Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 września 2018 r. - Strasburg

6. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Równoważność inspekcji polowych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Brazylii do upraw nasiennych pastewnych roślin uprawnych i upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin pastewnych i materiału siewnego roślin zbożowych produkowanego w Brazylii, a także w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Mołdawii do upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych, upraw nasiennych warzyw oraz upraw nasiennych roślin oleistych i włóknistych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin zbożowych, materiału siewnego warzyw oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych produkowanego w Mołdawii [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0318)


6.2. Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0319)


6.3. Decyzja wykonawcza w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych cyklopropylofentanylu oraz metoksyacetylofentanylu środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopropanokarboksyamidu (cyklopropylofentanylu) oraz 2-metoksy-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo) piperydyn-4-ylo]acetamidu (metoksyacetylofentanylu) środkom kontroli [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0320)


6.4. Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0321)


6.5. Projekt budżetu korygującego nr 4/2018: uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0322)


6.6. Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu polityki spójności UE w Irlandii Północnej [2017/2225(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0323)


6.7. Szczególne środki dla Grecji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania szczególnych środków dla Grecji na mocy rozporządzenia (UE) nr 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0324)


6.8. Metody reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w następstwie urazów lub chorób (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie metod reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości po poważnym urazie lub chorobie [2017/2277(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0325)


6.9. Stosunki między UE i państwami trzecimi w zakresie uregulowania sektora finansowego i nadzoru nad nim (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków między UE a państwami trzecimi dotyczących regulacji usług finansowych i nadzoru nad nimi [2017/2253(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0326)


6.10. Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zwiększania wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE [2018/2054(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0327)


6.11. Europejski Korpus Solidarności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE [COM(2017)0262 - C8-0162/2017- 2017/0102(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE, WSPÓLNE OŚWIADCZENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0328)

Wystąpienia

Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem, z wnioskiem o poddanie poprawek pod głosowanie przed wstępnym porozumieniem, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu.

W GE (przy 159 głosach za, 476 głosach przeciw i 49 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.


6.12. Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE, WSPÓLNE OŚWIADCZENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0329)


6.13. Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019–2020) uzupełniającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji [COM(2017)0698 - C8-0009/2018- 2017/0312(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0330)

Wystąpienia

Rebecca Harms, po głosowaniu i uwzględniając jego wynik, z wnioskiem o wycofanie jej podpisu pod sprawozdaniem.


6.14. Środki na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie środków na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk [2018/2055(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0331)


6.15. Równość językowa w erze cyfrowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie równości językowej w erze cyfrowej [2018/2028(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0332)


6.16. Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przejrzystego i odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów [2018/2003(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0333)

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności