Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 11. september 2018 - Strasbourg

6. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Põldtunnustamise samaväärsus ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ seoses Brasiilias söödakultuuri- ja teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsusega ning Brasiilias toodetud söödakultuuri- ja teraviljaseemne samaväärsusega ning Moldovas teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiudtaimede seemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsusega ning Moldovas toodetud teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiudtaimede seemne samaväärsusega [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0318)


6.2. Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) väikeettevõtete erikorra osas [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0319)


6.3. Rakendusotsus uute psühhoaktiivsete ainete tsüklopropüülfentanüüli ja metoksüatsetüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu uute psühhoaktiivsete ainete N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]tsüklopropaankarboksamiid (tsüklopropüülfentanüül) ja 2-metoksü-N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atsetamiid (metoksüatsetüülfentanüül) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0320)


6.4. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0321)


6.5. Paranduseelarve projekt nr 4/2018: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine abi andmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2018 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond, et anda abi Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0322)


6.6. ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju kohta Põhja-Iirimaale [2017/2225(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0323)


6.7. Kreeka erimeetmed (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Kreeka erimeetmete rakendamise kohta vastavalt määrusele 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0324)


6.8. Võimalused töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport võimaluste kohta töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel [2017/2277(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0325)


6.9. ELi ja kolmandate riikide vahelised suhted seoses finantsteenuste reguleerimise ja järelevalvega (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ELi ja kolmandate riikide vaheliste suhete kohta seoses finantsteenuste reguleerimise ja järelevalvega [2017/2253(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0326)


6.10. Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamise kohta ELi piirialadel [2018/2054(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0327)


6.11. Euroopa solidaarsuskorpus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE, ÜHISAVALDUS ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0328)

Sõnavõtud

Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel enne hääletust esialgse kokkuleppe üle, et taotleda muudatusettepanekute hääletusele panemist enne esialgset kokkulepet vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (159 poolt, 476 vastu, erapooletuid 49).


6.12. Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE, ÜHISAVALDUS ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0329)


6.13. Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2019–2020) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0330)

Sõnavõtud

Rebecca Harms pärast hääletust ja selle tulemusi arvesse võttes, et nõuda oma nime eemaldamist raportilt.


6.14. Meetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis (hääletus)

Raport meetmete kohta töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis [2018/2055(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0331)


6.15. Keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul (hääletus)

Raport keelelise võrdõiguslikkuse kohta digitaalajastul [2018/2028(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0332)


6.16. Loodusvarade läbipaistev ja vastutustundlik majandamine ning metsad arenguriikides (hääletus)

Raport loodusvarade läbipaistva ja vastutustundliku majandamise ning metsade kohta arenguriikides [2018/2003(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0333)

Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika