Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 11 september 2018 - Straatsburg

6. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. De gelijkwaardigheid van veldkeuringen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Brazilië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad van groenvoedergewassen en gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Brazilië voortgebrachte zaaizaden van groenvoedergewassen en zaaigranen, alsook wat betreft de gelijkwaardigheid van in Moldavië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen, gewassen voor de teelt van groentezaad en gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en de gelijkwaardigheid van in Moldavië voortgebrachte zaaigranen, groentezaden en zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0318)


6.2. Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de special regeling voor kleine ondernemingen [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0319)


6.3. Uitvoeringsbesluit betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen cyclopropylfentanyl en methoxyacetylfentanyl aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]cyclopropaancarboxamide (cyclopropylfentanyl) en 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]acetamide (methoxyacetylfentanyl) aan controlemaatregelen [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0320)


6.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0321)


6.5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018: beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0322)


6.6. De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland [2017/2225(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0323)


6.7. Specifieke maatregelen voor Griekenland (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van specifieke maatregelen voor Griekenland uit hoofde van Verordening 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0324)


6.8. Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan [2017/2277(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0325)


6.9. Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten [2017/2253(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0326)


6.10. Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU [2018/2054(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0327)


6.11. Europees Solidariteitskorps ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD, GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0328)

Het woord werd gevoerd door:

Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, voorafgaand aan de stemming over het voorlopige akkoord, met het verzoek om de amendementen in stemming te brengen vóór het voorlopige akkoord, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Bij ES (159 voor, 476 tegen, 49 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.


6.12. Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD, GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0329)


6.13. Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2019-2020) ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0330)

Het woord werd gevoerd door:

Rebecca Harms, na de stemming en gezien de uitslag daarvan, met het verzoek om haar naam uit het verslag te schrappen.


6.14. Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU (stemming)

Verslag over maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU [2018/2055(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0331)


6.15. Taalgelijkheid in het digitale tijdperk (stemming)

Verslag over taalgelijkheid in het digitale tijdperk [2018/2028(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0332)


6.16. Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen (stemming)

Verslag over transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen [2018/2003(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0333)

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid