Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург

23. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска комисия (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски парламент (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски Съвет и Съвет (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Съд на Европейския съюз (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Сметна палата на ЕС (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски икономически и социален комитет (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Комитет на регионите (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски омбудсман (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски надзорен орган по защита на данните (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска служба за външна дейност (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата - Годишни отчети на Европейския фонд за развитие за 2017 г. (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

CULT

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция по лекарствата (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска фондация за обучение (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция за ГНСС (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PECH

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция по химикали (ECHA) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Агенция за снабдяване към Евратом (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски банков орган (ЕБО) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON, EMPL

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за 2017 г.: постижения, финансово управление и контрол (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Международна организация по термоядрена енергия (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Съвместно предприятие - Безопасност на въздухоплаването (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Съвместно предприятие - Аеронавтика и околна среда („Чисто небе“) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - „Биотехнологични производства“ (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, REGI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Съвместно предприятие на (ИИЛ) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Съвместно предприятие Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Съвместно предприятие ECSEL (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност