Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2131(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0250/2018

Ingivna texter :

A8-0250/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 11
CRE 11/09/2018 - 11

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0340

Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg

11. Situationen i Ungern (debatt)
CRE

Betänkande om ett förslag med en begäran till rådet att enligt artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen fastställa huruvida det finns en klar risk för att Ungern allvarligt åsidosätter unionens värden [2017/2131(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ingeborg Gräßle (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (föredragande av yttrande från utskottet AFCO) och Maria Noichl (föredragande av yttrande från utskottet FEMM).

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Viktor Orbán (Ungerns premiärminister).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, om inlägget från Romeo Franz, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver och Lívia Járóka, om inlägget från James Carver (talmannen svarade).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini och Maria Grapini.

Talare: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler och Judith Sargentini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 12.9.2018.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy