Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Еквивалентност на полските инспекции ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Бразилия, на културите за производство на фуражни семена и на културите за производство на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и зърнено-житните семена, произведени в Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Молдова, на културите за производство на зърнено-житни семена, културите за производство на зеленчукови семена и културите за производство на маслодайни и влакнодайни семена и на еквивалентността на зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и маслодайните и влакнодайните семена, произведени в Молдова [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0318)


6.2. Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0319)


6.3. Решение за изпълнение за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества N-фенилN-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]циклопропанкарбоксамид (циклопропилфентанил) и 2-метокси-N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил] ацетамид (метоксиацетилфентанил) [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0320)


6.4. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на България, Гърция, Литва и Полша (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на България, Гърция, Литва и Полша [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0321)


6.5. Проект на коригиращ бюджет № 4/2018: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0322)


6.6. Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно въздействието на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия [2017/2225(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0323)


6.7. Специфични мерки за Гърция (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно прилагането на специфичните мерки за Гърция съгласно Регламент 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0324)


6.8. Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно начините за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост [2017/2277(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0325)


6.9. Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно отношенията между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги [2017/2253(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0326)


6.10. Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС [2018/2054(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0327)


6.11. Европейски корпус за солидарност ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0328)

Изказвания

Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, преди гласуването относно временното споразумение, за да поиска измененията да бъдат подложени на гласуване преди временното споразумение, в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

С електронно гласуване (159 гласа „за“, 476 гласа „против“, 49 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.


6.12. Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0329)


6.13. Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2019—2020 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0330)

Изказвания

Rebecca Harms, след гласуването и предвид резултатите от него, за да поиска името ѝ да бъде оттеглено от доклада.


6.14. Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС (гласуване)

Доклад относно мерките за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС [2018/2055(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0331)


6.15. Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии (гласуване)

Доклад относно езиковото равенство в ерата на цифровите технологии [2018/2028(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0332)


6.16. Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите (гласуване)

Доклад относно прозрачното и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите [2018/2003(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0333)

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност