrazen Giovanni Miccichè, byl s platností od 20. srpna 2018 zvolen poslancem Evropského parlamentu.

Parlament vzal jeho zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Igor Gräzin a Innocenzo Leontini v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


6. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil s platností ode dne 20. června 2018 platnost mandátu Tilly Metzové.


7. Členství ve výborech a v delegacích

Le Président obdržel od skupin Verts/ALE, PPE, ALDE a GUE/NGL následující žádosti o jmenování:

výbor ECON: Daniel Caspary

výbor ITRE: Igor Gräzin

výbor INTA: Christophe Hansen

zvláštní výbor pro boj proti terorismu: Eva Joly, kterou je nahrazen Romeo Franz

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie: Dimitrios Papadimoulis, kterým je nahrazen Kostas Chrysogonos

delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum: Christophe Hansen.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


8. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor JURI na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Zpravodajka: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- výbor JURI na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- výbor ITRE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Zpravodajka: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- výbor TRAN na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Zpravodajka: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- výbor EMPL na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Zpravodaj: David Casa (A8-0270/2018)

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- výbor ECON na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- výbor IMCO na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Zpravodaj: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- výbor IMCO na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Zpravodaj: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do úterý 11. září 2018 do půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


9. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 137 odst. 2 jednacího řádu obdržel žádost výboru INTA o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem týkající se stanoviska výboru k fungování interních poradních skupin.

Tato žádost o konzultaci se považuje za schválenou, pokud politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádají do 24 hodin od oznámení o to, aby se o žádosti hlasovalo.


10. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor LIBE předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- oprava P8_TA(2017)0411(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. října 2017 k přijetí výše uvedeného nařízení P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) - výbor LIBE)

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.


11. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že v spolu s předsedou Rady podepsal tyto akty přijaté řádným legislativním postupem:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský program rozvoje obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu Unie (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 12. září 2018 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794 za účelem zřízení Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))


12. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000063/2018), kterou pokládají Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin za výbor ENVI Radě: Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (B8-0036/2018)

—   (O-000064/2018), kterou pokládají Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin za výbor ENVI Komisi: Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (B8-0037/2018).


13. Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)

Byla předložena závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 130b jednacího řádu):

—   (O-000062/2018), kterou pokládá Ivan Jakovčić za skupinu ALDE Komisi: Vyhlášení Dne Evropy jako státního svátku s cílem podpořit hodnoty EU (B8-0038/2018).


14. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (C(2018)04209 - 2018/2800(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 9. července 2018

předáno příslušnému výboru: AFCO, PETI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014, pokud jde o úpravu částek poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků, podle míry inflace (C(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 11. července 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, pokud jde o povinnosti depozitářů týkající se úschovy (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 12. července 2018

předáno příslušnému výboru: ECON, JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/438, pokud jde o povinnosti depozitářů týkající se úschovy (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 12. července 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (C(2018)04404 - 2018/2809(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující požadavky na správu, řízení a kontrolu pro dohlížené dodavatele (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. července 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro formu a obsah žádosti o uznání předkládané příslušnému orgánu referenčního členského státu a informací předkládaných v oznámení Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. července 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, a které stanoví minimální obsah mechanismů spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí, jejichž právní rámec a postupy dohledu byly uznány jako rovnocenné (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. července 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro postupy a charakteristiky útvaru dozoru (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. července 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, které blíže stanoví, jak zajistit vhodnost a ověřitelnost vstupních údajů, a vnitřní postupy pro dohled a ověřování, jejichž zavedení musí administrátor referenční hodnoty s kritickým nebo značným významem zajistit u dodavatele, pokud jsou vstupní údaje dodávány z útvaru poskytujícího služby přímo klientům (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. července 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující prvky kodexu chování, který vypracují administrátoři referenčních hodnot založených na vstupních údajích dodavatelů (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. července 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující kritéria, jež mají příslušné orgány zvážit při posuzování, zda by administrátoři referenčních hodnot se značným významem měli uplatňovat určité požadavky (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. července 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, které blíže stanoví další informace, jež musí poskytovat administrátoři referenčních hodnot s kritickým nebo značným významem a které se týkají metodiky používané k určení referenční hodnoty, vnitřního přezkumu a schvalování metodiky a postupů provádění podstatných změn metodiky (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. července 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro informace, které mají být poskytnuty v žádosti o povolení k činnosti a v žádosti o registraci (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. července 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující obsah prohlášení o referenční hodnotě, které je povinen zveřejňovat administrátor referenční hodnoty, a případy, kdy je nutné tohoto prohlášení aktualizovat (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. července 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění seznam nákaz uvedený v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2018

předáno příslušnému výboru: AGRI, ENVI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Pákistánu do tabulky v bodě I přílohy (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 21. srpna 2018

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o některá ustanovení týkající se ekologických postupů stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 9. července 2018

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu.

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny (C(2018)04349 - 2018/2808(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. července 2018

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu.

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 515/2014, pokud jde o přidělení dodatečného financování ze souhrnného rozpočtu EU na provedení Systému vstupu/výstupu (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2018

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu.

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1042/2014 ze dne 25. července 2014, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 514/2014, pokud jde o určení odpovědných orgánů a jejich řídicí a kontrolní povinnosti a o postavení a povinnosti auditních orgánů (C(2018)02857 – 2018/2705(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 16. května 2018

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: další 2 měsíce na žádost Rady.

předáno příslušnému výboru: LIBE

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující požadavky na správu, řízení a kontrolu pro dohlížené dodavatele (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro formu a obsah žádosti o uznání předkládané příslušnému orgánu referenčního členského státu a informací předkládaných v oznámení Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, a které stanoví minimální obsah mechanismů spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí, jejichž právní rámec a postupy dohledu byly uznány jako rovnocenné (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro postupy a charakteristiky útvaru dozoru (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, které blíže stanoví, jak zajistit vhodnost a ověřitelnost vstupních údajů, a vnitřní postupy pro dohled a ověřování, jejichž zavedení musí administrátor referenční hodnoty s kritickým nebo značným významem zajistit u dodavatele, pokud jsou vstupní údaje dodávány z útvaru poskytujícího služby přímo klientům (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující prvky kodexu chování, který vypracují administrátoři referenčních hodnot založených na vstupních údajích dodavatelů (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující kritéria, jež mají příslušné orgány zvážit při posuzování, zda by administrátoři referenčních hodnot se značným významem měli uplatňovat určité požadavky (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, které blíže stanoví další informace, jež musí poskytovat administrátoři referenčních hodnot s kritickým nebo značným významem a které se týkají metodiky používané k určení referenční hodnoty, vnitřního přezkumu a schvalování metodiky a postupů provádění podstatných změn metodiky (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro informace, které mají být poskytnuty v žádosti o povolení k činnosti a v žádosti o registraci (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující obsah prohlášení o referenční hodnotě, které je povinen zveřejňovat administrátor referenční hodnoty, a případy, kdy je nutné tohoto prohlášení aktualizovat (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON


15. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace některých esterů sorbitanů (E 491 sorbitanmonostearát, E 492 sorbitantristearát a E 495 sorbitanmonopalmitát) (D05595/03 – 2018/2788(RPS) - lhůta: 5. září 2018)
předáno příslušnému výboru: výbor ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o košenilu, kyselinu karmínovou, karmíny (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - lhůta: 5. září 2018)
předáno příslušnému výboru: výbor ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití nízkosubstituované hydroxypropylcelulosy (L-HPC) v doplňcích stravy (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - lhůta: 6. září 2018)
předáno příslušnému výboru: výbor ENVI

- Nařízení Komise (EU), kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - lhůta: 7. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o oktylgallát (E 311) a dodecylgallát (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - lhůta: 18. září 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o kategorii potravin 17 a používání potravinářských přídatných látek v doplňcích stravy (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - lhůta: 18. září 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění směrnice 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) 2017/1151 za účelem zlepšení zkoušek a postupů schválení typu z hlediska emisí pro lehká osobní vozidla a užitková vozidla, včetně zkoušek a postupů týkajících se shodnosti v provozu a emisí v reálném provozu, a za účelem zavedení zařízení pro monitorování spotřeby paliva a elektrické energie (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - lhůta: 7. října 2018)
předáno příslušnému výboru: IMCO
stanovisko: ENVI (článek 54 jednacího řádu)

- Návrh nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - lhůta: 10. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se schvaluje změna technické dokumentace zeměpisného označení lihoviny zapsané v příloze III nařízení (ES) č. 110/2008, na jejímž základě došlo ke změně hlavních specifikací uvedené dokumentace „Ron de Guatemala“ (ZO) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - lhůta: 7. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU a 2014/893/EU, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - lhůta: 7. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - lhůta: 18. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o kofein a theobromin (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - lhůta: 18. září 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise o odvětvovém referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví výroby automobilů podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - lhůta: 17. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise o odvětvovém referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví výroby elektrických a elektronických zařízení podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - lhůta: 17. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro maziva (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - lhůta: 18. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - lhůta: 10. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acibenzolar-S-methyl, klopyralid, emamektin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talek E553B a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - lhůta: 26. září 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro difenylamin a oxadixyl v některých produktech a na jejich povrchu (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - lhůta: 26. září 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro penoxsulam, triflumizol a triflumuron v některých produktech a na jejich povrchu (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - lhůta: 26. září 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - lhůta: 26. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se opravují přílohy IV, VI a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv a kterým se opravují některá jazyková znění příloh II, IV, V a VI uvedeného nařízení (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - lhůta: 23. listopadu 2018)
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise, kterým se do přílohy III nařízení (ES) č. 110/2008 zapisuje zeměpisné označení lihoviny „Карнобатска гроздова ракия“ / „Гроздова ракия от Карнобат“ / „Karnobatska grozdova rakya“ / „Grozdova rakya ot Karnobat“ (ZO) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - lhůta: 26. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise o zápisu zeměpisného označení lihoviny do přílohy III nařízení (ES) č. 110/2008 „Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte“ (ZO) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - lhůta: 26. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)


16. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním druhém únorovém, dubnovém, prvním a druhém květnovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


17. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, nařízení Rady (ES) č. 768/2005, nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1139, pokud jde o kontrolu rybolovu (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) a mění [nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o Eurodacu]], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ECRIS-TCN] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ETIAS], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti hraničních kontrol] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení podrobných technických opatření pro uplatňování konečného systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko opravňuje, aby v zájmu Evropské unie přijalo přistoupení Ekvádoru a Ukrajiny k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Chorvatsko, Kypr, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko a Spojené království opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Dominikánské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Hondurasu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Lucembursko, Rakousko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Běloruska a Uzbekistánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

předáno

příslušný výbor :

DEVE

stanovisko :

BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025, kterým se doplňuje rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG

- Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI, TRAN, AGRI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

INTA, ENVI, AGRI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

BUDG, ITRE, REGI

- Návrh směrnice Rady, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a zrušuje rozhodnutí 96/409/SZBP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Irsku (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Irsku (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Chorvatsku (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Nizozemska – EGF/2018/001 NL/Finanční služby (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě (program Ignalina) a zrušuje nařízení Rady (EU) č. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG

2) parlamentními výbory

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o provedení změny 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií jménem Unie (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - výbor AFCO - Zpravodaj: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Zpráva o rovnosti jazyků v digitálním věku (2018/2028(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Zpráva o balíčku v oblasti strategie pro zadávání veřejných zakázek (2017/2278(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Zpráva o dopadu politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (2017/2225(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Zpráva ke zprávě Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU (2017/2257(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Zpráva o provádění zvláštních opatření pro Řecko podle nařízení (EU) 2015/1839 (2018/2038(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Zpráva o transparentním a odpovědném řízení přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (2018/2003(INI)) - výbor DEVE - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

- Zpráva o návrhu, který vybízí Radu, aby podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii rozhodla, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Evropská unie založena (2017/2131(INL)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Zpráva o stavu vztahů mezi EU a USA (2017/2271(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Zpráva o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou (2017/2274(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavsku u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Doporučení Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Zpráva o Evropském akčním plánu „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR) (2017/2254(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Zpráva o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství (2018/2035(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Zpráva o vztazích mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami (2017/2253(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0263/2018)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Zpráva o opatřeních pro předcházení a boji proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU (2018/2055(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Zpráva o podpoře růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU (2018/2054(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Zpráva o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu (2018/2008(INI)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Zpráva o provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (ES) č. 1107/2009 (2017/2128(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - výbor EMPL - Zpravodaj: David Casa (A8-0270/2018)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nových psychoaktivních látek N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl) kontrolním opatřením (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2018 na rozpočtový rok 2018, předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií ze strany Eurojustu (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0275/2018)


18. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního zářijového plenárního zasedání (PE 626.050/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

Žádost skupiny ECR, aby bylo za rozpravu o zprávě, kterou předkládá Pascal Arimont (A8-0244/2018), o zvláštních opatřeních pro Řecko (bod 29 PDOJ) zařazeno jako pátý bod odpoledního pořadu jednání prohlášení Komise o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU.

Vystoupil Notis Marias za skupinu ECR s odůvodněním žádosti.

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla za rozpravu o zprávě, kterou předkládá Pascal Arimont (A8-0244/2018), o zvláštních opatřeních pro Řecko (bod 29 PDOJ) zařazena prohlášení Rady a Komise o nedávných lesních požárech na východě regionu Attika. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupila Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Vystoupili: Ska Keller za skupinu Verts/ALE s žádostí, aby byly předmětem rozpravy požáry, které postihly i další země kromě Řecka, Sofia Sakorafa a Notis Marias, posledně jmenovaný, aby zopakoval svou žádost.

Parlament schválil žádost skupiny ECR JH (265 pro, 23 proti, 7 se zdrželo).

Parlament schválil žádost skupiny GUE/NGL JH (146 pro, 137 proti, 13 se zdrželo).

Lhůty pro předložení byly stanoveny takto:

návrhy usnesení: úterý 11. září 2018 ve 12:00

pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení: středa 12. září 2018 ve 12:00

pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 12. září 2018 ve 13:00

žádosti o oddělené a dílčí hlasování: středa 12. září 2018 v 19:00.

Úterý

Žádost skupiny S&D, aby bylo na odpolední pořad jednání zařazeno jako šestý bod prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupila Soraya Post za skupinu S&D s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil EH (168 pro, 105 proti, 15 zdržení se).

Lhůty pro předložení byly stanoveny takto:

návrhy usnesení: úterý 11. září 2018 ve 12:00

pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení: středa 12. září 2018 ve 12:00

pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 12. září 2018 ve 13:00

žádosti o oddělené a dílčí hlasování: středa 12. září 2018 v 19:00.

Vystoupili: Philippe Lamberts s žádostí, aby se úřadující předseda Rady zúčastnil rozpravy o situaci v Maďarsku (bod 19 PDOJ) (předseda odpověděl, že toto rozhodnutí je v kompetenci Rady), Marek Jurek a Maria João Rodrigues (zástupce Rady oznámil, že předsednictví Rady se rozpravy zúčastní).

Středa

beze změny

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

19. Evropský sbor solidarity ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel uvedla zprávu.

Vystoupili: Brando Benifei (zpravodaj výboru EMPL) a Eleonora Forenza (zpravodajka výboru ENVI).

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Vystoupili: Tiemo Wölken (zpravodaj výboru BUDG), Krzysztof Hetman (zpravodaj výboru REGI), Czesław Adam Siekierski (zpravodaj výboru AGRI), Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Julie Ward za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn a Franz Obermayr.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos a Krisztina Morvai.

Vystoupili: Tibor Navracsics a Helga Trüpel.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.11 zápisu ze dne 11.9.2018.


PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

20. Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić uvedla zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Csaba Sógor (zpravodaj výboru EMPL), Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE, Mercedes Bresso za skupinu S&D, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Louis-Joseph Manscour a Matthijs van Miltenburg.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Krisztina Morvai.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Ruža Tomašić.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.12 zápisu ze dne 11.9.2018.


21. Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (rozprava)

Zpráva o dopadu politiky soudržnosti EU na Severní Irsko [2017/2225(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan uvedl zprávu.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: Andrey Novakov za skupinu PPE, John Howarth za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Lambert van Nistelrooij a Joachim Zeller.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica a Julie Ward.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Corina Crețu a Derek Vaughan.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 11.9.2018.


22. Zvláštní opatření pro Řecko (rozprava)

Zpráva o provádění zvláštních opatření pro Řecko podle nařízení (EU) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Pascal Arimont uvedl zprávu.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: Maria Spyraki za skupinu PPE, Mercedes Bresso za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Iskra Mihaylova za skupinu ALDE, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Lambert van Nistelrooij a Konstantinos Papadakis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios a Krisztina Morvai.

Vystoupili: Corina Crețu a Pascal Arimont.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 11.9.2018.


23. Požáry, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a reakce EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Požáry, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a reakce EU (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Maria Spyraki za skupinu PPE, Miltiadis Kyrkos za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa a Georgios Kyrtsos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios a Konstantinos Papadakis.

Vystoupila Corina Crețu.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.8 zápisu ze dne 13.9.2018.


24. Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání (krátké přednesení)

Zpráva o možnostech opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání [2017/2277(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Jana Žitňanská uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai a Maria Grapini.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.8 zápisu ze dne 11.9.2018.


25. Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU (krátké přednesení)

Zpráva o opatřeních pro předcházení a boji proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU [2018/2055(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai a Maria Gabriela Zoană.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.14 zápisu ze dne 11.9.2018.


26. Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami (krátké přednesení)

Zpráva o vztazích mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami [2017/2253(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Brian Hayes uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Jonás Fernández.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 11.9.2018.


27. Rovnost jazyků v digitálním věku (krátké přednesení)

Zpráva o rovnosti jazyků v digitálním věku [2018/2028(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Helga Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas a Michaela Šojdrová.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.15 zápisu ze dne 11.9.2018.


28. Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (krátké přednesení)

Zpráva o transparentním a odpovědném řízení přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů [2018/2003(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Heidi Hautala uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc Schaffhauser a Maria Arena.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.16 zápisu ze dne 11.9.2018.


29. Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU (krátké přednesení)

Zpráva o podpoře růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU [2018/2054(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Krzysztof Hetman uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Daniel Buda, Maria Grapini a Aleksander Gabelic.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 11.9.2018.


30. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida a Anna Záborská.


31. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 626.050/OJMA).


32. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí