Indeks 
Protokół
PDF 340kWORD 89k
Poniedziałek, 10 września 2018 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Weryfikacja mandatów
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 9.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 10.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 15.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 16.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 17.Składanie dokumentów
 18.Porządek obrad
 19.Europejski Korpus Solidarności ***I (debata)
 20.Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I (debata)
 21.Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej (debata)
 22.Szczególne środki dla Grecji (debata)
 23.Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (debata)
 24.Metody reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w następstwie urazów lub chorób (krótka prezentacja)
 25.Środki na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk (krótka prezentacja)
 26.Stosunki między UE i państwami trzecimi w zakresie uregulowania sektora finansowego i nadzoru nad nim (krótka prezentacja)
 27.Równość językowa w erze cyfrowej (krótka prezentacja)
 28.Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów (krótka prezentacja)
 29.Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE (krótka prezentacja)
 30.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 31.Porządek obrad następnego posiedzenia
 32.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 5 lipca 2018 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.09.


3. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym przywołał różne dramatyczne wydarzenia, jakie dotknęły państwa europejskie w lecie, powodując wiele ofiar, w szczególności pożary w Grecji i Szwecji, zawalenie się mostu Morandi w Genui i wystąpienie z brzegów potoku Raganello w regionie Kalabria. W imieniu Parlamentu Przwewodniczący przekazał kondolencje rodzinom ofiar.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrali: Younous Omarjee, w sprawie niezależności mandatu posła do Parlamentu Europejskiego (Przewodniczący odpowiedział, że kwestią tą jeszcze tego samego wieczora zajmie się Prezydium), Philippe Lamberts i Gabriele Zimmer.

Głos zabrał Andrey Kovatchev, w sprawie wypadku drogowego w Bułgarii, do którego doszło w dniu 25 sierpnia 2018 r. i w którym życie straciło 16 osób (Przewodniczący zgodził się z jego opinią).

Głos zabrał Dobromir Sośnierz.


5. Skład Parlamentu

Burkhard Balz zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 września 2018 r.

Zgodnie z art. 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

°
° ° °

Właściwe organy włoskie powiadomiły o wyborze Salvatore Domenico Pogliese na stanowisko burmistrza gminy Catane ze skutkiem od dnia 14 lipca 2018 r.

Parlament przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 3 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcji tej nie można łączyć z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego, i stwierdził wakat na jego stanowisku ze skutkiem od dnia 14 lipca 2018 r.

°
° ° °

Właściwe organy estońskie powiadomiły o wyborze Igora Gräzina w miejsce Kai Kallas na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 5 września 2018 r.

Właściwe organy włoskie powiadomiły o wyborze do Parlamentu Europejskiego Giovanniego Miccichè w miejsce Salvatore Domenico Pogliese ze skutkiem od dnia 19 lipca 2018 r. Jednak jako że Giovanni Miccichè nie zrezygnował w przewidzianym terminie z funkcji pełnionej we Włoszech i niepołączalnej z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego na mocy prawa krajowego, te same organy poinformowały następnie Parlament o uchyleniu jego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 20 sierpnia 2018 r. Jednocześnie powiadomiły, że z dniem 20 sierpnia 2018 r. na stanowisku posła do Parlamentu Europejskiego zastąpi go Innocenzo Leontini.

Parlament przyjął wybór do wiadomości.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Igor Gräzin i Innocenzo Leontini biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


6. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament postanowił potwierdzić mandat Tilly Metz ze skutkiem od dnia 20 czerwca 2018 r.


7. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup Verts/ALE, PPE, ALDE i GUE/NGL następujące wnioski o nominację:

komisja ECON: Daniel Caspary

komisja ITRE: Igor Gräzin

komisja INTA: Christophe Hansen

Komisja Specjalna ds. Terroryzmu: Eva Joly zamiast Romea Franza

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: Dimitrios Papadimoulis zamiast Kostasa Chrysogonosa

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM-UE: Christophe Hansen.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

- komisja JURI, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- komisja JURI, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- komisja ITRE, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego wzakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. bezpieczeństwa cybernetycznego”) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- komisja TRAN, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 92/106/EWG wsprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów kombinowanego transportu towarów między państwami członkowskimi (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Sprawozdawczyni: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- komisja EMPL, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Sprawozdawca: David Casa (A8-0270/2018)

- komisja LIBE, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- komisja LIBE, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania fałszowania ioszustw związanych zbezgotówkowymi środkami płatniczymi oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- komisja ECON, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- komisja IMCO, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (UE) nr 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 i (UE) 2017/1369 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, 2009/48/WE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE i 2014/90/UE (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- komisja IMCO, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu winnym państwie członkowskim (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Sprawozdawca: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć, przed północą dnia następnego, tj. wtorku 11 września 2018 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


9. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)

Przewodniczący Oświadczył, że otrzymał, zgodnie z art. 137 ust. 2 Regulaminu wniosek komisji INTA o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat działalności wewnętrznych grup doradczych.

Ten wniosek o zasięgnięcie opinii zostanie uznany za zatwierdzony, chyba że w ciągu 24 godzin od jego ogłoszenia grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o przeprowadzenie w tej sprawie głosowania.


10. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja LIBE przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P8_TA(2017)0411(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określającego warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (Dz.U. L 327 z 9.12.2017, s. 20) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 25 października 2017 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - komisja LIBE)

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.


11. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady podpisał następujące akty prawne przyjęte zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i zdolności innowacyjnych przemysłu obronnego Unii (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 12 września 2018 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/794 w celu ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))


12. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000063/2018) które skierował Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, w imieniu komisja ENVI, do Rady: Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (B8-0036/2018)

—   (O-000064/2018) które skierował Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, w imieniu komisja ENVI, do Komisji: Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (B8-0037/2018).


13. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)

Złożono następującą interpelację dotyczącą kwestii pierwszorzędnych wymagającą odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130c Regulaminu):

—   (O-000062/2018), którą skierował Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Uznanie Dnia Europy za święto państwowe w celu propagowania wartości UE (B8-0038/2018).


14. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (C(2018)04209 - 2018/2800(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 9 lipca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO, PETI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 658/2014 w odniesieniu do dostosowania do stopy inflacji wysokości opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków za prowadzenie działań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (C(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 lipca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 231/2013 w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy w zakresie przechowywania (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 lipca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/438 w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy w zakresie przechowywania (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 lipca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/61 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych (C(2018)04404 - 2018/2809(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących wymogi dotyczące zarządzania i kontroli obowiązujące podmioty nadzorowane przekazujące dane (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących formy i treści wniosku o uznanie przedkładanego właściwemu organowi państwa członkowskiego odniesienia i prezentacji informacji wpowiadomieniu przesyłanym Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zakres porozumień o współpracy z właściwymi organami państw trzecich, których ramy prawne i praktyki nadzorcze uznano za równoważne (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie procedur dotyczących jednostek nadzorczych oraz ich właściwości (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących sposób zapewnienia adekwatności i weryfikowalności danych wejściowych, jak również procedury nadzoru wewnętrznego i weryfikacji, których posiadanie przez podmiot przekazujący dane musi zapewnić administrator kluczowego lub istotnego wskaźnika referencyjnego, jeżeli dane wejściowe są przekazywane przez jednostkę operacyjną (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/1011 wodniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących elementy kodeksu postępowania opracowywanego przez administratorów wskaźników referencyjnych, które opierają się na danych wejściowych pochodzących od podmiotów przekazujących dane (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/1011 wodniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących doprecyzowaniu kryteriów, które właściwe organy muszą uwzględniać przy ocenie, czy administratorzy istotnych wskaźników referencyjnych muszą stosować określone wymogi (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących informacje, które mają być udostępniane przez administratorów kluczowych wskaźników referencyjnych lub istotnych wskaźników referencyjnych, na temat metody stosowanej do wyznaczania wskaźnika referencyjnego, wewnętrznego przeglądu izatwierdzania metody oraz na temat procedur wprowadzania istotnych zmian w metodzie (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji, które należy zawrzeć we wniosku o udzielenie zezwolenia i we wniosku o rejestrację (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących treść oświadczenia dotyczącego wskaźnika referencyjnego publikowanego przez administratora wskaźnika referencyjnego oraz przypadki, w których wymagana jest aktualizacja tego oświadczenia (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające wykaz chorób zamieszczony w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI, ENVI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez dodanie Pakistanu do tabeli wpkt I załącznika (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących praktyk w zakresie zazieleniania, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1307/2013 (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 9 lipca 2018 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie norm handlowych w sektorze owoców i warzyw (C(2018)04349 - 2018/2808(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 lipca 2018 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 515/2014 w odniesieniu do przydziału dodatkowych środków z budżetu UE na wdrożenie systemu wjazdu/wyjazdu (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r.
Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1042/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do wyznaczenia organów odpowiedzialnych oraz ich obowiązków w dziedzinie zarządzania i kontroli, a także w odniesieniu do statusu i obowiązków organów audytowych (C(2018)02857 – 2018/2705(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 maja 2018 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Rady.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których na wniosek właściwej komisji przedłużono termin z 1 miesiąca do 3 miesięcy:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących wymogi dotyczące zarządzania i kontroli obowiązujące podmioty nadzorowane przekazujące dane (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r., na wniosek właściwej komisji.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących formy i treści wniosku o uznanie przedkładanego właściwemu organowi państwa członkowskiego odniesienia i prezentacji informacji w powiadomieniu przesyłanym Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r., na wniosek właściwej komisji.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zakres porozumień o współpracy z właściwymi organami państw trzecich, których ramy prawne i praktyki nadzorcze uznano za równoważne (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r., na wniosek właściwej komisji.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie procedur dotyczących jednostek nadzorczych oraz ich właściwości (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r., na wniosek właściwej komisji.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących sposób zapewnienia adekwatności i weryfikowalności danych wejściowych, jak również procedury nadzoru wewnętrznego i weryfikacji, których posiadanie przez podmiot przekazujący dane musi zapewnić administrator kluczowego lub istotnego wskaźnika referencyjnego, jeżeli dane wejściowe są przekazywane przez jednostkę operacyjną (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r., na wniosek właściwej komisji.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 wodniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących elementy kodeksu postępowania opracowywanego przez administratorów wskaźników referencyjnych, które opierają się na danych wejściowych pochodzących od podmiotów przekazujących dane (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r., na wniosek właściwej komisji.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących doprecyzowaniu kryteriów, które właściwe organy muszą uwzględniać przy ocenie, czy administratorzy istotnych wskaźników referencyjnych muszą stosować określone wymogi (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r., na wniosek właściwej komisji.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących informacje, które mają być udostępniane przez administratorów kluczowych wskaźników referencyjnych lub istotnych wskaźników referencyjnych, na temat metody stosowanej do wyznaczania wskaźnika referencyjnego, wewnętrznego przeglądu izatwierdzania metody oraz na temat procedur wprowadzania istotnych zmian wmetodzie (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r., na wniosek właściwej komisji.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji, które należy zawrzeć we wniosku o udzielenie zezwolenia i we wniosku o rejestrację (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r., na wniosek właściwej komisji.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących treść oświadczenia dotyczącego wskaźnika referencyjnego publikowanego przez administratora wskaźnika referencyjnego oraz przypadki, w których wymagana jest aktualizacja tego oświadczenia (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2018 r., na wniosek właściwej komisji.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


15. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla niektórych estrów sorbitolu (E 491 monostearynian sorbitolu, E 492 tristearynian sorbitolu oraz E 495 monopalmitynian sorbitolu) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - termin: 5 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: komisja ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do koszenili, kwasu karminowego, karminów (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - termin: 5 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: komisja ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania hydroksypropylocelulozy o niskim stopniu podstawienia (L-HPC) w suplementach diety (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - termin: 6 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: komisja ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - termin: 7 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do galusanu oktylu (E 311) i galusanu dodecylu (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - termin: 18 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii żywności 17 i stosowania dodatków do żywności w suplementach diety (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - termin: 18 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające dyrektywę 2007/46/WE, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 w celu udoskonalenia badań i procedur homologacji typu w odniesieniu do lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych, w tym badań i procedur dotyczących zgodności eksploatacyjnej i emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy, a także wprowadzenia urządzeń służących do monitorowania zużycia paliwa i energii elektrycznej (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - termin: 7 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO
opinia: ENVI (art. 54 Regulaminu)

- Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego za rok referencyjny 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - termin: 10 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji zatwierdzające zmianę dokumentacji technicznej napoju spirytusowego zarejestrowanego pod oznaczeniem geograficznym w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008, która spowodowała zmianę jego specyfikacji podstawowych „Ron de Guatemala” (OG) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - termin: 7 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE i 2014/893/UE w odniesieniu do okresu ważności ekologicznych kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom i związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - termin: 7 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - termin: 18 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do kofeiny i teobrominy (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - termin: 18 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora produkcji samochodów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - termin: 17 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - termin: 17 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla smarów (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - termin: 18 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - termin: 10 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, acibenzolaru-s-metylu, klopyralidu, emamektyny, fenheksamidu, fenpyrazaminy, fluazyfopu-P, izofetamidu, Pasteuria nishizawae Pn1, talku E553B i tebukonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - termin: 26 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości difenyloaminy i oksadiksylu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - termin: 26 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości penoksulamu, triflumizolu i triflumuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - termin: 26 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP), ftalanu benzylu butylu (BBP) oraz ftalanu diizobutylu (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - termin: 26 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania załączników IV, VI i VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz oraz w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych załączników II, IV, V i VI do tego rozporządzenia (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - termin: 23 listopada 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie Komisji rejestrujące oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 „Карнобатска гроздова ракия” / „Гроздова ракия от Карнобат” / „Karnobatska grozdova rakya” / „Grozdova rakya ot Karnobat” (OG) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - termin: 26 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji rejestrujące oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 „Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte” (OG) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - termin: 26 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu).


16. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas drugiej sesji w lutym, sesji w kwietniu oraz pierwszej i drugiej sesji w maju 2018 r. są dostępne na stronie internetowej Europarl.


17. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1005/2008 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 w odniesieniu do kontroli rybołówstwa (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państwczłonkowskich przy przeprowadzaniu dowodówwsprawach cywilnych lub handlowych (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna isądowa, azyl imigracja) oraz zmieniającego [rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie Eurodac], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie wsprawie SIS wodniesieniu do ścigania przestępstw], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie wsprawie ECRIS-TCN] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie wsprawie eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, BUDG

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic ipolityki wizowej) oraz zmieniającego decyzję Rady 2004/512/WE, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, decyzję Rady 2008/633/WSiSW, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie (UE) nr 2017/2226, rozporządzenie (UE) nr 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ETIAS], rozporządzenie (UE) nr 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do odpraw granicznych] oraz rozporządzenie (UE) nr 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 zdnia 13 lipca 2015 r. dotyczące stosowania art.107 i108 Traktatu ofunkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie wprowadzenia szczegółowych środków technicznych dotyczących funkcjonowania docelowego systemu VAT dotyczącego opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznego rejestru (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Austrię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Austrię, Cypr, Chorwację, Luksemburg, Portugalię, Rumunię i Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Austrię i Rumunię do wyrażenia zgody, winteresie Unii Europejskiej, na przystąpienie Hondurasu do Konwencji haskiej z 1980r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Austrię, Luksemburg i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Białorusi i Uzbekistanu do Konwencji haskiej z 1980r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja ostowarzyszeniu zamorskim”) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

opinia :

BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021-2025 uzupełniający program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG

- Wniosek w sprawie dyrektywy Rady ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia między Unią Europejską a Japonią Umowy o partnerstwie gospodarczym (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ENVI, TRAN, AGRI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego wsprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

INTA, ENVI, AGRI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 391/2009 wzwiązku zwystąpieniem Zjednoczonego Królestwa zUnii (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

BUDG, ITRE, REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej unijny tymczasowy dokument podróży i uchylającej decyzję 96/409/WPZiB (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, JURI

- Wniosek dotyczący decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki ochrony zasobów ijej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2115/2005 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji wnastępstwie wniosku Niderlandów – EGF/2018/001NL/Financial service activities (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie („program Ignalina”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (UE) nr 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej zmiany 1 dotyczącej Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania oraz zmieniającej dyrektywę 98/26/WE, dyrektywę 2002/47/WE, dyrektywę 2012/30/UE, dyrektywę 2011/35/UE, dyrektywę 2005/56/WE, dyrektywę 2004/25/WE oraz dyrektywę 2007/36/WE (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Sprawozdanie w sprawie równości językowej w erze cyfrowej (2018/2028(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Sprawozdanie w sprawie pakietu dotyczącego strategii udzielania zamówień publicznych (2017/2278(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wpływu polityki spójności UE w Irlandii Północnej (2017/2225(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Sprawozdanie „Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE” (2017/2257(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów wyłączonych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia szczególnych środków dla Grecji na mocy rozporządzenia (UE) nr 2015/1839 (2018/2038(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Sprawozdanie w sprawie przejrzystego i odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów (2018/2003(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku wzywającego Radę do stwierdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia (2017/2131(INL)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (2017/2271(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków między UE a Chinami (2017/2274(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Brazylii do upraw nasiennych pastewnych roślin uprawnych i upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin pastewnych i materiału siewnego roślin zbożowych produkowanego w Brazylii, a także w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Mołdawii do upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych, upraw nasiennych warzyw oraz upraw nasiennych roślin oleistych i włóknistych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin zbożowych, materiału siewnego warzyw oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych produkowanego w Mołdawii (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 w odniesieniu do ilości nominalnych na potrzeby wprowadzenia do obrotu w Unii poddanego pojedynczej destylacji shochu produkowanego przy użyciu aparatu destylacyjnego kotłowego i butelkowanego w Japonii (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii i jej państw członkowskich Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (2017/2254(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019–2020) uzupełniającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 92/106/EWG w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów kombinowanego transportu towarów między państwami członkowskimi (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (2018/2035(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków między UE a państwami trzecimi dotyczących regulacji usług finansowych i nadzoru nad nimi (2017/2253(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0263/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Sprawozdanie w sprawie środków na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk (2018/2055(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Sprawozdanie w sprawie zwiększania wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE (2018/2054(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Sprawozdanie w sprawie podwójnych norm jakości produktów na jednolitym rynku (2018/2008(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (WE) nr 1107/2009 (2017/2128(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: David Casa (A8-0270/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopropanokarboksyamidu (cyklopropylofentanylu) oraz 2-metoksy-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo) piperydyn-4-ylo]acetamidu (metoksyacetylofentanylu) środkom kontroli (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2018 na rok budżetowy 2018, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Albanią (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0275/2018).


18. Porządek obrad

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych we wrześniu 2018 r. (PE 626.050/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Wniosek grupy ECR o wpisanie jako punkt piąty tego popołudnia po debacie nad sprawozdaniem Pascala Arimont (A8-0244/2018) pt. Szczególne środki dla Grecji(punkt 29 projektu porządku obrad), oświadczenia Komisji pt. „Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE”.

Głos zabrał Notis Marias w imieniu grupy ECR w celu uzasadnienia wniosku.

Wniosek grupy GUE/NGL jako punkt piąty tego popołudnia po debacie nad sprawozdaniem Pascala Arimont (A8-0244/2018) pt. „Szczególne środki dla Grecji” (punkt 29 projektu porządku obrad), oświadczeń Rady i Komisji pt. „Niedawne pożary w regionie Attyki Zachodniej”. Na zakończenie debaty złożone zostałyby projekty rezolucji, które następnie zostałyby poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrała Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL w celu uzasadnienia wniosku.

Głos zabrali: Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, która poprosiła, aby temat debaty rozszerzyć tak, by obejmował on pożary, które dotknęły inne państwa europejskie, nie tylko Grecję, Sofia Sakorafa i Notis Marias, który to ponowił swój wniosek.

W GI (przy 265 głosach za, 23 głosach przeciw, 7 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek grupy ECR.

W GI (przy 146 głosach za, 137 głosach przeciw, 13 głosach wstrzymujących się) Parlament zatwierdził wniosek grupy GUE/NGL.

Ustalono następujące terminy składania dokumentów:

projekty rezolucji: wtorek 11 września 2018 r., godz. 12:00

poprawki i wspólne projekty rezolucji: środa 12 września 2018 r., godz. 12:00

poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 12 września 2018 r., godz. 13:00

wnioski o głosowanie odrębne i głosowanie podzielone: środa 12 września 2018 r., godz. 19:00.

Wtorek

Wniosek grupy S&D o dodanie jako szósty punkt porządku obrad tego popołudnia oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa pt. Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek. Na zakończenie debaty złożone zostałyby projekty rezolucji, które następnie zostałyby poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrała Soraya Post w imieniu grupy S&D w celu uzasadnienia wniosku.

W GE (przy 168 głosach za, 105 głosach przeciw i 15 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Ustalono następujące terminy składania dokumentów:

projekty rezolucji: wtorek 11 września 2018 r., godz. 12:00

poprawki i wspólne projekty rezolucji: środa 12 września 2018 r., godz. 12:00

poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 12 września 2018 r., godz. 13:00

wnioski o głosowanie odrębne i głosowanie podzielone: środa 12 września 2018 r., godz. 19:00.

Głos zabrali: Philippe Lamberts z prośbą, aby urzędujący przewodniczący Rady był obecny podczas debaty na temat sytuacji na Węgrzech (punkt 19 projektu porządku obrad) (Przewodniczący odpowiedział, że decyzja ta należy do Rady), Marek Jurek i Maria João Rodrigues (przedstawiciel Rady zasygnalizował, że urzędujący przewodniczący Rady będzie obecny podczas debaty).

Środa

Brak propozycji zmian.

Czwartek

Brak propozycji zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

19. Europejski Korpus Solidarności ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE [COM(2017)0262 - C8-0162/2017- 2017/0102(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Brando Benifei (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL) i Eleonora Forenza (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI).

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Głos zabrali: Tiemo Wölken (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Krzysztof Hetman (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Czesław Adam Siekierski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, María Teresa Giménez Barbat w imieniu grupy ALDE, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn i Franz Obermayr.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Tibor Navracsics i Helga Trüpel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.11 protokołu z dnia 11.9.2018.


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

20. Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Csaba Sógor (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Louis-Joseph Manscour i Matthijs van Miltenburg.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Ruža Tomašić.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.12 protokołu z dnia 11.9.2018.


21. Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej (debata)

Sprawozdanie w sprawie wpływu polityki spójności UE w Irlandii Północnej [2017/2225(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali: Andrey Novakov w imieniu grupy PPE, John Howarth w imieniu grupy S&D, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Diane Dodds, niezrzeszona, Lambert van Nistelrooij i Joachim Zeller.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica i Julie Ward.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali: Corina Crețu i Derek Vaughan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 11.9.2018.


22. Szczególne środki dla Grecji (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania szczególnych środków dla Grecji na mocy rozporządzenia (UE) nr 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Pascal Arimont przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali: Maria Spyraki w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Iskra Mihaylova w imieniu grupy ALDE, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis, niezrzeszony, Lambert van Nistelrooij i Konstantinos Papadakis.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Corina Crețu i Pascal Arimont.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 11.9.2018.


23. Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Maria Spyraki w imieniu grupy PPE, Miltiadis Kyrkos w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa i Georgios Kyrtsos.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios i Konstantinos Papadakis.

Głos zabrała Corina Crețu.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 13.9.2018.


24. Metody reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w następstwie urazów lub chorób (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie metod reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości po poważnym urazie lub chorobie [2017/2277(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Jana Žitňanská dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai i Maria Grapini.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 11.9.2018.


25. Środki na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie środków na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk [2018/2055(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno dokonała prezentacji.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai i Maria Gabriela Zoană.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.14 protokołu z dnia 11.9.2018.


26. Stosunki między UE i państwami trzecimi w zakresie uregulowania sektora finansowego i nadzoru nad nim (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie stosunków między UE a państwami trzecimi dotyczących regulacji usług finansowych i nadzoru nad nimi [2017/2253(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Brian Hayes dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Jonás Fernández.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 11.9.2018.


27. Równość językowa w erze cyfrowej (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie równości językowej w erze cyfrowej [2018/2028(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Helga Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas i Michaela Šojdrová.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.15 protokołu z dnia 11.9.2018.


28. Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie przejrzystego i odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów [2018/2003(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Heidi Hautala dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc Schaffhauser i Maria Arena.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.16 protokołu z dnia 11.9.2018.


29. Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie zwiększania wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE [2018/2054(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Krzysztof Hetman dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Daniel Buda, Maria Grapini i Aleksander Gabelic.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 11.9.2018.


30. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida i Anna Záborská.


31. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 626.050/OJMA).


32. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności