Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0102(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0328

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

6.11. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0328)

Παρεμβάσεις

Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, πριν την ψηφοφορία επί τς προσωρινής συμφωνίας, για να ζητήσει να τεθούν οι τροπολογίες σε ψηφοφορία πριν την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 3, του Κανονισμού.

Με ΗΨ (159 υπέρ, 476 κατά, 49 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου