Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg

17. Meddelande från talmannen

I enlighet med artikel 166 i arbetsordningen hade talmannen fattat beslut om påföljder för Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena och Isabelle Thomas för störande uppträdande vid sammanträdet den 3 juli 2018 (punkt 2 och punkt 4 i protokollet av den 3.7.2018), i strid med principerna i artikel 11 i arbetsordningen. Deras agerande hade lett till ett betydande avbrott av plenarsammanträdet.

Påföljderna för Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin, Maria Arena och Isabelle Thomas: indragning av dagtraktamentet under fem dagar och, utan att det inverkar på rätten att rösta i kammaren, avstängning från deltagande i samtlig verksamhet i parlamentet eller något av dess organ under fem på varandra följande dagar då parlamentet eller dess organ, utskott eller delegationer samlas, från och med den 11 september 2018.

Påföljderna för Edouard Martin, vars agerande var av allvarligare art än de övriga ledamöternas: indragning av dagtraktamentet under åtta dagar och, utan att det inverkar på rätten att rösta i kammaren, avstängning från deltagande i samtlig verksamhet i parlamentet eller något av dess organ under åtta på varandra följande dagar då palramentet eller dess organ, utskott eller delegationer samlas, från och med den 11 september 2018.

De berörda ledamöterna hade underrättats om beslutet och hade möjlighet att lämna in ett internt överklagande till presidiet i enlighet med artikel 167 i parlamentets arbetsordning.

Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas och Edouard Martin hade lämnat in ett överklagande i enlighet med ovannämnda artikel. I väntan på presidiets beslut tillämpades därmed inga påföljder.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy