Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2131(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0250/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0250/2018

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 11
CRE 11/09/2018 - 11

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0340

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

11. Η κατάσταση στην Ουγγαρία (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με πρόταση να κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση [2017/2131(INL)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Η Judith Sargentini παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Petra Kammerevert (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO) και Maria Noichl (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM).

Παρεμβαίνουν οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Viktor Orbán (Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, σχετικά με την παρέμβαση του Romeo Franz, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto,Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver και Lívia Járóka, σχετικά με την παρέμβαση του James Carver (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Λάμπρος Φουντούλης, Elisabetta Gardini και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler και Judith Sargentini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2018.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου