Kazalo 
Zapisnik
PDF 321kWORD 89k
Ponedeljek, 10. september 2018 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sestava Parlamenta
 6.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 7.Sestava odborov in delegacij
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 9.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)
 10.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 11.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 12.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 13.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 16.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 17.Predložitev dokumentov
 18.Razpored dela
 19.Evropska solidarnostna enota ***I (razprava)
 20.Program za podporo strukturnim reformam: finančna sredstva in splošni cilj ***I (razprava)
 21.Vpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem (razprava)
 22.Specifični ukrepi za Grčijo (razprava)
 23.Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU (razprava)
 24.Možnosti za ponovno vključevanje delavcev, ki okrevajo po poškodbi in bolezni, v kakovostno zaposlitev (kratka predstavitev)
 25.Ukrepi za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima (kratka predstavitev)
 26.Odnosi med EU in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev (kratka predstavitev)
 27.Enakopravnost jezikov v digitalni dobi (kratka predstavitev)
 28.Pregledno in odgovorno upravljanje naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi (kratka predstavitev)
 29.Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU (kratka predstavitev)
 30.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 31.Dnevni red naslednje seje
 32.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 5. julija 2018.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.09.


3. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri je spomnil na mnoge nesreče, ki so prizadele evropske države v iztekajočem poletju in ki so povzročile številne žrtve, zlasti požari v Grčiji in na Švedskem, zrušenje mosta Morandi v Genovi ter izlitje potoka Raganello v Kalabriji. V imenu Parlamenta je izrekel sožalje družinam žrtev.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Govorili so Younous Omarjee o neodvisnosti mandata poslancev Parlamenta (predsednik mu je odgovoril, da bo vprašanje obravnavano na nocojšnji seji predsedstva), Philippe Lamberts in Gabriele Zimmer.

Govoril je Andrey Kovatchev o prometni nesreči 25. avgusta 2018 v Bolgariji, v kateri je bilo 16 smrtnih žrtev (predsednik se je pridružil njegovim besedam).

Govoril je Dobromir Sośnierz.


5. Sestava Parlamenta

Burkhard Balz je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 1. septembra 2018.

Parlament v skladu s členom 4 Poslovnika razglasi sprostitev sedeža, ki velja od tega datuma, in o tem obvesti pristojni organ države članice.

°
° ° °

Pristojni italijanski organi so obvestili, da je bil Salvatore Domenico Pogliese izvoljen za župana Catanie z začetkov veljave 14. julija 2018.

Parlament v skladu s členom 7(3) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ugotavlja, da je ta funkcija nezdružljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta in da je poslanski sedež prost od 14. julija 2018.

°
° ° °

Pristojni estonski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Kaje Kallas za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Igor Gräzin z začetkom veljavnosti dne 5. septembra 2018.

Pristojni italijanski organi so obvestili, da je bil za poslanca Evropskega parlamenta namensto Salvatoreja Domenica Poglieseja izvoljen Giovanni Miccichè. Mandat je začel veljati 19. julija 2018. A ker se v zahtevanem roku Giovanni Miccichè ni odpovedal funkciji, ki jo je imel v Italiji in ki je v skladu z italijanskim nacionalnim pravom nezdružljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, so italijanski organi Parlament obvestili, da so preklicali njegov mandat v Evropskem parlamentu z začetkom veljavnosti 20. avgusta 2018. Hkrati so Evropski parlament obvestili o izvolitvi Innocenza Leontinija namesto Giovannija Miccichèja z začetkom veljavnosti 20. avgusta 2018.

Parlament je vzel na znanje njuno izvolitev.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanca Igor Gräzin in Innocenzo Leontini polnopravno udeležujeta sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da sta predhodno podala izjavo o tem, da ne opravljata funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


6. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil mandat Tilly Metz z začetkom veljavnosti 20. junija 2018.


7. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin Verts/ALE, PPE, ALDE in GUE/NGL prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor ECON: Daniel Caspary

odbor ITRE: Igor Gräzin

odbor INTA: Christophe Hansen

Posebni odbor o terorizmu: Eva Joly namesto Romeo Franz

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Makedonija: Dimitrios Papadimoulis namesto Kostas Chrysogonosa

Delegacija v parlamentarnem odboru Cariforum - ES: Christophe Hansen.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


8. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

- odbor JURI na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ter spremembi Direktive 2012/30/EU (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Poročevalka: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- odbor JURI na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe sur la base (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- odbor ITRE na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti (uredba o kibernetski varnosti) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Poročevalka: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Poročevalka: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- odbor EMPL na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Poročevalec: David Casa (A8-0270/2018)

- odbor LIBE na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- odbor LIBE na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- odbor ECON na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- odbor IMCO na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Poročevalec: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- odbor IMCO na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Poročevalec: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pred polnočjo jutrišnjega dneva, torka, 11. septembra 2018, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


9. Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da je v skladu s členom 137(2) Poslovnika prejel zahtevo odbora INTA po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, da bi predložil mnenje o delovanju notranjih svetovalnih skupin.

Za to zahtevo po posvetovanju se bo štelo, da je sprejeta, razen če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, v 24 urah zahtevajo, da se o njej glasuje.


10. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor LIBE je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

- Popravek P8_TA(2017)0411(COR01) Uredbe (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011 (UL L 327, 9.12.2017, str. 20) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 25. oktobra 2017 z namenom sprejetja navedene uredbe P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - odbor LIBE)

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se popravek šteje kot sprejet, razen če politična skupina ali število poslancev, ki dosega vsaj spodnji prag, v štiriindvajsetih urah zahteva, da se o njem glasuje.

Popravek je v času tega delnega zasedanja na razpolago na spletišču Europarl.


11. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da je skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije Unije (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o integrirani statistiki na ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 12. septembra 2018, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/794 za namene vzpostavitve Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))


12. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000063/2018), ki so ga postavili Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini in Joëlle Mélin odbora ENVI Svetu: Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih (B8-0036/2018)

—   (O-000064/2018), ki so ga postavili Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini in Joëlle Mélin v imenu odbora ENVI Komisiji: Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih (B8-0037/2018).


13. Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)

večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo

—   (0-000062/2018), ki ga je postavil Ivan Jakovčić v imenu skupine (prvi del) ALDE Komisiji: Priznanje dneva Evrope kot praznika za spodbujanje vrednot EU (B8-0038/2018).


14. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi (C(2018)04209 - 2018/2800(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: AFCO, PETI (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 658/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede prilagoditve zneskov pristojbin, ki se plačujejo Evropski agenciji za zdravila za izvajanje dejavnosti farmakovigilance v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini, stopnji inflacije (C(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 231/2013 v zvezi z dolžnostmi depozitarja glede hrambe (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 12. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON, JURI (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/438 v zvezi z dolžnostmi depozitarja glede hrambe (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 12. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (C(2018)04404 - 2018/2809(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo zahteve glede upravljanja in kontrol za nadzorovane prispevajoče osebe (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obliko in vsebino vloge za priznanje pri pristojnem organu referenčne države članice ter obliko in vsebino predstavitve informacij v obvestilu Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo minimalno vsebino dogovorov o sodelovanju s pristojnimi organi tretjih držav, katerih pravni okvir in nadzorne prakse so bili priznani kot enakovredni (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za postopke in značilnosti funkcije nadzora (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo, kako zagotoviti, da so vhodni podatki primerni in preverljivi ter kako upravljavec ključne ali pomembne referenčne vrednosti zagotovi, da ima prispevajoča oseba vzpostavljene notranje postopke nadzora in preverjanja, kadar vhodne podatke prispeva enota za trgovanje (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo elemente kodeksa ravnanja, ki ga morajo pripraviti upravljavci referenčnih vrednosti, ki temeljijo na prispevanih vhodnih podatkih (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje opredeljujejo merila, ki bi jih morali upoštevati pristojni organi pri ocenjevanju, ali bi morali upravljavci pomembnih referenčnih vrednosti uporabljati določene zahteve (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, v katerih so podrobneje določene informacije, ki jih morajo zagotoviti upravljavci ključnih ali pomembnih referenčnih vrednosti o metodologiji, ki se uporablja za določitev referenčne vrednosti, notranjem pregledu in odobritvi metodologije ter o postopkih za vsebinske spremembe metodologije (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije (EU) o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za informacije, ki se navedejo v vlogi za dovoljenje in v vlogi za registracijo (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino izjav o referenčni vrednosti, ki jo mora objaviti upravljavec referenčne vrednosti, ter v katerih primerih je potrebna posodobitev izjave (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisijeo spremembi seznama bolezni iz Priloge II k Uredbi (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. avgusta 2018

posredovano pristojnemu odboru: AGRI, ENVI (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva dodajanje Pakistana v preglednico vtočkiI Priloge (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 21. avgusta 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON, LIBE

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

 • -Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede nekaterih določb o praksah zelene komponente, vzpostavljenih z Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA))

  Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. julija 2018
 • Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta.

  posredovano pristojnemu odboru: AGRI
 • -Delegirana uredba Komisije o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 v zvezi s tržnimi standardi v sektorju sadja in zelenjave (C(2018)04349 - 2018/2808(DEA))

  Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. julija 2018
 • Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta.

  posredovano pristojnemu odboru: AGRI
 • -Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 515/2014 v zvezi z dodelitvijo dodatnega financiranja iz proračuna EU za izvajanje sistema vstopa/izstopa (C(2018)04362 – 2018/2816(DEA))
 • Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. julija 2018
 • Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta.
 • posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1042/2014 z dne 25. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z imenovanjem odgovornih organov, njihovimi odgovornostmi glede upravljanja in nadzora ter statusom in obveznostmi revizijskih organov (C(2018)02857 – 2018/2705(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseci od datuma prejetja dne 16. maja 2018

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Sveta.

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je na zahtevo pristojnega odbora rok podaljšal z enega na tri mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo zahteve glede upravljanja in kontrol za nadzorovane prispevajoče osebe (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. julija 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obliko in vsebino vloge za priznanje pri pristojnem organu referenčne države članice ter obliko in vsebino predstavitve informacij v obvestilu Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. julija 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo minimalno vsebino dogovorov o sodelovanju s pristojnimi organi tretjih držav, katerih pravni okvir in nadzorne prakse so bili priznani kot enakovredni (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. julija 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za postopke in značilnosti funkcije nadzora (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. julija 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo, kako zagotoviti, da so vhodni podatki primerni in preverljivi ter kako upravljavec ključne ali pomembne referenčne vrednosti zagotovi, da ima prispevajoča oseba vzpostavljene notranje postopke nadzora in preverjanja, kadar vhodne podatke prispeva enota za trgovanje (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. julija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo elemente kodeksa ravnanja, ki ga morajo pripraviti upravljavci referenčnih vrednosti, ki temeljijo na prispevanih vhodnih podatkih (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. julija 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje opredeljujejo merila, ki bi jih morali upoštevati pristojni organi pri ocenjevanju, ali bi morali upravljavci pomembnih referenčnih vrednosti uporabljati določene zahteve (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. julija 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, v katerih so podrobneje določene informacije, ki jih morajo zagotoviti upravljavci ključnih ali pomembnih referenčnih vrednosti o metodologiji, ki se uporablja za določitev referenčne vrednosti, notranjem pregledu in odobritvi metodologije ter o postopkih za vsebinske spremembe metodologije (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. julija 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije (EU) o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za informacije, ki se navedejo v vlogi za dovoljenje in v vlogi za registracijo (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. julija 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino izjav o referenčni vrednosti, ki jo mora objaviti upravljavec referenčne vrednosti, ter v katerih primerih je potrebna posodobitev izjave (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. julija 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON


15. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede specifikacij za nekatere sorbitan estre (E 491 – sorbitan monostearat, E 492 – sorbitan tristearat in E 495 – sorbitan monopalmitat) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - rok: 5. septembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: odbor ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede snovi košenilja, karminska kislina, karmini (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - rok: 5. septembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: odbor ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede uporabe nizkosubstituirane hidroksipropil celuloze (L-HPC) v prehranskih dopolnilih (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - rok: 6. septembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: odbor ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - rok: 7. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede oktilgalata (E 311) in dodecilgalata (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - rok: 18. september 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede kategorije živil 17 in uporabe aditivov za živila v prehranskih dopolnilih (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - rok: 18. september 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Direktive 2007/46/ES, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 zaradi izboljšanja preskusov in postopkov za homologacijo emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil, vključno s tistimi za skladnost v prometu in dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, ter zaradi uvedbe naprav za spremljanje porabe goriva in električne energije (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - rok: 7. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO
mnenje: ENVI (člen 54 Poslovnika)

- Predlog uredbe Komisije o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo za referenčno leto 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - rok: 10. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Uredba Komisije o odobritvi spremembe tehnične dokumentacije za geografsko označbo žgane pijače, registrirano v Prilogi III Uredbe (ES) št. 110/2008, s katero se spreminjajo njene glavne specifikacije: „Ron de Guatemala“ (GO) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - rok: 7. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Sklepa Komisije o spremembi sklepov 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU in 2014/893/EU glede obdobja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za nekatere proizvode ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - rok: 7. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih aromatičnih snovi s seznama Unije (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - rok: 18. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede kofeina in teobromina (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - rok: 18. september 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o sektorskem referenčnem dokumentu o najboljših praksah okoljskega ravnanja, sektorskih kazalnikih okoljske uspešnosti in merilih odličnosti za sektor proizvodnje avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - rok: 17. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije osektorskem referenčnem dokumentu vzvezi znajboljšimi praksami okoljskega ravnanja, kazalniki okoljske uspešnosti za posamezne sektorje in merili odličnosti za kmetijski sektor vskladu zUredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta oprostovoljnem sodelovanju organizacij vSistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - rok: 17. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje mazivom (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - rok: 18. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - rok: 10. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za abamektin, acibenzolar-S-metil, klopiralid, emamektin, fenheksamid, fenpirazamin, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E553B in tebukonazol v ali na nekaterih proizvodih (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - rok: 26. september 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za difenilamin in oksadiksil v ali na nekaterih proizvodih (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - rok: 26. september 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za penoksulam, triflumizol in triflumuron v ali na nekaterih proizvodih (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - rok: 26. september 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP), dibutil ftalata (DBP), benzil butil ftalata (BBP) in diizobutil ftalata (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - rok: 26. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika) IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o popravku prilog IV, VI in VII k Uredbi (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme v promet in njeni uporabi ter o popravku nekaterih jezikovnih različic prilog II, IV, V in VI k navedeni uredbi (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - rok: 23. november 2018)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Uredba Komisije o registraciji geografske označbe žgane pijače v prilogi III Uredbe (ES) št. 110/2008 „Карнобатска гроздова ракия“/ „Гроздова ракия от Карнобат“/ „Karnobatska grozdova rakya“/ „Grozdova rakya ot Karnobat“ (GO) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - rok: 26. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o registraciji geografske označbe žgane pijače v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 110/2008 „Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte“ (GO) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - rok: 26. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)


16. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel v letu 2018 na drugem februarskem delnem zasedanju, na aprilskem delnem zasedanju ter na prvem in drugem majskem delnem zasedanju so na voljo na spletišču Europarl.


17. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta(ES) št. 1224/2009, uredb Sveta(ES) št. 768/2005, (ES) št. 1967/2006 in (ES) št. 1005/2008 ter Uredbe (EU)2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede nadzora ribištva (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) in spremembi [Uredbe (EU) 2018/XX [uredba Eurodac],] Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju kazenskega pregona], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ECRIS-TCN] ter Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ETIAS], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju mejnih kontrol] in Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe podrobnih tehničnih ukrepov za delovanje dokončnega sistema DDV za obdavčevanje trgovine med državami članicami (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, da v interesu Evropske unije sprejme pristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmeta pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Luksemburgu in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

DEVE

mnenje :

BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi Programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo za obdobje 2021–2025, ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG

- Predlog direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ITRE, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

ENVI, TRAN, AGRI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

INTA, ENVI, AGRI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

BUDG, ITRE, REGI

- Predlog direktive Sveta o vzpostavitvi potne listine EU za vrnitev in razveljavitvi Sklepa 96/409/SZVP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Irskem (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Irskem (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Hrvaškem (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2115/2005 in Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nizozemske – EGF/2018/001NL/Financial service activities (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi programa pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (program Ignalina) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG

2) od odborov

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Spremembe 1 Memoranduma o sodelovanju NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalec: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi s sposobnostjo kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter o spremembi Direktive 98/26/ES, Direktive 2002/47/ES, Direktive 2012/30/EU, Direktive 2011/35/EU, Direktive 2005/56/ES, Direktive 2004/25/ES in Direktive 2007/36/ES (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - odbor AFCO - Poročevalec: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Poročilo o enakopravnosti jezikov v digitalni dobi (2018/2028(INI)) - odbor CULT - Poročevalka: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Poročilo o svežnju strategije za javno naročanje (2017/2278(INI)) - odbor IMCO - Poročevalec: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Poročilo o vplivu kohezijske politike EU na Severnem Irskem (2017/2225(INI)) - odbor REGI - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Poročilo o Evropi v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU (2017/2257(INI)) - odbor TRAN - Poročevalec: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in zahtevami po razkritju ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Poročilo o izvajanju specifičnih ukrepov za Grčijo v skladu z Uredbo 2015/1839 (2018/2038(INI)) - odbor REGI - Poročevalec: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Poročilo o preglednem in odgovornem upravljanju naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi (2018/2003(INI)) - odbor DEVE - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

- Poročilo o predlogu, s katerim se Svet poziva, naj v skladu s členom 7(1) Pogodbe o Evropski uniji ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi Madžarska lahko huje kršila temeljne vrednote Unije (2017/2131(INL)) - odbor LIBE - Poročevalka: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Poročilo o stanju odnosov med EU in ZDA (2017/2271(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Poročilo o stanju odnosov med EU in Kitajsko (2017/2274(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov krmnih rastlin in žit, ki se izvajajo v Braziliji, in o enakovrednosti semena krmnih rastlin in žit, pridelanega v Braziliji, ter glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Moldaviji, ter o enakovrednosti semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, pridelanega v Moldaviji (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - odbor AGRI - Poročevalec: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 110/2008 v zvezi z nazivnimi količinami za dajanje enojno destiliranega žganja šoču, ki se proizvaja v kotlu in stekleniči na Japonskem, na trg Unije (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Poročilo o Evropskem akcijskem načrtu „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom (2017/2254(INI)) - odbor ENVI - Poročevalka: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo (2019–2020), ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalka: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Poročilo o evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu (2018/2035(INI)) - odbor ENVI - Poročevalec: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Poročilo o odnosih med EU in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev (2017/2253(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Brian Hayes (A8-0263/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti (uredba o kibernetski varnosti) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - odbor ITRE - Poročevalka: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Poročilo o ukrepih za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima (2018/2055(INI)) - odbor FEMM - Poročevalka: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Poročilo o spodbujanju rasti in kohezije v obmejnih regijah EU (2018/2054(INI)) - odbor REGI - Poročevalec: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Poročilo o neenotni kakovosti proizvodov na enotnem trgu (2018/2008(INI)) - odbor IMCO - Poročevalka: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih (2017/2128(INI)) - odbor ENVI - Poročevalec: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ter spremembi Direktive 2012/30/EU (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - odbor JURI - Poročevalka: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - odbor EMPL - Poročevalec: David Casa (A8-0270/2018)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novi psihoaktivni snovi N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamid (ciklopropilfentanil) in 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid (metoksiacetilfentanil) (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2018 za proračunsko leto 2018, priloženem predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo s strani Eurojusta (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0275/2018)


18. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje septembra 2018 (PE 626.050/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Zahteva skupine ECR za vključitev izjave Komisije "Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU" kot pete točke dnevnega reda popoldanske seje (po razpravi o poročilu Pascala Arimonta (A8-0244/2018) z naslovom "Specifični ukrepi za Grčijo" (točka 29 PDOJ).

Govoril je Notis Marias v imenu skupine (prvi del) ECR, ki je obrazložil zahtevo.

Zahteva skupine GUE/NGL za vključitev izjav Komisije in Sveta z naslovom "Nedavni gozdni požari v regiji Vzhodna Atika" kot pete točke dnevnega reda popoldanske seje (po razpravi o poročilu Pascal Arimont (A8-0244/2018) z naslovom "Specifični ukrepi za Grčijo" (točka 29 PDOJ). Razprava bi se zaključila s predstavitvijo predlogov resolucije, o katerih bi se glasovalo v četrtek.

Govorila je Sofia Sakorafa v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo.

Govorili so Ska Keller v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, ki je zahtevala, da se razprava razširi tudi na požare, ki so prizadeli druge evropske države, ne le Grčije, Sofia Sakorafa in Notis Marias, ki je ponovil svojo zahtevo.

S PG (265 za, 23 proti, 7 vzdržanih) je Parlament odobril zahtevo skupine ECR.

S PG (146 za, 137 proti, 13 vzdržanih) je Parlament odobril zahtevo skupine GUE/NGL.

Bili so določeni naslednji roki za predložitev dokumentov:

predlogi resolucije: torek, 11. septembra 2018 ob 12.00

predlogi sprememb in skupni predlogi resolucij: sreda, 12. septembra 2018 ob 12.00

predlogi sprememb k skupnim predlogom resolucij: sreda, 12. septembra 2018 ob 13.00

zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih: sreda, 12. septembra 2018 ob 19.00.

Torek

Zahteva skupine S&D za vključitev izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko kot šesto točko dnevnega reda popoldanske seje z naslovom "Grožnja rušenja Kana Al-Amarja in drugih beduinskih vasi". Razprava bi se zaključila s predstavitvijo predlogov resolucije, o katerih bi se glasovalo v četrtek.

Govorila je Soraya Post v imenu skupine (prvi del) S&D, ki je obrazložila zahtevo.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (168 glasov za, 105 glasov proti, 15 vzdržanih glasov).

Bili so določeni naslednji roki za predložitev dokumentov:

predlogi resolucije: torek. 11. septembra 2018 ob 12.00

predlogi sprememb in skupni predlogi resolucij: sreda, 12. septembra 2018 ob 12.00

predlogi sprememb k skupnim predlogom resolucij: sreda, 12. septembra 2018 ob 13.00

zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih: sreda, 12. septembra 2018 ob 19.00.

Govorili so Philippe Lamberts, ki je zahteval, da je predsedujoči Svetu prisoten na razpravi na Madžarskem (točka 19 PDOJ) (predsednik je odgovoril, da je ta odločitev v pristojnosti Sveta), Marek Jurek in Maria João Rodrigues (predstavnik Sveta je sporočil, da bo predsedujoči Svetu pristoten na razpravi).

Sreda

Ni sprememb.

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

19. Evropska solidarnostna enota ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropskih solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel je predstavila poročilo.

Govorila sta Brando Benifei (pripravljavec mnenja odbora EMPL) in Eleonora Forenza (pripravljavka mnenja odbora ENVI).

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Govorili so Tiemo Wölken (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Krzysztof Hetman (pripravljavec mnenja odbora REGI), Czesław Adam Siekierski (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Michaela Šojdrová v imenu skupine (prvi del) PPE, Julie Ward v imenu skupine (prvi del) S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine (prvi del) ECR, María Teresa Giménez Barbat v imenu skupine (prvi del) ALDE, Nikolaos Chountis v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Isabella Adinolfi v imenu skupine (prvi del) EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine (prvi del) ENF, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn in Franz Obermayr.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos in Krisztina Morvai.

Govorila sta Tibor Navracsics in Helga Trüpel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika z dne 11.9.2018.


PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

20. Program za podporo strukturnim reformam: finančna sredstva in splošni cilj ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić je predstavila poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Csaba Sógor (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Lambert van Nistelrooij v imenu skupine (prvi del) PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine (prvi del) S&D, Ivan Jakovčić v imenu skupine (prvi del) ALDE, Terry Reintke v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Ángela Vallina v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Rosa D'Amato v imenu skupine (prvi del) EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine (prvi del) ENF, Louis-Joseph Manscour in Matthijs van Miltenburg.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Krisztina Morvai.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Ruža Tomašić.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.12 zapisnika z dne 11.9.2018.


21. Vpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem (razprava)

Poročilo o vplivu kohezijske politike EU na Severnem Irskem [2017/2225(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan je predstavil poročilo.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorili so Andrey Novakov v imenu skupine (prvi del) PPE, John Howarth v imenu skupine (prvi del) S&D, James Nicholson v imenu skupine (prvi del) ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine (prvi del) ALDE, Terry Reintke v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Martina Anderson v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Diane Dodds samostojni poslanec samostojna poslanka, Lambert van Nistelrooij in Joachim Zeller.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica in Julie Ward.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" je govoril Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila sta Corina Crețu in Derek Vaughan.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika z dne 11.9.2018.


22. Specifični ukrepi za Grčijo (razprava)

Poročilo o izvajanju specifičnih ukrepov za Grčijo v skladu z Uredbo (EU) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Pascal Arimont je predstavil poročilo.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorili so Maria Spyraki v imenu skupine (prvi del) PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine (prvi del) S&D, Notis Marias v imenu skupine (prvi del) ECR, Iskra Mihaylova v imenu skupine (prvi del) ALDE, Terry Reintke v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine (prvi del) ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec samostojna poslanka, Lambert van Nistelrooij in Konstantinos Papadakis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios in Krisztina Morvai.

Govorila sta Corina Crețu in Pascal Arimont.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika z dne 11.9.2018.


23. Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Maria Spyraki v imenu skupine (prvi del) PPE, Miltiadis Kyrkos v imenu skupine (prvi del) S&D, Notis Marias v imenu skupine (prvi del) ECR, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa in Georgios Kyrtsos.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios in Konstantinos Papadakis.

Govorila je Corina Crețu.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika z dne 13.9.2018.


24. Možnosti za ponovno vključevanje delavcev, ki okrevajo po poškodbi in bolezni, v kakovostno zaposlitev (kratka predstavitev)

Poročilo o možnostih za ponovno vključevanje delavcev, ki okrevajo po poškodbi in bolezni, v kakovostno zaposlitev [2017/2277(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Jana Žitňanská je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai in Maria Grapini.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika z dne 11.9.2018.


25. Ukrepi za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima (kratka predstavitev)

Poročilo o ukrepih za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima [2018/2055(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai in Maria Gabriela Zoană.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.14 zapisnika z dne 11.9.2018.


26. Odnosi med EU in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev (kratka predstavitev)

Poročilo o odnosih med EU in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev [2017/2253(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec Brian Hayes (A8-0263/2018)

Brian Hayes je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" je govoril Jonás Fernández.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika z dne 11.9.2018.


27. Enakopravnost jezikov v digitalni dobi (kratka predstavitev)

Poročilo o enakopravnosti jezikov v digitalni dobi [2018/2028(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Helga Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas in Michaela Šojdrová.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.15 zapisnika z dne 11.9.2018.


28. Pregledno in odgovorno upravljanje naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi (kratka predstavitev)

Poročilo o preglednem in odgovornem upravljanju naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi [2018/2003(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Heidi Hautala je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Julie Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc Schaffhauser in Maria Arena.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.16 zapisnika z dne 11.9.2018.


29. Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU (kratka predstavitev)

Poročilo o spodbujanju rasti in kohezije v obmejnih regijah EU [2018/2054(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Krzysztof Hetman je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Daniel Buda, Maria Grapini in Aleksander Gabelic.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika z dne 11.9.2018.


30. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida in Anna Záborská.


31. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 626.050/OJMA).


32. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Zadnja posodobitev: 29. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov