Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

17. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις στους Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena και Isabelle Thomas διότι προέβησαν σε ενέργειες ομαδόν κατά τη σύνοδο της ολομέλειας της 3ης Ιουλίου 2018 (σημείο 2 και σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018) που διατάραξαν σοβαρά τις εργασίες του Κοινοβουλίου κατά παράβαση των αρχών που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού. Η διαγωγή τους έγινε αιτία να διακοπεί η σύνοδος για αρκετή ώρα.

Σε ό,τι αφορά τους Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin, Maria Arena και Isabelle Thomas, η κύρωση συνίσταται, πρώτον, σε απώλεια του δικαιώματος της ημερήσιας αποζημίωσης για διάστημα πέντε ημερών, δεύτερον και χωρίς να θίγεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Ολομέλεια, στην αναστολή της συμμετοχής στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου και των οργάνων του για χρονικό διάστημα πέντε διαδοχικών ημερών συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές ή τις αντιπροσωπείες του, αρχής γενομένης από τις 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Σε ό,τι αφορά τον Edouard Martin και λόγω της αυξημένης σοβαρότητας των πράξεών του σε σχέση με τις πράξεις των υπολοίπων, η κύρωση συνίσταται, πρώτον, σε απώλεια του δικαιώματος της ημερήσιας αποζημίωσης για διάστημα οκτώ ημερών, δεύτερον και χωρίς να θίγεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Ολομέλεια, στην αναστολή της συμμετοχής στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου και των οργάνων του για χρονικό διάστημα οκτώ διαδοχικών ημερών συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές ή τις αντιπροσωπείες του, αρχής γενομένης από τις 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους βουλευτές, οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Προεδρείου σύμφωνα με το άρθρο 167 του κανονισμού.

Δεδομένου ότι οι Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas και Edouard Martin έχουν ασκήσει προσφυγή κατά την έννοια του προαναφερθέντος άρθρου, η εφαρμογή των κυρώσεων εναντίον τους αναστέλλεται μέχρι να λάβει απόφαση το Προεδρείο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου