Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

2. Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
CRE

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2018/2730(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισαγωγική δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας (Πρωθυπουργός της Ελλάδας).

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Μανώλης Κεφαλογιάννης, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Γιώργος Γραμματικάκης, Pirkko Ruohonen-Lerner, Σοφία Σακοράφα, Seán Kelly, Ελευθέριος Συναδινός, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Μιλτιάδης Κύρκος, Ελένη Θεοχάρους, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Γεώργιος Κύρτσος, Ana Gomes, Κώστας Μαυρίδης, Μαρία Σπυράκη και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.42 εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου