Rodyklė 
Protokolas
PDF 331kWORD 89k
Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Įgaliojimų tikrinimas
 7.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 9.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis)
 10.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 11.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 12.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 13.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (gauti klausimai)
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 15.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 16.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 17.Gauti dokumentai
 18.Darbų programa
 19.Europos solidarumo korpusas ***I (diskusijos)
 20.Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas ***I (diskusijos)
 21.ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai (diskusijos)
 22.Graikijai skirtos specialios priemonės (diskusijos)
 23.2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas (diskusijos)
 24.Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdai (trumpas pristatymas)
 25.Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės (trumpas pristatymas)
 26.ES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra (trumpas pristatymas)
 27.Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje (trumpas pristatymas)
 28.Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai (trumpas pristatymas)
 29.Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose (trumpas pristatymas)
 30.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 31.Kito posėdžio darbotvarkė
 32.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2018 m. liepos 5 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.09 val.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą, kuriame paminėjo Europos šalis šią vasarą ištikusias įvairias nelaimes, per kurias žuvo daug žmonių, visų pirma gaisrus Graikijoje ir Švedijoje, Morandi tilto griūtį Genujoje ir Raganelo upės patvinimą Kalabrijos regione. Jis Parlamento vardu išreiškė užuojautą žuvusiųjų šeimoms.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Kalbėjo: Younous Omarjee dėl Parlamento narių įgaliojimų nepriklausomumo (pirmininkas jam atsakė, kad šį klausimą aptars Biuras šį vakarą vyksiančiame savo posėdyje), Philippe Lamberts ir Gabriele Zimmer.

Kalbėjo Andrey Kovatchev apie 2018 m. rugpjūčio 25 d. Bulgarijoje įvykusį eismo įvykį, kurio metu žuvo 16 žmonių (pirmininkas palaikė jo žodžius).

Kalbėjo Dobromir Sośnierz.


5. Parlamento sudėtis

Burkhard Balz raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsniu Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.

°
° ° °

Italijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė, kad 2018 m. liepos 14 d. Salvatore Domenico Pogliese buvo išrinktas Katanijos miesto meru.

Parlamentas atsižvelgė į tai, kad pagal Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 3 dalį šios pareigos yra nesuderinamos su EP nario pareigomis, ir konstatavo, kad nuo 2018 m. liepos 14 d. yra laisva Parlamento nario vieta.

°
° ° °

Estijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Igor Gräzin, kuris pakeis Kaja Kallas, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2018 m. rugsėjo 5 d.

Italijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Giovanni Miccichè, kuris pakeis Salvatore Domenico Pogliese, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2018 m. liepos 19 d.

Tačiau, kadangi Giovanni Miccichè per nustatytą terminą neatsisakė Italijoje einamų pareigų, kurios yra nesuderinamos su EP nario pareigomis pagal nacionalinę teisę, tos pačios kompetentingos institucijos vėliau pranešė Parlamentui, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. atšaukiami jo įgaliojimai Europos Parlamente. Tuo pačiu metu jos pranešė apie Innocenzo Leontini, kuris pakeis Giovanni Miccichè, išrinimą Parlamento nariu nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d.

Parlamentas atsižvelgė į minėtų narių išrinkimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Igor Gräzin ir Innocenzo Leontini įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


6. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė nuo 2018 m. birželio 20 d. patvirtinti Tilly Metz įgaliojimus.


7. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos Verts/ALE, PPE, ALDE ir GUE/NGL frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

ECON komitetas: Daniel Caspary;

ITRE komitetas: Igor Gräzin;

INTA komitetas: Christophe Hansen;

Specialusis komitetas terorizmo klausimais: Eva Joly vietoj Romeo Franz;

Delegacija ES ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete: Dimitrios Papadimoulis vietoj Kostas Chrysogonos;

Delegacija CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete: Christophe Hansen.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


8. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- JURI komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direkyva 2012/30/ES (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0269/2018);

- JURI komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0261/2018);

- ITRE komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0264/2018);

- TRAN komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Pranešėja: Daniela Aiuto (A8-0259/2018);

- EMPL komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Pranešėjas: David Casa (A8-0270/2018);

- LIBE komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0261/2016);

- LIBE komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018);

- ECON komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Pranešėja: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018);

- IMCO komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB, 2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0277/2018);

- IMCO komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Pranešėjas: Ivan Štefanec (A8-0274/2018).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki 2018 m. rugsėjo 11 d., antradienio, vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


9. Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis)

Pirmininkas pranešė, kad gavo pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalį pateiktą INTA komiteto prašymą kreiptis į Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos, kad pastarasis pateiktų nuomonę dėl vietos patarėjų grupių veiklos.

Šis prašymas bus laikomas priimtu, nebent per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip apatinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašys balsuoti dėl jo.


10. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

LIBE komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

- Klaidų ištaisymas P8_TA(2017)0411(COR01) dėl 2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 327, 2017 12 9, p. 20) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. spalio 25 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P8_TA(2017)0411) (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - LIBE komitetas)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu šios sesijos laikotarpiu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.


11. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku pasirašė šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD)).

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2018 m. rugsėjo 12 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794 siekiant sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS) (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD)).


12. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   klausimas (O-000063/2018), kurį pateikė Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ir Joëlle Mélin ENVI komiteto vardu Tarybai: Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai (B8-0036/2018);

—   klausimas (O-000064/2018), kurį pateikė Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ir Joëlle Mélin ENVI komiteto vardu Komisijai: Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai (B8-0037/2018).


13. Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (gauti klausimai)

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis):

—   klausimas (O-000062/2018), kurį pateikė Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu Komisijai: Europos dienos pripažinimas valstybine švente, kuria būtų skatinamos ES vertybės (B8-0038/2018).


14. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos III priedas (C(2018)04209 - 2018/2800(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 9 d.

Perduota atsakingam komitetui: AFCO, PETI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų agentūrai už farmakologinio budrumo veiklos, susijusios su žmonėms skirtais vaistais, vykdymą, sumų koregavimo pagal infliacijos lygį iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 658/2014 (C(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013 nuostatos dėl depozitoriumų saugojimo pareigų (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/438 nuostatos dėl depozitoriumų saugojimo pareigų (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (C(2018)04404 - 2018/2809(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami prižiūrimiems duomenų teikėjams taikomi valdymo ir kontrolės reikalavimai (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su kompetentingų institucijų keitimosi informacija su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/1011 33 straipsnį procedūromis ir formomis (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas bendradarbiavimo susitarimų su trečiųjų šalių, kurių teisinė sistema ir priežiūros praktika pripažintos lygiavertėmis, kompetentingomis institucijomis būtiniausias turinys (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas priežiūros funkcijos procedūrų ir ypatybių techniniais reguliavimo standartais (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama, kaip užtikrinti, kad pradiniai duomenys būtų tinkami ir patikrinami, ir patikslinamos duomenų teikėjo vidaus priežiūros ir tikrinimo procedūros, kurių nustatymą turi užtikrinti ypatingos svarbos ar svarbaus lyginamojo indekso administratorius, kai pradinius duomenis teikia sandorių sudarymo funkciją vykdantys darbuotojai (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami elgesio kodekso, kurį turi parengti duomenų teikėjų teikiamais pradiniais duomenimis grindžiamų lyginamųjų indeksų administratoriai, elementai (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami kriterijai, į kuriuos kompetentingos institucijos turi atsižvelgti vertindamos, ar svarbių lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų taikyti tam tikrus reikalavimus (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama ypatingos svarbos arba svarbių lyginamųjų indeksų administratorių pateiktina informacija apie lyginamojo indekso nustatymo metodiką, metodikos vidaus peržiūrą ir patvirtinimą ir esminių metodikos pakeitimų procedūras (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas informacijos, kuri turi būti pateikta paraiškoje išduoti veiklos leidimą ir registracijos paraiškoje, techniniais reguliavimo standartais (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamas lyginamojo indekso pažymos, kurią turi paskelbti lyginamojo indekso administratorius, turinys ir atvejai, kai ją reikia atnaujinti (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės akto“), II priede išdėstytų ligų sąrašas (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. rugpjūčio 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Pakistano įtraukimo į priedo I punkto lentelę iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. rugpjūčio 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 nuostatos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013 nustatytos žalinimo praktikos (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 9 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėn., paprašius Europos Parlamentui.


Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos dėl vaisių ir daržovių sektoriuje taikomų prekybos standartų (C(2018)04349 - 2018/2808(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 12 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėn., paprašius Europos Parlamentui.


Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 papildomas nuostatomis dėl papildomo finansavimo ES biudžeto lėšomis skyrimo atvykimo ir išvykimo sistemai įgyvendinti (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėn., paprašius Europos Parlamentui.


Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1042/2014 dėl papildomų Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatų dėl atsakingų institucijų skyrimo, valdymo ir kontrolės pareigų ir dėl audito institucijų statuso bei įsipareigojimų (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gegužės 16 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 papildomi mėnesiai Tarybos prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių atsakingo komiteto prašymu prieštaravimų pateikimo terminas pratęstas nuo 1 iki 3 mėnesių:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami prižiūrimiems duomenų teikėjams taikomi valdymo ir kontrolės reikalavimai (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su kompetentingų institucijų keitimosi informacija su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/1011 33 straipsnį procedūromis ir formomis (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas bendradarbiavimo susitarimų su trečiųjų šalių, kurių teisinė sistema ir priežiūros praktika pripažintos lygiavertėmis, kompetentingomis institucijomis būtiniausias turinys (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas priežiūros funkcijos procedūrų ir ypatybių techniniais reguliavimo standartais (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama, kaip užtikrinti, kad pradiniai duomenys būtų tinkami ir patikrinami, ir patikslinamos duomenų teikėjo vidaus priežiūros ir tikrinimo procedūros, kurių nustatymą turi užtikrinti ypatingos svarbos ar svarbaus lyginamojo indekso administratorius, kai pradinius duomenis teikia sandorių sudarymo funkciją vykdantys darbuotojai (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami elgesio kodekso, kurį turi parengti duomenų teikėjų teikiamais pradiniais duomenimis grindžiamų lyginamųjų indeksų administratoriai, elementai (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami kriterijai, į kuriuos kompetentingos institucijos turi atsižvelgti vertindamos, ar svarbių lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų taikyti tam tikrus reikalavimus (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama ypatingos svarbos arba svarbių lyginamųjų indeksų administratorių pateiktina informacija apie lyginamojo indekso nustatymo metodiką, metodikos vidaus peržiūrą ir patvirtinimą ir esminių metodikos pakeitimų procedūras (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas informacijos, kuri turi būti pateikta paraiškoje išduoti veiklos leidimą ir registracijos paraiškoje, techniniais reguliavimo standartais (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamas lyginamojo indekso pažymos, kurią turi paskelbti lyginamojo indekso administratorius, turinys ir atvejai, kai ją reikia atnaujinti (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. liepos 13 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


15. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų sorbitano esterių (E 491 sorbitano monostearato, E 492 sorbitano tristearato ir E 495 sorbitano monopalmitato) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI komitetas

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl košenilio, karmino rūgšties, karminų (E 120) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI komitetas

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl mažai pakeistos hidroksipropilceliuliozės (L-HPC) naudojimo maisto papilduose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI komitetas

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų IV ir V priedai (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl oktilgalato (E 311) ir dodecilgalato (E 312) iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo nuostatos dėl 17-osios kategorijos maisto produktų ir maisto priedų naudojimo maisto papilduose (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo, siekiant patobulinti tipo patvirtinimo atsižvelgiant į lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekį bandymus ir procedūras, įskaitant skirtus eksploatuojamų transporto priemonių atitikčiai patikrinti ir realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekiui nustatyti, ir nustatyti degalų ir elektros energijos sąnaudų stebėsenos įtaisus, iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 ir Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151 (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO
Nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamento dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos įgyvendinimo 2019 ataskaitiniais metais projektas (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo patvirtinamas Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priede įregistruotos spiritinio gėrimo geografinės nuorodos techninės bylos pakeitimas, dėl kurio pasikeitė pagrindinės gėrimo „Ron de Guatemala“ (GN) specifikacijos (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos sprendimas, kuriuo dėl ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, ir susijusių vertinimo bei patikros reikalavimų galiojimo laikotarpio iš dalies keičiami sprendimai 2012/481/ES, 2014/391/ES, 2014/763/ES ir 2014/893/ES (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų kvapiųjų medžiagų išbraukimo iš Sąjungos sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kofeino ir teobromino iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl automobilių gamybos sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 17 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl elektros ir elektroninės įrangos gamybos sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 17 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl ES ekologinio ženklo suteikimo tepimo priemonėms kriterijų nustatymo (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios abamektino, S-metilacibenzolaro, klopiralido, emamektino, fenheksamido, fenpirazamino, P-fluazifopo, izofetamido, Pasteuria nishizawae Pn1, talko E553B ir tebukonazolo koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios difenilamino ir oksadiksilo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir V priedai (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios penoksulamo, triflumizolo ir triflumurono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) ir diizobutilftalato (DIBP) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo IV, VI ir VII priedai ir ištaisomos to reglamento II, IV, V ir VI priedų tam tikrų kalbų redakcijos (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - Terminas: 2018 m. lapkričio 23 d.)
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos reglamentas, kuriuo į Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedą įtraukiama spiritinio gėrimo geografinė nuoroda „Карнобатска гроздова ракия“ / „Гроздова ракия от Карнобат“ / „Karnobatska grozdova rakya“ / „Grozdova rakya ot Karnobat“ (GN) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo į Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedą įtraukiama spiritinio gėrimo geografinė nuoroda „Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte“ (GN) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)


16. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2018 m. antrąją vasario mėn., balandžio mėn., pirmąją ir antrąją gegužės mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


17. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.1224/2009 ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1005/2008 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1139 nuostatos dėl žuvininkystės kontrolės (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2001 m. Gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas [Reglamentas (ES) 2018/XX [EURODAC reglamentas],] Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo teisėsaugai], Reglamentas (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN reglamentas] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, BUDG

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2018/XX [ETIAS reglamentas], Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant sieną] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo PVM sistemos veikimui skirtų išsamių techninių priemonių nustatymo (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje nuostatos dėl elektroninio registro turinio (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija įgaliojama dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Ekvadoro ir Ukrainos prisijungimui prie 1980m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Portugalija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Dominikos Respublikos prisijungimui prie 1980m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija ir Rumunija įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Hondūro prisijungimui prie 1980m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija, Liuksemburgas ir Rumunija įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Baltarusijos ir Uzbekistano prisijungimui prie 1980m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos ir Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos sprendimas) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

Nuomonė :

BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka (nauja redakcija) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ITRE, IMCO

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

ENVI, TRAN, AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

INTA, ENVI, AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

BUDG, ITRE, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomas ES laikinasis kelionės dokumentas ir panaikinamas Sprendimas 96/409/BUSP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, JURI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimas dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas del Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Airijoje pradžios (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Airijoje pradžios projektas (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžios projektas (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2115/2005 ir (EB) Nr. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Nyderlandų paraišką „EGF/2018/001NL/Finansinių paslaugų veikla“ (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos (Ignalinos programos), kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 1 dalinio pakeitimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo ir iš dalies keičiamos Direktyva 98/26/EB, Direktyva 2002/47/EB, Direktyva 2012/30/ES, Direktyva 2011/35/ES, Direktyva 2005/56/EB, Direktyva 2004/25/EB ir Direktyva 2007/36/EB (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Pranešimas dėl kalbų lygybės skaitmeniniame amžiuje (2018/2028(INI)) - CULT komitetas - Pranešėja: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Pranešimas dėl viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinio (2017/2278(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Pranešimas dėl ES sanglaudos politikos poveikio Šiaurės Airijai (2017/2225(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Pranešimas „Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė“ (2017/2257(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl subjektų, kuriems reikalavimai netaikomi, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, atlygio, priežiūros priemonių bei įgaliojimų ir kapitalo apsaugos priemonių (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Pranešimas dėl Graikijai skirtų specialių priemonių pagal Reglamentą 2015/1839 įgyvendinimo (2018/2038(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Pranešimas „Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai“ (2018/2003(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo, kuriuo pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį Taryba raginama nustatyti, ar esama aiškaus pavojaus, kad Vengrija šiurkščiai pažeidžia vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga (2017/2131(INL)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Pranešimas dėl ES ir JAV santykių padėties (2017/2271(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Pranešimas dėl ES ir Kinijos santykių padėties (2017/2274(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl Brazilijoje atliekamo pašarinių sėklinių augalų ir sėklinių javų aprobavimo lygiavertiškumo ir Brazilijoje užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumo, taip pat dėl Moldovoje atliekamo sėklinių javų, sėklinių daržovių ir sėklinių aliejinių bei pluoštinių augalų aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Moldovoje užaugintos javų, daržovių ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumo (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Pranešimas dėl bendros sveikatos koncepcija grindžiamo Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM) veiksmų plano (2017/2254(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2019–2020 m.), kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrų taisyklių nustatymo (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl taikytinos teisės, kai reikalavimų perleidimas daro poveikį tretiesiems asmenims (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Pranešimas dėl Europinės plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos (2018/2035(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Pranešimas dėl ES ir trečiųjų valstybių santykių, susijusių su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra (2017/2253(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0263/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Pranešimas dėl bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešosiose erdvėse ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonių (2018/2055(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Pranešimas dėl ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimo ES pasienio regionuose (2018/2054(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Pranešimas dėl dvejopos produktų kokybės bendrojoje rinkoje (2018/2008(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Pranešimas dėl Augalų apsaugos produktų reglamento (EB) Nr. 1107/2009 įgyvendinimo (2017/2128(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: David Casa (A8-0270/2018)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyvioms medžiagoms N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamidui (ciklopropilfentaniliui) ir 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidui (metoksiacetilfentaniliui) projekto (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0275/2018)


18. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas rugsėjo 2018 (PE 626.050/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

ECR frakcija paprašė į popietės posėdžio darbotvarkę antru punktu po diskusijų dėl Pascal Arimont pranešimo (A8-0244/2018) „Graikijai skirtos specialios priemonės“ (galutinio darbotvarkės projekto 29 punktas) įrašyti Komisijos pareiškimą „2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas“.

Kalbėjo Notis Marias ECR frakcijos vardu, jis pagrindė šį prašymą.

GUE/NGL frakcija paprašė į popietės posėdžio darbotvarkę penktu punktu po diskusijų dėl Pascal Arimont pranešimo (A8-0244/2018) „Graikijai skirtos specialios priemonės“ (galutinio darbotvarkės projekto 29 punktas) įrašyti Tarybos ir Komisijos pareiškimus „Neseniai įvykę miškų gaisrai Rytų Atikos regione“. Diskusijų pabaigoje bus pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė šį prašymą.

Kalbėjo: Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, ji paprašė, kad į diskusijų temą būtų įtraukti ne tik Graikijoje, bet ir kitose Europos šalyse įvykę gaisrai, Sofia Sakorafa ir Notis Marias, jis pakartojo savo prašymą.

Parlamentas po balsavimo vardiniu balsavimu (265 balsavo už, 23 – prieš, 7 susilaikė) pritarė ECR frakcijos prašymui.

Parlamentas po balsavimo vardiniu balsavimu (146 balsavo už, 137 – prieš, 13 susilaikė) pritarė GUE/NGL frakcijos prašymui.

Buvo nustatyti šie pateikimo terminai:

pasiūlymai dėl rezoliucijų: 2018 m. rugsėjo 11 d., antradienis, 12.00 val.;

pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų: rugsėjo 12 d., trečiadienis, 12.00 val.;

bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai: 2018 m. rugsėjo 12 d., trečiadienis, 13.00 val.;

prašymai balsuoti atskirai ir dalimis: 2018 m. rugsėjo 12 d., trečiadienis, 19.00 val.

Antradienis

S&D frakcija paprašė į popietės posėdžio darbotvarkę šeštu punktu įrašyti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą „Grėsmė, kad bus sugriautas Khan el-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai“. Diskusijų pabaigoje bus pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo Soraya Post S&D frakcijos vardu, ji pagrindė šį prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (168 balsavo už, 105 – prieš, 15 susilaikė) pritarė prašymui.

Buvo nustatyti šie pateikimo terminai:

pasiūlymai dėl rezoliucijų: antradienio 2018 m. rugsėjo 11 d., antradienis, 12.00 val.;

pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų: rugsėjo 12 d., trečiadienis, 12.00 val.;

bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai: rugsėjo 12 d., trečiadienis, 13.00 val.;

prašymai balsuoti atskirai ir dalimis: 2018 m. rugsėjo 12 d., trečiadienis, 19.00 val.

Kalbėjo: Philippe Lamberts, jis paprašė, kad diskusijose dėl padėties Vengrijoje (galutinio darbotvarkės projekto 19 punktas) dalyvautų Tarybai pirmininkaujančios šalies atstovai (pirmininkas atsakė, kad šis klausimas priklauso Tarybos kompetencijai), Marek Jurek ir Maria João Rodrigues (Tarybos atstovas nurodė, kad Tarybai pirmininkaujančios šalies atstovai dalyvaus šiose diskusijose).

Trečiadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

19. Europos solidarumo korpusas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Brando Benifei (EMPL komiteto nuomonės referentas) ir Eleonora Forenza (ENVI komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Kalbėjo: Tiemo Wölken (BUDG komiteto nuomonės referentas), Krzysztof Hetman (REGI komiteto nuomonės referentas), Czesław Adam Siekierski (AGRI komiteto nuomonės referentas), Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Julie Ward S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn ir Franz Obermayr.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Tibor Navracsics ir Helga Trüpel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 11 protokolo 6.11 punktas


PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

20. Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Csaba Sógor (EMPL komiteto nuomonės referentas), Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Louis-Joseph Manscour ir Matthijs van Miltenburg.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Ruža Tomašić.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 11 protokolo 6.12 punktas


21. ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai (diskusijos)

Pranešimas dėl ES sanglaudos politikos poveikio Šiaurės Airijai [2017/2225(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Andrey Novakov PPE frakcijos vardu, John Howarth S&D frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Lambert van Nistelrooij ir Joachim Zeller.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica ir Julie Ward.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo: Corina Crețu ir Derek Vaughan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 11 protokolo 6.6 punktas


22. Graikijai skirtos specialios priemonės (diskusijos)

Pranešimas dėl Graikijai skirtų specialių priemonių pagal Reglamentą 2015/1839 įgyvendinimo [2018/2038(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Pascal Arimont pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Maria Spyraki PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Iskra Mihaylova ALDE frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Lambert van Nistelrooij ir Konstantinos Papadakis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Corina Crețu ir Pascal Arimont.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 11 protokolo 6.7 punktas


23. 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Maria Spyraki PPE frakcijos vardu, Miltiadis Kyrkos S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa ir Georgios Kyrtsos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios ir Konstantinos Papadakis.

Kalbėjo Corina Crețu.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.8 punktas


24. Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdai (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdų [2017/2277(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Jana Žitňanská padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai ir Maria Grapini.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 09 11 protokolo 6.8 punktas


25. Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešosiose erdvėse ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonių [2018/2055(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno padarė pristatymą.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai ir Maria Gabriela Zoană.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 09 11 protokolo 6.14 punktas


26. ES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES ir trečiųjų valstybių santykių, susijusių su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra [2017/2253(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Brian Hayes padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jonás Fernández.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 09 11 protokolo 6.9 punktas


27. Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl kalbų lygybės skaitmeniniame amžiuje [2018/2028(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Helga Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas ir Michaela Šojdrová.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 09 11 protokolo 6.15 punktas


28. Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Skaidrus ir atskaitingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai“ [2018/2003(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Heidi Hautala padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc Schaffhauser ir Maria Arena.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 09 11 protokolo 6.16 punktas


29. Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimo ES pasienio regionuose [2018/2054(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Krzysztof Hetman padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Daniel Buda, Maria Grapini ir Aleksander Gabelic.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 09 11 protokolo 6.10 punktas


30. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida ir Anna Záborská.


31. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 626.050/OJMA).


32. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.59 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika