Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 11. září 2018 - Štrasburk

6. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Rovnocennost přehlídek porostu ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavsku u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0318)


6.2. Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0319)


6.3. Prováděcí rozhodnutí o podrobení nových psychoaktivních látek cyklopropylfentanyl a methoxyacetylfentanyl kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nových psychoaktivních látek N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl) kontrolním opatřením [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0320)


6.4. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0321)


6.5. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2018 na rozpočtový rok 2018 předkládaném spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0322)


6.6. Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o dopadu politiky soudržnosti EU na Severní Irsko [2017/2225(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0323)


6.7. Zvláštní opatření pro Řecko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o provádění zvláštních opatření pro Řecko podle nařízení (EU) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0324)


6.8. Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o možnostech opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání [2017/2277(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0325)


6.9. Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o vztazích mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami [2017/2253(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0326)


6.10. Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o podpoře růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU [2018/2054(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0327)


6.11. Evropský sbor solidarity ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schválen (P8_TA(2018)0328)

Vystoupení

Isabella Adinolfi za skupinu EFDD před hlasováním o předběžné dohodě požádala, aby se v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před hlasováním o této dohodě hlasovalo o pozměňovacích návrzích.

Parlament žádost zamítl EH (159 pro, 476 proti, 49 zdržení se).


6.12. Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schválen (P8_TA(2018)0329)


6.13. Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0330)

Vystoupení

Rebecca Harms po hlasování a s ohledem na jeho výsledek požádala, aby bylo její jméno ze zprávy staženo.


6.14. Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU (hlasování)

Zpráva o opatřeních pro předcházení a boji proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU [2018/2055(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0331)


6.15. Rovnost jazyků v digitálním věku (hlasování)

Zpráva o rovnosti jazyků v digitálním věku [2018/2028(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Jill Evans (A8-0228/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0332)


6.16. Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (hlasování)

Zpráva o transparentním a odpovědném řízení přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů [2018/2003(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0333)

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí