Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 326kWORD 87k
Maanantai 10. syyskuuta 2018 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valtakirjojen tarkastus
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 9.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)
 10.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 15.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 16.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 17.Vastaanotetut asiakirjat
 18.Käsittelyjärjestys
 19.Euroopan solidaarisuusjoukot ***I (keskustelu)
 20.Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite ***I (keskustelu)
 21.EU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Pohjois-Irlantiin (keskustelu)
 22.Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet (keskustelu)
 23.Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja Euroopan unionin vastaus (keskustelu)
 24.Keinot loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin (lyhyt esittely)
 25.Toimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa (lyhyt esittely)
 26.Unionin ja kolmansien maiden väliset suhteet rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta (lyhyt esittely)
 27.Kielellinen tasa-arvo digitaaliajalla (lyhyt esittely)
 28.Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (lyhyt esittely)
 29.Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (lyhyt esittely)
 30.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 31.Seuraavan istunnon esityslista
 32.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 5. heinäkuuta 2018 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.09.


3. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman viime kesänä Euroopan maita kohdanneiden useita uhreja vaatineiden tragedioiden johdosta. Näitä olivat Kreikan ja Ruotsin tulipalot, Morandin sillan sortuminen Genovassa ja Raganello-vuoristojoen tulva Calabriassa. Hän esitti parlamentin puolesta surunvalittelunsa uhrien omaisille.

Parlamentti vietti hiljaisen hetken.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Puheenvuorot: Younous Omarjee parlamentin jäsenten edustajantoimen riippumattomuudesta (puhemies vastasi hänelle, että kysymys otetaan esille puhemiehistön tämäniltaisessa kokouksessa), Philippe Lamberts ja Gabriele Zimmer.

Andrey Kovatchev käytti puheenvuoron Bulgariassa 25. elokuuta 2018 tapahtuneen 16 uhria vaatineen liikenneonnettomuuden johdosta (puhemies yhtyi puheenvuoroon).

Dobromir Sośnierz käytti puheenvuoron.


5. Parlamentin kokoonpano

Burkhard Balz on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 1. syyskuuta 2018 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan mukaisesti parlamentti totesi hänen edustajantoimensa vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

°
° ° °

Toimivaltaiset Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Salvatore Domenico Pogliese on nimitetty Catanian pormestariksi 14. heinäkuuta 2018 alkaen.

Parlamentti pani merkille, että tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhteeensopimaton Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa ja totesi hänen edustajantoimensa vapautuneen 14. heinäkuuta 2018 alkaen.

°
° ° °

Toimivaltaiset Viron viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Igor Gräzin on nimitetty parlamentin jäseneksi Kaja Kallasin tilalle 5. syyskuuta 2018 alkaen.

Toimivaltaiset Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Giovanni Miccichè on nimitetty parlamentin jäseneksi Salvatore Domenico Pogliesen tilalle 19. heinäkuuta 2018 alkaen. Koska Giovanni Miccichè ei ole säädetyssä määräajassa luopunut Italiassa hoitamastaan tehtävästä, joka on ristiriidassa Euroopan jäsenen tehtävän kanssa kansallisen lainsäädännön mukaan, toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet parlamentille hänen edustajantoimensa peruuttamisesta 20. elokuuta 2018 alkaen. Samaan aikaan viranomaiset ilmoittivat, että Innocenzo Leontini on nimitetty Giovanni Miccichèn tilalle 20. elokuuta 2018 alkaen.

Parlamentti merkitsi heidän valintansa tiedoksi.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Igor Gräzin ja Innocenzo Leontini osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


6. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa Tilly Metzin valtakirjan päteväksi 20. kesäkuuta 2018 alkaen.


7. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut Verts/ALE-, PPE-, ALDE- ja GUE/NGL-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ECON-valiokunta: Daniel Caspary

ITRE-valiokunta: Igor Gräzin

INTA-valiokunta: Christophe Hansen

terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta: Romeo Franzin tilalle Eva Joly

valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Kostas Chrysogonosin tilalle Dimitrios Papadimoulis

valtuuskunta Cariforum–EU-parlamentaarisessa valiokunnassa: Christophe Hansen.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


8. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti valiokuntien tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

- JURI-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Esittelijä: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- JURI-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavasta laista (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- ITRE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista (”kyberturvallisuusasetus”) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Esittelijä: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- TRAN-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 92/106/ETY muuttamisesta (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Esittelijä: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- EMPL-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Esittelijä: David Casa (A8-0270/2018)

- LIBE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo) COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- LIBE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ECON-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- IMCO-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Esittelijä: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- IMCO-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Esittelijä: Ivan Štefanec (A8-0274/2018).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat ennen puoltayötä tiistaina 11. syyskuuta 2018 esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


9. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa INTA-valiokunnalta työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohdan mukaisesti esitetyn Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskevan pyynnön, jotta tämä antaisi lausunnon sisäisten neuvoa-antavien ryhmien toiminnasta.

Kuulemispyyntö katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.


10. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

LIBE-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

- Oikaisu P8_TA(2017)0411(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/2226, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017, rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 327, 9.12.2017, s. 20) (ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2017 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - LIBE-valiokunta)

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


11. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän on allekirjoittanut yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman perustamisesta unionin puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 12. syyskuuta 2018 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) 2016/794 muuttamisesta Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamiseksi (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD)).


12. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000063/2018) Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (B8-0036/2018)

—   (O-000064/2018) Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (B8-0037/2018).


13. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan, on jätetty käsiteltäväksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

—   (O-000062/2018) Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Eurooppa-päivän tunnustaminen yleiseksi vapaapäiväksi EU:n arvojen edistämiseksi (B8-0038/2018).


14. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 liitteen III muuttamisesta (C(2018)04209 - 2018/2800(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. heinäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO, PETI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 658/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Euroopan lääkevirastolle ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan toteuttamista varten suoritettavien maksujen mukauttamisesta inflaatioasteen perusteella (C(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. heinäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 muuttamisesta säilytysyhteisöjen säilytystä koskevien tehtävien osalta (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. heinäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2016/438 muuttamisesta säilytysyhteisöjen säilytystä koskevien tehtävien osalta (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. heinäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 muuttamisesta (C(2018)04404 - 2018/2809(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä valvottuihin tietolähteisiin sovellettavien hallinto- ja valvontavaatimusten tarkentamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä viitejäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tunnustusta koskevan hakemuksen muotoa ja sisältöä sekä tietojen esittämistapaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV) tehtävässä ilmoituksessa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa sovittavien yhteistyöjärjestelyjen vähimmäissisällön määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, joiden oikeudelliset kehykset ja valvontakäytännöt on tunnustettu vastaaviksi (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä valvontatoimintoa koskevia menettelyjä ja valvontatoiminnon ominaisuuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa tarkennetaan, miten syöttötietojen asianmukaisuus ja todennettavuus varmistetaan, sekä tietolähteiden sisäiset valvonta- ja todentamismenettelyt, joiden käytössäolo kriittisen tai merkittävän vertailuarvon hallinnoijan on varmistettava, jos syöttötiedot saadaan kaupankäyntitoiminnosta (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä tietolähteiltä saataviin syöttötietoihin perustuvien vertailuarvojen hallinnoijien laatimien käytännesääntöjen osien tarkentamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä niiden perusteiden täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, jotka toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon arvioidessaan, onko merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien sovellettava tiettyjä vaatimuksia (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä niiden tietojen täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, jotka kriittisten tai merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien on toimitettava vertailuarvon määrittämisessä käytettävistä menetelmistä, sisäisen arvioinnin ja hyväksynnän menetelmistä ja olennaisiin menetelmämuutoksiin liittyvistä menettelyistä (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä toimilupahakemuksessa ja rekisteröintihakemuksessa ilmoitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä vertailuarvon hallinnoijan julkaiseman vertailuarvoselvityksen sisällön ja sen päivittämistapausten täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 liitteessä II olevan tautien luettelon muuttamisesta (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. elokuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta lisäämällä Pakistan liitteessä olevan I kohdan taulukkoon (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 21. elokuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 muuttamisesta eräiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1307/2013 vahvistettujen viherryttämiskäytäntöjä koskevien säännösten osalta (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. heinäkuuta 2018

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavien kaupan pitämisen vaatimusten osalta (C(2018)04349 - 2018/2808(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. heinäkuuta 2018

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 515/2014 täydentämisestä EU:n talousarviosta myönnetyn lisärahoituksen kohdentamiseksi rajanylitystietojärjestelmän toteuttamista varten (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä vastuuviranomaisten nimeämisen ja hallinnointi- ja valvontavastuiden osalta sekä tarkastusviranomaisten aseman ja velvoitteiden osalta 25 päivänä heinäkuuta 2014 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1042/2014 muuttamisesta (C(2018)02857 – 2018/2705(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. toukokuuta 2018

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella neuvoston pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden määräaikaa on muutettu yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä valvottuihin tietolähteisiin sovellettavien hallinto- ja valvontavaatimusten tarkentamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018 toimivaltaisen valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä viitejäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tunnustusta koskevan hakemuksen muotoa ja sisältöä sekä tietojen esittämistapaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV) tehtävässä ilmoituksessa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018 toimivaltaisen valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa sovittavien yhteistyöjärjestelyjen vähimmäissisällön määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, joiden oikeudelliset kehykset ja valvontakäytännöt on tunnustettu vastaaviksi (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018 toimivaltaisen valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä valvontatoimintoa koskevia menettelyjä ja valvontatoiminnon ominaisuuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018 toimivaltaisen valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa tarkennetaan, miten syöttötietojen asianmukaisuus ja todennettavuus varmistetaan, sekä tietolähteiden sisäiset valvonta- ja todentamismenettelyt, joiden käytössäolo kriittisen tai merkittävän vertailuarvon hallinnoijan on varmistettava, jos syöttötiedot saadaan kaupankäyntitoiminnosta (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018 toimivaltaisen valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä tietolähteiltä saataviin syöttötietoihin perustuvien vertailuarvojen hallinnoijien laatimien käytännesääntöjen osien tarkentamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018 toimivaltaisen valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä niiden perusteiden täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, jotka toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon arvioidessaan, onko merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien sovellettava tiettyjä vaatimuksia (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018 toimivaltaisen valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä niiden tietojen täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, jotka kriittisten tai merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien on toimitettava vertailuarvon määrittämisessä käytettävistä menetelmistä, sisäisen arvioinnin ja hyväksynnän menetelmistä ja olennaisiin menetelmämuutoksiin liittyvistä menettelyistä (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018 toimivaltaisen valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä toimilupahakemuksessa ja rekisteröintihakemuksessa ilmoitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018 toimivaltaisen valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä vertailuarvon hallinnoijan julkaiseman vertailuarvoselvityksen sisällön ja sen päivittämistapausten täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2018 toimivaltaisen valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


15. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta tiettyjen sorbitaaniestereiden (E 491 sorbitaanimonostearaatti, E 492 sorbitaanitristearaatti ja E 495 sorbitaanimonopalmitaatti) eritelmien osalta (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - määräaika: 5. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI-valiokunta

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta kokkiniilin, karmiinihapon, karmiinien (E 120) osalta (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - määräaika: 5. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI-valiokunta

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta ravintolisissä käytettävän niukasti substituoidun hydroksipropyyliselluloosan osalta (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - määräaika: 6. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI-valiokunta

- Komission asetus (EU) pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden IV ja V muuttamisesta (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - määräaika: 7. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden II ja III ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta oktyyligallaatin (E 311) ja dodekyyligallaatin (E 312) osalta (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - määräaika: 18. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse elintarvikeryhmästä 17 ja elintarvikelisäaineiden käytöstä ravintolisissä (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - määräaika: 18. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) 2017/1151 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjä koskevien tyyppihyväksyntätestien parantamiseksi, mukaan luettuina käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen ja todellisiin ajonaikaisiin päästöihin sekä polttoaineen ja sähköenergian kulutuksen seurantalaitteiden käyttöönottoon liittyvät testit (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - määräaika: 7. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Ehdotus komission asetukseksi tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta viitevuoden 2019 osalta (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - määräaika: 10. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä III rekisteröidyn tislattua alkoholijuomaa koskevan maantieteellisen merkinnän teknisen asiakirjan muutoksen hyväksymisestä teknisen asiakirjan tärkeimpien tietojen muuttamisen johdosta ”Ron de Guatemala” (MM) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - määräaika: 7. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission päätös päätösten 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU ja 2014/893/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten voimassaolon pidentämiseksi (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - määräaika: 7. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen aromiaineiden poistamisesta unionin luettelosta (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - määräaika: 18. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta kofeiinin ja teobromiinin osalta (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - määräaika: 18. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta alakohtaisesta viiteasiakirjasta, jossa esitetään ympäristöasioiden hallinnan parhaat toimintatavat, alakohtaiset ympäristönsuojelun tason indikaattorit ja vertailuesimerkkejä huipputason osaamisesta autonvalmistusalalla (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - määräaika: 17. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta alakohtaisesta viiteasiakirjasta, jossa esitetään ympäristöasioiden hallinnan parhaat toimintatavat, alakohtaiset ympäristönsuojelun tason indikaattorit ja vertailuesimerkkejä huipputason osaamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistuksen alalla (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - määräaika: 17. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös voiteluaineita koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - määräaika: 18. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen V muuttamisesta (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - määräaika: 10. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse abamektiinin, asibentsolaari-s-metyylin, klopyralidin, emamektiinin, fenheksamidin, fenpyratsamiinin, fluatsifoppi-P:n, isofetamidin, Pasteuria nishizawae Pn1:n, talkin (E553B) ja tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - määräaika: 26. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse difenyyliamiinin ja oksadiksyylin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - määräaika: 26. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse penoxsulamin, triflumitsolin ja triflumuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - määräaika: 26. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP), dibutyyliftalaatin (DBP), bentsyylibutyyliftalaatin (BBP) ja di-isobutyyliftalaatin (DIBP) osalta (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - määräaika: 26. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteiden IV, VI ja VII oikaisemisesta ja kyseisen asetuksen liitteiden II, IV, V ja VI tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - määräaika: 23. marraskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission asetus tislattua alkoholijuomaa koskevan maantieteellisen merkinnän kirjaamisesta asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteeseen III ”Карнобатска гроздова ракия” / ”Гроздова ракия от Карнобат” / ”Karnobatska grozdova rakya” / ”Grozdova rakya ot Karnobat” (MM) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - määräaika: 26. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus tislattua alkoholijuomaa koskevan maantieteellisen merkinnän rekisteröimisestä asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteeseen III ”Гроздова ракия от Търговище” / ”Grozdova rakya ot Targovishte” (MM) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - määräaika: 26. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)


16. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin vuoden 2018 helmikuun II, huhtikuun, toukokuun I ja toukokuun II istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


17. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta kalastuksenvalvonnan osalta (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 muuttamisesta (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (’asiakirjojen tiedoksianto’) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 muuttamisesta (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle ja [asetuksen (EU) 2018/XX [Eurodac-asetus],] asetuksen (EU) 2018/XX [lainvalvontaa koskeva SIS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-järjestelmää koskeva asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX [ETIAS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 13 päivänä heinäkuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1588 muuttamisesta (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten toimenpiteiden käyttöönoton osalta (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta sähköisen rekisterin sisällön osalta (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Itävallalle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Ecuadorin ja Ukrainan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Itävallalle, Kroatialle, Kyprokselle, Luxemburgille, Portugalille, Romanialle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Dominikaanisen tasavallan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Itävallalle ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Hondurasin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Itävallalle, Luxemburgille ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Valko-Venäjän ja Uzbekistanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (”MMA-assosiaatiopäätös”) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

lausuntoa varten:

BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Ehdotus neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Euroopan horisontti” täydentävän Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2025 (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI, TRAN, AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

INTA, ENVI, AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

BUDG, ITRE, REGI

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Neuvoston täytäntöönpanopäätös sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2115/2005 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1386/2007 kumoamisesta (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Alankomaiden hakemuksen johdosta – EGF/2018/001 NL/Financial service activities (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelman (Ignalina-ohjelma) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1369/2013 kumoamisesta (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta:

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen yhteistyöpöytäkirjan NAT-I-9406 muutoksen 1 tekemisestä unionin puolesta (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta sekä direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2012/30/EU, direktiivin 2011/35/EU, direktiivin 2005/56/EY, direktiivin 2004/25/EY ja direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Mietintö kielellisestä tasa-arvosta digitaaliajalla (2018/2028(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Mietintö julkisia hankintoja koskevasta strategiapaketista (2017/2278(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Mietintö EU:n koheesiopolitiikan vaikutuksista Pohjois-Irlantiin (2017/2225(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Mietintö aiheesta ”Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma” 2017/2257(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta säännösten soveltamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Mietintö asetuksen 2015/1839 mukaisten Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden täytäntöönpanosta (2018/2038(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Mietintö luonnonvarojen avoimesta ja vastuullisesta hallinnasta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (2018/2003(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

- Mietintö ehdotuksesta, jolla neuvostoa pyydetään toteamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja (2017/2131(INL)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Mietintö EU:n ja Yhdysvaltain välisten suhteiden tilanteesta (2017/2271(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Mietintö EU:n ja Kiinan suhteiden tilasta (2017/2274(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Brasiliassa rehu- ja viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Brasiliassa tuotettujen rehu- ja viljakasvien siementen vastaavuudesta sekä Moldovassa vilja-, öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Moldovassa tuotettujen viljakasvien siementen, vihannesten siementen sekä öljy- ja kuitukasvien siementen vastaavuudesta (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä unionin puolesta (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 110/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse panostislauksella tuotetun ja Japanissa pullotetun, kertatislatun shochun nimellismääristä unionin markkinoille saattamista varten (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Mietintö eurooppalaisesta yhteinen terveys -toimintasuunnitelmasta mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi 2017/2254(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta (2019–2020) (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 92/106/ETY muuttamisesta (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän osalta (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavasta laista (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Mietintö Euroopan unionin strategiasta muoveista kiertotaloudessa 2018/2035(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Mietintö unionin ja kolmansien maiden välisistä suhteista rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta (2017/2253(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Brian Hayes (A8-0263/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista (”kyberturvallisuusasetus”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Mietintö toimenpiteistä kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa (2018/2055(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Mietintö kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistämisestä EU:n raja-alueilla 2018/2054(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Mietintö tuotteiden laatueroista sisämarkkinoilla (2018/2008(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Mietintö kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta (2017/2128(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: David Casa (A8-0270/2018)

- * Mietintö luonnoksesta neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uusien psykoaktiivisten aineiden N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopropaanikarboksamidi (syklopropyylifentanyyli) ja 2-metoksi-N-fenyyli-N-[1- (2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]asetamidi (metoksiasetyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2018 varainhoitovuodeksi 2018 oheisasiakirjaksi ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Albanian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0275/2018).


18. Käsittelyjärjestys

Syyskuun 2018 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 626.050/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

ECR-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän viidenneksi kohdaksi Pascal Arimontin mietinnöstä (A8-0244/2018) "Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet" (PDOJ:n 29 kohta) käytävän keskustelun jälkeen komission julkilausuma aiheesta "Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastaus".

Notis Marias ECR-ryhmän puolesta perusteli pyynnön.

GUE/NGL-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän viidenneksi kohdaksi Pascal Arimontin mietinnöstä (A8-0244/2018) "Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet" (PDOJ:n 29 kohta) käytävän keskustelun jälkeen neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta "Viimeaikaiset maastopalot itäisen Attikan alueella". Keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista toimitetaan äänestys torstaina.

Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta perusteli pyynnön.

Puheenvuorot: Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka pyysi, että keskustelua laajennetaan kattamaan myös muissa Euroopan maissa kuin Kreikassa riehuneet tulipalot, Sofia Sakorafa ja Notis Marias, joka toisti pyyntönsä.

Parlamentti hyväksyi ECR-ryhmän pyynnön NHÄ:ssä (265 puolesta, 23 vastaan, 7 tyhjää).

Parlamentti hyväksyi GUE/NGL-ryhmän pyynnön NHÄ:ssä (146 puolesta, 137 vastaan, 13 tyhjää).

Määräajat ovat seuraavat:

päätöslauselmaesitykset: tiistaina 11. syyskuuta 2018, klo 12.00

tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset: keskiviikkona 12. syyskuuta 2018, klo 12.00

tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikkona 12. syyskuuta 2018, klo 13.00

erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikkona 12. syyskuuta 2018, klo 19.00.

Tiistai

S&D-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän kuudenneksi kohdaksi komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma aiheesta "Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka". Keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista toimitetaan äänestys torstaina.

Soraya Post S&D-ryhmän puolesta perusteli pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (168 puolesta, 105 vastaan, 15 tyhjää).

Määräajat ovat seuraavat:

päätöslauselmaesitykset: tiistaina 11. syyskuuta 2018, klo 12.00

tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset: keskiviikkona 12. syyskuuta 2018, klo 12.00

tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikkona 12. syyskuuta 2018, klo 13.00

erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikkona 12. syyskuuta 2018, klo 19.00.

Puheenvuorot: Philippe Lamberts pyytääkseen, että neuvoston puheenjohtaja on läsnä Unkarin tilanteesta käytävässä keskustelussa (PDOJ:n 19 kohta) (puhemies vastasi, että tämä on neuvoston päätös), Marek Jurek ja Maria João Rodrigues (neuvoston edustaja ilmoitti, että neuvoston puheenjohtaja on läsnä keskustelussa).

Keskiviikko

Muutoksia ei ehdotettu.

Torstai

Muutoksia ei ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

19. Euroopan solidaarisuusjoukot ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Brando Benifei (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Eleonora Forenza (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tiemo Wölken (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Krzysztof Hetman (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Czesław Adam Siekierski (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn ja Franz Obermayr.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Tibor Navracsics ja Helga Trüpel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 6.11.


Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

20. Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Csaba Sógor (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, Louis-Joseph Manscour ja Matthijs van Miltenburg.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Ruža Tomašić.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 6.12.


21. EU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Pohjois-Irlantiin (keskustelu)

Mietintö EU:n koheesiopolitiikan vaikutuksista Pohjois-Irlantiin [2017/2225(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan esitteli mietinnön.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andrey Novakov PPE-ryhmän puolesta, John Howarth S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Lambert van Nistelrooij ja Joachim Zeller.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica ja Julie Ward.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Corina Crețu ja Derek Vaughan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 6.6.


22. Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet (keskustelu)

Mietintö asetuksen 2015/1839 mukaisten Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden täytäntöönpanosta [2018/2038(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Pascal Arimont esitteli mietinnön.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Maria Spyraki PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Iskra Mihaylova ALDE-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Lambert van Nistelrooij ja Konstantinos Papadakis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Corina Crețu ja Pascal Arimont.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 6.7.


23. Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja Euroopan unionin vastaus (keskustelu)

Komission julkilausuma: Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja Euroopan unionin vastaus (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Maria Spyraki PPE-ryhmän puolesta, Miltiadis Kyrkos S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa ja Georgios Kyrtsos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios ja Konstantinos Papadakis.

Corina Crețu käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.8.


24. Keinot loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin (lyhyt esittely)

Mietintö keinoista loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin [2017/2277(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Jana Žitňanská esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai ja Maria Grapini.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 6.8.


25. Toimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa (lyhyt esittely)

Mietintö toimenpiteistä kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa [2018/2055(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno esitteli asian.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai ja Maria Gabriela Zoană.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 6.14.


26. Unionin ja kolmansien maiden väliset suhteet rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta (lyhyt esittely)

Mietintö unionin ja kolmansien maiden välisistä suhteista rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta [2017/2253(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Brian Hayes esitteli asian.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jonás Fernández.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 6.9.


27. Kielellinen tasa-arvo digitaaliajalla (lyhyt esittely)

Mietintö kielellisestä tasa-arvosta digitaaliajalla [2018/2028(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Helga Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas ja Michaela Šojdrová.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 6.15.


28. Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (lyhyt esittely)

Mietintö luonnonvarojen avoimesta ja vastuullisesta hallinnasta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät [2018/2003(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Heidi Hautala esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Julie Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc Schaffhauser ja Maria Arena.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 6.16.


29. Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (lyhyt esittely)

Mietintö kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistämisestä EU:n raja-alueilla [2018/2054(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Krzysztof Hetman esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Daniel Buda, Maria Grapini ja Aleksander Gabelic.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 6.10.


30. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida ja Anna Záborská.


31. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 626.050/OJMA).


32. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö