Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург

18. Извънредната ситуация в Либия и Средиземноморието (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Извънредната ситуация в Либия и Средиземноморието (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Nathan Gill, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, и Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein и Alfred Sant.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност