Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 349kWORD 98k
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Έλεγχος των εντολών
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο69γ του Κανονισμού)
 9.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 10.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 11.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 15.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 16.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 17.Κατάθεση εγγράφων
 18.Διάταξη των εργασιών
 19.Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ***I (συζήτηση)
 20.Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος ***I (συζήτηση)
 21.Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (συζήτηση)
 22.Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (συζήτηση)
 23.Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ (συζήτηση)
 24.Οδοί επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια (σύντομη παρουσίαση)
 25.Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 26.Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (σύντομη παρουσίαση)
 27.Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή (σύντομη παρουσίαση)
 28.Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών (σύντομη παρουσίαση)
 29.Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 30.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 31.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 32.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.09.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν στα ευρωπαϊκά κράτη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και έγιναν αιτία να χαθούν πολλές ανθρώπινες ζωές, όπως οι πυρκαγιές στην Ελλάδα και στη Σουηδία, η κατάρρευση της γέφυρας Morandi στη Γένοβα και η υπερχείλιση του χειμάρρου Raganello στην περιοχή της Καλαβρίας. Ο Πρόεδρος εκφράζει τα συλλυπητήρια του Κοινοβουλίου στις οικογένειες των θυμάτων.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Younous Omarjee επί της ανεξαρτησίας της εντολής των μελών του Κοινοβουλίου (ο Πρόεδρος του απαντά ότι το Προεδρείο θα ασχοληθεί με το θέμα στη αποψινή του συνεδρίαση), Philippe Lamberts και Gabriele Zimmer.

Παρεμβαίνει ο Andrey Kovatchev σχετικά με το οδικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους στη Βουλγαρία στις 25 Αυγούστου 2018 (ο Πρόεδρος συμφωνεί με τα λεχθέντα).

Παρεμβαίνει ο Dobromir Sośnierz.


5. Σύνθεση του Σώματος

Ο Burkhard Balz κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 1ης Σεπτεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

°
° ° °

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές γνωστοποίησαν την εκλογή του Salvatore Domenico Pogliese στο αξίωμα του δημάρχου Κατάνης με ισχύ από 14ης Ιουλίου 2018.

Το Κοινοβούλιο σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, το αξίωμα αυτό είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από 14ης Ιουλίου 2018.

°
° ° °

Οι αρμόδιες εσθονικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Igor Gräzin ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Kaja Kallas με ισχύ από 5 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές γνωστοποίησαν την εκλογή του Giovanni Miccichè ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Salvatore Domenico Pogliese με ισχύ από 19ης Ιουλίου 2018. Εντούτοις και δεδομένου ότι ο Giovanni Miccichè δεν παραιτήθηκε, εντός της ορισμένης προθεσμίας, από αξίωμα που κατείχε στην Ιταλία και το οποίο είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας, οι ίδιες αρχές κοινοποίησαν στη συνέχεια στο Κοινοβούλιο την ανάκληση της εντολής του με ισχύ από 20ής Αυγούστου 2018. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσαν την εκλογή του Innocenzo Leontini ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Giovanni Miccichè με ισχύ από 20ής Αυγούστου 2018.

Le Parlement prend acte de leur élection.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Igor Gräzin και Innocenzo Leontini καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


6. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Κοινοβούλιο αποφασίζει να επικυρώσει την εντολή της Tilly Metz με ισχύ από 20ής Ιουνίου 2018.


7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Le Président έλαβε από τις ομάδες Verts/ALE, PPE, ALDE και GUE/NGL τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή ECON: Daniel Caspary

επιτροπή ITRE: Igor Gräzin

επιτροπή INTA: Christophe Hansen

Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία: Eva Joly αντί του Romeo Franz

Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας: Δημήτριος Παπαδημούλης αντί του Κώστα Χρυσόγονου

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-ΕΕ : Christophe Hansen.

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


8. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις πολλών επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 69γ, παράγραφος 1 του Κανονισμού:

- επιτροπή JURI, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και τα μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- επιτροπή JURI, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- επιτροπή ITRE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- επιτροπή TRAN, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Εισηγήτρια: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- επιτροπή EMPL, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Εισηγητής: David Casa (A8-0270/2018)

- επιτροπή LIBE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- επιτροπή LIBE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- επιτροπή ECON, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- επιτροπή IMCO, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 305/2011, (ΕΕ) αριθ. 528/2012, (ΕΕ) 2016/424, (ΕΕ) 2016/425, (ΕΕ) 2016/426 και (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 2004/42/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 2013/29/ΕΕ, 2013/53/ΕΕ, 2014/28/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ, 2014/68/ΕΕ και 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- επιτροπή IMCO, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Εισηγητής: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός βουλευτών ή μια ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν τις 12 τα μεσάνυχτα αύριο, Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


9. Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 137, παράγραφος 2, του Κανονισμού, αίτημα της επιτροπής INTA προκειμένου να κληθεί η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να γνωμοδοτήσει επί της λειτουργίας των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων.

Το εν λόγω αίτημα διαβούλευσης θα λογισθεί εγκριθέν, εκτός εάν ζητηθεί εντός εικοσιτετραώρου, από μια πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, να τεθεί αυτό σε ψηφοφορία.


10. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η επιτροπή LIBE διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό P8_TA(2017)0411(COR01) στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (EE L 327 της 9.12.2017, σ. 20.) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2017 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - επιτροπή LIBE)

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το διορθωτικό αυτό θεωρείται εγκριθέν εκτός εάν, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών, μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό διατίθεται στο Europarl για τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.


11. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, προέβη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίθηκαν κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΕ) 2016/794 προκειμένου να θεσπιστεί Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))


12. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000063/2018) που κατέθεσαν οι Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της επιτροπή ENVI, προς το Συμβούλιο: Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (B8-0036/2018)

—   (O-000064/2018) που κατέθεσαν οι Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της επιτροπή ENVI, προς την Επιτροπή: Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (B8-0037/2018).


13. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Έχει κατατεθεί η ακόλουθη μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (άρθρο 130β του Κανονισμού):

—   (Ο-000062/2018) που κατέθεσε ο Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Αναγνώριση της Ημέρας της Ευρώπης ως δημόσιας αργίας, με σκοπό την προώθηση των αξιών της ΕΕ (B8-0038/2018).


14. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (C(2018)04209 - 2018/2800(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 9 Ιουλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: AFCO, PETI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 658/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσαρμογή στο ποσοστό του πληθωρισμού των τελών που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (C(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 11 Ιουλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013 όσον αφορά τα καθήκοντα φύλαξης των θεματοφυλάκων (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Ιουλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON, JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/438 όσον αφορά τα καθήκοντα φύλαξης των θεματοφυλάκων (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Ιουλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (C(2018)04404 - 2018/2809(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν περαιτέρω τις απαιτήσεις διακυβέρνησης και ελέγχου για τους εποπτευόμενους συνεισφέροντες (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας (1) μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης αναγνώρισης προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς, και της παρουσίασης των πληροφοριών που περιέχονται στην κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας (1) μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό του ελάχιστου περιεχομένου των ρυθμίσεων συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών των οποίων το νομοθετικό πλαίσιο και οι εποπτικές πρακτικές έχουν αναγνωριστεί ως ισοδύναμα (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας (1) μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά της εποπτικής λειτουργίας (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας (1) μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν περαιτέρω πώς εξασφαλίζονται η καταλληλότητα και η επαληθευσιμότητα των δεδομένων εισόδου, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες εποπτείας και επαλήθευσης ενός συνεισφέροντος για τη διαθεσιμότητα των οποίων πρέπει να μεριμνά ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας ή σημαντικού δείκτη αναφοράς, όταν τα δεδομένα εισόδου παρέχονται από μονάδα διαπραγμάτευσης (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας (1) μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον περαιτέρω προσδιορισμό των στοιχείων του κώδικα δεοντολογίας ο οποίος καταρτίζεται από διαχειριστές δεικτών αναφοράς που βασίζονται σε δεδομένα εισόδου παρεχόμενα από συνεισφέροντες (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας (1) μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον οι διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς θα πρέπει να εφαρμόζουν ορισμένες απαιτήσεις (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας (1) μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον περαιτέρω προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από διαχειριστές δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας ή σημαντικών δεικτών αναφοράς σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του δείκτη αναφοράς, την εσωτερική επανεξέταση και την έγκριση της μεθοδολογίας, καθώς και τις διαδικασίες πραγματοποίησης ουσιωδών αλλαγών στη μεθοδολογία (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας (1) μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε αιτήσεις αδειοδότησης και σε αιτήσεις εγγραφής στο μητρώο (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας (1) μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την περαιτέρω διευκρίνιση του περιεχομένου και των περιπτώσεων όπου απαιτείται επικαιροποίηση της δήλωσης δείκτη αναφοράς την οποία πρέπει να δημοσιεύει ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας (1) μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του καταλόγου νόσων που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI, ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 που συμπληρώνει την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του Πακιστάν στον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας (1) μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON, LIBE

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τις οποίες έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις πρακτικές οικολογικού προσανατολισμού που έχουν θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 9 Ιουλίου 2018

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 επιπλέον μήνες κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας στον τομέα των οπωροκηπευτικών (C(2018)04349 - 2018/2808(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Ιουλίου 2018

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 επιπλέον μήνες κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 όσον αφορά τη διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την εφαρμογή του συστήματος εισόδου/εξόδου (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 επιπλέον μήνες κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών C(2018)02857 - 2018/2705(DEA)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Μαΐου 2018

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 επιπλέον μήνες, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου.

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τα οποία έχει τροποποιηθεί η προθεσμία από 1 σε 3 μήνες κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν περαιτέρω τις απαιτήσεις διακυβέρνησης και ελέγχου για τους εποπτευόμενους συνεισφέροντες (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης αναγνώρισης προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς, και της παρουσίασης των πληροφοριών που περιέχονται στην κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό του ελάχιστου περιεχομένου των ρυθμίσεων συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών των οποίων το νομοθετικό πλαίσιο και οι εποπτικές πρακτικές έχουν αναγνωριστεί ως ισοδύναμα (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά της εποπτικής λειτουργίας (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν περαιτέρω πώς εξασφαλίζονται η καταλληλότητα και η επαληθευσιμότητα των δεδομένων εισόδου, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες εποπτείας και επαλήθευσης ενός συνεισφέροντος για τη διαθεσιμότητα των οποίων πρέπει να μεριμνά ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας ή σημαντικού δείκτη αναφοράς, όταν τα δεδομένα εισόδου παρέχονται από μονάδα διαπραγμάτευσης (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον περαιτέρω προσδιορισμό των στοιχείων του κώδικα δεοντολογίας ο οποίος καταρτίζεται από διαχειριστές δεικτών αναφοράς που βασίζονται σε δεδομένα εισόδου παρεχόμενα από συνεισφέροντες (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον οι διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς θα πρέπει να εφαρμόζουν ορισμένες απαιτήσεις (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον περαιτέρω προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από διαχειριστές δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας ή σημαντικών δεικτών αναφοράς σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του δείκτη αναφοράς, την εσωτερική επανεξέταση και την έγκριση της μεθοδολογίας, καθώς και τις διαδικασίες πραγματοποίησης ουσιωδών αλλαγών στη μεθοδολογία (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε αιτήσεις αδειοδότησης και σε αιτήσεις εγγραφής στο μητρώο (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την περαιτέρω διευκρίνιση του περιεχομένου και των περιπτώσεων όπου απαιτείται επικαιροποίηση της δήλωσης δείκτη αναφοράς την οποία πρέπει να δημοσιεύει ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2018 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής

αναπομπή επί της ουσίας: ECON


15. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές για ορισμένους εστέρες της σορβιτάνης (Ε 491 μονοστεατική σορβιτάνη, Ε 492 τριστεατική σορβιτάνη και Ε 495 μονοπαλμιτική σορβιτάνη) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - προθεσμία: 5 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: επιτροπή ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά την ουσία κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - προθεσμία: 5 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: επιτροπή ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση υδροξυπροπυλοκυτταρίνης χαμηλής υποκατάστασης (L-HPC) σε συμπληρώματα διατροφής (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - προθεσμία: 6 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: επιτροπή ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τον γαλλικό οκτυλεστέρα (E 311) και τον γαλλικό δωδεκυλεστέρα (Ε 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - προθεσμία: 18 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατηγορία τροφίμων 17 και τη χρήση προσθέτων τροφίμων σε συμπληρώματα διατροφής (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - προθεσμία: 18 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής με σκοπό τη βελτίωση των δοκιμών και των διαδικασιών έγκρισης τύπου εκπομπών για τα ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη συμμόρφωση εν χρήσει και εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, και τη θέσπιση διατάξεων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας για το έτος αναφοράς 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - προθεσμία: 10 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κανονισμός της Επιτροπής για την έγκριση τροποποίησης του τεχνικού φακέλου γεωγραφικής ένδειξης αλκοολούχου ποτού καταχωρισμένης στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, που οδήγησε στην τροποποίηση των βασικών προδιαγραφών του «Ron de Guatemala» (ΓΕ) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση των αποφάσεων 2012/481/ΕΕ, 2014/391/ΕΕ, 2014/763/ΕΕ και 2014/893/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο ισχύος των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε ορισμένα προϊόντα, καθώς και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αφαίρεση ορισμένων αρτυματικών υλών από τον ενωσιακό κατάλογο (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - προθεσμία: 18 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καφεΐνη και τη θεοβρωμίνη (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - προθεσμία: 18 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το τομεακό έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, τους δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων ανά τομέα και τους δείκτες αναφοράς της αριστείας για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - προθεσμία: 17 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το τομεακό έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, τους τομεακούς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και τους δείκτες αναφοράς της αριστείας για τον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - προθεσμία: 17 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε λιπαντικά (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - προθεσμία: 18 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - προθεσμία: 10 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών abamectin, acibenzolar-S-methyl, clopyolar-S-methyl, emamectin, fenhexamid, fenpyrazamine, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, τάλκη E553B και tebuconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - προθεσμία: 26 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών diphenylamine και oxadixyl μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - προθεσμία: 26 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες penoxsulam, triflumizole και triflumuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - προθεσμία: 26 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον φθαλικό δις(2-αιθυλεξυλ)εστέρα (DEHP), τον φθαλικό διβουτυλεστέρα (DBP), τον φθαλικό βενζυλοβουτυλεστέρα (BBP) και τον φθαλικό διισοβουτυλεστέρα (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - προθεσμία: 26 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού) IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση των παραρτημάτων IV, VI και VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών και για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων των παραρτημάτων II, IV, V και VI του εν λόγω κανονισμού (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - προθεσμία: 23 Νοεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την καταχώριση γεωγραφικής ένδειξης αλκοολούχου ποτού στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 «Карнобатска гроздова ракия» / «Гроздова ракия от Карнобат» / «Karnobatska grozdova rakya» / «Grozdova rakya ot Karnobat» (ΓΕ) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - προθεσμία: 26 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την καταχώριση γεωγραφικής ένδειξης αλκοολούχου ποτού στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 «Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte» (ΓΕ) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - προθεσμία: 26 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)


16. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Φεβρουαρίου II, Απριλίου, Μαΐου I και Μαΐου II 2018 διατίθενται στο Eurοparl.


17. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της αλιείας (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) και για την τροποποίηση [του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός Eurodac],] του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το σύστημα ECRIS-TCN] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για τον eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) και την τροποποίηση της απόφασης 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός ETIAS], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το SIS στον τομέα των συνοριακών ελέγχων] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για τον eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή των αναλυτικών τεχνικών μέτρων για τη λειτουργία του οριστικού συστήματος ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Αυστρία να αποδεχθεί, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση του Ισημερινού και της Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, η Κύπρος, η Κροατία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την περίοδο 2021-2025, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ENVI, TRAN, AGRI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

INTA, ENVI, AGRI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, REGI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου της ΕΕ και για την κατάργηση της απόφασης 96/409/ΚΕΠΠΑ (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλιου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Ιρλανδία (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ιρλανδία (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Κροατία (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2115/2005 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1386/2007 του Συμβουλίου (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση των Κάτω Χωρών — EGF/2018/001NL/Financial service activities (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση προγράμματος συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία (πρόγραμμα Ignalina)· και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1369/2013 του Συμβουλίου (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της τροποποίησης 1 του μνημονίου συνεργασίας ΝΑΤ-I-9406 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ, της οδηγίας 2002/47/ΕΚ, της οδηγίας 2012/30/ΕΕ, της οδηγίας 2011/35/ΕΕ, της οδηγίας 2005/56/ΕΚ, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ και της οδηγίας 2007/36/ΕΚ (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή (2018/2028(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις (2017/2278(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (2017/2225(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Εκθεση “Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ” (2017/2257(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία τροποποιεί την οδηγία 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την Ελλάδα βάσει του κανονισμού 2015/1839 (2018/2038(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών (2018/2003(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

- Έκθεση σχετικά με πρόταση να κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση (2017/2131(INL)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (2017/2271(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας (2017/2274(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών κτηνοτροφικών φυτών και δημητριακών που διενεργούνται στη Βραζιλία και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και δημητριακών που παράγονται στη Βραζιλία, και όσον αφορά την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών, κηπευτικών καθώς και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που διενεργούνται στη Μολδαβία και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά δημητριακών, κηπευτικών καθώς και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που παράγονται στη Μολδαβία (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 όσον αφορά τις ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης που παράγεται σε άμβυκα και εμφιαλώνεται στην Ιαπωνία (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» (2017/2254(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2019-2020) με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία» (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία (2018/2035(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (2017/2253(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0263/2018)

- ***I Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Έκθεση σχετικά με μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ (2018/2055(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Έκθεση σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ (2018/2054(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Έκθεση σχετικά με τα προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά (2018/2008(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (2017/2128(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: David Casa (A8-0270/2018)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή των νέων ψυχοτρόπων ουσιών N-φαινυλο-N-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδιν-4-υλ]κυκλοπρoπανoκαρβοξαμίδιο (κυκλοπροπυλοφεντανύλη) και 2-μεθοξυ-N-φαινυλο-N-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδιν-4-υλ]ακεταμίδιο (μεθοξυακετυλοφεντανύλη) σε μέτρα ελέγχου (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Αλβανίας (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0275/2018)


18. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Σεπτεμβρίου 2018 (PE 626.050/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Αίτημα της Ομάδας ECR για την προσθήκη ως πέμπτου σημείου στην απογευματινή συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση επί της έκθεσης του Pascal Arimont (A8-0244/2018), με τίτλο "Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα" (σημείο 29 του PDOJ), δήλωση της Επιτροπής με τίτλο "Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ".

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, που αιτιολογεί το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL για την προσθήκη ως πέμπτου σημείου στην απογευματινή συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση επί της έκθεσης του Pascal Arimont (A8-0244/2018), με τίτλο "Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα" (σημείο 29 του PDOJ), δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα τις πρόσφατες δασοπυρκαγιές στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος που θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνει η Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, που αιτιολογεί το αίτημα.

Παρεμβαίνουν οι Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, που ζητεί να διευρυνθεί το πεδίο της συζήτησης προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτήν πυρκαγιές που έπληξαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εκτός της Ελλάδας, Σοφία Σακοράφα, και Νότης Μαριάς, ο τελευταίος για να επαναλάβει το αίτημά του.

Με ΟΚ (265 υπέρ, 23 κατά, 7 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα της Ομάδας ECR.

Με ΟΚ (146 υπέρ, 137 κατά, 13 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα της Ομάδας GUE/NGL.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 12.00

τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 12.00

τροπολογίες aux κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 13.00

αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία και ψηφοφορία κατά τμήματα: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 19.00.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας S&D για την προσθήκη ως έκτου σημείου στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής συνεδρίασης, δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων βεδουίνικων χωριών. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος που θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνει η Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, που αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΗΨ (168 υπέρ, 105 κατά, 15 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 12.00

τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 12.00

τροπολογίες aux κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 13.00

αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία και ψηφοφορία κατά τμήματα: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 19.00.

Παρεμβαίνουν οι Philippe Lamberts, που ζητεί παρουσία της Προεδρίας του Συμβουλίου στη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (σημείο 19 του PDOJ) (ο Πρόεδρος απαντά ότι η απόφαση αυτή ανήκει στο Συμβούλιο), Marek Jurek και Maria João Rodrigues (εκπρόσωπος του Συμβουλίου διευκρινίζει ότι η Προεδρία του Συμβουλίου θα παρίσταται στη συζήτηση ).

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

19. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Η Helga Trüpel παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Brando Benifei (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL) και Eleonora Forenza (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tiemo Wölken (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Krzysztof Hetman (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Czesław Adam Siekierski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Γεώργιος Επιτήδειος, Ελευθέριος Συναδινός και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Helga Trüpel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

20. Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Η Ruža Tomašić παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Csaba Sógor (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Louis-Joseph Manscour και Matthijs van Miltenburg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Μαρία Σπυράκη, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Ruža Tomašić.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018.


21. Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία [2017/2225(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Ο Derek Vaughan παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrey Novakov, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, John Howarth, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Lambert van Nistelrooij και Joachim Zeller.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica και Julie Ward.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Derek Vaughan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018.


22. Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την Ελλάδα βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Ο Pascal Arimont παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Σπυράκη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Δημήτριος Παπαδημούλης, Γεώργιος Επιτήδειος και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Pascal Arimont.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018.


23. Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ (2018/2847(RSP))

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Σπυράκη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Μιλτιάδης Κύρκος, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Lambert van Nistelrooij, Σοφία Σακοράφα και Γεώργιος Κύρτσος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Νίκος Ανδρουλάκης, Νικόλαος Χουντής, Λάμπρος Φουντούλης, Γεώργιος Επιτήδειος και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.


24. Οδοί επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με οδούς επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια [2017/2277(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Η Jana Žitňanská προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Γεώργιος Επιτήδειος, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018.


25. Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ [2018/2055(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Η Pina Picierno προβαίνει στην παρουσίαση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Anna Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Γεώργιος Επιτήδειος, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai και Maria Gabriela Zoană.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018.


26. Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών [2017/2253(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Ο Brian Hayes προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Jonás Fernández.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018.


27. Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή [2018/2028(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Jill Evans (A8-0228/2018)

Η Jill Evans προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Csaba Sógor, Helga Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018.


28. Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών [2018/2003(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Η Heidi Hautala προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Julie Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc Schaffhauser και Maria Arena.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018.


29. Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ [2018/2054(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Ο Krzysztof Hetman προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Daniel Buda, Maria Grapini και Aleksander Gabelic.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018.


30. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida και Anna Záborská.


31. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 626.050/OJMA).


32. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου