Index 
Jegyzőkönyv
PDF 345kWORD 88k
2018. szeptember 10., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozata
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A Parlament tagjai
 6.Mandátumvizsgálat
 7.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 8.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 9.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)
 10.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 11.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 12.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 13.Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)
 14.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 15.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 16.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 17.Dokumentumok benyújtása
 18.Ügyrend
 19.Európai Szolidaritási Testület ***I (vita)
 20.A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános célkitűzés ***I (vita)
 21.Az uniós kohéziós politika hatása Észak-Írországban (vita)
 22.Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések (vita)
 23.A 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza (vita)
 24.A sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségei (rövid ismertetés)
 25.Az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedések (rövid ismertetés)
 26.Az EU és a harmadik országok közötti kapcsolatok a pénzügyi szolgáltatások szabályozása és felügyelete terén (rövid ismertetés)
 27.A nyelvek közötti egyenlőség a digitális korban (rövid ismertetés)
 28.A fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható gazdálkodásról: az erdők kérdése (rövid ismertetés)
 29.A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban (rövid ismertetés)
 30.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 31.A következő ülésnap napirendje
 32.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2018. július 5-én, csütörtökön megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.09-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben felidézi azokat a tragédiákat, amelyek az európai országokat az elmúlt nyáron érték, és amelyek számos áldozatot követeltek, nevezetesen a görögországi és svédországi erdőtüzeket, a genvovai Morandi-híd beomlását és a Raganello patak áradását Calabria régióban. A Parlament nevében részvétét nyilvánítja az áldozatok családtagjainak.

A Parlament egyperces csendet tart.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Felszólal: Younous Omarjee A parlamenti képviselők mandátumának függetlenségéről (az elnök azt válaszolja, hogy az Elnökség ma esti ülésén foglalkozik a kérdéssel), Philippe Lamberts és Gabriele Zimmer.

Felszólal: Andrey Kovatchev a 2018. augusztus 25-i bulgáriai közúti balesettel kapcsolatban, amely 16 áldozatot követelt (az elnök csatlakozik hozzá).

Felszóla: Dobromir Sośnierz.


5. A Parlament tagjai

Burkhard Balz írásban közölte, hogy 2018. szeptember 1-jei hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.

°
° ° °

Az illetékes olasz hatóságok értesítették a Parlamentet, hogy Salvatore Domenico Pogliesét 2018. július 14-i hatállyal Catania polgármesterévé választották.

A Parlament tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (3) bekezdése szerint ez a tisztség nem egyeztethető össze az európai parlamenti képviselői tisztséggel, és 2018. július 14-i hatállyal megállapítja a képviselői hely megüresedését.

°
° ° °

Az illetékes észt hatóságok bejelentették Igor Gräzin kinevezését Kaja Kallas helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2018. szeptember 5.

Az illetékes olasz hatóságok bejelentették, hogy 2018. július 19-i hatállyal Salvatore Domenico Pogliese európai parlamenti helyére megválasztották Giovanni Miccichét. Azonban, mivel Giovanni Miccichè az előírt határidőn belül nem mondott le egy Olaszországban elfoglalt tisztségéről, amely a nemzeti jogszabályok szerint nem egyeztethető össze az európai parlamenti mandátummal, ugyanezen hatóságok bejelentették a Parlamentnek, hogy mandátumát 2018. augusztus 20-i hatállyal visszavonják. Ugyanakkor bejelentették, hogy 2018. augusztus 20-i hatállyal Giovanni Miccichè európai parlamenti helyére megválasztották Innocenzo Leontinit.

A Parlament tudomásul veszi megválasztásukat.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Igor Gräzin és Innocenzo Leontini elfoglalhatják helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


6. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2018. június 20-i hatállyal érvényesnek tekinti Tilly Metz mandátumát.


7. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a Verts/ALE, a PPE, az ALDE és a GUE/NGL képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmeket kapta:

ECON bizottság: Daniel Caspary

ITRE bizottság: Igor Gräzin

INTA bizottság: Christophe Hansen

terrorizmussal foglalkozó különbizottság: Romeo Franz helyett Eva Joly

Az EU-Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Kostas Chrysogonos helyett Dimitrios Papadimoulis

A CARIFORUM–EU Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: Christophe Hansen.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


8. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

- JURI bizottság, a megelőző szerkezetátalakítás kereteiről, a második esélyről, a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről és a 2012/30/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Előadó: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- JURI bizottság, a követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Előadó: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- ITRE bizottság, az ENISA-ról, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („kiberbiztonsági jogszabály”) irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Előadó: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- TRAN bizottság, a tagállamok közötti kombinált árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 92/106/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Előadó: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- EMPL bizottság, a szülők és gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Előadó: David Casa (A8-0270/2018)

- LIBE bizottság, a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (Koszovó*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Előadó: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- LIBE bizottság, a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről és a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ECON bizottság, a páneurópai magánnyugdíjtermékről (PEPP) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Előadó: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- IMCO bizottság, a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról, valamint a 305/2011/EU, az 528/2012/EU, az (EU) 2016/424, az (EU) 2016/425, az (EU) 2016/426, az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/42/EK, a 2009/48/EK, a 2010/35/EU, a 2013/29/EU, a 2013/53/EU, a 2014/28/EU, a 2014/29/EU, a 2014/30/EU, a 2014/31/EU, a 2014/32/EU, a 2014/33/EU, a 2014/34/EU, a 2014/35/EU, a 2014/53/EU, a 2014/68/EU és a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Előadó: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- IMCO bizottság, a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Előadó: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap, 2018. szeptember 11. éjfél előtt írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


9. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 137. cikke (2) bekezdése alapján az INTA bizottság kérést nyújtott be hozzá, melyben kéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációt arra vonatkozóan, hogy az EGBSZ adjon ki véleményt a belső tanácsadó csoportok működéséről.

A konzultációra irányuló kérelmet elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha valamely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő a bejelentést követő 24 órán belül kéri, hogy bocsássák szavazásra.


10. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A LIBE Bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

- Helyesbítés P8_TA(2017)0411(COR01) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 327., 2017.12.9., 20. o.) (az Európai Parlament által 2017. október 25-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2017)0411) - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - LIBE bizottság)

Az eljárási szabályzat 231. cikkének 4. bekezdésével összhangban a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.


11. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írta alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az integrált mezőgazdasági statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

Az elnök közli, hogy 2018. szeptember 12-én, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai parlament és a Tanács rendelete az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az (EU) 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az (EU) 2016/794 rendeletnek az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozása céljából történő módosításáról (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))


12. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000063/2018) felteszi: Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini és Joëlle Mélin, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (B8-0036/2018)

—   (O-000064/2018) felteszi: Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini és Joëlle Mélin, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (B8-0037/2018).


13. Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)

Az alábbi írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációt nyújtották be, amelyet vita követ (az eljárási szabályzat 130b. cikke)

—   (O-000062/2018), felteszi: Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az Európa-nap munkaszüneti nappá nyilvánítása az EU értékeinek népszerűsítése céljából (B8-0038/2018).


14. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (C(2018)04209 - 2018/2800(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 9.

utalva az illetékes bizottsághoz: AFCO, PETI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 658/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységekért fizetendő díjak összegének az inflációs ráta alapján való kiigazítása céljából történő módosításáról (C(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 11.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 231/2013/EU rendeletnek a letétkezelők letétkezelési kötelezettségei tekintetében történő módosításáról (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/438 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a letétkezelők letétkezelési kötelezettségei tekintetében történő módosításáról (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2018)04404 - 2018/2809(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyelt adatszolgáltatókra vonatkozó irányítási és kontrollkövetelményeket részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referencia-tagállam illetékes hatósága általi elismerés iránti kérelem formájára és tartalmára, valamint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) részére küldött értesítésben foglalt információk bemutatására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyenértékűnek elismert jogi keretrendszerrel és felügyeleti gyakorlattal rendelkező harmadik országok illetékes hatóságaival létrehozott együttműködési megállapodások minimális tartalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyeleti funkció eljárásaira és jellemzőire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bemeneti adatok megfelelősége és ellenőrizhetősége biztosításának módját, továbbá a bemeneti adatok front office egység általi szolgáltatása esetén a kritikus vagy jelentős referenciamutató referenciamutató-kezelője által az adatszolgáltatónál biztosítandó belső felügyeleti és ellenőrzési eljárásokat részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatók bemeneti adatain alapuló referenciamutatók referenciamutató-kezelői által kidolgozandó magatartási kódex elemeit részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos követelmények jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelői általi alkalmazásának szükségességére vonatkozó értékelés során az illetékes hatóságok által figyelembe veendő kritériumok további pontosítására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kritikus vagy jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelője által a referenciamutató meghatározásához használt módszertanra, a módszertan belső felülvizsgálatára és jóváhagyására, valamint a módszertan lényeges módosításának eljárásaira vonatkozóan közlendő információkat tovább pontosító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyezés iránti kérelemben és a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben közlendő információkra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciamutató referenciamutató-kezelője által közzéteendő referenciamutató-nyilatkozat tartalmát és kötelező frissítéseinek eseteit részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a betegségeknek a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet („állategészségügyi rendelet”) II. mellékletében szereplő jegyzékének módosításáról (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Pakisztánnak a melléklet I. pontjában szereplő táblázatba való felvétele tekintetében történő módosításáról (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, LIBE

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet által meghatározott, a környezetbarátabbá válást ösztönző gyakorlatokra vonatkozó egyes rendelkezései tekintetében történő módosításáról (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 9.

A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 2 hónap.


utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a gyümölcs- és zöldségágazatra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról (C(2018)04349 - 2018/2808(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 12.

A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 2 hónap.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 515/2014/EU rendeletnek az uniós költségvetésből a határregisztrációs rendszer végrehajtására allokált kiegészítő finanszírozás tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.


A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 2 hónap.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 514/2014/EU rendeletnek a felelős hatóságok kijelölése, azoknak az irányítás és kontroll területére vonatkozó feladatai, valamint az ellenőrző hatóságok jogállása és kötelezettségei tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. július 25-i 1042/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2018)02857 – 2018/2705(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 16.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: további 2 hónappal a Tanács kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

Felhatalmazáson alapuló jogiaktus-tervezetek, melyek esetében a határidőt az illetékes bizottság kérésére 1-ről 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyelt adatszolgáltatókra vonatkozó irányítási és kontrollkövetelményeket részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referencia-tagállam illetékes hatósága általi elismerés iránti kérelem formájára és tartalmára, valamint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) részére küldött értesítésben foglalt információk bemutatására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyenértékűnek elismert jogi keretrendszerrel és felügyeleti gyakorlattal rendelkező harmadik országok illetékes hatóságaival létrehozott együttműködési megállapodások minimális tartalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyeleti funkció eljárásaira és jellemzőire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bemeneti adatok megfelelősége és ellenőrizhetősége biztosításának módját, továbbá a bemeneti adatok front office egység általi szolgáltatása esetén a kritikus vagy jelentős referenciamutató referenciamutató-kezelője által az adatszolgáltatónál biztosítandó belső felügyeleti és ellenőrzési eljárásokat részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatók bemeneti adatain alapuló referenciamutatók referenciamutató-kezelői által kidolgozandó magatartási kódex elemeit részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos követelmények jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelői általi alkalmazásának szükségességére vonatkozó értékelés során az illetékes hatóságok által figyelembe veendő kritériumok további pontosítására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kritikus vagy jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelője által a referenciamutató meghatározásához használt módszertanra, a módszertan belső felülvizsgálatára és jóváhagyására, valamint a módszertan lényeges módosításának eljárásaira vonatkozóan közlendő információkat tovább pontosító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyezés iránti kérelemben és a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben közlendő információkra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciamutató referenciamutató-kezelője által közzéteendő referenciamutató-nyilatkozat tartalmát és kötelező frissítéseinek eseteit részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


15. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének az egyes szorbitan-észterek (E 491 szorbitan-monosztearát, E 492 szorbitan-trisztearát és E 495 szorbitan-monopalmitát) specifikációi tekintetében történő módosításáról (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - határidő: 2018. szeptember 5.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI bizottság

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) tekintetében történő módosításáról (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - határidő: 2018. szeptember 5.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI bizottság

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az alacsony szubsztitúciós fokú hidroxipropil-cellulóz (L-HPC) étrend-kiegészítőkben történő felhasználása tekintetében történő módosításáról (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - határidő: 2018. szeptember 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI bizottság

- A Bizottság rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - határidő: 2018. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az oktil-gallát (E 311) és a dodecil-gallát (E 312) tekintetében történő módosításáról (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - határidő: 2018. szeptember 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a 17. élelmiszer-kategória és az élelmiszer-adalékanyagok étrend-kiegészítőkben való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - határidő: 2018. szeptember 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2007/46/EK irányelvnek, a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek és az (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása céljából alkalmazott vizsgálatok és eljárások, ezen belül a használatban lévő járművek megfelelőségére és a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra vonatkozó vizsgálatok és eljárások továbbfejlesztése, valamint a tüzelőanyag- és elektromosenergia-fogyasztás nyomon követésére szolgáló berendezések bevezetése érdekében történő módosításáról (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - határidő: 2018. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelettervezete az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2019-es referenciaév tekintetében történő végrehajtásáról (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - határidő: 2018. október 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság rendelete a 110/2008/EK rendelet III. mellékletébe bejegyzett egyik szeszes ital („Ron de Guatemala”) földrajzi árujelzőjének (FÁ) műszaki dokumentációját érintő, annak főbb előírásai változását eredményező módosítás jóváhagyásáról (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - határidő: 2018. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság határozata a 2012/481/EU, a 2014/391/EU, a 2014/763/EU és a 2014/893/EU határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességi időtartama, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények tekintetében történő módosításáról (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - határidő: 2018. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok uniós listáról történő visszavonása tekintetében történő módosításáról (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - határidő: 2018. október 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a koffein és a teobromin tekintetében történő módosításáról (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - határidő: 2018. szeptember 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelet értelmében az autógyártó ágazatban alkalmazandó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciaértékeket megállapító ágazati referenciadokumentumról (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - határidő: 2018. október 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelet értelmében az elektromos és elektronikai berendezéseket gyártó ágazatban alkalmazandó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciaértékeket megállapító ágazati referenciadokumentumról (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - határidő: 2018. október 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a kenőanyagok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - határidő: 2018. október 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - határidő: 2018. október 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található abamektin, acibenzolar-S-metil, klopiralid, emamektin, fenhexamid, fenpirazamin, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talkum (E553B) és tebukonazol maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - határidő: 2018. szeptember 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található difenil-amin és oxadixil maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - határidő: 2018. szeptember 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található penoxszulam, triflumizol és triflumuron maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - határidő: 2018. szeptember 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), a dibutil-ftalát (DBP), a benzil-butil-ftalát (BBP) és a diizobutil-ftalát (DIBP) tekintetében történő módosításáról (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - határidő: 2018. október 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke) IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV., VI. és VII. mellékletének helyesbítéséről és az említett rendelet II., IV., V. és VI. melléklete egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - határidő: 2018. november 23.)
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság rendelete egy szeszes italra vonatkozó földrajzi árujelzőnek a 110/2008/EK rendelet III. mellékletében történő lajstromozásáról „Карнобатска гроздова ракия” / „Гроздова ракия от Карнобат” / „Karnobatska grozdova rakya” / „Grozdova rakya ot Karnobat” (FÁ) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - határidő: 2018. október 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete egy szeszes italra vonatkozó földrajzi árujelzőnek a 110/2008/EK rendelet III. mellékletében való lajstromozásáról „Гроздова ракия от Търговище” / „Grozdova rakya ot Targovishte” (FÁ) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - határidő: 2018. október 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)


16. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2018. februári II., áprilisi, májusi I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl internetoldalon.


17. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 768/2005/EK, az 1967/2006/EK és az 1005/2008/EK tanácsi rendelet és az (EU) 2016/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet halászati ellenőrzések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Javaslat a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

JURI

- Módosított javaslat az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció), valamint az (EU) 2018/XX rendelet [az Eurodac-rendelet],] az (EU) 2018/XX rendelet [a bűnüldözés területén a SIS-ről szóló rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet [az ECRIS-TCN rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, BUDG

- Módosított javaslat az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2018/XX rendelet [ETIAS-rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet[a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, BUDG

- Javaslat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1588 tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat a 2006/112/EK irányelvnek a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó végleges héarendszer működésére vonatkozó részletes technikai intézkedések bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus nyilvántartások tartalma tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat Ausztriának az Ecuador és Ukrajna a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat a Dominikai Köztársaság a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadása céljából Ausztria, Ciprus, Horvátország, Luxemburg, Portugália, Románia és az Egyesült Királyság felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat Ausztriának és Romániának a Hondurasnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat Ausztriának, Luxemburgnak és Romániának a Belarusz és Üzbegisztán a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (tengerentúli társulási határozat) szóló tanácsi határozatra (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

utalva

illetékes :

DEVE

vélemény :

BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Javaslat az Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjának (2021–2025) létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

BUDG

- Javaslat a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE, IMCO

- Javaslat az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ENVI, TRAN, AGRI

- Javaslat az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

INTA, ENVI, AGRI

- Javaslat a 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

BUDG, ITRE, REGI

- Javaslat az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról, valamint a 96/409/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, JURI

- Javaslat az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

- A Tanács végrehajtási határozattervezete a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

- A Tanács végrehajtási határozattervezete a DNS-adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

- A Tanács végrehajtási rendelettervezete a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint a 2115/2005/EK tanácsi rendelet és az 1386/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

- Javaslat Hollandia EGF/2018/001NL/Financial service activities referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program létrehozásáról (Ignalina-program), valamint az 1369/2013/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanács rendeletre (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- *** Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti NAT-I-9406 együttműködési megállapodás 1. módosításának az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Jelentés a 806/2014/EU rendeletnek a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Jelentés a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv módosításáról, valamint a 98/26/EK irányelv, a 2002/47/EK irányelv, a 2012/30/EU irányelv, a 2011/35/EU irányelv, a 2005/56/EK irányelv, a 2004/25/EK irányelv és a 2007/36/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Jelentés az európai polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - AFCO bizottság - Előadó: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Jelentés a nyelvek közötti egyenlőségről a digitális korban (2018/2028(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Jelentés a közbeszerzési stratégiai csomagról (2017/2278(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Jelentés az uniós kohéziós politika hatásáról Észak-Írországban (2017/2225(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Jelentés a mozgásban lévő Európáról és az uniós mobilitás jövőjéről (2017/2257(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Jelentés a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkemegőrzési intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Jelentés a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések 2015/1839 rendelet szerinti végrehajtásáról (2018/2038(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Jelentés a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Jelentés a természeti erőforrásokkal való átlátható és elszámoltatható gazdálkodásról a fejlődő országokban: az erdők kérdése (2018/2003(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

- Jelentés a Tanácsot az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Unió alapértékeinek Magyarország általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapítására felszólító javaslatról (2017/2131(INL)) - LIBE bizottság - Előadó: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Jelentés az EU–USA-kapcsolatok állásáról (2017/2271(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Jelentés az EU és Kína közötti kapcsolatok helyzetéről (2017/2274(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Jelentés a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazíliában a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Brazíliában termesztett takarmánynövény- és gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében, valamint a Moldovában a gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Moldovában termesztett gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Jelentés a 110/2008/EK rendeletnek a kisüsti eljárással készült és Japánban palackozott, egyszer lepárolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Ajánlás a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai között létrejött légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása miatt szükségessé vált módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Jelentés az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési tervről (2017/2254(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Jelentés az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjáról (2019–2020) szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Jelentés a tagállamok közötti kombinált árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 92/106/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról szóló tanács irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Jelentés a követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Jelentés a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégiáról (2018/2035(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Jelentés a pénzügyi szolgáltatások szabályozása és felügyelete terén az EU és a harmadik országok között fennálló kapcsolatokról (2017/2253(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0263/2018)

- ***I Jelentés az ENISA-ról, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („kiberbiztonsági jogszabály”) irányuló javaslatról (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Jelentés az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedésekről (2018/2055(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Jelentés az EU határrégiói növekedésének és kohéziójának előmozdításáról (2018/2054(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Jelentés az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minőségéről (2018/2008(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Jelentés a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet végrehajtásáról (2017/2128(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Jelentés a megelőző szerkezetátalakítás kereteiről, a második esélyről, a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről és a 2012/30/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Jelentés a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: David Casa (A8-0270/2018)

- * Jelentés az N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin-4-il]ciklopropán-karboxamid (ciklopropil-fentanil) és a 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetil-fentanil) új pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- Jelentés a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó 4/2018. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Jelentés az Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötését jóváhagyó tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Laura Ferrara (A8-0275/2018)


18. Ügyrend

Kiosztották a 2018. szeptemberi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 626.050/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

Az ECR képviselőcsoport arra irányló kérése, hogy a délutáni napirendbe 5. pontként, Pascal Arimont Görögországra vonatkozó egyedi intézkedésekről szóló jelentéséről (A8-0244/2018) tartandó vita (a napirendtervezet 29. pontja) után vegyék fel a Bizottság nyilatkozatát a 2018. júliusi tűzvészről a görögországi Attika régióbeli Matiban.

Felszólal: Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, indokolja a kérést.

A GUE/NGL arra irányuló kérése, hogy a délutáni napirendbe 5. pontként, Pascal Arimont Görögországra vonatkozó egyedi intézkedésekről szóló jelentéséről (A8-0244/2018) tartandó vita (a napirendtervezet 29. pontja) után vegyék fel a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait a közeémúltbeli kelet-attikai erdőtüzekről. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák, amelyekről csütörtökön szavaznának.

Felszólal: Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, indokolja a kérést.

Felszólal: Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy a vita témáját bővítsék ki a többi európai országot sújtó erdőtüzekre is, Sofia Sakorafa, és Notis Marias, aki megismétli kérését.

Név szerinti szavazással (265 mellette, 23 ellene, 7 tartózkodás), a Parlament elfogadja az ECR kérését.

Név szerinti szavazással (146 mellette, 137 ellene, 13 tartózkodás), la Parlament elfogadja a GUE/NGL kérését.

A benyújtási határidőket az alábbiak szerint határozzák meg:

állásfoglalásra irányuló indítványok: 2018. szeptember 11., kedd, 12:00

módosítások és közös állásfoglalásra irányuló indítványok: 2018. szeptember 12., szerda, 12:00

módosítások a közös állásfoglalásra irányuló indítványokhoz: 2018. szeptember 12., szerda, 13:00

Külön- és részenkénti szavazásra vonatkozó kérések: 2018. szeptember 12., szerda, 19:00.

Kedd

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a délutáni napirendbe 6. pontként illesszék be a Bizottság alelnökének/az az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát a Khan al-Ahmar és ás beduin falval lerombolásának veszélyéről. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák, amelyekről csütörtökön szavaznának.

Felszólal: Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, indokolja a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (168 mellette, 105 ellene, 15 tartózkodás).

A benyújtási határidőket az alábbiak szerint határozzák meg:

állásfoglalásra irányuló indítványok: 2018. szeptember 11., kedd, 12:00

módosítások és közös állásfoglalásra irányuló indítványok: 2018. szeptember 12., szerda, 12:00

módosítások a közös állásfoglalásra irányuló indítványokhoz: 2018. szeptember 12., szerda, 13:00

Külön- és részenkénti szavazásra vonatkozó kérések: 2018. szeptember 12., szerda, 19:00.

Felszólal: Philippe Lamberts, aki kéri, hogy a Tanács soros elnöksége legyen jelen a agyarországi helyzetről tartandó vitán (a napirendtervezet 19. pontja) (az elnök az válaszolja, hogy erről a Tanács dönt), Marek Jurek és Maria João Rodrigues (a Tanács egy képviselője bejelenti, hogy a Tanács soros elnöksége jelen lesz a vitán).

Szerda

Nincs javasolt változtatás.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

19. Európai Szolidaritási Testület ***I (vita)

Jelentés az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Brando Benifei (az EMPL bizottság véleményének előadója) és Eleonora Forenza (az ENVI bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Navracsics Tibor (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tiemo Wölken (a BUDG bizottság véleményének előadója), Krzysztof Hetman (a REGI bizottság véleményének előadója), Czesław Adam Siekierski (az AGRI bizottság véleményének előadója), Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, María Teresa Giménez Barbat, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn és Franz Obermayr.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos és Morvai Krisztina.

Felszólal: Navracsics Tibor és Helga Trüpel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.11-i jegyzőkönyv, 6.11. pont .


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

20. A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános célkitűzés ***I (vita)

Jelentés az (EU) 2017/825 rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Sógor Csaba (az EMPL bizottság véleményének előadója), Lambert van Nistelrooij, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Louis-Joseph Manscour és Matthijs van Miltenburg.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Morvai Krisztina.

Felszólal: Valdis Dombrovskis és Ruža Tomašić.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.11-i jegyzőkönyv, 6.12. pont .


21. Az uniós kohéziós politika hatása Észak-Írországban (vita)

Jelentés az uniós kohéziós politika hatásáról Észak-Írországban [2017/2225(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Andrey Novakov, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, John Howarth, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Lambert van Nistelrooij és Joachim Zeller.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica és Julie Ward.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal: Corina Crețu és Derek Vaughan.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.11-i jegyzőkönyv, 6.6. pont .


22. Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések (vita)

Az Európai Parlament állásfoglalása a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések az (EU) 2015/1839 rendelet szerinti végrehajtásáról [2018/2038(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Pascal Arimont előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Maria Spyraki, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Iskra Mihaylova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Lambert van Nistelrooij és Konstantinos Papadakis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios és Morvai Krisztina.

Felszólal: Corina Crețu és Pascal Arimont.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.11-i jegyzőkönyv, 6.7. pont .


23. A 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Maria Spyraki, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miltiadis Kyrkos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa és Georgios Kyrtsos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios és Konstantinos Papadakis.

Felszólal: Corina Crețu.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.8. pont .


24. A sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségei (rövid ismertetés)

Jelentés a sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségeiről [2017/2277(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Jana Žitňanská rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Morvai Krisztina és Maria Grapini.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.9.11-i jegyzőkönyv, 6.8. pont .


25. Az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedések (rövid ismertetés)

Jelentés az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedésekről [2018/2055(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno rövid ismertetést tart.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morvai Krisztina és Maria Gabriela Zoană.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.9.11-i jegyzőkönyv, 6.14. pont .


26. Az EU és a harmadik országok közötti kapcsolatok a pénzügyi szolgáltatások szabályozása és felügyelete terén (rövid ismertetés)

Jelentés a pénzügyi szolgáltatások szabályozása és felügyelete terén az EU és a harmadik országok között fennálló kapcsolatokról [2017/2253(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Brian Hayes rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jonás Fernández.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.9.11-i jegyzőkönyv, 6.9. pont .


27. A nyelvek közötti egyenlőség a digitális korban (rövid ismertetés)

Jelentés a nyelvek közötti egyenlőségről a digitális korban [2018/2028(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Helga Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas és Michaela Šojdrová.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.9.11-i jegyzőkönyv, 6.15. pont .


28. A fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható gazdálkodásról: az erdők kérdése (rövid ismertetés)

Jelentés a fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható gazdálkodásról: az erdők kérdése [2018/2003(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Heidi Hautala rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc Schaffhauser és Maria Arena.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.9.11-i jegyzőkönyv, 6.16. pont .


29. A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban (rövid ismertetés)

Jelentés az EU határrégiói növekedésének és kohéziójának előmozdításáról [2018/2054(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Krzysztof Hetman rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Daniel Buda, Maria Grapini és Aleksander Gabelic.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.9.11-i jegyzőkönyv, 6.10. pont .


30. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Csáky Pál, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Balczó Zoltán, Tőkés László, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Sógor Csaba, Juan Fernando López Aguilar, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Bocskor Andrea, Michela Giuffrida és Anna Záborská.


31. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 626.050/OJMA).


32. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.59-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Utolsó frissítés: 2018. november 29.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat