Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. septembra 2018 - Štrasburg

6. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Rovnocennosť inšpekcií v teréne ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Brazílii v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a v prípade rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného v Brazílii, a pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Moldavsku v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a v prípade rovnocennosti osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného v Moldavsku [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0318)


6.2. Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0319)


6.3. Vykonávacie rozhodnutie o vystavení nových psychoaktívnych látok cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení nových psychoaktívnych látok N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]cyklopropánkarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-metoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]acetamid (metoxyacetylfentanyl) kontrolným opatreniam [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0320)


6.4. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0321)


6.5. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2018 na rozpočtový rok 2018, ktorý je priložený k návrhu o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0322)


6.6. Vplyv politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (článok 150 rokovacieho poriadku) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o dosahu politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko [2017/2225(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0323)


6.7. Osobitné opatrenia pre Grécko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vykonávaní osobitných opatrení pre Grécko podľa nariadenia (EÚ) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0324)


6.8. Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o spôsoboch opätovného začlenenia pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a choroby, do kvalitného zamestnania [2017/2277(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0325)


6.9. Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vzťahoch medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi [2017/2253(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0326)


6.10. Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o podpore rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ [2018/2054(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0327)


6.11. Európsky zbor solidarity ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA, SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2018)0328)

Vystúpenia:

Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD pred hlasovaním so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred pred predbežnou dohodou v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 159, proti: 476, zdržali sa hlasovania: 49).


6.12. Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA, SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2018)0329)


6.13. Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020 * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o výskumnom a vzdelávacom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2019 – 2020), ktorý dopĺňa Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0330)

Vystúpenia:

Rebecca Harms, po hlasovaní a vzhľadom na jeho výsledky, so žiadosťou, aby jej meno a priezvisko boli odstránené zo správy.


6.14. Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom (hlasovanie)

Správa o opatreniach na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boji proti týmto javom [2018/2055(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0331)


6.15. Rovnosť jazykov v digitálnom veku (hlasovanie)

Správa o rovnosti jazykov v digitálnom veku [2018/2028(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0332)


6.16. Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov (hlasovanie)

Správa o transparentnom a zodpovednom hospodárení s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov [2018/2003(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0333)

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia